Show Greek
Hide Greek
Show English
Hide English


Ε᾿ρασταί
Print source: Platonis Opera, ed. John Burnet, Oxford University Press, 1903.

Electronic source: Perseus Digital Library
Lovers
Print source: Plato in Twelve Volumes, Vol. 8 translated by W.R.M. Lamb., Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd., 1955.

Electronic source: Perseus Digital Library
132a
Σωκράτης:
εἰς Διονυσίου τοῦ γραμματιστοῦ εἰσῆλθον, καὶ εἶδον αὐτόθι τῶν τε νέων τοὺς ἐπιεικεστάτους δοκοῦντας εἶναι τὴν ἰδέαν καὶ πατέρων εὐδοκίμων, καὶ τούτων ἐραστάς. ἐτυγχανέτην οὖν δύο τῶν μειρακίων ἐρίζοντε, περὶ ὅτου δέ, οὐ σφόδρα κατήκουον. ἐφαινέσθην μέντοι ἢ περὶ Ἀναξαγόρου
132a
Socrates:


I entered the grammar school of the teacher Dionysius, and saw there the young men who are accounted the most comely in form and of distinguished family, and their lovers. Now it chanced that two of the young people were disputing, but about what, I did not clearly overhear: it appeared, however, that they were disputing either about Anaxagoras
or about Oenopides
; at any rate, they appeared to be drawing circles,
132b
ἢ περὶ Οἰνοπίδου ἐρίζειν: κύκλους γοῦν γράφειν ἐφαινέσθην καὶ ἐγκλίσεις τινὰς ἐμιμοῦντο τοῖν χεροῖν ἐπικλίνοντε καὶ μάλ' ἐσπουδακότε. κἀγώ—καθήμην γὰρ παρὰ τὸν ἐραστὴν τοῦ ἑτέρου αὐτοῖν—κινήσας οὖν αὐτὸν τῷ ἀγκῶνι ἠρόμην ὅτι ποτὲ οὕτως ἐσπουδακότε τὼ μειρακίω εἴτην, καὶ εἶπον: ἦ που μέγα τι καὶ καλόν ἐστι περὶ ὃ τοσαύτην σπουδὴν πεποιημένω ἐστόν;


ὁ δ' εἶπε, ποῖον, ἔφη, μέγα καὶ καλόν; ἀδολεσχοῦσι μὲν οὖν οὗτοί γε περὶ τῶν μετεώρων καὶ φλυαροῦσι φιλοσοφοῦντες.
132b
and they were imitating certain inclinations
with their arms, bending to it and taking it most earnestly. Then I—for I was sitting beside the lover of one of the pair—nudged him with my elbow and asked him what on earth the two youngsters were so earnest about, and I said: Is it then something great and fine, in which they are so earnestly immersed?


Great and fine, indeed! he replied: why, these fellows are prating about the heavenly bodies, and babbling philosophy.
132c
καὶ ἐγὼ θαυμάσας αὐτοῦ τὴν ἀπόκρισιν εἶπον: ὦ νεανία, αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι τὸ φιλοσοφεῖν; ἢ τί οὕτως χαλεπῶς λέγεις;


καὶ ὁ ἕτερος—πλησίον γὰρ καθήμενος ἐτύγχανεν αὐτοῦ, ἀντεραστὴς ὤν—ἀκούσας ἐμοῦ τε ἐρομένου κἀκείνου ἀποκρινομένου, οὐ πρὸς σοῦ γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ποιεῖς τὸ καὶ ἀνερέσθαι τοῦτον εἰ αἰσχρὸν ἡγεῖται φιλοσοφίαν εἶναι. ἢ οὐκ οἶσθα τοῦτον ὅτι τραχηλιζόμενος καὶ ἐμπιμπλάμενος καὶ καθεύδων πάντα τὸν βίον διατετέλεκεν; ὥστε σὺ τί αὐτὸν ᾤου ἀποκρινεῖσθαι ἀλλ' ἢ ὅτι αἰσχρόν ἐστι φιλοσοφία;
132c
Then I, surprised at his answer, said: Young man, do you consider philosophizing to be shameful? Else, why do you speak so sharply?


Then the other youth—for he chanced to be sitting near him, as his rival in love—when he heard my question and his rival's answer, said: You do yourself no good, Socrates, by pressing this fellow with a further question, as to whether he considers philosophizing to be shameful. Do you not know that he has spent the whole of his life in practising the neckhold, and stuffing himself, and sleeping? So why did you suppose he would make any other reply than that philosophy is shameful?
132d
ἦν δὲ οὗτος μὲν τοῖν ἐρασταῖν περὶ μουσικὴν διατετριφώς, ὁ δ' ἕτερος, ὃν ἐλοιδόρει, περὶ γυμναστικήν. καί μοι ἔδοξε χρῆναι τὸν μὲν ἕτερον ἀφιέναι, τὸν ἐρωτώμενον, ὅτι οὐδ' αὐτὸς προσεποιεῖτο περὶ λόγων ἔμπειρος εἶναι ἀλλὰ περὶ ἔργων, τὸν δὲ σοφώτερον προσποιούμενον εἶναι διερωτῆσαι, ἵνα καὶ εἴ τι δυναίμην παρ' αὐτοῦ ὠφεληθείην. εἶπον οὖν ὅτι εἰς κοινὸν μὲν τὸ ἐρώτημα ἠρόμην: εἰ δὲ σὺ οἴει τοῦδε κάλλιον ἂν ἀποκρίνασθαι, σὲ ἐρωτῶ τὸ αὐτὸ ὅπερ καὶ τοῦτον, εἰ δοκεῖ σοι τὸ φιλοσοφεῖν καλὸν εἶναι ἢ οὔ.
132d
Now this one of the two lovers had spent his time on humane studies,
whereas the other, whom he was abusing, had spent his on athletics. So I decided that I had best relinquish the other, whom I had been questioning, since he did not even himself set up to be experienced in words, but only in deeds; and that I should interrogate the one who set up to be wiser, in order that so far as I was able I might get some benefit from him. I said therefore: I addressed my question to both in common; but if you think you could answer more creditably than he, I put the same question to you as I did to him: do you consider philosophizing to be honorable or not?
133a
σχεδὸν οὖν ταῦτα λεγόντων ἡμῶν ἐπακούσαντε τὼ μειρακίω ἐσιγησάτην, καὶ αὐτὼ παυσαμένω τῆς ἔριδος ἡμῶν ἀκροαταὶ ἐγενέσθην. καὶ ὅτι μὲν οἱ ἐρασταὶ ἔπαθον οὐκ οἶδα, αὐτὸς δ' οὖν ἐξεπλάγην: ἀεὶ γάρ ποτε ὑπὸ τῶν νέων τε καὶ καλῶν ἐκπλήττομαι. ἐδόκει μέντοι μοι καὶ ὁ ἕτερος οὐχ ἧττον ἐμοῦ ἀγωνιᾶν: οὐ μὴν ἀλλ' ἀπεκρίνατό γέ μοι καὶ μάλα φιλοτίμως. ὁπότε γάρ τοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες,
133a
Then the two striplings, overhearing us speak somewhat like this, were silent, and ceasing from their own contention they became listeners to ours. What their lovers' sensations were, I do not know, but I myself, at any rate, was staggered; for every time I am staggered by handsome young people. It seemed to me, however, that my young friend too was in as great a flutter as myself; but nevertheless he answered me in a most ambitious spirit: Why, of course, Socrates, he said, if I should ever consider philosophizing to be shameful, I should not account myself so much as a man,
133b
τὸ φιλοσοφεῖν αἰσχρὸν ἡγησαίμην εἶναι, οὐδ' ἂν ἄνθρωπον νομίσαιμι ἐμαυτὸν εἶναι, οὐδ' ἄλλον τὸν οὕτω διακείμενον, ἐνδεικνύμενος εἰς τὸν ἀντεραστήν, καὶ λέγων μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ἵν' αὐτοῦ κατακούοι τὰ παιδικά.


καὶ ἐγὼ εἶπον, καλὸν ἄρα δοκεῖ σοι τὸ φιλοσοφεῖν;


πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.


τί οὖν, ἐγὼ ἔφην: ἦ δοκεῖ σοι οἷόν τ' εἶναι εἰδέναι πρᾶγμα ὁτιοῦν εἴτε καλὸν εἴτε αἰσχρόν ἐστιν, ὃ μὴ εἰδείη τις τὴν ἀρχὴν ὅτι ἔστιν;


οὐκ ἔφη.
133b
nor anyone else either who was disposed to think so. Here he pointed to his rival lover, and spoke with a loud voice, in order that his favorite might hear every word.


Then I remarked: So philosophizing seems to you to be honorable?


Quite so, he said.


Well now, I said; does it seem to you possible to know whether anything is honorable or shameful without knowing what it is fundamentally?


No, he said.
133c
οἶσθ' ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, ὅτι ἔστιν τὸ φιλοσοφεῖν;


πάνυ γε, ἔφη.


τί οὖν ἔστιν; ἔφην ἐγώ.


τί δ' ἄλλο γε ἢ κατὰ τὸ Σόλωνος; Σόλων γάρ που εἶπε— “γηράσκω δ' αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος:” καὶ ἐμοὶ δοκεῖ οὕτως ἀεὶ χρῆναι ἕν γέ τι μανθάνειν τὸν μέλλοντα φιλοσοφήσειν, καὶ νεώτερον ὄντα καὶ πρεσβύτερον, ἵν' ὡς πλεῖστα ἐν τῷ βίῳ μάθῃ. καί μοι τὸ μὲν πρῶτον ἔδοξε τὶ εἰπεῖν, ἔπειτά πως ἐννοήσας ἠρόμην αὐτὸν εἰ τὴν φιλοσοφίαν πολυμαθίαν ἡγοῖτο.
133c
Then do you know, I went on, what philosophizing is?


Certainly I do, said he.


Then what is it? I asked.


Why, just what Solon called it; you know it was Solon who said: “And ever, as I older grow, I learn yet more and more;” —and I agree with him that a man who intends to philosophize should in this way be ever learning something or other, whether he be younger or older, in order that he may learn as many things as possible in his life. Now at first I felt there was something in his reply, but then, on second thoughts, I asked him whether he considered philosophy to be much learning.
133d
κἀκεῖνος, πάνυ, ἔφη.


ἡγῇ δὲ δὴ καλὸν εἶναι μόνον τὴν φιλοσοφίαν ἢ καὶ ἀγαθόν; ἦν δ' ἐγώ.


καὶ ἀγαθόν, ἔφη, πάνυ.


πότερον οὖν ἐν φιλοσοφίᾳ τι τοῦτο ἴδιον ἐνορᾷς, ἢ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν; οἷον φιλογυμναστίαν οὐ μόνον ἡγῇ καλὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀγαθόν; ἢ οὔ;


ὁ δὲ καὶ μάλα εἰρωνικῶς εἶπε δύο: πρὸς μὲν τόνδε μοι εἰρήσθω ὅτι οὐδέτερα: πρὸς μέντοι σέ, ὦ Σώκρατες,
133d
To which he answered: Certainly.


And do you consider philosophy to be merely honorable, I asked, or good as well?


Good as well, he said: very much so.


Then do you observe this as peculiar to philosophy, or do you find it similarly in everything else? For example, do you consider the love of athletics to be not merely honorable, but good as well, or do you not?


Whereupon he, most slily, gave a double answer: To him my statement must be “neither” ; but to you, Socrates, I acknowledge it to be both honorable and good:
133e
ὁμολογῶ καὶ καλὸν εἶναι καὶ ἀγαθόν: ἡγοῦμαι γὰρ ὀρθῶς.


ἠρώτησα οὖν ἐγώ, ἆρ' οὖν καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις τὴν πολυπονίαν φιλογυμναστίαν ἡγῇ εἶναι;


κἀκεῖνος ἔφη, πάνυ γε, ὥσπερ γε καὶ ἐν τῷ φιλοσοφεῖν τὴν πολυμαθίαν φιλοσοφίαν ἡγοῦμαι εἶναι.


κἀγὼ εἶπον, ἡγῇ δὲ δὴ τοὺς φιλογυμναστοῦντας ἄλλου του ἐπιθυμεῖν ἢ τούτου, ὅτι ποιήσει αὐτοὺς εὖ ἔχειν τὸ σῶμα;


τούτου, ἔφη.


ἦ οὖν οἱ πολλοὶ πόνοι τὸ σῶμα, ἦν δ' ἐγώ, ποιοῦσιν εὖ ἔχειν;
133e
for I consider this the right view.


Then I asked him: Well now, in athletics, do you consider that much exercise is love of athletics?


To which he replied: Certainly, just as in philosophizing I consider much learning to be philosophy.


Then I said: And do you then consider that the lovers of athletics desire anything else than that which will cause them to be in good bodily condition?


Only that, he replied.


And does much exercise, I asked, cause them to be in good bodily condition?
134a
πῶς γὰρ ἄν, ἔφη, ἀπό γε ὀλίγων πόνων τὸ σῶμά τις εὖ ἔχοι;


καί μοι ἔδοξεν ἤδη ἐνταῦθα κινητέος εἶναι ὁ φιλογυμναστής, ἵνα μοι βοηθήσῃ διὰ τὴν ἐμπειρίαν τῆς γυμναστικῆς: κἄπειτα ἠρόμην αὐτόν, σὺ δὲ δὴ τί σιγᾷς ἡμῖν, ὦ λῷστε, τούτου ταῦτα λέγοντος; ἢ καὶ σοὶ δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι εὖ τὰ σώματα ἔχειν ἀπὸ τῶν πολλῶν πόνων, ἢ ἀπὸ τῶν μετρίων;


ἐγὼ μέν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ᾤμην τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο κἂν ὗν γνῶναι ὅτι οἱ μέτριοι πόνοι εὖ ποιοῦσιν ἔχειν τὰ
134a
Yes, for how, he replied, could one be in good bodily condition through little exercise?


Here I felt it was time to stir up the lover of athletics, in order that he might give me the support of his athletic experience; so I proceeded to ask him: And you then, pray, why are you silent, excellent sir, while your friend here is speaking thus? Do you agree that men are in good bodily condition through much exercise, or is it rather through moderate exercise?


For my part, Socrates, he said, I thought even a pig—
134b
σώματα, πόθεν δὴ οὐχὶ ἄνδρα γε ἄγρυπνόν τε καὶ ἄσιτον καὶ ἀτριβῆ τὸν τράχηλον ἔχοντα καὶ λεπτὸν ὑπὸ μεριμνῶν; καὶ αὐτοῦ ταῦτα εἰπόντος ἥσθη τὰ μειράκια καὶ ἐπεγέλασεν, ὁ δ' ἕτερος ἠρυθρίασε.


καὶ ἐγὼ εἶπον, τί οὖν; σὺ ἤδη συγχωρεῖς μήτε πολλοὺς μήτε ὀλίγους πόνους εὖ ποιεῖν ἔχειν τὰ σώματα τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ τοὺς μετρίους; ἢ διαμάχῃ δυοῖν ὄντοιν νῷν περὶ τοῦ λόγου;
134b
as the saying is—would have known that moderate exercise causes them to be in good bodily condition, so why should not a fellow who is sleepless and unfed, with unchafed neck and slender, care-worn frame! And when he had said this the boys were delighted and laughed their approval, while the other lover blushed.


Then I said to him: Well, do you now concede that it is neither much, nor little, but moderate exercise that causes men to be in good bodily condition? Or do you bid defiance to the two of us on this point?
134c
κἀκεῖνος, πρὸς μὲν τοῦτον, ἔφη, κἂν πάνυ ἡδέως διαγωνισαίμην, καὶ εὖ οἶδ' ὅτι ἱκανὸς ἂν γενοίμην βοηθῆσαι τῇ ὑποθέσει ἣν ὑπεθέμην, καὶ εἰ ταύτης ἔτι φαυλοτέραν ὑπεθέμην—οὐδὲν γάρ ἐστι—πρὸς μέντοι σὲ οὐδὲν δέομαι παρὰ δόξαν φιλονικεῖν, ἀλλ' ὁμολογῶ μὴ τὰ πολλὰ ἀλλὰ τὰ μέτρια γυμνάσια τὴν εὐεξίαν ἐμποιεῖν τοῖς ἀνθρώποις.


τί δὲ τὰ σιτία; τὰ μέτρια ἢ τὰ πολλά; ἔφην ἐγώ.


καὶ τὰ σιτία ὡμολόγει.
134c
To which he answered: Against him I should be only too glad to fight it out, and I am certain I should prove able to support the theory I have put forward, even had I put forward a weaker one; for he is naught. But with you I do not aim at winning an unscrupulous success; and so I admit that not a great but a moderate amount of athletics causes good condition in men.


And what of food? Moderate or much? I asked.


The same applied to food, he admitted.
134d
ἔτι δὲ κἀγὼ προσηνάγκαζον αὐτὸν ὁμολογεῖν καὶ τἆλλα πάντα τὰ περὶ τὸ σῶμα ὠφελιμώτατα εἶναι τὰ μέτρια ἀλλὰ μὴ τὰ πολλὰ μηδὲ τὰ ὀλίγα: καί μοι ὡμολόγει τὰ μέτρια.


τί δ', ἔφην, τὰ περὶ τὴν ψυχήν; τὰ μέτρια ὠφελεῖ ἢ τὰ ἄμετρα τῶν προσφερομένων;


τὰ μέτρια, ἔφη.


οὐκοῦν ἓν τῶν προσφερομένων ψυχῇ ἐστι καὶ τὰ μαθήματα;


ὡμολόγει.


καὶ τούτων ἄρα τὰ μέτρια ὠφελεῖ ἀλλ' οὐ τὰ πολλά;


συνέφη.
134d
Then I went on and tried to compel him also to admit that everything else connected with the body when most beneficial, was the moderate thing, not the much or the little; and he admitted that it was the moderate thing.


And now, I said, as regards the soul; are moderate or immoderate things beneficial, as adjuncts of it?


Moderate things, he replied.


And are studies among the adjuncts of the soul?


He admitted they were.


So among these also it is the moderate that are beneficial, and not the much?


He agreed.


Then whom should we be justified in asking what sort of exercise or food is moderate for the body?


The three of us agreed that it must be a doctor or a trainer.
134e
τίνα οὖν ἐρόμενοι ἂν δικαίως ἐροίμεθα ὁποῖοι μέτριοι πόνοι καὶ σιτία πρὸς τὸ σῶμά ἐστιν;


ὡμολογοῦμεν μὲν τρεῖς ὄντες, ὅτι ἰατρὸν ἢ παιδοτρίβην.


τίνα δ' ἂν περὶ σπερμάτων σπορᾶς ὁπόσον μέτριον;


καὶ τούτου τὸν γεωργὸν ὡμολογοῦμεν.


τίνα δὲ περὶ μαθημάτων εἰς ψυχὴν φυτεύσεώς τε καὶ σπορᾶς ἐρωτῶντες δικαίως ἂν ἐροίμεθα ὁπόσα καὶ ὁποῖα μέτρια;
134e
And whom should we ask about the moderate measure in the sowing of seed?


In that matter, we agreed, it must be a farmer.


And whom should we be justified in asking as to the moderate degree and kind, in regard to the sowing and planting of studies in the soul?


At this point we all began to be full of perplexity;
135a
τοὐντεῦθεν ἤδη ἀπορίας μεστοὶ ἦμεν ἅπαντες: κἀγὼ προσπαίζων αὐτοὺς ἠρόμην, βούλεσθε, ἔφην, ἐπειδὴ ἡμεῖς ἐν ἀπορίᾳ ἐσμέν, ἐρώμεθα ταυτὶ τὰ μειράκια; ἢ ἴσως αἰσχυνόμεθα, ὥσπερ ἔφη τοὺς μνηστῆρας Ὅμηρος, μὴ ἀξιούντων εἶναί τινα ἄλλον ὅστις ἐντενεῖ τὸ τόξον;


ἐπειδὴ οὖν μοι ἐδόκουν ἀθυμεῖν πρὸς τὸν λόγον, ἄλλῃ ἐπειρώμην σκοπεῖν, καὶ εἶπον, ποῖα δὲ μάλιστα ἄττα τοπάζομεν εἶναι τῶν μαθημάτων ἃ δεῖ τὸν φιλοσοφοῦντα μανθάνειν, ἐπειδὴ οὐχὶ πάντα οὐδὲ πολλά;
135a
then I, mocking at them, asked: Do you mind, since we are in perplexity, if we ask these boys here? or perhaps we are ashamed, as Homer
said the suitors were, and do not think it fit there should be someone else who will string the bow?


Then, as it seemed to me that they were losing their zeal for the argument, I tried to pursue the inquiry in another way, and said: But what, as nearly as we can guess, are the kinds of learning which the philosopher should learn, since he is not to learn all things or many things?
135b
ὑπολαβὼν οὖν ὁ σοφώτερος εἶπεν ὅτι κάλλιστα ταῦτ' εἴη τῶν μαθημάτων καὶ προσήκοντα ἀφ' ὧν ἂν πλείστην δόξαν ἔχοι τις εἰς φιλοσοφίαν: πλείστην δ' ἂν ἔχοι δόξαν, εἰ δοκοίη τῶν τεχνῶν ἔμπειρος εἶναι πασῶν, εἰ δὲ μή, ὡς πλείστων γε καὶ μάλιστα τῶν ἀξιολόγων, μαθὼν αὐτῶν ταῦτα ἃ προσήκει τοῖς ἐλευθέροις μαθεῖν, ὅσα συνέσεως ἔχεται, μὴ ὅσα χειρουργίας.


ἆρ' οὖν οὕτω λέγεις, ἔφην ἐγώ, ὥσπερ ἐν τῇ τεκτονικῇ;
135b
At this the wiser one interjected: The finest and most suitable kinds of learning are those which will bring him the most reputation for philosophy; and he will get most reputation if he appears well versed in all the arts, or if not in all, in as many of them, and those the most considerable, as he can, by learning so much of them as befits a free man to learn, that is, what belongs to the understanding rather than the handiwork of each.


Well now, do you mean, I asked, in the same way as in carpentry? For there, you know, you can buy a carpenter for five
135c
καὶ γὰρ ἐκεῖ τέκτονα μὲν ἂν πρίαιο πέντε ἢ ἓξ μνῶν, ἄκρον ἀρχιτέκτονα δὲ οὐδ' ἂν μυρίων δραχμῶν: ὀλίγοι γε μὴν κἂν ἐν πᾶσι τοῖς Ἕλλησι γίγνοιντο. ἆρα μή τι τοιοῦτον λέγεις; καὶ ὃς ἀκούσας μου συνεχώρει καὶ αὐτὸς λέγειν τοιοῦτον.


ἠρόμην δ' αὐτὸν εἰ οὐκ ἀδύνατον εἴη δύο μόνας τέχνας οὕτω μαθεῖν τὸν αὐτόν, μὴ ὅτι πολλὰς καὶ μεγάλας: ὁ δέ, μὴ οὕτως μου, ἔφη, ὑπολάβῃς, ὦ Σώκρατες, ὡς λέγοντος ὅτι δεῖ ἑκάστην τῶν τεχνῶν τὸν φιλοσοφοῦντα ἐπίστασθαι
135c
or six minae,
but a first-rate architect cannot be got for even ten thousand drachmae; few such, indeed, could be found throughout the whole of Greece. Is it something of this sort that you mean? When he heard me say this, he admitted that something like this was what he himself meant.


I next asked him if it was not impossible for the same person to learn in this way merely two of the arts, not to speak of many or the principal ones; to which he replied: Do not conceive me, Socrates,
135d
ἀκριβῶς ὥσπερ αὐτὸν τὸν τὴν τέχνην ἔχοντα, ἀλλ' ὡς εἰκὸς ἄνδρα ἐλεύθερόν τε καὶ πεπαιδευμένον, ἐπακολουθῆσαί τε τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ οἷόν τ' εἶναι διαφερόντως τῶν παρόντων, καὶ αὐτὸν ξυμβάλλεσθαι γνώμην, ὥστε δοκεῖν χαριέστατον εἶναι καὶ σοφώτατον τῶν ἀεὶ παρόντων ἐν τοῖς λεγομένοις τε καὶ πραττομένοις περὶ τὰς τέχνας.


κἀγώ, ἔτι γὰρ αὐτοῦ ἠμφεγνόουν τὸν λόγον ὅτι ἐβούλετο,
135d
to be stating that the philosopher must have accurate knowledge of each of the arts, like the actual adept in any of them; I mean only so far as may be expected of a free and educated man: that is, he should be able to follow the explanations of the craftsman more readily than the rest of the company, and to contribute an opinion of his own which will make him appear the cleverest and most accomplished of the company who may at any time be present at some verbal or practical exposition of the arts.


Then, as I was still unsettled in my mind as to the drift of his words, I asked him: Do I quite grasp the sort of man whom you mean by the philosopher?
135e
ἆρ' ἐννοῶ, ἔφην, οἷον λέγεις τὸν φιλόσοφον ἄνδρα; δοκεῖς γάρ μοι λέγειν οἷοι ἐν τῇ ἀγωνίᾳ εἰσὶν οἱ πένταθλοι πρὸς τοὺς δρομέας ἢ τοὺς παλαιστάς. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τούτων μὲν λείπονται κατὰ τὰ τούτων ἆθλα καὶ δεύτεροί εἰσι πρὸς τούτους, τῶν δ' ἄλλων ἀθλητῶν πρῶτοι καὶ νικῶσιν αὐτούς. τάχ' ἂν ἴσως τοιοῦτόν τι λέγοις καὶ τὸ φιλοσοφεῖν ἀπεργάζεσθαι τοὺς ἐπιτηδεύοντας τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα: τῶν μὲν
135e
For you seem to me to mean someone like the all-round athletes
in contest with the runners or the wrestlers: the former yield, you know, to the latter in their particular exercises, and are their inferiors in these, but are superior to the usual sort of athletes and beat them. I daresay it may be something of this sort that you would suggest as the effect produced by philosophy on those who make it their pursuit: they yield to those who are first-rate
136a
πρώτων εἰς σύνεσιν περὶ τὰς τέχνας ἐλλείπεσθαι, τὰ δευτερεῖα δ' ἔχοντας τῶν ἄλλων περιεῖναι, καὶ οὕτως γίγνεσθαι περὶ πάντα ὕπακρόν τινα ἄνδρα τὸν πεφιλοσοφηκότα: τοιοῦτόν τινά μοι δοκεῖς ἐνδείκνυσθαι.


καλῶς γέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, φαίνῃ ὑπολαμβάνειν τὰ περὶ τοῦ φιλοσόφου, ἀπεικάσας αὐτὸν τῷ πεντάθλῳ. ἔστιν γὰρ ἀτεχνῶς τοιοῦτος οἷος μὴ δουλεύειν μηδενὶ πράγματι, μηδ' εἰς τὴν ἀκρίβειαν μηδὲν διαπεπονηκέναι, ὥστε διὰ τὴν τοῦ ἑνὸς τούτου ἐπιμέλειαν τῶν ἄλλων ἁπάντων
136a
in an understanding of the arts, but in taking the second place they surpass the rest; and in this way the man who has studied philosophy comes just next to the top in everything. That is the kind of person whom you appear to me to indicate.


You are quite right, it seems to me, Socrates, he said, in your conception of the philosopher's position, with your comparison of him to the all-round athlete. For it is precisely his nature not to be enslaved to any business, or to work out anything exactly, so as to let his application to that one matter make him deficient in the rest,
136b
ἀπολελεῖφθαι, ὥσπερ οἱ δημιουργοί, ἀλλὰ πάντων μετρίως ἐφῆφθαι.


μετὰ ταύτην δὴ τὴν ἀπόκρισιν ἐγὼ προθυμούμενος σαφῶς εἰδέναι ὅτι λέγοι, ἐπυνθανόμην αὐτοῦ τοὺς ἀγαθοὺς πότερον χρησίμους ἢ ἀχρήστους εἶναι ὑπολαμβάνοι.


χρησίμους δήπου, ὦ Σώκρατες, ἔφη.


ἆρ' οὖν, εἴπερ οἱ ἀγαθοὶ χρήσιμοι, οἱ πονηροὶ ἄχρηστοι;


ὡμολόγει.


τί δέ; τοὺς φιλοσόφους ἄνδρας χρησίμους ἡγῇ ἢ οὔ;
136b
as the craftsmen do, but to have a moderate contact with all of them.


Well, after this answer I was eager to know clearly what he meant, so I inquired of him whether he conceived of good men as useful or useless.


Useful, I should say, Socrates, he replied.


Then if good men are useful, are wicked men useless?


He agreed that they were.


Again, do you consider that philosophers are useful persons or not?
136c
ὁ δὲ ὡμολόγει χρησίμους, καὶ πρός γε ἔφη χρησιμωτάτους εἶναι ἡγεῖσθαι.


φέρε δὴ γνῶμεν, εἰ σὺ ἀληθῆ λέγεις, ποῦ καὶ χρήσιμοι ἡμῖν εἰσιν οἱ ὕπακροι οὗτοι; δῆλον γὰρ ὅτι ἑκάστου γε τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων φαυλότερός ἐστιν ὁ φιλόσοφος.


ὡμολόγει.


φέρε δὴ σύ, ἦν δ' ἐγώ, εἰ τύχοις ἢ αὐτὸς ἀσθενήσας ἢ τῶν φίλων τις τῶν σῶν περὶ ὧν σὺ σπουδὴν μεγάλην ἔχεις, πότερον ὑγείαν βουλόμενος κτήσασθαι τὸν ὕπακρον ἐκεῖνον [τὸν φιλόσοφον] εἰσάγοις ἂν εἰς τὴν οἰκίαν ἢ τὸν ἰατρὸν λάβοις;
136c
He agreed that they were useful; nay, more, that he considered they were most useful of all.


Come now, let us make out, if what you say is true, where these second-best men are also useful to us: for clearly the philosopher is inferior to any particular adept in the arts.


He agreed.


Well now, I went on, if you yourself, or one of your friends for whom you feel great concern, should have fallen sick, would you fetch that second-best man into the house with a view to obtaining health, or would you summon a doctor?
136d
ἀμφοτέρους ἔγωγ' ἄν, ἔφη.


μή μοι, εἶπον ἐγώ, ἀμφοτέρους λέγε, ἀλλ' ὁπότερον μᾶλλόν τε καὶ πρότερον.


οὐδεὶς ἄν, ἔφη, τοῦτό γε ἀμφισβητήσειεν, ὡς οὐχὶ τὸν ἰατρὸν καὶ μᾶλλον καὶ πρότερον.


τί δ'; ἐν νηὶ χειμαζομένῃ ποτέρῳ ἂν μᾶλλον ἐπιτρέποις σαυτόν τε καὶ τὰ σεαυτοῦ, τῷ κυβερνήτῃ ἢ τῷ φιλοσόφῳ;


τῷ κυβερνήτῃ ἔγωγε.


οὐκοῦν καὶ τἆλλα πάνθ' οὕτως, ἕως ἄν τις δημιουργὸς ᾖ, οὐ χρήσιμός ἐστιν ὁ φιλόσοφος;


φαίνεται, ἔφη.
136d
For my part, I should have both, he replied.


Please do not say “both,” I said, but which of the two you would prefer and also summon first.


No one, he replied,would make any question but that the doctor should be preferred and also summoned first.


And again, if you were in a ship that was making rough weather, to which would you rather entrust yourself and yours, the pilot or the philosopher?


I should choose the pilot.


And so it will be in everything else: so long as there is some craftsman, the philosopher will not be useful?


Apparently, he replied.
136e
οὐκοῦν νῦν ἄχρηστός τις ἡμῖν ἐστιν ὁ φιλόσοφος; εἰσὶ γὰρ ἡμῖν ἀεί που δημιουργοί: ὡμολογήσαμεν δὲ τοὺς μὲν ἀγαθοὺς χρησίμους εἶναι, τοὺς δὲ μοχθηροὺς ἀχρήστους.


ἠναγκάζετο ὁμολογεῖν.


τί οὖν μετὰ τοῦτο; ἔρωμαί σε ἢ ἀγροικότερόν ἐστιν ἐρέσθαι—


ἐροῦ ὅτι βούλει.


οὐδὲν δή, ἔφην ἐγώ, ζητῶ ἄλλο ἢ ἀνομολογήσασθαι τὰ
136e
So now we find that the philosopher is a useless person? For I suppose we always have craftsmen; and we have agreed that good men are useful, and bad ones useless.


He was obliged to agree to this.


Then what follows? Am I to ask you, or will it be too ill-mannered?


Ask whatever you please.


Well, my aim, I said, is merely to recall our agreements upon
137a
εἰρημένα. ἔχει δέ πως ὡδί. ὡμολογήσαμεν καλὸν εἶναι τὴν φιλοσοφίαν καὶ αὐτοὶ φιλόσοφοι εἶναι, τοὺς δὲ φιλοσόφους ἀγαθούς, τοὺς δὲ ἀγαθοὺς χρησίμους, τοὺς δὲ πονηροὺς ἀχρήστους: αὖθις δ' αὖ τοὺς φιλοσόφους ὡμολογήσαμεν, ἕως ἂν οἱ δημιουργοὶ ὦσιν, ἀχρήστους εἶναι, δημιουργοὺς δὲ ἀεὶ εἶναι. οὐ γὰρ ταῦτα ὡμολόγηται;


πάνυ γε, ἦ δ' ὅς.


ὡμολογοῦμεν ἄρα, ὡς ἔοικε, κατά γε τὸν σὸν λόγον, εἴπερ τὸ φιλοσοφεῖν ἐστι περὶ τὰς τέχνας ἐπιστήμονας εἶναι ὃν σὺ λέγεις τὸν τρόπον, πονηροὺς αὐτοὺς εἶναι καὶ
137a
what has been stated. The matter stands somewhat like this. We agreed that philosophy is an honorable thing, and that philosophers are good; and that good men are useful, and wicked men useless: but then again we agreed that philosophers, so long as we have craftsmen, are useless, and that we always do have craftsmen. Has not all this been agreed?


Yes, to be sure, he replied.


Then we agreed, it seems, by your account—if philosophizing means having knowledge of the arts in the way you describe—that philosophers are wicked and useless so long as there are arts
137b
ἀχρήστους, ἕως ἂν ἐν ἀνθρώποις τέχναι ὦσιν. ἀλλὰ μὴ οὐχ οὕτως, ὦ φίλε, ἔχωσι, μηδ' ᾖ τοῦτο φιλοσοφεῖν, περὶ τὰς τέχνας ἐσπουδακέναι, οὐδὲ πολυπραγμονοῦντα κυπτάζοντα ζῆν οὐδὲ πολυμαθοῦντα, ἀλλ' ἄλλο τι, ἐπεὶ ἐγὼ ᾤμην καὶ ὄνειδος εἶναι τοῦτο καὶ βαναύσους καλεῖσθαι τοὺς περὶ τὰς τέχνας ἐσπουδακότας. ὧδε δὲ σαφέστερον εἰσόμεθα εἰ ἄρα ἀληθῆ λέγω, ἐὰν τοῦτο ἀποκρίνῃ: τίνες ἵππους ἐπίστανται
137b
among mankind. But I expect they are not so really, my friend, and that philosophizing is not just having a concernment in the arts or spending one's life in meddlesome stooping and prying and accumulation of learning, but something else; because I imagined that this life was actually a disgrace, and that people who concerned themselves with the arts were called sordid.
But we shall know more definitely whether this statement of mine is true, if you will answer me this: What men know how to punish horses rightly?
137c
κολάζειν ὀρθῶς; πότερον οἵπερ βελτίστους ποιοῦσιν ἢ ἄλλοι;


οἵπερ βελτίστους.


τί δέ; κύνας οὐχ οἳ βελτίστους ἐπίστανται ποιεῖν, οὗτοι καὶ κολάζειν ὀρθῶς ἐπίστανται;


ναί.


ἡ αὐτὴ ἄρα τέχνη βελτίστους τε ποιεῖ καὶ κολάζει ὀρθῶς;


φαίνεταί μοι, ἦ δ' ὅς.


τί δέ; πότερον ἥπερ βελτίστους τε ποιεῖ καὶ κολάζει ὀρθῶς, ἡ αὐτὴ δὲ καὶ γιγνώσκει τοὺς χρηστοὺς καὶ τοὺς μοχθηρούς, ἢ ἑτέρα τις;


ἡ αὐτή, ἔφη.


ἐθελήσεις οὖν καὶ κατ' ἀνθρώπους τοῦτο ὁμολογεῖν,
137c
Is it those who make them into the best horses, or some other men?


Those who make them into the best horses.


Or again, is it not the men who know how to make dogs into the best dogs that know also how to punish them rightly?


Yes.


Then it is the same art that makes them into the best dogs and punishes them rightly?


It appears so to me, he replied.


Again, is the art that makes them into the best ones and punishes them rightly the same as that which knows the good and the bad ones, or is it some other?


The same, he said.


Then in the case of men also will you be prepared to agree that the art
137d
ἥπερ βελτίστους ἀνθρώπους ποιεῖ, ταύτην εἶναι καὶ τὴν κολάζουσαν ὀρθῶς καὶ διαγιγνώσκουσαν τοὺς χρηστούς τε καὶ μοχθηρούς;


πάνυ γ', ἔφη.


οὐκοῦν καὶ ἥτις ἕνα, καὶ πολλούς, καὶ ἥτις πολλούς, καὶ ἕνα;


ναί.


καὶ καθ' ἵππων δὴ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οὕτως;


φημί.


τίς οὖν ἐστιν ἡ ἐπιστήμη, ἥτις τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ἀκολασταίνοντας καὶ παρανομοῦντας ὀρθῶς κολάζει; οὐχ ἡ δικαστική;


ναί.


ἦ ἄλλην οὖν τινα καλεῖς καὶ δικαιοσύνην ἢ ταύτην;


οὐκ, ἀλλὰ ταύτην.
137d
which makes them into the best men is that which punishes them rightly and distinguishes the good and the bad ones?


Certainly, he said.


And that which does this to one, does it also to many, and that which does it to many, does it also to one?


Yes.


And so it is also with horses and everything else?


I agree.


Then what is the knowledge which rightly punishes the licentious and law-breaking people in our cities? Is it not judicature?


Yes.


And is it any other art than this that you call justice?


No, only this.
137e
οὐκοῦν ᾗπερ κολάζουσιν ὀρθῶς, ταύτῃ καὶ γιγνώσκουσι τοὺς χρηστοὺς καὶ μοχθηρούς;


ταύτῃ.


ὅστις δὲ ἕνα γιγνώσκει, καὶ πολλοὺς γνώσεται;


ναί.


καὶ ὅστις γε πολλοὺς ἀγνοεῖ, καὶ ἕνα;


φημί.


εἰ ἄρα ἵππος ὢν ἀγνοοῖ τοὺς χρηστοὺς καὶ πονηροὺς ἵππους, κἂν ἑαυτὸν ἀγνοοῖ ποῖός τίς ἐστιν;


φημί.


καὶ εἰ βοῦς ὢν ἀγνοοῖ τοὺς πονηροὺς καὶ χρηστοὺς <βοῦσ>, κἂν αὑτὸν ἀγνοοῖ ποῖός τίς ἐστιν;


ναί, ἔφη.


οὕτω δὴ καὶ εἰ κύων;


ὡμολόγει.
137e
And that whereby they punish rightly is that whereby they know the good and bad people?


It is.


And whoever knows one will know many also?


Yes.


And whoever does not know many will not know one?


I agree.


Then if one were a horse, and did not know the good and wicked horses, would one not know which sort one was oneself?


I think not.


And if one were an ox and did not know the wicked and good oxen, would one not know which sort one was oneself?


That is so, he said.


And so it would be, if one were a dog?


He agreed.
138a
τί δ'; ἐπειδὰν ἄνθρωπός τις ὢν ἀγνοῇ τοὺς χρηστοὺς καὶ μοχθηροὺς ἀνθρώπους, ἆρ' οὐχ αὑτὸν ἀγνοεῖ πότερον χρηστός ἐστιν ἢ πονηρός, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ἄνθρωπός ἐστιν;


συνεχώρει.


τὸ δὲ αὑτὸν ἀγνοεῖν σωφρονεῖν ἐστιν ἢ μὴ σωφρονεῖν;


μὴ σωφρονεῖν.


τὸ ἑαυτὸν ἄρα γιγνώσκειν ἐστὶ σωφρονεῖν;


φημί, ἔφη.


τοῦτ' ἄρα, ὡς ἔοικε, τὸ ἐν Δελφοῖς γράμμα παρακελεύεται, σωφροσύνην ἀσκεῖν καὶ δικαιοσύνην.


ἔοικεν.


τῇ αὐτῇ δὲ ταύτῃ καὶ κολάζειν ὀρθῶς ἐπιστάμεθα;


ναί.
138a
Well now, when one is a man, and does not know the good and bad men, one surely cannot know whether one is good or wicked oneself, since one is a man also oneself?


He granted this.


And is “not knowing oneself” being temperate,
or not being temperate?


Not being temperate.


So “knowing oneself” is being temperate?


I agree, he said.


So this is the message, it seems, of the Delphic inscription—that one is to practise temperance and justice.


It seems so.


And it is by this same art that we know also how to punish rightly?


Yes.


Then that whereby we know how to punish rightly
138b
οὐκοῦν ᾗ μὲν κολάζειν ὀρθῶς ἐπιστάμεθα, δικαιοσύνη αὕτη ἐστίν, ᾗ δὲ διαγιγνώσκειν καὶ ἑαυτὸν καὶ ἄλλους, σωφροσύνη;


ἔοικεν, ἔφη.


ταὐτὸν ἄρα ἐστὶ καὶ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη;


φαίνεται.


καὶ μὴν οὕτω γε καὶ αἱ πόλεις εὖ οἰκοῦνται, ὅταν οἱ ἀδικοῦντες δίκην διδῶσιν.


ἀληθῆ λέγεις, ἔφη.


καὶ πολιτικὴ ἄρα αὑτή ἐστιν.


συνεδόκει.


τί δὲ ὅταν εἷς ἀνὴρ ὀρθῶς πόλιν διοικῇ, ὄνομά γε τούτῳ οὐ τύραννός τε καὶ βασιλεύς;


φημί.


οὐκοῦν βασιλικῇ τε καὶ τυραννικῇ τέχνῃ διοικεῖ;


οὕτως.


καὶ αὗται ἄρ' αἱ αὐταὶ τέχναι εἰσὶν ἐκείναις;


φαίνονται.
138b
is justice, and that whereby we know how to distinguish our own and others' quality is temperance?


It seems so, he said.


Then justice and temperance are the same thing?


Apparently.


And further, it is thus, you know, that cities are well ordered—when the wrongdoers pay the penalty.


That is true, he said.


Hence this is also statecraft.


He concurred.


Again, when one man governs a city rightly, is he not called a despot and king?


I agree.


And he governs by a kingly and despotic art?


That is so.


And these arts are the same as the former?


Apparently.
138c
τί δ' ὅταν εἷς ὢν ἀνὴρ οἰκίαν διοικῇ ὀρθῶς, τί ὄνομα τούτῳ ἐστίν; οὐκ οἰκονόμος τε καὶ δεσπότης;


ναί.


πότερον οὖν καὶ οὗτος δικαιοσύνῃ εὖ ἂν τὴν οἰκίαν διοικοῖ ἢ κἄλλῃ τινὶ τέχνῃ;


δικαιοσύνῃ.


ἔστιν ἄρα ταὐτόν, ὡς ἔοικε, βασιλεύς, τύραννος, πολιτικός, οἰκονόμος, δεσπότης, σώφρων, δίκαιος. καὶ μία τέχνη ἐστὶν βασιλική, τυραννική, πολιτική, δεσποτική, οἰκονομική, δικαιοσύνη, σωφροσύνη.


φαίνεται, ἔφη, οὕτως.
138c
Again, when a man singly governs a house aright, what is he called? Is he not a house-manager and master?


Yes.


Then would he also govern his house well by justice, or by some other art?


By justice.


Hence they are all the same, it seems,—king, despot, statesman, house-manager, master, and the temperate man and the just man; and it is all one art,—the kingly, the despotic, the statesman's, the master's, the house-manager's, and justice and temperance.


It is so, apparently, he said.
138d
πότερον οὖν τῷ φιλοσόφῳ, ὅταν μὲν ἰατρὸς περὶ τῶν καμνόντων τι λέγῃ, αἰσχρὸν μήθ' ἕπεσθαι τοῖς λεγομένοις δύνασθαι μήτε συμβάλλεσθαι μηδὲν περὶ τῶν λεγομένων ἢ πραττομένων, καὶ ὁπόταν ἄλλος τις τῶν δημιουργῶν, ὡσαύτως: ὅταν δὲ δικαστὴς ἢ βασιλεὺς ἢ ἄλλος τις ὧν νυνδὴ διεληλύθαμεν, οὐκ αἰσχρὸν περὶ τούτων μήτε ἕπεσθαι δύνασθαι μήτε συμβάλλεσθαι περὶ αὐτῶν;


πῶς δ' οὐκ αἰσχρόν, ὦ Σώκρατες, περί γε τοσούτων πραγμάτων μηδὲν ἔχειν συμβάλλεσθαι;
138d
Then, if it is disgraceful in the philosopher to be unable, when a doctor speaks about the sick, either to follow his remarks or to contribute anything of his own to what is being said or done, and to be in the same case when any other of the craftsmen speaks, is it not disgraceful that he should be unable, when it is a judge or a king or some other of the persons whom we have just instanced, either to follow their words or contribute anything to their business?


It must indeed be disgraceful, Socrates, to have nothing to contribute to subjects of such great importance!
138e
πότερον οὖν καὶ περὶ ταῦτα λέγωμεν, ἔφην, πένταθλον αὐτὸν δεῖν εἶναι καὶ ὕπακρον, καὶ ταύτης μὲν τὰ δευτερεῖα ἔχοντα πάντων τὸν φιλόσοφον, καὶ ἀχρεῖον εἶναι ἕως ἂν τούτων τις ᾖ, ἢ πρῶτον μὲν τὴν αὑτοῦ οἰκίαν οὐκ ἄλλῳ ἐπιτρεπτέον οὐδὲ τὰ δευτερεῖα ἐν τούτῳ ἑκτέον, ἀλλ' αὐτὸν κολαστέον δικάζοντα ὀρθῶς, εἰ μέλλει εὖ οἰκεῖσθαι αὐτοῦ ἡ οἰκία;


συνεχώρει δή μοι.


ἔπειτά γε δήπου ἐάντε οἱ φίλοι αὐτῷ διαίτας ἐπιτρέπωσιν, ἐάντε ἡ πόλις τι προστάττῃ διακρίνειν ἢ δικάζειν,
138e
Are we then to say, I asked, that in these matters also he is to be an all-round athlete, a second-rate man, taking the second place in all the subjects of this art—he, the philosopher—and is to be useless so long as there is one of these persons; or that, first of all, he is to entrust his own house to nobody else and is not to take the second place in it, but is himself to judge and punish rightly, if his house is to be well managed?


He granted me that it must be so.


Secondly, I presume, whether his friends entrust him with an arbitration, or the state charges him to determine
139a
αἰσχρὸν ἐν τούτοις, ὦ ἑταῖρε, δεύτερον φαίνεσθαι ἢ τρίτον καὶ μὴ οὐχ ἡγεῖσθαι;


δοκεῖ μοι.


πολλοῦ ἄρα δεῖ ἡμῖν, ὦ βέλτιστε, τὸ φιλοσοφεῖν πολυμαθία τε εἶναι καὶ ἡ περὶ τὰς τέχνας πραγματεία.


εἰπόντος δ' ἐμοῦ ταῦτα ὁ μὲν σοφὸς αἰσχυνθεὶς τοῖς προειρημένοις ἐσίγησεν, ὁ δὲ ἀμαθὴς ἔφη ἐκείνως εἶναι: καὶ οἱ ἄλλοι ἐπῄνεσαν τὰ εἰρημένα.
139a
or judge any matter, it is disgraceful for him, my good friend, in such cases, to be found in the second or third place, and not to lead?


I agree.


Hence we see, my excellent sir, that philosophizing is very far from being much learning and that affair of busying oneself with the arts.


On my saying this the cultivated youth was silent, feeling ashamed for what he had said before, while the unlearned one said it was as I stated; and the rest of the company praised the argument.