Show Greek
Hide Greek
Show English
Hide English


Λάχης
Print source: Platonis Opera, ed. John Burnet, Oxford University Press, 1903.

Electronic source: Perseus Digital Library
Laches
Print source: Plato in Twelve Volumes, Vol. 8 translated by W.R.M. Lamb., Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd., 1955.

Electronic source: Perseus Digital Library
178a
Λυσίμαχος:
τεθέασθε μὲν τὸν ἄνδρα μαχόμενον ἐν ὅπλοις, ὦ Νικία τε καὶ Λάχης: οὗ δ' ἕνεκα ὑμᾶς ἐκελεύσαμεν συνθεάσασθαι ἐγώ τε καὶ Μελησίας ὅδε, τότε μὲν οὐκ εἴπομεν, νῦν δ' ἐροῦμεν. ἡγούμεθα γὰρ χρῆναι πρός γε ὑμᾶς παρρησιάζεσθαι. εἰσὶ γάρ τινες οἳ τῶν τοιούτων καταγελῶσι, καὶ ἐάν
178a
Lysimachus:
You have seen the performance of the man fighting in armour, Nicias and Laches; but my friend Melesias and I did not tell you at the time our reason for requesting you to come and see it with us. However, we will tell you now; for we think we should speak our minds freely to friends like you. Some people, of course, pour ridicule on such appeals, and when consulted for their advice will not say what they think,
178b
τις αὐτοῖς συμβουλεύσηται, οὐκ ἂν εἴποιεν ἃ νοοῦσιν, ἀλλὰ στοχαζόμενοι τοῦ συμβουλευομένου ἄλλα λέγουσι παρὰ τὴν αὑτῶν δόξαν: ὑμᾶς δὲ ἡμεῖς ἡγησάμενοι καὶ ἱκανοὺς γνῶναι καὶ γνόντας ἁπλῶς ἂν εἰπεῖν ἃ δοκεῖ ὑμῖν, οὕτω παρελάβομεν ἐπὶ τὴν συμβουλὴν περὶ ὧν μέλλομεν ἀνακοινοῦσθαι. ἔστιν
178b
but something different, making the inquirer's wishes their aim, and speaking against their own judgement. But you, we consider, not merely have the necessary discernment but will give us the benefit of it in telling us just what is in your minds and hence we have enlisted your counsel on the question which we are about to lay before you. Now the matter about which I have made all this long preamble is this:
179a
οὖν τοῦτο, περὶ οὗ πάλαι τοσαῦτα προοιμιάζομαι, τόδε. ἡμῖν εἰσὶν ὑεῖς οὑτοιί, ὅδε μὲν τοῦδε, πάππου ἔχων ὄνομα Θουκυδίδης, ἐμὸς δὲ αὖ ὅδε—παππῷον δὲ καὶ οὗτος ὄνομ' ἔχει τοὐμοῦ πατρός: Ἀριστείδην γὰρ αὐτὸν καλοῦμεν—ἡμῖν οὖν τούτων δέδοκται ἐπιμεληθῆναι ὡς οἷόν τε μάλιστα, καὶ μὴ ποιῆσαι ὅπερ οἱ πολλοί, ἐπειδὴ μειράκια γέγονεν, ἀνεῖναι αὐτοὺς ὅτι βούλονται ποιεῖν, ἀλλὰ νῦν δὴ καὶ ἄρχεσθαι αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι καθ' ὅσον οἷοί τ' ἐσμέν. εἰδότες οὖν καὶ
179a
we have two sons here, my friend that one, called Thucydides after his grandfather, and I this one; he also is named in the same way, after my father; we call him Aristeides. Well, we have resolved to give them our most constant care, and not—as most fathers do when their boys begin to be young men
—let them run loose as their fancy leads them, but begin forthwith taking
179b
ὑμῖν ὑεῖς ὄντας ἡγησάμεθα μεμεληκέναι περὶ αὐτῶν, εἴπερ τισὶν ἄλλοις, πῶς ἂν θεραπευθέντες γένοιντο ἄριστοι: εἰ δ' ἄρα πολλάκις μὴ προσεσχήκατε τὸν νοῦν τῷ τοιούτῳ, ὑπομνήσοντες ὅτι οὐ χρὴ αὐτοῦ ἀμελεῖν, καὶ παρακαλοῦντες ὑμᾶς ἐπὶ τὸ ἐπιμέλειάν τινα ποιήσασθαι τῶν ὑέων κοινῇ μεθ' ἡμῶν. ὅθεν δὲ ἡμῖν ταῦτ' ἔδοξεν, ὦ Νικία τε καὶ Λάχης, χρὴ ἀκοῦσαι, κἂν ᾖ ὀλίγῳ μακρότερα. συσσιτοῦμεν γὰρ δὴ ἐγώ τε καὶ Μελησίας ὅδε, καὶ ἡμῖν τὰ μειράκια παρασιτεῖ.
179b
every possible care of them. Now, knowing that you too have sons, we thought that you above all men must have concerned yourselves with the question of the kind of upbringing that would make the best of them; and if by any chance you have not given your attention to the subject, we would remind you that it ought not to be neglected, and we invite you to join us in arranging some way of taking care of our sons. How we formed this resolve, Nicias and Laches, is worth hearing, even though the story be somewhat long. My friend Melesias and I take our meals together,
179c
ὅπερ οὖν καὶ ἀρχόμενος εἶπον τοῦ λόγου, παρρησιασόμεθα πρὸς ὑμᾶς. ἡμῶν γὰρ ἑκάτερος περὶ τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἔχει λέγειν πρὸς τοὺς νεανίσκους, καὶ ὅσα ἐν πολέμῳ ἠργάσαντο καὶ ὅσα ἐν εἰρήνῃ, διοικοῦντες τά τε τῶν συμμάχων καὶ τὰ τῆσδε τῆς πόλεως: ἡμέτερα δ' αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος ἔχει λέγειν. ταῦτα δὴ ὑπαισχυνόμεθά τε τούσδε καὶ αἰτιώμεθα τοὺς πατέρας ἡμῶν ὅτι ἡμᾶς μὲν
179c
and our boys share our table. Now, as I said at the beginning of my remarks, we are going to speak quite freely to you. Each of us has many noble deeds of his own father to relate to these young fellows—their numerous achievements both in war and in peace, when they were managing the affairs either of the allies or of this city; but neither of us has any deeds of his own to tell. We cannot help feeling ashamed that our boys should observe this, and we blame our fathers
179d
εἴων τρυφᾶν, ἐπειδὴ μειράκια ἐγενόμεθα, τὰ δὲ τῶν ἄλλων πράγματα ἔπραττον: καὶ τοῖσδε τοῖς νεανίσκοις αὐτὰ ταῦτα ἐνδεικνύμεθα, λέγοντες ὅτι εἰ μὲν ἀμελήσουσιν ἑαυτῶν καὶ μὴ πείσονται ἡμῖν, ἀκλεεῖς γενήσονται, εἰ δ' ἐπιμελήσονται, τάχ' ἂν τῶν ὀνομάτων ἄξιοι γένοιντο ἃ ἔχουσιν. οὗτοι μὲν οὖν φασιν πείσεσθαι: ἡμεῖς δὲ δὴ τοῦτο σκοποῦμεν, τί ἂν οὗτοι μαθόντες ἢ ἐπιτηδεύσαντες ὅτι ἄριστοι γένοιντο.
179d
for leaving us to indulge ourselves when we began to be young men, while they looked after other folks' affairs; and we point the moral of it all to these young people, telling them that if they are careless of themselves and will not take our advice they will win no reputation, but if they take due pains they may very likely come to be worthy of the names they bear. Now they, for their part, say they will do as we bid; so we are now considering what lessons or pursuits will lead them to the highest attainable excellence. Someone directed us to this particular accomplishment
179e
εἰσηγήσατο οὖν τις ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ μάθημα, ὅτι καλὸν εἴη τῷ νέῳ μαθεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι: καὶ ἐπῄνει τοῦτον ὃν νῦν ὑμεῖς ἐθεάσασθε ἐπιδεικνύμενον, κᾆτ' ἐκέλευε θεάσασθαι. ἔδοξε δὴ χρῆναι αὐτούς τε ἐλθεῖν ἐπὶ θέαν τἀνδρὸς καὶ ὑμᾶς συμπαραλαβεῖν ἅμα μὲν συνθεατάς, ἅμα δὲ συμβούλους τε καὶ κοινωνούς, ἐὰν βούλησθε, περὶ τῆς τῶν ὑέων ἐπιμελείας.
179e
of fighting in armor, as being an admirable one for a young man to learn; and he praised that man whose performance you were just watching, and then urged us to go and see him. So we decided that it would be well to go and see the man ourselves, and to take you along with us not merely as companions at the show, but also as counsellors and copartners, if you will be so good, in the matter of looking after our sons.
180a
ταῦτ' ἐστὶν ἃ ἐβουλόμεθα ὑμῖν ἀνακοινώσασθαι. ἤδη οὖν ὑμέτερον μέρος συμβουλεύειν καὶ περὶ τούτου τοῦ μαθήματος, εἴτε δοκεῖ χρῆναι μανθάνειν εἴτε μή, καὶ περὶ τῶν ἄλλων, εἴ τι ἔχετε ἐπαινέσαι μάθημα νέῳ ἀνδρὶ ἢ ἐπιτήδευμα, καὶ περὶ τῆς κοινωνίας λέγειν ὁποῖόν τι ποιήσετε.
Νικίας:
ἐγὼ μέν, ὦ Λυσίμαχε καὶ Μελησία, ἐπαινῶ τε ὑμῶν τὴν διάνοιαν καὶ κοινωνεῖν ἕτοιμος, οἶμαι δὲ καὶ Λάχητα τόνδε.
180a
That is the question which we wanted to discuss with you. And we look to you now, on your part, to give us your advice, first as to whether you think this accomplishment should be learnt or not, and then as to any other such art or pursuit that you can recommend for a young man; and also, how you feel inclined as regards our partnership.
Nicias:
For myself, Lysimachus and Melesias, I highly approve of your purpose, and am ready to lend a hand and I may say the same, I think, for Laches here.
180b
Λάχης:
ἀληθῆ γὰρ οἴει, ὦ Νικία. ὡς ὅ γε ἔλεγεν ὁ Λυσίμαχος ἄρτι περὶ τοῦ πατρὸς τοῦ αὑτοῦ τε καὶ τοῦ Μελησίου, πάνυ μοι δοκεῖ εὖ εἰρῆσθαι καὶ εἰς ἐκείνους καὶ εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς ἅπαντας ὅσοι τὰ τῶν πόλεων πράττουσιν, ὅτι αὐτοῖς σχεδόν τι ταῦτα συμβαίνει ἃ οὗτος λέγει καὶ περὶ παῖδας καὶ περὶ τἆλλα, τὰ ἴδια ὀλιγωρεῖσθαί τε καὶ ἀμελῶς διατίθεσθαι. ταῦτα μὲν οὖν καλῶς λέγεις, ὦ Λυσίμαχε: ὅτι δ' ἡμᾶς μὲν συμβούλους παρακαλεῖς ἐπὶ τὴν τῶν νεανίσκων
180b
Laches:
Yes, you think truly, Nicias. For that remark which Lysimachus made just now about his father and the father of Melesias was very apposite, in my opinion, not only to them but to us and to all who deal with public affairs: it is practically the rule with them, as he says, to treat their private concerns, whether connected with children or any thing else, in a slighting, careless spirit. You are quite right in saying that, Lysimachus;
180c
παιδείαν, Σωκράτη δὲ τόνδε οὐ παρακαλεῖς, θαυμάζω, πρῶτον μὲν ὄντα δημότην, ἔπειτα ἐνταῦθα ἀεὶ τὰς διατριβὰς ποιούμενον ὅπου τί ἐστι τῶν τοιούτων ὧν σὺ ζητεῖς περὶ τοὺς νέους ἢ μάθημα ἢ ἐπιτήδευμα καλόν.
Λυσίμαχος:
πῶς λέγεις, ὦ Λάχης; Σωκράτης γὰρ ὅδε τινὸς τῶν τοιούτων ἐπιμέλειαν πεποίηται;
Λάχης:
πάνυ μὲν οὖν, ὦ Λυσίμαχε.
Νικίας:
τοῦτο μέν σοι κἂν ἐγὼ ἔχοιμι εἰπεῖν οὐ χεῖρον Λάχητος: καὶ γὰρ αὐτῷ μοι ἔναγχος ἄνδρα προυξένησε τῷ
180c
but to invite us to be your advisers for the education of your boys, and not to invite Socrates here, is to me very strange, when, to begin with, he is of your district, and then he is always spending his time wherever there is any such excellent study or pursuit for young men as you are seeking.
Lysimachus:
How do you mean, Laches? Has Socrates here given his attention to anything of this sort?
Laches:
To be sure he has, Lysimachus.
Nicias:
I too might perhaps be in as good a position as Laches to inform you about that; for quite recently he introduced to myself
180d
ὑεῖ διδάσκαλον μουσικῆς, Ἀγαθοκλέους μαθητὴν Δάμωνα, ἀνδρῶν χαριέστατον οὐ μόνον τὴν μουσικήν, ἀλλὰ καὶ τἆλλα ὁπόσου βούλει ἄξιον συνδιατρίβειν τηλικούτοις νεανίσκοις.
Λυσίμαχος:
οὔτοι, ὦ Σώκρατές τε καὶ Νικία καὶ Λάχης, οἱ ἡλίκοι ἐγὼ ἔτι γιγνώσκομεν τοὺς νεωτέρους, ἅτε κατ' οἰκίαν τὰ πολλὰ διατρίβοντες ὑπὸ τῆς ἡλικίας: ἀλλ' εἴ τι καὶ σύ, ὦ παῖ Σωφρονίσκου, ἔχεις τῷδε τῷ σαυτοῦ δημότῃ ἀγαθὸν
180d
a music-teacher for my son—Damon, pupil of Agathocles, who is not only the most exquisitely skilled of musicians, but in every other way as profitable a companion as you could wish for young men of that age.
Lysimachus:
It is not possible, Socrates, Nicias, and Laches, for men of my years to continue to know our juniors, because old age makes us spend most of our time at home; but if you, son of Sophroniscus, have any good advice for our friend, who belongs to your own district,
180e
συμβουλεῦσαι, χρὴ συμβουλεύειν. δίκαιος δ' εἶ: καὶ γὰρ πατρικὸς ἡμῖν φίλος τυγχάνεις ὤν: ἀεὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ὁ σὸς πατὴρ ἑταίρω τε καὶ φίλω ἦμεν, καὶ πρότερον ἐκεῖνος ἐτελεύτησε, πρίν τι ἐμοὶ διενεχθῆναι. περιφέρει δέ τίς με καὶ μνήμη ἄρτι τῶνδε λεγόντων: τὰ γὰρ μειράκια τάδε πρὸς ἀλλήλους οἴκοι διαλεγόμενοι θαμὰ ἐπιμέμνηνται Σωκράτους καὶ σφόδρα ἐπαινοῦσιν: οὐ μέντοι πώποτε αὐτοὺς ἀνηρώτησα
180e
you ought to let him have it. And it is only right that you should: for you happen to be our friend through your father he and I were constant companions and friends, and he died without ever having a single difference with me. And a certain recollection comes back to me on hearing what has just been said: for these boys, in talking with each other at home, frequently mention Socrates in terms of high praise; but I have never asked them whether they meant the son of Sophroniscus.
181a
εἰ τὸν Σωφρονίσκου λέγοιεν. ἀλλ', ὦ παῖδες, λέγετέ μοι, ὅδ' ἐστὶ Σωκράτης, περὶ οὗ ἑκάστοτε ἐμέμνησθε;
Παῖδες:
πάνυ μὲν οὖν, ὦ πάτερ, οὗτος.
Λυσίμαχος:
εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν, ὦ Σώκρατες, ὅτι ὀρθοῖς τὸν πατέρα, ἄριστον ἀνδρῶν ὄντα, καὶ ἄλλως καὶ δὴ καὶ ὅτι οἰκεῖα τά τε σὰ ἡμῖν ὑπάρξει καὶ σοὶ τὰ ἡμέτερα.
Λάχης:
καὶ μήν, ὦ Λυσίμαχε, μὴ ἀφίεσό γε τἀνδρός: ὡς ἐγὼ καὶ ἄλλοθί γε αὐτὸν ἐθεασάμην οὐ μόνον τὸν πατέρα
181a
Now tell me, my boys, is this the Socrates whose name you have mentioned so often?
Son:
To be sure, father, it is he.
Lysimachus:
On my soul, Socrates, it is good to know that you keep up your father's name, which was a most honorable one, both on general grounds and particularly because of the intimate relation in which you and we shall equally feel ourselves to be.
Laches:
Indeed, Lysimachus, he is a person you must not lose hold of; for I have observed him elsewhere too keeping up not merely his father's
181b
ἀλλὰ καὶ τὴν πατρίδα ὀρθοῦντα: ἐν γὰρ τῇ ἀπὸ Δηλίου φυγῇ μετ' ἐμοῦ συνανεχώρει, κἀγώ σοι λέγω ὅτι εἰ οἱ ἄλλοι ἤθελον τοιοῦτοι εἶναι, ὀρθὴ ἂν ἡμῶν ἡ πόλις ἦν καὶ οὐκ ἂν ἔπεσε τότε τοιοῦτον πτῶμα.
Λυσίμαχος:
ὦ Σώκρατες, οὗτος μέντοι ὁ ἔπαινός ἐστιν καλός, ὃν σὺ νῦν ἐπαινῇ ὑπ' ἀνδρῶν ἀξίων πιστεύεσθαι καὶ εἰς ταῦτα εἰς ἃ οὗτοι ἐπαινοῦσιν. εὖ οὖν ἴσθι ὅτι ἐγὼ ταῦτα ἀκούων χαίρω ὅτι εὐδοκιμεῖς, καὶ σὺ δὲ ἡγοῦ με ἐν τοῖς εὐνούστατόν
181b
but his country's name. He accompanied me in the retreat from Delium,
and I assure you that if the rest had chosen to be like him, our city would be holding up her head and would not then have had such a terrible fall.
Lysimachus:
Socrates, this is indeed splendid praise which you are now receiving from men whose word is of great weight, and for such conduct as wins their praise. So let me tell you that I rejoice to hear this and to know you have such a good reputation; and you in return must count me as one of your warmest well-wishers.
181c
σοι εἶναι. χρῆν μὲν οὖν καὶ πρότερόν γε φοιτᾶν αὐτὸν παρ' ἡμᾶς καὶ οἰκείους ἡγεῖσθαι, ὥσπερ τὸ δίκαιον: νῦν δ' οὖν ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας, ἐπειδὴ ἀνεγνωρίσαμεν ἀλλήλους, μὴ ἄλλως ποίει, ἀλλὰ σύνισθί τε καὶ γνώριζε καὶ ἡμᾶς καὶ τούσδε τοὺς νεωτέρους, ὅπως ἂν διασῴζητε καὶ ὑμεῖς τὴν ἡμετέραν φιλίαν. ταῦτα μὲν οὖν καὶ σὺ ποιήσεις καὶ ἡμεῖς σε καὶ αὖθις ὑπομνήσομεν: περὶ δὲ ὧν ἠρξάμεθα τί φατε; τί δοκεῖ; τὸ μάθημα τοῖς μειρακίοις ἐπιτήδειον εἶναι ἢ οὔ, τὸ μαθεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι;
181c
You ought indeed, on your own part, to have visited us before, and treated us on intimate terms, as you have a right to do: now, however, that we have discovered each other, from to-day onwards you must make a point of sharing our thoughts and getting to know us and our young people also, that you and they may in your turn preserve the friendship of our houses. That, however, you will do yourself, and we will remind you of it another time: but what do you say of the matter on which we began to speak? What is your view? Is the accomplishment of fighting in armor a suitable one for our boys to learn or not?
181d
Σωκράτης:
ἀλλὰ καὶ τούτων πέρι, ὦ Λυσίμαχε, ἔγωγε πειράσομαι συμβουλεύειν ἄν τι δύνωμαι, καὶ αὖ ἃ προκαλῇ πάντα ποιεῖν. δικαιότατον μέντοι μοι δοκεῖ εἶναι ἐμὲ νεώτερον ὄντα τῶνδε καὶ ἀπειρότερον τούτων ἀκούειν πρότερον τί λέγουσιν καὶ μανθάνειν παρ' αὐτῶν: ἐὰν δ' ἔχω τι ἄλλο παρὰ τὰ ὑπὸ τούτων λεγόμενα, τότ' ἤδη διδάσκειν καὶ πείθειν καὶ σὲ καὶ τούτους. ἀλλ', ὦ Νικία, τί οὐ λέγει πότερος ὑμῶν;
Νικίας:
ἀλλ' οὐδὲν κωλύει, ὦ Σώκρατες. δοκεῖ γὰρ καὶ
181d
Socrates:
On that matter, Lysimachus, I will do my best to advise you, so far as I can, and also to do all the rest that you so kindly ask. It seems to me, however, most proper that I, being so much younger and less experienced than you and your friends, should first hear what they have to say, and learn of them; and then, if I have anything else to suggest as against their remarks, I might try to explain it and persuade you and them to take my view. Come, Nicias, let one or other of you speak.
Nicias:
There is no difficulty about that, Socrates. For in my opinion
181e
ἐμοὶ τοῦτο τὸ μάθημα τοῖς νέοις ὠφέλιμον εἶναι ἐπίστασθαι πολλαχῇ. καὶ γὰρ τὸ μὴ ἄλλοθι διατρίβειν, ἐν οἷς δὴ φιλοῦσιν οἱ νέοι τὰς διατριβὰς ποιεῖσθαι ὅταν σχολὴν ἄγωσιν, ἀλλ' ἐν τούτῳ, εὖ ἔχει, ὅθεν καὶ τὸ σῶμα βέλτιον ἴσχειν ἀνάγκη—οὐδενὸς γὰρ τῶν γυμνασίων φαυλότερον οὐδ'
181e
this accomplishment is in many ways a useful thing for young men to possess. It is good for them, instead of spending their time on the ordinary things to which young men usually give their hours of leisure, to spend it on this, which not only has the necessary effect of improving their bodily health—
182a
ἐλάττω πόνον ἔχει—καὶ ἅμα προσήκει μάλιστ' ἐλευθέρῳ τοῦτό τε τὸ γυμνάσιον καὶ ἡ ἱππική: οὗ γὰρ ἀγῶνος ἀθληταί ἐσμεν καὶ ἐν οἷς ἡμῖν ὁ ἀγὼν πρόκειται, μόνοι οὗτοι γυμνάζονται οἱ ἐν τούτοις τοῖς [τὸν] περὶ τὸν πόλεμον ὀργάνοις γυμναζόμενοι. ἔπειτα ὀνήσει μέν τι τοῦτο τὸ μάθημα καὶ ἐν τῇ μάχῃ αὐτῇ, ὅταν ἐν τάξει δέῃ μάχεσθαι μετὰ πολλῶν ἄλλων: μέγιστον μέντοι αὐτοῦ ὄφελος, ὅταν λυθῶσιν αἱ τάξεις καὶ ἤδη τι δέῃ μόνον πρὸς μόνον ἢ διώκοντα ἀμυνομένῳ
182a
since it is as good and strenuous as any physical exercise—but is also a form of exercise which, with riding, is particularly fitting for a free citizen; for only the men trained in the use of these warlike implements can claim to be trained in the contest whereof we are athletes and in the affairs wherein we are called upon to contend.
Further, this accomplishment will be of some benefit also in actual battle, when it comes to fighting in line with a number of other men; but its greatest advantage will be felt when the ranks are broken, and you find you must fight man to man, either in pursuing someone who is trying to beat off your attack,
182b
τινὶ ἐπιθέσθαι ἢ καὶ ἐν φυγῇ ἐπιτιθεμένου ἄλλου ἀμύνασθαι αὐτόν: οὔτ' ἂν ὑπό γε ἑνὸς εἷς ὁ τοῦτ' ἐπιστάμενος οὐδὲν ἂν πάθοι, ἴσως δ' οὐδὲ ὑπὸ πλειόνων, ἀλλὰ πανταχῇ ἂν ταύτῃ πλεονεκτοῖ. ἔτι δὲ καὶ εἰς ἄλλου καλοῦ μαθήματος ἐπιθυμίαν παρακαλεῖ τὸ τοιοῦτον: πᾶς γὰρ ἂν μαθὼν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι ἐπιθυμήσειε καὶ τοῦ ἑξῆς μαθήματος τοῦ περὶ τὰς τάξεις, καὶ ταῦτα λαβὼν καὶ φιλοτιμηθεὶς
182b
or in retreating yourself and beating off the attack of another. Whoever possessed this accomplishment could come to no harm so long as he had but one to deal with, nor yet, perhaps, if he had several; it would give him an advantage in any situation. Moreover, it is a thing which impels one to desire another noble accomplishment; for everyone who has learnt how to fight in armor will desire to learn the accomplishment which comes next, the management of troops; and when he has got that and once taken a pride in his work
182c
ἐν αὐτοῖς ἐπὶ πᾶν ἂν τὸ περὶ τὰς στρατηγίας ὁρμήσειε: καὶ ἤδη δῆλον ὅτι τὰ τούτων ἐχόμενα καὶ μαθήματα πάντα καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ καλὰ καὶ πολλοῦ ἄξια ἀνδρὶ μαθεῖν τε καὶ ἐπιτηδεῦσαι, ὧν καθηγήσαιτ' ἂν τοῦτο τὸ μάθημα. προσθήσομεν δ' αὐτῷ οὐ σμικρὰν προσθήκην, ὅτι πάντα ἄνδρα ἐν πολέμῳ καὶ θαρραλεώτερον καὶ ἀνδρειότερον ἂν ποιήσειεν αὐτὸν αὑτοῦ οὐκ ὀλίγῳ αὕτη ἡ ἐπιστήμη. μὴ ἀτιμάσωμεν δὲ εἰπεῖν, εἰ καί τῳ σμικρότερον δοκεῖ εἶναι, ὅτι καὶ εὐσχημονέστερον ἐνταῦθα οὗ χρὴ τὸν ἄνδρα εὐσχημονέστερον
182c
he will push on to attain the whole art of generalship. It is evident already that all accomplishments and pursuits in the military sphere are both honourable and valuable to a man, either in acquisition or in practice; and this particular one may well be an introduction to them. And we can make this addition—no slight one—to its claims, that this science will make any man individually a great deal bolder and braver in war. Nor let us disdain to mention, even though some may think it a rather slight matter, that it will give him a smarter appearance in the place
182d
φαίνεσθαι, οὗ ἅμα καὶ δεινότερος τοῖς ἐχθροῖς φανεῖται διὰ τὴν εὐσχημοσύνην. ἐμοὶ μὲν οὖν, ὦ Λυσίμαχε, ὥσπερ λέγω, δοκεῖ τε χρῆναι διδάσκειν τοὺς νεανίσκους ταῦτα καὶ δι' ἃ δοκεῖ εἴρηκα: Λάχητος δ', εἴ τι παρὰ ταῦτα λέγει, κἂν αὐτὸς ἡδέως ἀκούσαιμι.
Λάχης:
ἀλλ' ἔστι μέν, ὦ Νικία, χαλεπὸν λέγειν περὶ ὁτουοῦν μαθήματος ὡς οὐ χρὴ μανθάνειν: πάντα γὰρ ἐπίστασθαι ἀγαθὸν δοκεῖ εἶναι. καὶ δὴ καὶ τὸ ὁπλιτικὸν τοῦτο,
182d
where a man should look smartest, and where at the same time he will appear more terrible to the enemy because of his smartness. So my opinion is, Lysimachus, as I say, that we ought to teach this skill to our young men, and I have told you my reasons for so thinking. But if Laches has a different view to state, I shall be as glad as anyone to hear it.
Laches:
Well, Nicias, I am loth to say of any sort of accomplishment that it ought not to be learnt; for it seems good to know all things. And besides,
182e
εἰ μέν ἐστιν μάθημα, ὅπερ φασὶν οἱ διδάσκοντες, καὶ οἷον Νικίας λέγει, χρὴ αὐτὸ μανθάνειν: εἰ δ' ἔστιν μὲν μὴ μάθημα, ἀλλ' ἐξαπατῶσιν οἱ ὑπισχνούμενοι, ἢ μάθημα μὲν τυγχάνει ὄν, μὴ μέντοι πάνυ σπουδαῖον, τί καὶ δέοι ἂν αὐτὸ μανθάνειν; λέγω δὲ ταῦτα περὶ αὐτοῦ εἰς τάδε ἀποβλέψας, ὅτι οἶμαι ἐγὼ τοῦτο, εἰ τὶ ἦν, οὐκ ἂν λεληθέναι Λακεδαιμονίους, οἷς οὐδὲν ἄλλο μέλει ἐν τῷ βίῳ ἢ τοῦτο ζητεῖν καὶ ἐπιτηδεύειν,
182e
if this skill in arms is an accomplishment, as they say who teach it, and as Nicias terms it, it ought to be learnt; while if it is not an accomplishment, and those who promise to give it are deceiving us, or if it is an accomplishment, but not a very important one, what can be the good of learning it? I speak of it in this way from the following point of view: I conceive that if there were anything in it, it would not have been overlooked by the Lacedaemonians, whose only concern in life is to seek out and practise
183a
ὅτι ἂν μαθόντες καὶ ἐπιτηδεύσαντες πλεονεκτοῖεν τῶν ἄλλων περὶ τὸν πόλεμον. εἰ δ' ἐκείνους λέληθεν, ἀλλ' οὐ τούτους γε τοὺς διδασκάλους αὐτοῦ λέληθεν αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐκεῖνοι μάλιστα τῶν Ἑλλήνων σπουδάζουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις καὶ ὅτι παρ' ἐκείνοις ἄν τις τιμηθεὶς εἰς ταῦτα καὶ παρὰ τῶν ἄλλων πλεῖστ' ἂν ἐργάζοιτο χρήματα, ὥσπερ γε καὶ τραγῳδίας ποιητὴς παρ' ἡμῖν τιμηθείς. τοιγάρτοι ὃς ἂν οἴηται τραγῳδίαν καλῶς ποιεῖν, οὐκ ἔξωθεν κύκλῳ περὶ τὴν Ἀττικὴν
183a
whatever study or pursuit will give them an advantage over others in war. And if they have overlooked it, at any rate these teachers of it cannot have overlooked the obvious fact that the Lacedaemonians are more intent on such matters than any of the Greeks, and that anybody who won honour among them for this art would amass great riches elsewhere, just as a tragic poet does who has won honor among us. And for this reason he who thinks himself a good writer of tragedy
183b
κατὰ τὰς ἄλλας πόλεις ἐπιδεικνύμενος περιέρχεται, ἀλλ' εὐθὺς δεῦρο φέρεται καὶ τοῖσδ' ἐπιδείκνυσιν εἰκότως: τοὺς δὲ ἐν ὅπλοις μαχομένους ἐγὼ τούτους ὁρῶ τὴν μὲν Λακεδαίμονα ἡγουμένους εἶναι ἄβατον ἱερὸν καὶ οὐδὲ ἄκρῳ ποδὶ ἐπιβαίνοντας, κύκλῳ δὲ περιιόντας αὐτὴν καὶ πᾶσι μᾶλλον ἐπιδεικνυμένους, καὶ μάλιστα τούτοις οἳ κἂν αὐτοὶ ὁμολογήσειαν πολλοὺς σφῶν προτέρους εἶναι πρὸς τὰ τοῦ πολέμου.
183b
does not tour round with his show in a circuit of the outlying Attic towns, but makes a straight line for this place and exhibits to our people, as one might expect. But I notice that these fighters in armour regard Lacedaemon as holy ground where none may tread, and do not step on it even with the tips of their toes, but circle round it and prefer to exhibit to any other people, especially to those who would themselves admit that they were inferior to many in the arts of war. Furthermore, Lysimachus, I have come across more than a few of these persons
183c
ἔπειτα, ὦ Λυσίμαχε, οὐ πάνυ ὀλίγοις ἐγὼ τούτων παραγέγονα ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ, καὶ ὁρῶ οἷοί εἰσιν. ἔξεστι δὲ καὶ αὐτόθεν ἡμῖν σκέψασθαι. ὥσπερ γὰρ ἐπίτηδες οὐδεὶς πώποτ' εὐδόκιμος γέγονεν ἐν τῷ πολέμῳ ἀνὴρ τῶν τὰ ὁπλιτικὰ ἐπιτηδευσάντων. καίτοι εἴς γε τἆλλα πάντα ἐκ τούτων οἱ ὀνομαστοὶ γίγνονται, ἐκ τῶν ἐπιτηδευσάντων ἕκαστα: οὗτοι δ', ὡς ἔοικε, παρὰ τοὺς ἄλλους οὕτω σφόδρα εἰς τοῦτο δεδυστυχήκασιν. ἐπεὶ καὶ τοῦτον τὸν Στησίλεων, ὃν ὑμεῖς
183c
in actual operations, and I can see their quality. Indeed, we can estimate it offhand: for, as though it were of set purpose, not one of these experts in arms has ever yet distinguished himself in war. And yet in all the other arts, the men who have made a name are to be found among those who have specially pursued one or other of them; while these persons, apparently, stand out from the rest in this particularly hapless fate of their profession. Why, this man Stesilaus, whom you watched with me in that great crowd as he gave his performance
183d
μετ' ἐμοῦ ἐν τοσούτῳ ὄχλῳ ἐθεάσασθε ἐπιδεικνύμενον καὶ τὰ μεγάλα περὶ αὑτοῦ λέγοντα ἃ ἔλεγεν, ἑτέρωθι ἐγὼ κάλλιον ἐθεασάμην ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὡς ἀληθῶς ἐπιδεικνύμενον οὐχ ἑκόντα. προσβαλούσης γὰρ τῆς νεὼς ἐφ' ᾗ ἐπεβάτευεν πρὸς ὁλκάδα τινά, ἐμάχετο ἔχων δορυδρέπανον, διαφέρον δὴ ὅπλον ἅτε καὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων διαφέρων. τὰ μὲν οὖν ἄλλα οὐκ ἄξια λέγειν περὶ τἀνδρός, τὸ δὲ σόφισμα τὸ τοῦ δρεπάνου
183d
and spoke in those high terms of himself before us, I have watched elsewhere giving a finer entertainment in the form of a very real display that he made against his will. The ship on which he was serving struck a transport vessel, and he was using in the fight a combination of a scythe and a spear—a remarkable weapon that suited so remarkable a man. Well, the story of this fellow's doings is hardly of enough interest in the main, but you must hear the upshot of his device of a scythe fixed to a spear.
183e
τοῦ πρὸς τῇ λόγχῃ οἷον ἀπέβη. μαχομένου γὰρ αὐτοῦ ἐνέσχετό που ἐν τοῖς τῆς νεὼς σκεύεσιν καὶ ἀντελάβετο: εἷλκεν οὖν ὁ Στησίλεως βουλόμενος ἀπολῦσαι, καὶ οὐχ οἷός τ' ἦν, ἡ δὲ ναῦς τὴν ναῦν παρῄει. τέως μὲν οὖν παρέθει ἐν τῇ νηὶ ἀντεχόμενος τοῦ δόρατος: ἐπεὶ δὲ δὴ παρημείβετο ἡ ναῦς τὴν ναῦν καὶ ἐπέσπα αὐτὸν τοῦ δόρατος ἐχόμενον,
183e
As he was fighting, it stuck somehow in the other ship's rigging, and held fast; so Stesilaus pulled at it in the hope of getting it free, but he could not, and the ships were passing by each other. For the first moments he ran along in his ship holding on to his spear; but as the other ship sheered off from his and drew him after, still holding the spear, he let it slip through his hand
184a
ἐφίει τὸ δόρυ διὰ τῆς χειρός, ἕως ἄκρου τοῦ στύρακος ἀντελάβετο. ἦν δὲ γέλως καὶ κρότος ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς ὁλκάδος ἐπί τε τῷ σχήματι αὐτοῦ, καὶ ἐπειδὴ βαλόντος τινὸς λίθῳ παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὸ κατάστρωμα ἀφίεται τοῦ δόρατος, τότ' ἤδη καὶ οἱ ἐκ τῆς τριήρους οὐκέτι οἷοί τ' ἦσαν τὸν γέλωτα κατέχειν, ὁρῶντες αἰωρούμενον ἐκ τῆς ὁλκάδος τὸ δορυδρέπανον ἐκεῖνο. ἴσως μὲν οὖν εἴη ἂν τὶ ταῦτα, ὥσπερ Νικίας λέγει: οἷς δ' οὖν ἐγὼ ἐντετύχηκα, τοιαῦτ'
184a
until he gripped the butt-end of the shaft. From the crew of the transport there came laughter and clapping at his posture, and when someone aimed a stone at him which hit the deck near his feet, and he let go the spear, the troops on the warship in their turn could no longer restrain their laughter, as they saw the notable scythe-spear dangling from the transport. Now, there may perhaps be something in this art of theirs, as Nicias argues, but at any rate that is my impression of it, in the cases I have met with. Hence, as I said at the beginning,
184b
ἄττα ἐστίν. ὃ οὖν καὶ ἐξ ἀρχῆς εἶπον, εἴτε οὕτω σμικρὰς ὠφελίας ἔχει μάθημα ὄν, εἴτε μὴ ὂν φασὶ καὶ προσποιοῦνται αὐτὸ εἶναι μάθημα, οὐκ ἄξιον ἐπιχειρεῖν μανθάνειν. καὶ γὰρ οὖν μοι δοκεῖ, εἰ μὲν δειλός τις ὢν οἴοιτο αὐτὸ ἐπίστασθαι, θρασύτερος ἂν δι' αὐτὸ γενόμενος ἐπιφανέστερος γένοιτο οἷος ἦν, εἰ δὲ ἀνδρεῖος, φυλαττόμενος ἂν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, εἰ καὶ σμικρὸν ἐξαμάρτοι, μεγάλας ἂν διαβολὰς ἴσχειν:
184b
whether it be an accomplishment, and one of but little use, or not an accomplishment, but only supposed and pretended to be such, it is not worth the trouble of learning it. For indeed I hold that if a man who was a coward believed that he possessed it, his only gain would be in rashness, which would make his true nature the more conspicuous; while if he were brave, people would be on the look-out for even the slightest mistake on his part, and he would incur much grievous slander; for the pretension to such skill
184c
ἐπίφθονος γὰρ ἡ προσποίησις τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης, ὥστ' εἰ μή τι θαυμαστὸν ὅσον διαφέρει τῇ ἀρετῇ τῶν ἄλλων, οὐκ ἔσθ' ὅπως ἄν τις φύγοι τὸ καταγέλαστος γενέσθαι φάσκων ἔχειν ταύτην τὴν ἐπιστήμην. τοιαύτη τις ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Λυσίμαχε, ἡ περὶ τοῦτο τὸ μάθημα εἶναι σπουδή: χρὴ δ' ὅπερ σοι ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, καὶ Σωκράτη τόνδε μὴ ἀφιέναι, ἀλλὰ δεῖσθαι συμβουλεύειν ὅπῃ δοκεῖ αὐτῷ περὶ τοῦ προκειμένου.
Λυσίμαχος:
ἀλλὰ δέομαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες: καὶ γὰρ ὥσπερ
184c
arouses jealousy, so that unless a man be prodigiously superior to the rest in valor he cannot by any means escape being made a laughing-stock through professing to be so skilled. Such is my opinion, Lysimachus, of the interest taken in this accomplishment; but do as I told you at the beginning; you are not to let our friend Socrates go, but must request him to advise us according to his judgement on the matter in hand.
Lysimachus:
Well, I ask it of you, Socrates: for indeed our members of council, as it were, seem to me to need
184d
τοῦ ἐπιδιακρινοῦντος δοκεῖ μοι δεῖν ἡμῖν ἡ βουλή. εἰ μὲν γὰρ συνεφερέσθην τώδε, ἧττον ἂν τοῦ τοιούτου ἔδει: νῦν δὲ τὴν ἐναντίαν γάρ, ὡς ὁρᾷς, Λάχης Νικίᾳ ἔθετο, εὖ δὴ ἔχει ἀκοῦσαι καὶ σοῦ ποτέρῳ τοῖν ἀνδροῖν σύμψηφος εἶ.
Σωκράτης:
τί δέ, ὦ Λυσίμαχε; ὁπότερ' ἂν οἱ πλείους ἐπαινῶσιν ἡμῶν, τούτοις μέλλεις χρῆσθαι;
Λυσίμαχος:
τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ, ὦ Σώκρατες;
Σωκράτης:
ἦ καὶ σύ, ὦ Μελησία, οὕτως ἂν ποιοῖς; κἂν εἴ
184d
someone who will decide between them. Had these two agreed, we should not have required this help so much; but as it is—for Laches, you see, has voted on the opposite side to Nicias—it is as well that we should hear your view and see on which side you cast your vote.
Socrates:
What, Lysimachus? Are you going to join the side which gets the approval of the majority of us?
Lysimachus:
Why, what can one do, Socrates?
Socrates:
And you too, Melesias, would do the same?
184e
τις περὶ ἀγωνίας τοῦ ὑέος σοι βουλὴ εἴη τί χρὴ ἀσκεῖν, ἆρα τοῖς πλείοσιν ἂν ἡμῶν πείθοιο, ἢ 'κείνῳ ὅστις τυγχάνει ὑπὸ παιδοτρίβῃ ἀγαθῷ πεπαιδευμένος καὶ ἠσκηκώς;
Μελησίας:
ἐκείνῳ εἰκός γε, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
αὐτῷ ἄρ' ἂν μᾶλλον πείθοιο ἢ τέτταρσιν οὖσιν ἡμῖν;
Μελησίας:
ἴσως.
Σωκράτης:
ἐπιστήμῃ γὰρ οἶμαι δεῖ κρίνεσθαι ἀλλ' οὐ πλήθει τὸ μέλλον καλῶς κριθήσεσθαι.
Μελησίας:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ νῦν χρὴ πρῶτον αὐτὸ τοῦτο σκέψασθαι,
184e
Suppose you had a consultation as to what your son's exercise should be for a coming contest, would you be guided by the majority of us, or by the one who happened to have trained and exercised under a good master?
Melesias:
By the latter, naturally, Socrates.
Socrates:
Would you be guided by him alone rather than the four of us?
Melesias:
Very likely.
Socrates:
Yes, for a question must be decided by knowledge, and not by numbers, if it is to have a right decision.
Melesias:
To be sure.
Socrates:
Then in this case also we must first consider, in particular,
185a
εἰ ἔστιν τις ἡμῶν τεχνικὸς περὶ οὗ βουλευόμεθα ἢ οὔ: καὶ εἰ μὲν ἔστιν, ἐκείνῳ πείθεσθαι ἑνὶ ὄντι, τοὺς δ' ἄλλους ἐᾶν, εἰ δὲ μή, ἄλλον τινὰ ζητεῖν. ἢ περὶ σμικροῦ οἴεσθε νυνὶ κινδυνεύειν καὶ σὺ καὶ Λυσίμαχος ἀλλ' οὐ περὶ τούτου τοῦ κτήματος ὃ τῶν ὑμετέρων μέγιστον ὂν τυγχάνει; ὑέων γάρ που ἢ χρηστῶν ἢ τἀναντία γενομένων καὶ πᾶς ὁ οἶκος ὁ τοῦ πατρὸς οὕτως οἰκήσεται, ὁποῖοι ἄν τινες οἱ παῖδες γένωνται.
Μελησίας:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
πολλὴν ἄρα δεῖ προμηθίαν αὐτοῦ ἔχειν.
Μελησίας:
πάνυ γε.
185a
whether anyone among us has expert skill in the subject of our consultation, or not; and if here is one who has, we must be guided by him, though he be but one, and pass over the rest; while if there is not, we must look for somebody else. Or do you think it a slight matter that you and Lysimachus have now at stake, and not that which is really your greatest possession? For I take it that according as the sons turn out well or the opposite will the whole life of their father's house be affected, depending for better or worse on their character.
Melesias:
Truly spoken.
Socrates:
So it demands much forethought from us.
Melesias:
Certainly.
185b
Σωκράτης:
πῶς οὖν, ὃ ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, ἐσκοποῦμεν ἄν, εἰ ἐβουλόμεθα σκέψασθαι τίς ἡμῶν περὶ ἀγωνίαν τεχνικώτατος; ἆρ' οὐχ ὁ μαθὼν καὶ ἐπιτηδεύσας, ᾧ καὶ διδάσκαλοι ἀγαθοὶ γεγονότες ἦσαν αὐτοῦ τούτου;
Μελησίας:
ἔμοιγε δοκεῖ.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἔτι πρότερον, τίνος ὄντος τούτου [οὗ] ζητοῦμεν τοὺς διδασκάλους;
Μελησίας:
πῶς λέγεις;
Σωκράτης:
ὧδε ἴσως μᾶλλον κατάδηλον ἔσται. οὔ μοι δοκεῖ ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν ὡμολογῆσθαι τί ποτ' ἔστιν περὶ οὗ βουλευόμεθα [καὶ σκεπτόμεθα], ὅστις ἡμῶν τεχνικὸς καὶ τούτου
185b
Socrates:
How then—to take the case I suggested just now—should we set to work if we wanted to consider which of us was the most expert in regard to a contest? Should we not pick him who had learnt and practised, and had also had good teachers of this particular skill?
Melesias:
I think so.
Socrates:
And even before that, we should ask what was this skill of which we are looking for the teachers?
Melesias:
How do you mean?
Socrates:
Perhaps it will be more easily grasped in this form. I think we have not started with an agreement between us as to what the thing is about which we are consulting, in this question of who among us is an expert and to this end has resorted to teachers,
185c
ἕνεκα διδασκάλους ἐκτήσατο, καὶ ὅστις μή.
Νικίας:
οὐ γάρ, ὦ Σώκρατες, περὶ τοῦ ἐν ὅπλοις μάχεσθαι σκοποῦμεν, εἴτε χρὴ αὐτὸ τοὺς νεανίσκους μανθάνειν εἴτε μή;
Σωκράτης:
πάνυ μὲν οὖν, ὦ Νικία. ἀλλ' ὅταν περὶ φαρμάκου τίς του πρὸς ὀφθαλμοὺς σκοπῆται, εἴτε χρὴ αὐτὸ ὑπαλείφεσθαι εἴτε μή, πότερον οἴει τότε εἶναι τὴν βουλὴν περὶ τοῦ φαρμάκου ἢ περὶ τῶν ὀφθαλμῶν;
Νικίας:
περὶ τῶν ὀφθαλμῶν.
185c
and who not.
Nicias:
Why, Socrates, is it not fighting in armor that we are considering, and whether it is a thing to be learnt by young men or not?
Socrates:
Of course, Nicias; but when someone considers whether a medicine is to be used as an eyesalve or not, do you think that this consultation is about the medicine or about the eyes?
Nicias:
About the eyes.
185d
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ ὅταν ἵππῳ χαλινὸν σκοπῆταί τις εἰ προσοιστέον ἢ μή, καὶ ὁπότε, τότε που περὶ τοῦ ἵππου βουλεύεται ἀλλ' οὐ περὶ τοῦ χαλινοῦ;
Νικίας:
ἀληθῆ.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἑνὶ λόγῳ, ὅταν τίς τι ἕνεκά του σκοπῇ, περὶ ἐκείνου ἡ βουλὴ τυγχάνει οὖσα οὗ ἕνεκα ἐσκόπει, ἀλλ' οὐ περὶ τοῦ ὃ ἕνεκα ἄλλου ἐζήτει.
Νικίας:
ἀνάγκη.
Σωκράτης:
δεῖ ἄρα καὶ τὸν σύμβουλον σκοπεῖν ἆρα τεχνικός ἐστιν εἰς ἐκείνου θεραπείαν, οὗ ἕνεκα σκοπούμενοι σκοποῦμεν.
Νικίας:
πάνυ γε.
185d
Socrates:
And when one considers whether a horse is to be bridled or not, and at what time, I presume one takes counsel about the horse, and not about the bridle?
Nicias:
True.
Socrates:
And in a word, when one considers a thing for any purpose, the consulting is in fact about the end one had in view to start with, and not about the means to be used for such end.
Nicias:
Necessarily.
Socrates:
So we must consider our adviser too, and ask ourselves whether he is a skilled expert in the treatment required for the end which is the subject of our consideration.
Nicias:
Certainly.
Socrates:
And we say that our present subject is an accomplishment studied
185e
Σωκράτης:
οὐκοῦν νῦν φαμεν περὶ μαθήματος σκοπεῖν τῆς ψυχῆς ἕνεκα τῆς τῶν νεανίσκων;
Νικίας:
ναί.
Σωκράτης:
εἴ τις ἄρα ἡμῶν τεχνικὸς περὶ ψυχῆς θεραπείαν καὶ οἷός τε καλῶς τοῦτο θεραπεῦσαι, καὶ ὅτῳ διδάσκαλοι ἀγαθοὶ γεγόνασιν, τοῦτο σκεπτέον.
Λάχης:
τί δέ, ὦ Σώκρατες; οὔπω ἑώρακας ἄνευ διδασκάλων τεχνικωτέρους γεγονότας εἰς ἔνια ἢ μετὰ διδασκάλων;
Σωκράτης:
ἔγωγε, ὦ Λάχης: οἷς γε σὺ οὐκ ἂν ἐθέλοις πιστεῦσαι, εἰ φαῖεν ἀγαθοὶ εἶναι δημιουργοί, εἰ μή τί σοι τῆς αὑτῶν τέχνης ἔργον ἔχοιεν ἐπιδεῖξαι εὖ εἰργασμένον, καὶ ἓν
185e
for the sake of young men's souls?
Nicias:
Yes.
Socrates:
So what we have to consider is whether one of us is skilled in treatment of the soul, and is able to treat it rightly, and which of us has had good teachers.
Laches:
But I say, Socrates, have you never noticed how some people have become more skilled in certain things without teachers than others with them?
Socrates:
Yes, I have, Laches; people, that is, whom you would not care to trust on their mere statement that they were good practitioners, unless they could put forward some example of their personal skill—some work well carried out—
186a
καὶ πλείω.
Λάχης:
τοῦτο μὲν ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
καὶ ἡμᾶς ἄρα δεῖ, ὦ Λάχης τε καὶ Νικία—ἐπειδὴ Λυσίμαχος καὶ Μελησίας εἰς συμβουλὴν παρεκαλεσάτην ἡμᾶς περὶ τοῖν ὑέοιν, προθυμούμενοι αὐτοῖν ὅτι ἀρίστας γενέσθαι τὰς ψυχάς—εἰ μέν φαμεν ἔχειν, ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς καὶ διδασκάλους οἵτινες [ἡμῶν γεγόνασιν] αὐτοὶ πρῶτον ἀγαθοὶ ὄντες καὶ πολλῶν νέων τεθεραπευκότες ψυχὰς ἔπειτα
186a
not in one only, but several cases.
Laches:
That is truly spoken.
Socrates:
We also, therefore, Laches and Nicias—since Lysimachus and Melesias have invited us to a consultation on their sons, whose souls they are anxious to have as good as possible—should bring to their notice what teachers we have had, if we say that we have any to mention, who being themselves good to begin with, and having treated the souls of many young people,
186b
καὶ ἡμᾶς διδάξαντες φαίνονται: ἢ εἴ τις ἡμῶν αὐτῶν ἑαυτῷ διδάσκαλον μὲν οὔ φησι γεγονέναι, ἀλλ' οὖν ἔργα αὐτὸν αὑτοῦ ἔχειν εἰπεῖν καὶ ἐπιδεῖξαι τίνες Ἀθηναίων ἢ τῶν ξένων, ἢ δοῦλοι ἢ ἐλεύθεροι, δι' ἐκεῖνον ὁμολογουμένως ἀγαθοὶ γεγόνασιν: εἰ δὲ μηδὲν ἡμῖν τούτων ὑπάρχει, ἄλλους κελεύειν ζητεῖν καὶ μὴ ἐν ἑταίρων ἀνδρῶν ὑέσιν κινδυνεύειν διαφθείροντας τὴν μεγίστην αἰτίαν ἔχειν ὑπὸ τῶν οἰκειοτάτων. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Λυσίμαχέ τε καὶ Μελησία, πρῶτος
186b
taught us also in due course and are known to have done so. Or if any of ourselves says he has had no teacher, but has however some works of his own to speak of, and can point out to us what Athenians or strangers, either slaves or freemen, are acknowledged to owe their goodness to him, let him do so. But if there is nothing of the sort to be found amongst us, let us bid them look elsewhere; for we cannot run a risk with our good friends' children where we may ruin them, and so bring upon us the most grievous of accusations from our nearest and dearest. Now I, Lysimachus and Melesias, am the first to avow
186c
περὶ ἐμαυτοῦ λέγω ὅτι διδάσκαλός μοι οὐ γέγονε τούτου πέρι. καίτοι ἐπιθυμῶ γε τοῦ πράγματος ἐκ νέου ἀρξάμενος. ἀλλὰ τοῖς μὲν σοφισταῖς οὐκ ἔχω τελεῖν μισθούς, οἵπερ μόνοι ἐπηγγέλλοντό με οἷοί τ' εἶναι ποιῆσαι καλόν τε κἀγαθόν: αὐτὸς δ' αὖ εὑρεῖν τὴν τέχνην ἀδυνατῶ ἔτι νυνί. εἰ δὲ Νικίας ἢ Λάχης ηὕρηκεν ἢ μεμάθηκεν, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι: καὶ γὰρ χρήμασιν ἐμοῦ δυνατώτεροι, ὥστε μαθεῖν παρ' ἄλλων, καὶ ἅμα πρεσβύτεροι, ὥστε ἤδη ηὑρηκέναι. δοκοῦσι
186c
that I have had no teacher in this respect; and yet I have longed for such lessons from my youth up. But I have not the means to pay fees to the sophists, who were the only persons that professed to be able to make me a complete gentleman; and to this moment I remain powerless to discover the art myself. But I should not be surprised if Nicias or Laches has discovered or learnt it: for they have more means at their command to enable them to learn from others, and they are also older, and have had time to discover it. Indeed, I regard them as able to educate a man;
186d
δή μοι δυνατοὶ εἶναι παιδεῦσαι ἄνθρωπον: οὐ γὰρ ἄν ποτε ἀδεῶς ἀπεφαίνοντο περὶ ἐπιτηδευμάτων νέῳ χρηστῶν τε καὶ πονηρῶν, εἰ μὴ αὑτοῖς ἐπίστευον ἱκανῶς εἰδέναι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἔγωγε τούτοις πιστεύω: ὅτι δὲ διαφέρεσθον ἀλλήλοιν, ἐθαύμασα. τοῦτο οὖν σου ἐγὼ ἀντιδέομαι, ὦ Λυσίμαχε: καθάπερ ἄρτι Λάχης μὴ ἀφίεσθαί σε ἐμοῦ διεκελεύετο ἀλλὰ ἐρωτᾶν, καὶ ἐγὼ νῦν παρακελεύομαί σοι μὴ ἀφίεσθαι Λάχητος μηδὲ Νικίου, ἀλλ' ἐρωτᾶν λέγοντα ὅτι ὁ μὲν Σωκράτης οὔ
186d
for they would never declare their minds so freely on pursuits that are beneficial or harmful to a youth unless they felt confident that they had the requisite knowledge. And I have entire confidence in them myself, except that I wondered at their differing from each other. I therefore make this counter-request of you, Lysimachus: just as Laches urged you a moment ago not to release me but to ask me questions, so I now call upon you not to release Laches or Nicias, but to question them in these terms: “Socrates says
186e
φησιν ἐπαΐειν περὶ τοῦ πράγματος οὐδ' ἱκανὸς εἶναι διακρῖναι ὁπότερος ὑμῶν ἀληθῆ λέγει—οὔτε γὰρ εὑρετὴς οὔτε μαθητὴς οὐδενὸς περὶ τῶν τοιούτων γεγονέναι—σὺ δ', ὦ Λάχης καὶ Νικία, εἴπετον ἡμῖν ἑκάτερος τίνι δὴ δεινοτάτῳ συγγεγόνατον περὶ τῆς τῶν νέων τροφῆς, καὶ πότερα μαθόντε παρά του ἐπίστασθον ἢ αὐτὼ ἐξευρόντε, καὶ εἰ μὲν μαθόντε,
186e
that he has no understanding of the matter, and that he is not competent to decide which of your statements is true; that he has never been either a discoverer or a learner of anything of the sort. But you, Laches and Nicias, are each to tell us who is the cleverest person you have heard on the upbringing of youth; whether you have knowledge of it by learning from someone or by discovering it yourselves; and if you learnt it, who were your teachers respectively, and
187a
τίς ὁ διδάσκαλος ἑκατέρῳ καὶ τίνες ἄλλοι ὁμότεχνοι αὐτοῖς, ἵν', ἂν μὴ ὑμῖν σχολὴ ᾖ ὑπὸ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων, ἐπ' ἐκείνους ἴωμεν καὶ πείθωμεν ἢ δώροις ἢ χάρισιν ἢ ἀμφότερα ἐπιμεληθῆναι καὶ τῶν ἡμετέρων καὶ τῶν ὑμετέρων παίδων, ὅπως μὴ καταισχύνωσι τοὺς αὑτῶν προγόνους φαῦλοι γενόμενοι: εἰ δ' αὐτοὶ εὑρεταὶ γεγονότε τοῦ τοιούτου, δότε παράδειγμα τίνων ἤδη ἄλλων ἐπιμεληθέντες ἐκ φαύλων καλούς τε κἀγαθοὺς ἐποιήσατε. εἰ γὰρ νῦν πρῶτον ἄρξεσθε
187a
what other colleagues they had: in order that, if you are not at leisure through the demands of public business, we may go to them and induce them either with gifts or good turns or with both to undertake the care of our and your children together, and so prevent them from turning out knaves and disgracing their ancestors. But if you have made the grand discovery yourselves, give us an instance to show what other persons you have succeeded in changing, by your care of them, from knaves to honest gentlemen. For if you are now going to make your first attempt at educating,
187b
παιδεύειν, σκοπεῖν χρὴ μὴ οὐκ ἐν τῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ κίνδυνος κινδυνεύηται, ἀλλ' ἐν τοῖς ὑέσι τε καὶ ἐν τοῖς τῶν φίλων παισί, καὶ ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον κατὰ τὴν παροιμίαν ὑμῖν συμβαίνῃ ἐν πίθῳ ἡ κεραμεία γιγνομένη. λέγετε οὖν τί τούτων ἢ φατὲ ὑμῖν ὑπάρχειν τε καὶ προσήκειν ἢ οὔ φατε. ταῦτ', ὦ Λυσίμαχε, παρ' αὐτῶν πυνθάνου τε καὶ μὴ μεθίει τοὺς ἄνδρας.
Λυσίμαχος:
καλῶς μὲν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ ἄνδρες, Σωκράτης λέγειν:
187b
you must beware lest you try your experiment, not on a “corpus vile”,
but on your sons and the children of your friends, and you prove to be a mere case, as the proverbial saying has it, of starting pottery on a wine-jar.
So tell us what you claim, or do not claim, as your resources and acquirements in this kind.” There, Lysimachus, demand that from these good persons, and do not let them off.
187c
εἰ δὲ βουλομένοις ὑμῖν ἐστι περὶ τῶν τοιούτων ἐρωτᾶσθαί τε καὶ διδόναι λόγον, αὐτοὺς δὴ χρὴ γιγνώσκειν, ὦ Νικία τε καὶ Λάχης. ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ Μελησίᾳ τῷδε δῆλον ὅτι ἡδομένοις ἂν εἴη εἰ πάντα ἃ Σωκράτης ἐρωτᾷ ἐθέλοιτε λόγῳ διεξιέναι: καὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐντεῦθεν ἠρχόμην λέγων, ὅτι εἰς συμβουλὴν διὰ ταῦτα ὑμᾶς παρακαλέσαιμεν, ὅτι μεμεληκέναι ὑμῖν ἡγούμεθα, ὡς εἰκός, περὶ τῶν τοιούτων, καὶ ἄλλως καὶ ἐπειδὴ οἱ παῖδες ὑμῖν ὀλίγου ὥσπερ οἱ ἡμέτεροι ἡλικίαν
187c
Lysimachus:
To my mind, good sirs, these remarks of Socrates are excellent: but it is for you, Nicias and Laches, to decide for yourselves whether it suits you to be questioned and offer some explanation on such points. For I and Melesias here would certainly be delighted if you would consent to expound in detail all that Socrates puts to you in his questions: as I began by saying at the outset, we invited you to consult with us just because we thought, very naturally, that you had given serious consideration to this kind of thing, especially as your boys,
187d
ἔχουσι παιδεύεσθαι. εἰ οὖν ὑμῖν μή τι διαφέρει, εἴπατε καὶ κοινῇ μετὰ Σωκράτους σκέψασθε, διδόντες τε καὶ δεχόμενοι λόγον παρ' ἀλλήλων: εὖ γὰρ καὶ τοῦτο λέγει ὅδε, ὅτι περὶ τοῦ μεγίστου νῦν βουλευόμεθα τῶν ἡμετέρων. ἀλλ' ὁρᾶτε εἰ δοκεῖ χρῆναι οὕτω ποιεῖν.
Νικίας:
ὦ Λυσίμαχε, δοκεῖς μοι ὡς ἀληθῶς Σωκράτη πατρόθεν γιγνώσκειν μόνον, αὐτῷ δ' οὐ συγγεγονέναι ἀλλ' ἢ
187d
like ours, are almost of an age to be educated. Accordingly, if it is all the same to you, discuss it now by joint inquiry with Socrates, exchanging view's with him in turn: for it is a particularly good remark of his that we are consulting now about the greatest of all our concerns. Come, see if you consider that this is the proper course to take.
Nicias:
Lysimachus, it looks to me, in very truth, as though you only knew Socrates at second hand—
187e
παιδὶ ὄντι, εἴ που ἐν τοῖς δημόταις μετὰ τοῦ πατρὸς ἀκολουθῶν ἐπλησίασέν σοι ἢ ἐν ἱερῷ ἢ ἐν ἄλλῳ τῳ συλλόγῳ τῶν δημοτῶν: ἐπειδὴ δὲ πρεσβύτερος γέγονεν, οὐκ ἐντετυχηκὼς τῷ ἀνδρὶ δῆλος ἔτι εἶ.
Λυσίμαχος:
τί μάλιστα, ὦ Νικία;
Νικίας:
οὔ μοι δοκεῖς εἰδέναι ὅτι ὃς ἂν ἐγγύτατα Σωκράτους ᾖ [λόγῳ ὥσπερ γένει] καὶ πλησιάζῃ διαλεγόμενος, ἀνάγκη αὐτῷ, ἐὰν ἄρα καὶ περὶ ἄλλου του πρότερον ἄρξηται διαλέγεσθαι, μὴ παύεσθαι ὑπὸ τούτου περιαγόμενον τῷ λόγῳ, πρὶν <ἂν> ἐμπέσῃ εἰς τὸ διδόναι περὶ αὑτοῦ λόγον, ὅντινα
187e
through his father—and had not conversed with him personally except in his childhood, when you may have chanced to meet him among the people of his district, accompanying his father at the temple or at some local gathering. But you have evidently not yet had to do with him since he has reached maturer years.
Lysimachus:
How are you so sure of that, Nicias?
Nicias:
You strike me as not being aware that, whoever comes into close contact with Socrates and has any talk with him face to face, is bound to be drawn round and round by him in the course of the argument—though it may have started at first on a quite different theme—and cannot stop until he is led into giving an account of himself, of the manner in which
188a
τρόπον νῦν τε ζῇ καὶ ὅντινα τὸν παρεληλυθότα βίον βεβίωκεν: ἐπειδὰν δ' ἐμπέσῃ, ὅτι οὐ πρότερον αὐτὸν ἀφήσει Σωκράτης, πρὶν ἂν βασανίσῃ ταῦτα εὖ τε καὶ καλῶς ἅπαντα. ἐγὼ δὲ συνήθης τέ εἰμι τῷδε καὶ οἶδ' ὅτι ἀνάγκη ὑπὸ τούτου πάσχειν ταῦτα, καὶ ἔτι γε αὐτὸς ὅτι πείσομαι ταῦτα εὖ οἶδα: χαίρω γάρ, ὦ Λυσίμαχε, τῷ ἀνδρὶ πλησιάζων, καὶ οὐδὲν οἶμαι κακὸν εἶναι τὸ ὑπομιμνῄσκεσθαι ὅτι μὴ καλῶς ἢ πεποιήκαμεν
188a
he now spends his days, and of the kind of life he has lived hitherto; and when once he has been led into that, Socrates will never let him go until he has thoroughly and properly put all his ways to the test. Now I am accustomed to him, and so I know that one is bound to be thus treated by him, and further, that I myself shall certainly get the same treatment also. For I delight, Lysimachus, in conversing with the man, and see no harm in our being reminded of
188b
ἢ ποιοῦμεν, ἀλλ' εἰς τὸν ἔπειτα βίον προμηθέστερον ἀνάγκη εἶναι τὸν ταῦτα μὴ φεύγοντα ἀλλ' ἐθέλοντα κατὰ τὸ τοῦ Σόλωνος καὶ ἀξιοῦντα μανθάνειν ἕωσπερ ἂν ζῇ, καὶ μὴ οἰόμενον αὐτῷ τὸ γῆρας νοῦν ἔχον προσιέναι. ἐμοὶ μὲν οὖν οὐδὲν ἄηθες οὐδ' αὖ ἀηδὲς ὑπὸ Σωκράτους βασανίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ πάλαι σχεδόν τι ἠπιστάμην ὅτι οὐ περὶ τῶν μειρακίων ἡμῖν ὁ λόγος ἔσοιτο Σωκράτους παρόντος, ἀλλὰ περὶ
188b
any past or present misdoing: nay, one must needs take more careful thought for the rest of one's life, if one does not fly from his words but is willing, as Solon said, “I grow old learning ever more and more;”
and zealous to learn as long as one lives, and does not expect to get good sense by the mere arrival of old age. So to me there is nothing unusual, or unpleasant either, in being tried and tested by Socrates; in fact, I knew pretty well all the time that our argument would not be about the boys if Socrates were present, but about ourselves.
188c
ἡμῶν αὐτῶν. ὅπερ οὖν λέγω, τὸ μὲν ἐμὸν οὐδὲν κωλύει Σωκράτει συνδιατρίβειν ὅπως οὗτος βούλεται: Λάχητα δὲ τόνδε ὅρα ὅπως ἔχει περὶ τοῦ τοιούτου.
Λάχης:
ἁπλοῦν τό γ' ἐμόν, ὦ Νικία, περὶ λόγων ἐστίν, εἰ δὲ βούλει, οὐχ ἁπλοῦν ἀλλὰ διπλοῦν: καὶ γὰρ ἂν δόξαιμί τῳ φιλόλογος εἶναι καὶ αὖ μισόλογος. ὅταν μὲν γὰρ ἀκούω ἀνδρὸς περὶ ἀρετῆς διαλεγομένου ἢ περί τινος σοφίας ὡς ἀληθῶς ὄντος ἀνδρὸς καὶ ἀξίου τῶν λόγων ὧν λέγει,
188c
Let me therefore repeat that there is no objection on my part to holding a debate with Socrates after the fashion that he likes; but you must see how Laches here feels on the matter.
Laches:
I have but a single mind,
Nicias, in regard to discussions, or if you like, a double rather than a single one. For you might think me a lover, and yet also a hater, of discussions: for when I hear a man discussing virtue or any kind of wisdom, one who is truly a man and worthy of his argument, I am exceedingly delighted;
188d
χαίρω ὑπερφυῶς, θεώμενος ἅμα τόν τε λέγοντα καὶ τὰ λεγόμενα ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις καὶ ἁρμόττοντά ἐστι. καὶ κομιδῇ μοι δοκεῖ μουσικὸς ὁ τοιοῦτος εἶναι, ἁρμονίαν καλλίστην ἡρμοσμένος οὐ λύραν οὐδὲ παιδιᾶς ὄργανα, ἀλλὰ τῷ ὄντι [ζῆν ἡρμοσμένος οὗ] αὐτὸς αὑτοῦ τὸν βίον σύμφωνον τοῖς λόγοις πρὸς τὰ ἔργα, ἀτεχνῶς δωριστὶ ἀλλ' οὐκ ἰαστί, οἴομαι δὲ οὐδὲ φρυγιστὶ οὐδὲ λυδιστί, ἀλλ' ἥπερ μόνη Ἑλληνική ἐστιν ἁρμονία. ὁ μὲν οὖν τοιοῦτος χαίρειν με ποιεῖ
188d
I take the speaker and his speech together, and observe how they sort and harmonize with each other. Such a man is exactly what I understand by “musical,”—he has tuned himself with the fairest harmony, not that of a lyre or other entertaining instrument, but has made a true concord of his own life between his words and his deeds, not in the Ionian, no, nor in the Phrygian nor in the Lydian, but simply in the Dorian mode,
which is the sole Hellenic harmony. Such a man makes me rejoice
188e
φθεγγόμενος καὶ δοκεῖν ὁτῳοῦν φιλόλογον εἶναι—οὕτω σφόδρα ἀποδέχομαι παρ' αὐτοῦ τὰ λεγόμενα—ὁ δὲ τἀναντία τούτου πράττων λυπεῖ με, ὅσῳ ἂν δοκῇ ἄμεινον λέγειν, τοσούτῳ μᾶλλον, καὶ ποιεῖ αὖ δοκεῖν εἶναι μισόλογον. Σωκράτους δ' ἐγὼ τῶν μὲν λόγων οὐκ ἔμπειρός εἰμι, ἀλλὰ πρότερον, ὡς ἔοικε, τῶν ἔργων ἐπειράθην, καὶ ἐκεῖ αὐτὸν
188e
with his utterance, and anyone would judge me then a lover of discussion, so eagerly do I take in what he says: but a man who shows the opposite character gives me pain, and the better he seems to speak, the more I am pained, with the result, in this case, that I am judged a hater of discussion. Now of Socrates' words I have no experience, but formerly, I fancy, I have made trial of his deeds; and there I found him living up to any fine words however freely spoken.
189a
ηὗρον ἄξιον ὄντα λόγων καλῶν καὶ πάσης παρρησίας. εἰ οὖν καὶ τοῦτο ἔχει, συμβούλομαι τἀνδρί, καὶ ἥδιστ' ἂν ἐξεταζοίμην ὑπὸ τοῦ τοιούτου, καὶ οὐκ ἂν ἀχθοίμην μανθάνων, ἀλλὰ καὶ ἐγὼ τῷ Σόλωνι, ἓν μόνον προσλαβών, συγχωρῶ: γηράσκων γὰρ πολλὰ διδάσκεσθαι ἐθέλω ὑπὸ χρηστῶν μόνον. τοῦτο γάρ μοι συγχωρείτω, ἀγαθὸν καὶ αὐτὸν εἶναι τὸν διδάσκαλον, ἵνα μὴ δυσμαθὴς φαίνωμαι ἀηδῶς μανθάνων: εἰ δὲ νεώτερος ὁ διδάσκων ἔσται ἢ μήπω ἐν δόξῃ ὢν ἤ τι
189a
So if he has that gift as well, his wish is mine, and I should be very glad to be cross-examined by such a man, and should not chafe at learning; but I too agree with Solon, while adding just one word to his saying: I should like, as I grow old, to learn more and more, but only from honest folk. Let him concede to me that my teacher is himself good—else I shall dislike my lessons and be judged a dunce—but if you say that my teacher is to be a younger man,
189b
ἄλλο τῶν τοιούτων ἔχων, οὐδέν μοι μέλει. σοὶ οὖν, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ ἐπαγγέλλομαι καὶ διδάσκειν καὶ ἐλέγχειν ἐμὲ ὅτι ἂν βούλῃ, καὶ μανθάνειν γε ὅτι αὖ ἐγὼ οἶδα: οὕτω σὺ παρ' ἐμοὶ διάκεισαι ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ᾗ μετ' ἐμοῦ συνδιεκινδύνευσας καὶ ἔδωκας σαυτοῦ πεῖραν ἀρετῆς ἣν χρὴ διδόναι τὸν μέλλοντα δικαίως δώσειν. λέγ' οὖν ὅτι σοι φίλον, μηδὲν τὴν ἡμετέραν ἡλικίαν ὑπόλογον ποιούμενος.
189b
or one who so far has no reputation, or anything of that sort, I care not a jot. I therefore invite you, Socrates, both to teach and to refute me as much as you please, and to learn too what I on my part know; such is the position you hold in my eyes since that day on which you came through the same danger with me,
and gave a proof of your own valour which is to be expected of anyone who hopes to justify his good name. So say whatever you like, leaving out of account
189c
Σωκράτης:
οὐ τὰ ὑμέτερα, ὡς ἔοικεν, αἰτιασόμεθα μὴ οὐχ ἕτοιμα εἶναι καὶ συμβουλεύειν καὶ συσκοπεῖν.
Λυσίμαχος:
ἀλλ' ἡμέτερον δὴ ἔργον, ὦ Σώκρατες—ἕνα γάρ σε ἔγωγε ἡμῶν τίθημι—σκόπει οὖν ἀντ' ἐμοῦ ὑπὲρ τῶν νεανίσκων ὅτι δεόμεθα παρὰ τῶνδε πυνθάνεσθαι, καὶ συμβούλευε διαλεγόμενος τούτοις. ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ ἐπιλανθάνομαι ἤδη τὰ πολλὰ διὰ τὴν ἡλικίαν ὧν ἂν διανοηθῶ ἐρέσθαι καὶ αὖ ἃ ἂν ἀκούσω: ἐὰν δὲ μεταξὺ ἄλλοι λόγοι γένωνται, οὐ πάνυ
189c
the difference of our ages.
Socrates:
You two, it seems, will give us no bound for complaint on the score of your not being ready to join both in advising and in inquiring.
Lysimachus:
No, but the matter now rests with us, Socrates; for I venture to count you as one of us. So take my place in inquiring on behalf of the young men make out what it is that we want our friends here to tell us, and be our adviser by discussing it with them. For I find that owing to my age I forget the questions I intend to put, and also the answers I receive; and if the discussion changes in the middle, my memory goes altogether. Do you therefore discuss and elucidate our problem
189d
μέμνημαι. ὑμεῖς οὖν λέγετε καὶ διέξιτε πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν προυθέμεθα: ἐγὼ δ' ἀκούσομαι καὶ ἀκούσας αὖ μετὰ Μελησίου τοῦδε ποιήσω τοῦτο ὅτι ἂν καὶ ὑμῖν δοκῇ.
Σωκράτης:
πειστέον, ὦ Νικία τε καὶ Λάχης, Λυσιμάχῳ καὶ Μελησίᾳ. ἃ μὲν οὖν νυνδὴ ἐπεχειρήσαμεν σκοπεῖν, τίνες οἱ διδάσκαλοι ἡμῖν τῆς τοιαύτης παιδείας γεγόνασιν ἢ τίνας ἄλλους βελτίους πεποιήκαμεν, ἴσως μὲν οὐ κακῶς εἶχεν
189d
among yourselves; and I will listen, and then with my friend Melesias I will act at once upon whatever may be your decision.
Socrates:
Let us do, Nicias and Laches, as Lysimachus and Melesias bid us. Now the questions that we attempted to consider a while ago—“Who have been our teachers in this sort of training? What other persons have we made better?”—are perhaps of a kind on which we might well examine ourselves:
189e
ἐξετάζειν καὶ τὰ τοιαῦτα ἡμᾶς αὐτούς: ἀλλ' οἶμαι καὶ ἡ τοιάδε σκέψις εἰς ταὐτὸν φέρει, σχεδὸν δέ τι καὶ μᾶλλον ἐξ ἀρχῆς εἴη ἄν. εἰ γὰρ τυγχάνομεν ἐπιστάμενοι ὁτουοῦν πέρι ὅτι παραγενόμενόν τῳ βέλτιον ποιεῖ ἐκεῖνο ᾧ παρεγένετο, καὶ προσέτι οἷοί τέ ἐσμεν αὐτὸ ποιεῖν παραγίγνεσθαι ἐκείνῳ, δῆλον ὅτι αὐτό γε ἴσμεν τοῦτο οὗ πέρι σύμβουλοι ἂν γενοίμεθα ὡς ἄν τις αὐτὸ ῥᾷστα καὶ ἄριστ' ἂν κτήσαιτο. ἴσως οὖν οὐ μανθάνετέ μου ὅτι λέγω, ἀλλ' ὧδε ῥᾷον μαθήσεσθε.
189e
but I believe this other way of inquiring leads to the same thing, and will probably also start more from the beginning. For if we happen to know of such and such a thing that by being joined to another thing it makes this thing better, and further, if we are able to get the one joined to the other, we obviously know the thing itself on which we might be consulting as to how it might be best and most easily acquired. Now I daresay you do not grasp my meaning. Well, you will grasp it more easily in this way. If we happen to know
190a
εἰ τυγχάνομεν ἐπιστάμενοι ὅτι ὄψις παραγενομένη ὀφθαλμοῖς βελτίους ποιεῖ ἐκείνους οἷς παρεγένετο, καὶ προσέτι οἷοί τ' ἐσμὲν ποιεῖν αὐτὴν παραγίγνεσθαι ὄμμασι, δῆλον ὅτι ὄψιν γε ἴσμεν αὐτὴν ὅτι ποτ' ἔστιν, ἧς πέρι σύμβουλοι ἂν γενοίμεθα ὡς ἄν τις αὐτὴν ῥᾷστα καὶ ἄριστα κτήσαιτο. εἰ γὰρ μηδ' αὐτὸ τοῦτο εἰδεῖμεν, ὅτι ποτ' ἔστιν ὄψις ἢ ὅτι ἔστιν ἀκοή, σχολῇ ἂν σύμβουλοί γε ἄξιοι λόγου γενοίμεθα καὶ ἰατροὶ ἢ περὶ ὀφθαλμῶν ἢ περὶ ὤτων, ὅντινα τρόπον
190a
that sight joined to eyes makes those eyes the better for it, and further if we are able to get it joined to eyes, we obviously know what this faculty of sight is, on which we might be consulting as to how it might be best and most easily acquired. For if we did not know first of all what sight or hearing is, we should hardly prove ourselves consultants or physicians of credit in the matter of eyes or ears, and the best way
190b
ἀκοὴν ἢ ὄψιν κάλλιστ' ἂν κτήσαιτό τις.
Λάχης:
ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐκοῦν, ὦ Λάχης, καὶ νῦν ἡμᾶς τώδε παρακαλεῖτον εἰς συμβουλήν, τίν' ἂν τρόπον τοῖς ὑέσιν αὐτῶν ἀρετὴ παραγενομένη ταῖς ψυχαῖς ἀμείνους ποιήσειε;
Λάχης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν ἡμῖν τοῦτό γ' ὑπάρχειν δεῖ, τὸ εἰδέναι ὅτι ποτ' ἔστιν ἀρετή; εἰ γάρ που μηδ' ἀρετὴν εἰδεῖμεν τὸ παράπαν ὅτι ποτε τυγχάνει ὄν, τίν' ἂν τρόπον τούτου
190b
of acquiring sight or hearing.
Laches:
Truly spoken, Socrates.
Socrates:
And you know, Laches, at this moment our two friends are inviting us to a consultation as to the way in which virtue may be joined to their sons' souls, and so make them better?
Laches:
Yes, indeed,
Socrates:
Then our first requisite is to know what virtue
is? For surely, if we had no idea at all what virtue actually is, we could not possibly consult
190c
σύμβουλοι γενοίμεθ' ἂν ὁτῳοῦν, ὅπως ἂν αὐτὸ κάλλιστα κτήσαιτο;
Λάχης:
οὐδένα, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
φαμὲν ἄρα, ὦ Λάχης, εἰδέναι αὐτὸ ὅτι ἔστιν.
Λάχης:
φαμὲν μέντοι.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὅ γε ἴσμεν, κἂν εἴποιμεν δήπου τί ἐστιν.
Λάχης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
μὴ τοίνυν, ὦ ἄριστε, περὶ ὅλης ἀρετῆς εὐθέως σκοπώμεθα—πλέον γὰρ ἴσως ἔργον—ἀλλὰ μέρους τινὸς πέρι πρῶτον ἴδωμεν εἰ ἱκανῶς ἔχομεν πρὸς τὸ εἰδέναι: καὶ
190c
with anyone as to how he might best acquire it?
Laches:
I certainly think not, Socrates.
Socrates:
Then we say, Laches, that we know what it is.
Laches:
I suppose we must.
Socrates:
And of that which we know, I presume, we can also say what it is.
Laches:
To be sure.
Socrates:
Let us not, therefore, my good friend, inquire forthwith about the whole of virtue, since that may well be too much for us; but let us first see ifwe are sufficiently provided with knowledge about some part of it.
190d
ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ῥᾴων ἡ σκέψις ἔσται.
Λάχης:
ἀλλ' οὕτω ποιῶμεν, ὦ Σώκρατες, ὡς σὺ βούλει.
Σωκράτης:
τί οὖν ἂν προελοίμεθα τῶν τῆς ἀρετῆς μερῶν; ἢ δῆλον δὴ ὅτι τοῦτο εἰς ὃ τείνειν δοκεῖ ἡ ἐν τοῖς ὅπλοις μάθησις; δοκεῖ δέ που τοῖς πολλοῖς εἰς ἀνδρείαν. ἦ γάρ;
Λάχης:
καὶ μάλα δὴ οὕτω δοκεῖ.
Σωκράτης:
τοῦτο τοίνυν πρῶτον ἐπιχειρήσωμεν, ὦ Λάχης, εἰπεῖν, ἀνδρεία τί ποτ' ἐστίν: ἔπειτα μετὰ τοῦτο σκεψόμεθα
190d
In all likelihood this will make our inquiry easier.
Laches:
Yes, let us do as you propose, Socrates.
Socrates:
Then which of the parts of virtue shall we choose? Clearly, I think, that which the art of fighting in armor is supposed to promote; and that, of course, is generally supposed to be courage, is it not?
Laches:
Yes, it generally is, to be sure.
Socrates:
Then let our first endeavor be, Laches, to say what courage is: after that we can proceed to inquire in what way our young men may obtain it,
190e
καὶ ὅτῳ ἂν τρόπῳ τοῖς νεανίσκοις παραγένοιτο, καθ' ὅσον οἷόν τε ἐξ ἐπιτηδευμάτων τε καὶ μαθημάτων παραγενέσθαι. ἀλλὰ πειρῶ εἰπεῖν ὃ λέγω, τί ἐστιν ἀνδρεία.
Λάχης:
οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν: εἰ γάρ τις ἐθέλοι ἐν τῇ τάξει μένων ἀμύνεσθαι τοὺς πολεμίους καὶ μὴ φεύγοι, εὖ ἴσθι ὅτι ἀνδρεῖος ἂν εἴη.
Σωκράτης:
εὖ μὲν λέγεις, ὦ Λάχης: ἀλλ' ἴσως ἐγὼ αἴτιος, οὐ σαφῶς εἰπών, τὸ σὲ ἀποκρίνασθαι μὴ τοῦτο ὃ διανοούμενος ἠρόμην, ἀλλ' ἕτερον.
Λάχης:
πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες;
190e
in so far as it is to be obtained by means of pursuits and studies. Come, try and tell me, as I suggest, what is courage.
Laches:
On my word, Socrates, that is nothing difficult: anyone who is willing to stay at his post and face the enemy, and does not run away, you may be sure, is courageous.
Socrates:
Rightly spoken, Laches; but I fear I am to blame, by not putting it clearly, for your having answered not the intention of my question, but something else.
Laches:
What do you mean by that, Socrates?
191a
Σωκράτης:
ἐγὼ φράσω, ἐὰν οἷός τε γένωμαι. ἀνδρεῖός που οὗτος, ὃν καὶ σὺ λέγεις, ὃς ἂν ἐν τῇ τάξει μένων μάχηται τοῖς πολεμίοις.
Λάχης:
ἐγὼ γοῦν φημι.
Σωκράτης:
καὶ γὰρ ἐγώ. ἀλλὰ τί αὖ ὅδε, ὃς ἂν φεύγων μάχηται τοῖς πολεμίοις ἀλλὰ μὴ μένων;
Λάχης:
πῶς φεύγων;
Σωκράτης:
ὥσπερ που καὶ Σκύθαι λέγονται οὐχ ἧττον φεύγοντες ἢ διώκοντες μάχεσθαι, καὶ Ὅμηρός που ἐπαινῶν τοὺς τοῦ Αἰνείου ἵππους “κραιπνὰ μάλ' ἔνθα καὶ ἔνθα”
191a
Socrates:
I will explain, so far as I can: let us take that man to be courageous who, as you describe him yourself, stays at his post and fights the enemy.
Laches:
I, for one, agree to that.
Socrates:
Yes, and I do too. But what of this other kind of man, who fights the enemy while fleeing, and not staying?
Laches:
How fleeing?
Socrates:
Well, as the Scythians are said to fight, as much fleeing as pursuing; and as you know Homer says in praise of Aeneas' horses, that they knew “how to pursue and to flee in fright full swiftly this way and that way;”
191b
ἔφη αὐτοὺς ἐπίστασθαι διώκειν ἠδὲ φέβεσθαι: καὶ αὐτὸν τὸν Αἰνείαν κατὰ τοῦτ' ἐνεκωμίασε, κατὰ τὴν τοῦ φόβου ἐπιστήμην, καὶ εἶπεν αὐτὸν εἶναι “μήστωρα φόβοιο.”
Λάχης:
καὶ καλῶς γε, ὦ Σώκρατες: περὶ ἁρμάτων γὰρ ἔλεγε. καὶ σὺ τὸ τῶν Σκυθῶν ἱππέων πέρι λέγεις: τὸ μὲν γὰρ ἱππικὸν [τὸ ἐκείνων] οὕτω μάχεται, τὸ δὲ ὁπλιτικὸν [τό γε τῶν Ἑλλήνων], ὡς ἐγὼ λέγω.
Σωκράτης:
πλήν γ' ἴσως, ὦ Λάχης, τὸ Λακεδαιμονίων. Λακεδαιμονίους
191b
and he glorifies Aeneas himself for this very knowledge of fright, calling him “prompter of fright.”
Laches:
And very properly too, Socrates; for he was speaking of chariots; and so are you speaking of the mode of the Scythian horsemen. That is the way of cavalry fighting but with men-at-arms it is as I state it.
Socrates:
Except, perhaps, Laches, in the case of the Spartans.
191c
γάρ φασιν ἐν Πλαταιαῖς, ἐπειδὴ πρὸς τοῖς γερροφόροις ἐγένοντο, οὐκ ἐθέλειν μένοντας πρὸς αὐτοὺς μάχεσθαι, ἀλλὰ φεύγειν, ἐπειδὴ δ' ἐλύθησαν αἱ τάξεις τῶν Περσῶν, ἀναστρεφομένους ὥσπερ ἱππέας μάχεσθαι καὶ οὕτω νικῆσαι τὴν ἐκεῖ μάχην.
Λάχης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
τοῦτο τοίνυν ὃ ἄρτι ἔλεγον, ὅτι ἐγὼ αἴτιος μὴ καλῶς σε ἀποκρίνασθαι, ὅτι οὐ καλῶς ἠρόμην—βουλόμενος
191c
For they say that at Plataea, when the Spartans came up to the men with wicker shields, they were not willing to stand and fight against these, but fled; when, however, the Persian ranks weree broken, the Spartans kept turning round and fighting like cavalry, and so won that great battle.
Laches:
What you say is true.
Socrates:
And so this is what I meant just now by sayng that I was to blame for your wrong answer, by putting my question wrongly.
191d
γάρ σου πυθέσθαι μὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ ὁπλιτικῷ ἀνδρείους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ ἱππικῷ καὶ ἐν σύμπαντι τῷ πολεμικῷ εἴδει, καὶ μὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τοῖς πρὸς τὴν θάλατταν κινδύνοις ἀνδρείους ὄντας, καὶ ὅσοι γε πρὸς νόσους καὶ ὅσοι πρὸς πενίας ἢ καὶ πρὸς τὰ πολιτικὰ ἀνδρεῖοί εἰσιν, καὶ ἔτι αὖ μὴ μόνον ὅσοι πρὸς λύπας ἀνδρεῖοί εἰσιν ἢ φόβους, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιθυμίας ἢ ἡδονὰς δεινοὶ
191d
For I wanted to have your view not only of brave men-at-arms, but also of courage in cavalry and in the entire warrior class; and of the courageous not only in war but in the perils of the sea, and all who in disease and poverty, or again in public affairs, are courageous; and further, all who are not merely courageous against pain or fear, but doughty fighters against desires and pleasures,
191e
μάχεσθαι, καὶ μένοντες καὶ ἀναστρέφοντες—εἰσὶ γάρ πού τινες, ὦ Λάχης, καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀνδρεῖοι—
Λάχης:
καὶ σφόδρα, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἀνδρεῖοι μὲν πάντες οὗτοί εἰσιν, ἀλλ' οἱ μὲν ἐν ἡδοναῖς, οἱ δ' ἐν λύπαις, οἱ δ' ἐν ἐπιθυμίαις, οἱ δ' ἐν φόβοις τὴν ἀνδρείαν κέκτηνται: οἱ δέ γ' οἶμαι δειλίαν ἐν τοῖς αὐτοῖς τούτοις.
Λάχης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
τί ποτε ὂν ἑκάτερον τούτων; τοῦτο ἐπυνθανόμην. πάλιν οὖν πειρῶ εἰπεῖν ἀνδρείαν πρῶτον τί ὂν ἐν πᾶσι τούτοις ταὐτόν ἐστιν: ἢ οὔπω καταμανθάνεις ὃ λέγω;
Λάχης:
οὐ πάνυ τι.
191e
whether standing their ground or turning back upon the foe—for I take it, Laches, there are courageous people in all these kinds.
Laches:
Very much so, Socrates.
Socrates:
Then all these are courageous, only some have acquired courage in pleasures, some in pains, some in desires and some in fears, while others, I conceive, have acquired cowardice in these same things.
Laches:
To be sure.
Socrates:
What either of them
is—that is what I wanted to know. So try again, and tell me first what is this thing, courage, which is the same in all of these cases; or do you still not comprehend my meaning?
Laches:
Not very well.
192a
Σωκράτης:
ἀλλ' ὧδε λέγω, ὥσπερ ἂν εἰ τάχος ἠρώτων τί ποτ' ἐστίν, ὃ καὶ ἐν τῷ τρέχειν τυγχάνει ὂν ἡμῖν καὶ ἐν τῷ κιθαρίζειν καὶ ἐν τῷ λέγειν καὶ ἐν τῷ μανθάνειν καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, καὶ σχεδόν τι αὐτὸ κεκτήμεθα, οὗ καὶ πέρι ἄξιον λέγειν, ἢ ἐν ταῖς τῶν χειρῶν πράξεσιν ἢ σκελῶν ἢ στόματός τε καὶ φωνῆς ἢ διανοίας: ἢ οὐχ οὕτω καὶ σὺ λέγεις;
Λάχης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
εἰ τοίνυν τίς με ἔροιτο: “ὦ Σώκρατες, τί λέγεις τοῦτο ὃ ἐν πᾶσιν ὀνομάζεις ταχυτῆτα εἶναι;” εἴποιμ' ἂν
192a
Socrates:
I mean in this way: suppose, for instance, I were asking you what is quickness, as we find it in running and harping, in speaking and learning, and in many other activities, and as possessed by us practically in any action worth mentioning, whether of arms or legs, or mouth or voice, or mind: or do you not use the word so?
Laches:
Yes, to be sure.
Socrates:
Well then, suppose someone asked me: Socrates, what do you mean by this thing which in all cases you term quickness?
192b
αὐτῷ ὅτι τὴν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ διαπραττομένην δύναμιν ταχυτῆτα ἔγωγε καλῶ καὶ περὶ φωνὴν καὶ περὶ δρόμον καὶ περὶ τἆλλα πάντα.
Λάχης:
ὀρθῶς γε σὺ λέγων.
Σωκράτης:
πειρῶ δὴ καὶ σύ, ὦ Λάχης, τὴν ἀνδρείαν οὕτως εἰπεῖν τίς οὖσα δύναμις ἡ αὐτὴ ἐν ἡδονῇ καὶ ἐν λύπῃ καὶ ἐν ἅπασιν οἷς νυνδὴ ἐλέγομεν αὐτὴν εἶναι, ἔπειτα ἀνδρεία κέκληται.
Λάχης:
δοκεῖ τοίνυν μοι καρτερία τις εἶναι τῆς ψυχῆς, εἰ
192b
My reply would be: The faculty that gets a great deal done in a little time is what I call quickness, whether in a voice or in a race or in any of the other instances.
Laches:
Your statement would be quite correct.
Socrates:
So now try and tell me on your part, Laches, about courage in the same way: what faculty is it, the same whether in pleasure or in pain or in any of the things in which we said just now it was to be found, that has been singled out by the name of courage?
Laches:
Well then, I take it to be a certain endurance of the soul, if I am to speak of the natural quality that appears in them all.
192c
τό γε διὰ πάντων [περὶ ἀνδρείασ] πεφυκὸς δεῖ εἰπεῖν.
Σωκράτης:
ἀλλὰ μὴν δεῖ, εἴ γε τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρινούμεθα ἡμῖν αὐτοῖς. τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε φαίνεται: οὔτι πᾶσά γε, ὡς ἐγᾦμαι, καρτερία ἀνδρεία σοι φαίνεται. τεκμαίρομαι δὲ ἐνθένδε: σχεδὸν γάρ τι οἶδα, ὦ Λάχης, ὅτι τῶν πάνυ καλῶν πραγμάτων ἡγῇ σὺ ἀνδρείαν εἶναι.
Λάχης:
εὖ μὲν οὖν ἴσθι ὅτι τῶν καλλίστων.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἡ μὲν μετὰ φρονήσεως καρτερία καλὴ κἀγαθή;
Λάχης:
πάνυ γε.
192c
Socrates:
Why, of course we must, if we are each to answer the other's actual question. Now it appears to me that by no means all endurance, as I conceive it, can appear to you to be courage. And my grounds for thinking so are these: I am almost certain, Laches, that you rank courage among the nobler qualities.
Laches:
Nay, among the noblest, you may be quite certain.
Socrates:
And endurance joined with wisdom is noble and good?
Laches:
Very much so.
192d
Σωκράτης:
τί δ' ἡ μετ' ἀφροσύνης; οὐ τοὐναντίον ταύτῃ βλαβερὰ καὶ κακοῦργος;
Λάχης:
ναί.
Σωκράτης:
καλὸν οὖν τι φήσεις σὺ εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὂν κακοῦργόν τε καὶ βλαβερόν;
Λάχης:
οὔκουν δίκαιόν γε, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα τήν γε τοιαύτην καρτερίαν ἀνδρείαν ὁμολογήσεις εἶναι, ἐπειδήπερ οὐ καλή ἐστιν, ἡ δὲ ἀνδρεία καλόν ἐστιν.
Λάχης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
ἡ φρόνιμος ἄρα καρτερία κατὰ τὸν σὸν λόγον ἀνδρεία ἂν εἴη.
Λάχης:
ἔοικεν.
192d
Socrates:
But what of it when joined with folly? Is it not, on the contrary, hurtful and mischievous?
Laches:
Yes.
Socrates:
And can you say that such a thing is noble, when it is both mischievous and hurtful?
Laches:
Not with any justice, Socrates.
Socrates:
Then you will not admit that such an endurance is courage, seeing that it is not noble, whereas courage is a noble quality.
Laches:
That is true.
Socrates:
So, by your account, wise endurance will be courage.
Laches:
Apparently.
192e
Σωκράτης:
ἴδωμεν δή, ἡ εἰς τί φρόνιμος; ἢ ἡ εἰς ἅπαντα καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ σμικρά; οἷον εἴ τις καρτερεῖ ἀναλίσκων ἀργύριον φρονίμως, εἰδὼς ὅτι ἀναλώσας πλέον ἐκτήσεται, τοῦτον ἀνδρεῖον καλοῖς ἄν;
Λάχης:
μὰ Δί' οὐκ ἔγωγε.
Σωκράτης:
ἀλλ' οἷον εἴ τις ἰατρὸς ὤν, περιπλευμονίᾳ τοῦ ὑέος ἐχομένου ἢ ἄλλου τινὸς καὶ δεομένου πιεῖν ἢ φαγεῖν
192e
Socrates:
Now let us see in what it is wise. In all things, whether great or small? For instance, if a man endures in spending money wisely, because he knows that by spending he will gain more, would you call him courageous?
Laches:
On my word, not I.
Socrates:
Or what do you call it in the case of a doctor who, when his son or anyone else is suffering from inflammation of the lungs and begs for something to drink or eat, inflexibly and enduringly refuses?
193a
δοῦναι, μὴ κάμπτοιτο ἀλλὰ καρτεροῖ;
Λάχης:
οὐδ' ὁπωστιοῦν οὐδ' αὕτη.
Σωκράτης:
ἀλλ' ἐν πολέμῳ καρτεροῦντα ἄνδρα καὶ ἐθέλοντα μάχεσθαι, φρονίμως λογιζόμενον, εἰδότα μὲν ὅτι βοηθήσουσιν ἄλλοι αὐτῷ, πρὸς ἐλάττους δὲ καὶ φαυλοτέρους μαχεῖται ἢ μεθ' ὧν αὐτός ἐστιν, ἔτι δὲ χωρία ἔχει κρείττω, τοῦτον τὸν μετὰ τῆς τοιαύτης φρονήσεως καὶ παρασκευῆς καρτεροῦντα ἀνδρειότερον ἂν φαίης ἢ τὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ στρατοπέδῳ ἐθέλοντα ὑπομένειν τε καὶ καρτερεῖν;
193a
Laches:
That is no case of it, in any sense, either.
Socrates:
Well now, when a man endures in war, and is willing to fight, on a wise calculation whereby he knows that others will come to his aid, and that the forces against him will be fewer and feebler than those who are with him, and when he has besides the advantage of position,—would you say of this man, if he endures with such wisdom and preparation, that he, or a man in the opposing army who is willing to stand up against him and endure, is the more courageous?
193b
Λάχης:
τὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
ἀλλὰ μὴν ἀφρονεστέρα γε ἡ τούτου ἢ ἡ τοῦ ἑτέρου καρτερία.
Λάχης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
καὶ τὸν μετ' ἐπιστήμης ἄρα ἱππικῆς καρτεροῦντα ἐν ἱππομαχίᾳ ἧττον φήσεις ἀνδρεῖον εἶναι ἢ τὸν ἄνευ ἐπιστήμης.
Λάχης:
ἔμοιγε δοκεῖ.
Σωκράτης:
καὶ τὸν μετὰ σφενδονητικῆς ἢ τοξικῆς ἢ ἄλλης τινὸς τέχνης καρτεροῦντα.
193b
Laches:
The man opposed to him, I should say, Socrates.
Socrates:
But yet his endurance is more foolish than that of the first man.
Laches:
That is true.
Socrates:
So you would say that he who in a cavalry fight endures with a knowledge of horsemanship is less courageous than he who endures without it.
Laches:
Yes, I think so.
193c
Λάχης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
καὶ ὅσοι ἂν ἐθέλωσιν εἰς φρέαρ καταβαίνοντες καὶ κολυμβῶντες καρτερεῖν ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ, μὴ ὄντες δεινοί, ἢ ἔν τινι ἄλλῳ τοιούτῳ, ἀνδρειοτέρους φήσεις τῶν ταῦτα δεινῶν.
Λάχης:
τί γὰρ ἄν τις ἄλλο φαίη, ὦ Σώκρατες;
Σωκράτης:
οὐδέν, εἴπερ οἴοιτό γε οὕτως.
Λάχης:
ἀλλὰ μὴν οἶμαί γε.
Σωκράτης:
καὶ μήν που ἀφρονεστέρως γε, ὦ Λάχης, οἱ τοιοῦτοι κινδυνεύουσίν τε καὶ καρτεροῦσιν ἢ οἱ μετὰ τέχνης αὐτὸ πράττοντες.
Λάχης:
φαίνονται.
193c
Socrates:
And he who endures with a skill in slinging or shooting or other such art.
Laches:
To be sure.
Socrates:
And anyone who agrees to descend into a well, and to dive, and to endure in this or other such action, without being an adept in these things, you would say is more courageous than the adepts.
Laches:
Yes, for what else can one say, Socrates?
Socrates:
Nothing, provided one thinks so.
Laches:
But I do think it.
Socrates:
And you observe, I suppose, Laches, that persons of this sort are more foolish in their risks and endurances than those who do it with proper skill.
Laches:
Evidently.
193d
Σωκράτης:
οὐκοῦν αἰσχρὰ ἡ ἄφρων τόλμα τε καὶ καρτέρησις ἐν τῷ πρόσθεν ἐφάνη ἡμῖν οὖσα καὶ βλαβερά;
Λάχης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἡ δέ γε ἀνδρεία ὡμολογεῖτο καλόν τι εἶναι.
Λάχης:
ὡμολογεῖτο γάρ.
Σωκράτης:
νῦν δ' αὖ πάλιν φαμὲν ἐκεῖνο τὸ αἰσχρόν, τὴν ἄφρονα καρτέρησιν, ἀνδρείαν εἶναι.
Λάχης:
ἐοίκαμεν.
Σωκράτης:
καλῶς οὖν σοι δοκοῦμεν λέγειν;
Λάχης:
μὰ τὸν Δί', ὦ Σώκρατες, ἐμοὶ μὲν οὔ.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα που κατὰ τὸν σὸν λόγον δωριστὶ ἡρμόσμεθα
193d
Socrates:
Now, we found before that foolish boldness and endurance are base and hurtful?
Laches:
Quite so.
Socrates:
But courage was admitted to be something noble.
Laches:
Yes, it was.
Socrates:
Whereas now, on the contrary, we say that this base thing—foolish endurance—is courage.
Laches:
Apparently.
Socrates:
Then do you think our statement is correct?
Laches:
On my word, Socrates, not I.
Socrates:
Hence I presume that, on your showing, you and I, Laches,
193e
ἐγώ τε καὶ σύ, ὦ Λάχης: τὰ γὰρ ἔργα οὐ συμφωνεῖ ἡμῖν τοῖς λόγοις. ἔργῳ μὲν γάρ, ὡς ἔοικε, φαίη ἄν τις ἡμᾶς ἀνδρείας μετέχειν, λόγῳ δ', ὡς ἐγᾦμαι, οὐκ ἄν, εἰ νῦν ἡμῶν ἀκούσειε διαλεγομένων.
Λάχης:
ἀληθέστατα λέγεις.
Σωκράτης:
τί οὖν; δοκεῖ καλὸν εἶναι οὕτως ἡμᾶς διακεῖσθαι;
Λάχης:
οὐδ' ὁπωστιοῦν.
Σωκράτης:
βούλει οὖν ᾧ λέγομεν πειθώμεθα τό γε τοσοῦτον;
Λάχης:
τὸ ποῖον δὴ τοῦτο, καὶ τίνι τούτῳ;
193e
are not tuned to the Dorian harmony: for our deeds do not accord with our words. By our deeds, most likely, the world might judge us to have our share of courage, but not by our words, I fancy, if they should hear the way we are talking now.
Laches:
That is very true.
Socrates:
Well now, does it seem right that we should be in such a condition?
Laches:
Not by any means.
Socrates:
Then do you mind if we accept our statement to a certain point?
Laches:
To what point do you mean, and what statement?
194a
Σωκράτης:
τῷ λόγῳ ὃς καρτερεῖν κελεύει. εἰ οὖν βούλει, καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ζητήσει ἐπιμείνωμέν τε καὶ καρτερήσωμεν, ἵνα καὶ μὴ ἡμῶν αὐτὴ ἡ ἀνδρεία καταγελάσῃ, ὅτι οὐκ ἀνδρείως αὐτὴν ζητοῦμεν, εἰ ἄρα πολλάκις αὐτὴ ἡ καρτέρησίς ἐστιν ἀνδρεία.
Λάχης:
ἐγὼ μὲν ἕτοιμος, ὦ Σώκρατες, μὴ προαφίστασθαι. καίτοι ἀήθης γ' εἰμὶ τῶν τοιούτων λόγων: ἀλλά τίς με καὶ φιλονικία εἴληφεν πρὸς τὰ εἰρημένα, καὶ ὡς ἀληθῶς ἀγανακτῶ
194a
Socrates:
That which enjoins endurance. And, if you please, let us too be steadfast and enduring in our inquiry, so as not to be ridiculed by courage herself for failing to be courageous in our search for her, when we might perchance find after all that this very endurance is courage.
Laches:
For my part I am ready, Socrates, to continue without faltering; and yet I am unaccustomed to discussions of this sort. But a certain ambitious ardour has got hold of me at hearing what has been said,
194b
εἰ οὑτωσὶ ἃ νοῶ μὴ οἷός τ' εἰμὶ εἰπεῖν. νοεῖν μὲν γὰρ ἔμοιγε δοκῶ περὶ ἀνδρείας ὅτι ἔστιν, οὐκ οἶδα δ' ὅπῃ με ἄρτι διέφυγεν, ὥστε μὴ συλλαβεῖν τῷ λόγῳ αὐτὴν καὶ εἰπεῖν ὅτι ἔστιν.
Σωκράτης:
οὐκοῦν, ὦ φίλε, τὸν ἀγαθὸν κυνηγέτην μεταθεῖν χρὴ καὶ μὴ ἀνιέναι.
Λάχης:
παντάπασι μὲν οὖν.
Σωκράτης:
βούλει οὖν καὶ Νικίαν τόνδε παρακαλῶμεν ἐπὶ τὸ κυνηγέσιον, εἴ τι ἡμῶν εὐπορώτερός ἐστιν;
194b
and I am truly vexed at finding myself unable to express offhand what I think. For I feel that I conceive in thought what courage is, but somehow or other she has given me the slip for the moment, so that I fail to lay hold of her in speech and state what she is.
Socrates:
Well, my dear sir, the good huntsman must follow the hounds and not give up the chase.
Laches:
Yes, indeed, by all means.
Socrates:
Then do you agree to our inviting Nicias here to join in our hunt? He may be more resourceful than we are.
194c
Λάχης:
βούλομαι: πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
ἴθι δή, ὦ Νικία, ἀνδράσι φίλοις χειμαζομένοις ἐν λόγῳ καὶ ἀποροῦσιν βοήθησον, εἴ τινα ἔχεις δύναμιν. τὰ μὲν γὰρ δὴ ἡμέτερα ὁρᾷς ὡς ἄπορα: σὺ δ' εἰπὼν ὅτι ἡγῇ ἀνδρείαν εἶναι, ἡμᾶς τε τῆς ἀπορίας ἔκλυσαι καὶ αὐτὸς ἃ νοεῖς τῷ λόγῳ βεβαίωσαι.
Νικίας:
δοκεῖτε τοίνυν μοι πάλαι οὐ καλῶς, ὦ Σώκρατες, ὁρίζεσθαι τὴν ἀνδρείαν: ὃ γὰρ ἐγὼ σοῦ ἤδη καλῶς λέγοντος ἀκήκοα, τούτῳ οὐ χρῆσθε.
Σωκράτης:
ποίῳ δή, ὦ Νικία;
194c
Laches:
I agree, of course.
Socrates:
Come now, Nicias, and use what powers you have to assist your friends, who are caught in a storm of argument and are quite perplexed. You see the perplexity of our case; you must now tell us what you think courage is, and so at once set us free from our perplexity and give your own thoughts the stability of speech.
Nicias:
Well, for some time I have been thinking, Socrates, that you two are not defining courage in the right way; for you are not acting upon an admirable remark which I have formerly heard you make.
Socrates:
What is that, Nicias?
194d
Νικίας:
πολλάκις ἀκήκοά σου λέγοντος ὅτι ταῦτα ἀγαθὸς ἕκαστος ἡμῶν ἅπερ σοφός, ἃ δὲ ἀμαθής, ταῦτα δὲ κακός.
Σωκράτης:
ἀληθῆ μέντοι νὴ Δία λέγεις, ὦ Νικία.
Νικίας:
οὐκοῦν εἴπερ ὁ ἀνδρεῖος ἀγαθός, δῆλον ὅτι σοφός ἐστιν.
Σωκράτης:
ἤκουσας, ὦ Λάχης;
Λάχης:
ἔγωγε, καὶ οὐ σφόδρα γε μανθάνω ὃ λέγει.
Σωκράτης:
ἀλλ' ἐγὼ δοκῶ μανθάνειν, καί μοι δοκεῖ ἁνὴρ σοφίαν τινὰ τὴν ἀνδρείαν λέγειν.
Λάχης:
ποίαν, ὦ Σώκρατες, σοφίαν;
194d
Nicias:
I have often heard you say that every man is good in that wherein he is wise, and bad in that wherein he is unlearned.
Socrates:
Well, that is true, Nicias, I must say.
Nicias:
And hence, if the brave man is good, clearly he must be wise.
Socrates:
Do you hear him, Laches?
Laches:
I do, without understanding very well what he says.
Socrates:
But I think I understand it: our friend appears to me to mean that courage is a kind of wisdom.
Laches:
What kind of wisdom, Socrates?
194e
Σωκράτης:
οὐκοῦν τόνδε τοῦτο ἐρωτᾷς;
Λάχης:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
ἴθι δή, αὐτῷ εἰπέ, ὦ Νικία, ποία σοφία ἀνδρεία ἂν εἴη κατὰ τὸν σὸν λόγον. οὐ γάρ που ἥ γε αὐλητική.
Νικίας:
οὐδαμῶς.
Σωκράτης:
οὐδὲ μὴν ἡ κιθαριστική.
Νικίας:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἀλλὰ τίς δὴ αὕτη ἢ τίνος ἐπιστήμη;
Λάχης:
πάνυ μὲν οὖν ὀρθῶς αὐτὸν ἐρωτᾷς, ὦ Σώκρατες, καὶ εἰπέτω γε τίνα φησὶν αὐτὴν εἶναι.
Νικίας:
ταύτην ἔγωγε, ὦ Λάχης, τὴν τῶν δεινῶν καὶ θαρραλέων
194e
Socrates:
Well, will you put that question to your friend here?
Laches:
I do.
Socrates:
Come now, tell him, Nicias, what kind of wisdom courage may be, by your account. Not that, I presume, of flute-playing.
Nicias:
Not at all.
Socrates:
Nor yet that of harping.
Nicias:
Oh, no.
Socrates:
But what is this knowledge then, or of what?
Laches:
I must say you question him quite correctly, Socrates, so let him just tell us what he thinks it is.
Nicias:
I say, Laches, that it is this—the knowledge of what is to be dreaded or dared,
195a
ἐπιστήμην καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν.
Λάχης:
ὡς ἄτοπα λέγει, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
πρὸς τί τοῦτ' εἶπες βλέψας, ὦ Λάχης;
Λάχης:
πρὸς ὅτι; χωρὶς δήπου σοφία ἐστὶν ἀνδρείας.
Σωκράτης:
οὔκουν φησί γε Νικίας.
Λάχης:
οὐ μέντοι μὰ Δία: ταῦτά τοι καὶ ληρεῖ.
Σωκράτης:
οὐκοῦν διδάσκωμεν αὐτὸν ἀλλὰ μὴ λοιδορῶμεν.
Νικίας:
οὔκ, ἀλλά μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, Λάχης ἐπιθυμεῖν κἀμὲ φανῆναι μηδὲν λέγοντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ἄρτι τοιοῦτός
195a
either in war or in anything else.
Laches:
How strangely he talks, Socrates!
Socrates:
What is it that makes you say that, Laches?
Laches:
What is it? Why, surely wisdom is distinct from courage.
Socrates:
Well, Nicias denies that.
Laches:
He does indeed, to be sure: that is where he just babbles.
Socrates:
Then let us instruct and not abuse him.
Nicias:
No, it seems to me, Socrates, that Laches wants to have it proved that I am talking nonsense, because he was proved
195b
τις ἐφάνη.
Λάχης:
πάνυ μὲν οὖν, ὦ Νικία, καὶ πειράσομαί γε ἀποφῆναι: οὐδὲν γὰρ λέγεις. ἐπεὶ αὐτίκα ἐν ταῖς νόσοις οὐχ οἱ ἰατροὶ τὰ δεινὰ ἐπίστανται; ἢ οἱ ἀνδρεῖοι δοκοῦσί σοι ἐπίστασθαι; ἢ τοὺς ἰατροὺς σὺ ἀνδρείους καλεῖς;
Νικίας:
οὐδ' ὁπωστιοῦν.
Λάχης:
οὐδέ γε τοὺς γεωργοὺς οἶμαι. καίτοι τά γε ἐν τῇ γεωργίᾳ δεινὰ οὗτοι δήπου ἐπίστανται, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοὶ ἅπαντες τὰ ἐν ταῖς αὑτῶν τέχναις δεινά τε καὶ
195b
a moment ago to be in the same case himself.
Laches:
Quite so, Nicias, and I will try to make it evident. You are talking nonsense: for instance, do not doctors know what is to be dreaded in disease? Or do you suppose that the courageous know this? Or do you call doctors courageous
Nicias:
No, not at all.
Laches:
Nor, I fancy, farmers either. And yet they, I presume, know what is to be dreaded in farming, and every other skilled worker knows what is to be dreaded and dared in his own craft; but they are none the more
195c
θαρραλέα ἴσασιν: ἀλλ' οὐδέν τι μᾶλλον οὗτοι ἀνδρεῖοί εἰσιν.
Σωκράτης:
τί δοκεῖ Λάχης λέγειν, ὦ Νικία; ἔοικεν μέντοι λέγειν τι.
Νικίας:
καὶ γὰρ λέγει γέ τι, οὐ μέντοι ἀληθές γε.
Σωκράτης:
πῶς δή;
Νικίας:
ὅτι οἴεται τοὺς ἰατροὺς πλέον τι εἰδέναι περὶ τοὺς κάμνοντας ἢ τὸ ὑγιεινὸν εἰπεῖν οἷόν τε καὶ νοσῶδες. οἱ δὲ δήπου τοσοῦτον μόνον ἴσασιν: εἰ δὲ δεινόν τῳ τοῦτό ἐστιν τὸ ὑγιαίνειν μᾶλλον ἢ τὸ κάμνειν, ἡγῇ σὺ τουτί, ὦ Λάχης, τοὺς ἰατροὺς ἐπίστασθαι; ἢ οὐ πολλοῖς οἴει ἐκ τῆς νόσου ἄμεινον εἶναι μὴ ἀναστῆναι ἢ ἀναστῆναι; τοῦτο γὰρ εἰπέ:
195c
courageous for that.
Socrates:
What is Laches saying, in your opinion, Nicias? There does seem to be something in it.
Nicias:
Yes, there is something, only it is not true.
Socrates:
How so?
Nicias:
Because he thinks that doctors know something more, in treating sick persons, than how to tell what is healthy and what diseased. This, I imagine, is all that they know: but to tell whether health itself is to be dreaded by anyone rather than sickness, —do you suppose, Laches, that this is within a doctor's knowledge? Do you not think that for many it is better
195d
σὺ πᾶσι φῂς ἄμεινον εἶναι ζῆν καὶ οὐ πολλοῖς κρεῖττον τεθνάναι;
Λάχης:
οἶμαι ἔγωγε τοῦτό γε.
Νικίας:
οἷς οὖν τεθνάναι λυσιτελεῖ, ταὐτὰ οἴει δεινὰ εἶναι καὶ οἷς ζῆν;
Λάχης:
οὐκ ἔγωγε.
Νικίας:
ἀλλὰ τοῦτο δὴ σὺ δίδως τοῖς ἰατροῖς γιγνώσκειν ἢ ἄλλῳ τινὶ δημιουργῷ πλὴν τῷ τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν ἐπιστήμονι, ὃν ἐγὼ ἀνδρεῖον καλῶ;
Σωκράτης:
κατανοεῖς, ὦ Λάχης, ὅτι λέγει;
195d
that they should never arise from their bed of sickness? Pray tell me, do you say that in every case it is better to live? Is it not often preferable to be dead?
Laches:
I do think that is so.
Nicias:
And do you think that the same things are to be dreaded by those who were better dead, as by those who had better live?
Laches:
No, I do not.
Nicias:
Well, do you attribute the judgement of this matter to doctors or to any other skilled worker except him who has knowledge of what is to be dreaded and what is not—the man whom I call courageous?
Socrates:
Do you comprehend his meaning, Laches?
195e
Λάχης:
ἔγωγε, ὅτι γε τοὺς μάντεις καλεῖ τοὺς ἀνδρείους: τίς γὰρ δὴ ἄλλος εἴσεται ὅτῳ ἄμεινον ζῆν ἢ τεθνάναι; καίτοι σύ, ὦ Νικία, πότερον ὁμολογεῖς μάντις εἶναι ἢ οὔτε μάντις οὔτε ἀνδρεῖος;
Νικίας:
τί δέ; μάντει αὖ οἴει προσήκει τὰ δεινὰ γιγνώσκειν καὶ τὰ θαρραλέα;
Λάχης:
ἔγωγε: τίνι γὰρ ἄλλῳ;
Νικίας:
ὧι ἐγὼ λέγω πολὺ μᾶλλον, ὦ βέλτιστε: ἐπεὶ μάντιν γε τὰ σημεῖα μόνον δεῖ γιγνώσκειν τῶν ἐσομένων, εἴτε τῳ θάνατος εἴτε νόσος εἴτε ἀποβολὴ χρημάτων ἔσται,
195e
Laches:
I do: it seems to be the seers whom he calls the courageous: for who else can know for which of us it is better to be alive than dead? And yet, Nicias, do you avow yourself to be a seer, or to be neither a seer nor courageous?
Nicias:
What! Is it now a seer, think you, who has the gift of judging what is to be dreaded and what to be dared?
Laches:
That is my view: who else could it be?
Nicias:
Much rather the man of whom I speak, my dear sir: for the seer's business is to judge only the signs of what is yet to come—whether a man is to meet with death or disease or loss of property,
196a
εἴτε νίκη εἴτε ἧττα ἢ πολέμου ἢ καὶ ἄλλης τινὸς ἀγωνίας: ὅτι δέ τῳ ἄμεινον τούτων ἢ παθεῖν ἢ μὴ παθεῖν, τί μᾶλλον μάντει προσήκει κρῖναι ἢ ἄλλῳ ὁτῳοῦν;
Λάχης:
ἀλλ' ἐγὼ τούτου οὐ μανθάνω, ὦ Σώκρατες, ὅτι βούλεται λέγειν: οὔτε γὰρ μάντιν οὔτε ἰατρὸν οὔτε ἄλλον οὐδένα δηλοῖ ὅντινα λέγει τὸν ἀνδρεῖον, εἰ μὴ εἰ θεόν τινα λέγει αὐτὸν εἶναι. ἐμοὶ μὲν οὖν φαίνεται Νικίας οὐκ ἐθέλειν
196a
or victory or defeat in war or some other contest; but what is better among these things for a man to suffer or avoid suffering, can surely be no more for a seer to decide than for anyone else in the world.
Laches:
Well, I fail to follow him, Socrates, or to see what he is driving at; for he points out that neither a seer nor a doctor nor anybody else is the man he refers to as the courageous, unless perchance he means it is some god. Now it appears to me
196b
γενναίως ὁμολογεῖν ὅτι οὐδὲν λέγει, ἀλλὰ στρέφεται ἄνω καὶ κάτω ἐπικρυπτόμενος τὴν αὑτοῦ ἀπορίαν: καίτοι κἂν ἡμεῖς οἷοί τε ἦμεν ἄρτι ἐγώ τε καὶ σὺ τοιαῦτα στρέφεσθαι, εἰ ἐβουλόμεθα μὴ δοκεῖν ἐναντία ἡμῖν αὐτοῖς λέγειν. εἰ μὲν οὖν ἐν δικαστηρίῳ ἡμῖν οἱ λόγοι ἦσαν, εἶχεν ἄν τινα λόγον ταῦτα ποιεῖν: νῦν δὲ τί ἄν τις ἐν συνουσίᾳ τοιᾷδε μάτην κενοῖς λόγοις αὐτὸς αὑτὸν κοσμοῖ;
196b
that Nicias is unwilling to admit honestly that he has no meaning at all, but dodges this way and that in the hope of concealing his own perplexity. Why, you and I could have dodged in the same way just now, if we wished to avoid the appearance of contradicting ourselves. Of course, if we were arguing in a law-court, there would be some reason for so doing; but here, in a meeting like this of ours, why waste time in adorning oneself with empty words?
Socrates:
I agree that it is out of place, Laches: but let us see:
196c
Σωκράτης:
οὐδὲν οὐδ' ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Λάχης: ἀλλ' ὁρῶμεν μὴ Νικίας οἴεταί τι λέγειν καὶ οὐ λόγου ἕνεκα ταῦτα λέγει. αὐτοῦ οὖν σαφέστερον πυθώμεθα τί ποτε νοεῖ: καὶ ἐάν τι φαίνηται λέγων, συγχωρησόμεθα, εἰ δὲ μή, διδάξομεν.
Λάχης:
σὺ τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ βούλει πυνθάνεσθαι, πυνθάνου: ἐγὼ δ' ἴσως ἱκανῶς πέπυσμαι.
Σωκράτης:
ἀλλ' οὐδέν με κωλύει: κοινὴ γὰρ ἔσται ἡ πύστις ὑπὲρ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ.
Λάχης:
πάνυ μὲν οὖν.
Σωκράτης:
λέγε δή μοι, ὦ Νικία—μᾶλλον δ' ἡμῖν: κοινούμεθα
196c
perhaps Nicias thinks he does mean something, and is not talking just for the sake of talking. So let us ask him to explain more clearly what is in his mind; and if we find that he means something, we will agree with him; if not, we will instruct him.
Laches:
Then, Socrates, if you would like to ask him, please do so: I daresay I have done enough asking.
Socrates:
Well, I see no objection, since the question will be on behalf of us both.
Laches:
Very well, then.
Socrates:
Now tell me, Nicias, or rather, tell us—for Laches and I are sharing the argument between us—do you say that courage is knowledge
196d
γὰρ ἐγώ τε καὶ Λάχης τὸν λόγον—τὴν ἀνδρείαν ἐπιστήμην φῂς δεινῶν τε καὶ θαρραλέων εἶναι;
Νικίας:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
τοῦτο δὲ οὐ παντὸς δὴ εἶναι ἀνδρὸς γνῶναι, ὁπότε γε μήτε ἰατρὸς μήτε μάντις αὐτὸ γνώσεται μηδὲ ἀνδρεῖος ἔσται, ἐὰν μὴ αὐτὴν ταύτην τὴν ἐπιστήμην προσλάβῃ: οὐχ οὕτως ἔλεγες;
Νικίας:
οὕτω μὲν οὖν.
Σωκράτης:
κατὰ τὴν παροιμίαν ἄρα τῷ ὄντι οὐκ ἂν πᾶσα ὗς γνοίη οὐδ' ἂν ἀνδρεία γένοιτο.
Νικίας:
οὔ μοι δοκεῖ.
196d
of what is to be dreaded or dared?
Nicias:
I do.
Socrates:
And that it is not every man that knows it, since neither a doctor nor a seer can know it, and cannot be courageous unless he add this particular knowledge to his own? This was your statement, was it not?
Nicias:
Yes, it was.
Socrates:
And so in fact this is not a thing which, as the proverb says, “any pig would know”; and thus a pig cannot be courageous.
Nicias:
I think not.
196e
Σωκράτης:
δῆλον δή, ὦ Νικία, ὅτι οὐδὲ τὴν Κρομμυωνίαν ὗν πιστεύεις σύ γε ἀνδρείαν γεγονέναι. τοῦτο δὲ λέγω οὐ παίζων, ἀλλ' ἀναγκαῖον οἶμαι τῷ ταῦτα λέγοντι μηδενὸς θηρίου ἀποδέχεσθαι ἀνδρείαν, ἢ συγχωρεῖν θηρίον τι οὕτω σοφὸν εἶναι, ὥστε ἃ ὀλίγοι ἀνθρώπων ἴσασι διὰ τὸ χαλεπὰ εἶναι γνῶναι, ταῦτα λέοντα ἢ πάρδαλιν ἤ τινα κάπρον φάναι εἰδέναι: ἀλλ' ἀνάγκη ὁμοίως λέοντα καὶ ἔλαφον καὶ ταῦρον καὶ πίθηκον πρὸς ἀνδρείαν φάναι πεφυκέναι τὸν τιθέμενον ἀνδρείαν τοῦθ' ὅπερ σὺ τίθεσαι.
196e
Socrates:
Indeed it is obvious, Nicias, that you at least do not believe that even the Crommyonian sow
could have been courageous. I say this not in jest, but because I conceive it is necessary for him who states this theory to refuse courage to any wild beast, or else to admit that a beast like a lion or a leopard or even a boar is so wise as to know what only a few men know because it is so hard to perceive. Why, he who subscribes to your account of courage must needs agree that a lion, a stag, a bull, and a monkey have all an equal share of courage in their nature.
197a
Λάχης:
νὴ τοὺς θεούς, καὶ εὖ γε λέγεις, ὦ Σώκρατες. καὶ ἡμῖν ὡς ἀληθῶς τοῦτο ἀπόκριναι, ὦ Νικία, πότερον σοφώτερα φῂς ἡμῶν ταῦτα εἶναι τὰ θηρία, ἃ πάντες ὁμολογοῦμεν ἀνδρεῖα εἶναι, ἢ πᾶσιν ἐναντιούμενος τολμᾷς μηδὲ ἀνδρεῖα αὐτὰ καλεῖν;
Νικίας:
οὐ γάρ τι, ὦ Λάχης, ἔγωγε ἀνδρεῖα καλῶ οὔτε θηρία οὔτε ἄλλο οὐδὲν τὸ τὰ δεινὰ ὑπὸ ἀνοίας μὴ φοβούμενον, ἀλλ' ἄφοβον καὶ μῶρον: ἢ καὶ τὰ παιδία πάντα οἴει με
197a
Laches:
Heavens, Socrates, how admirably you argue! Now answer us sincerely, Nicias, and say whether those animals, which we all admit to be courageous, are wiser than we are; or whether you dare, in contradiction of everyone else, describe them as not even courageous.
Nicias:
No, Laches, I do not describe animals, or anything else that from thoughtlessness has no fear of the dreadful, as courageous, but rather as fearless and foolish. Or do you suppose I describe all children
197b
ἀνδρεῖα καλεῖν, ἃ δι' ἄνοιαν οὐδὲν δέδοικεν; ἀλλ' οἶμαι τὸ ἄφοβον καὶ τὸ ἀνδρεῖον οὐ ταὐτόν ἐστιν. ἐγὼ δὲ ἀνδρείας μὲν καὶ προμηθίας πάνυ τισὶν ὀλίγοις οἶμαι μετεῖναι, θρασύτητος δὲ καὶ τόλμης καὶ τοῦ ἀφόβου μετὰ ἀπρομηθίας πάνυ πολλοῖς καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παίδων καὶ θηρίων. ταῦτ' οὖν ἃ σὺ καλεῖς ἀνδρεῖα καὶ οἱ πολλοί, ἐγὼ
197b
as courageous, that have no fear because they are thoughtless? I rather hold that the fearless and the courageous are not the same thing. In my opinion very few people are endowed with courage and forethought, while rashness, boldness, and fearlessness, with no forethought to guide it, are found in a great number of men, women, children, and animals. So you see, the acts that you and most people call courageous, I call rash, and it is the prudent acts
197c
θρασέα καλῶ, ἀνδρεῖα δὲ τὰ φρόνιμα περὶ ὧν λέγω.
Λάχης:
θέασαι, ὦ Σώκρατες, ὡς εὖ ὅδε ἑαυτὸν δή, ὡς οἴεται, κοσμεῖ τῷ λόγῳ: οὓς δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν ἀνδρείους εἶναι, τούτους ἀποστερεῖν ἐπιχειρεῖ ταύτης τῆς τιμῆς.
Νικίας:
οὔκουν σέ γε, ὦ Λάχης, ἀλλὰ θάρρει: φημὶ γάρ σε εἶναι σοφόν, καὶ Λάμαχόν γε, εἴπερ ἐστὲ ἀνδρεῖοι, καὶ ἄλλους γε συχνοὺς Ἀθηναίων.
Λάχης:
οὐδὲν ἐρῶ πρὸς ταῦτα, ἔχων εἰπεῖν, ἵνα μή με φῇς ὡς ἀληθῶς Αἰξωνέα εἶναι.
197c
which I speak of that are courageous.
Laches:
Mark you, Socrates, how finely, as he fancies, my friend decks himself out with his words! And how he attempts to deprive of the distinction of courage those whom everyone admits to be courageous!
Nicias:
I am not referring to you, Laches, so do not be fiightened: for I grant that you, and Lamachus also, are wise, since you are courageous, and I say the same of numerous other Athenians.
Laches:
I will not say what I could say in answer to that, lest you call me a true son of Aexone.
197d
Σωκράτης:
μηδέ γε εἴπῃς, ὦ Λάχης: καὶ γάρ μοι δοκεῖς οὐδὲ ᾐσθῆσθαι ὅτι ταύτην τὴν σοφίαν παρὰ Δάμωνος τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου παρείληφεν, ὁ δὲ Δάμων τῷ προδίκῳ πολλὰ πλησιάζει, ὃς δὴ δοκεῖ τῶν σοφιστῶν κάλλιστα τὰ τοιαῦτα ὀνόματα διαιρεῖν.
Λάχης:
καὶ γὰρ πρέπει, ὦ Σώκρατες, σοφιστῇ τὰ τοιαῦτα μᾶλλον κομψεύεσθαι ἢ ἀνδρὶ ὃν ἡ πόλις ἀξιοῖ αὑτῆς προεστάναι.
197d
Socrates:
No, say nothing, Laches: for in fact you seem to me to have failed to perceive that he has acquired his wisdom from Damon, our good friend; and Damon constantly associates with Prodicus, who is supposed to be the cleverest of the sophists at distinguishing terms like these.
Laches:
Yes, for it is more suitable, Socrates, for a sophist to make a show of such refinements than for a man whom the State thinks worthy to govern her.
197e
Σωκράτης:
πρέπει μέν που, ὦ μακάριε, τῶν μεγίστων προστατοῦντι μεγίστης φρονήσεως μετέχειν: δοκεῖ δέ μοι Νικίας ἄξιος εἶναι ἐπισκέψεως, ὅποι ποτὲ βλέπων τοὔνομα τοῦτο τίθησι τὴν ἀνδρείαν.
Λάχης:
αὐτὸς τοίνυν σκόπει, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
τοῦτο μέλλω ποιεῖν, ὦ ἄριστε: μὴ μέντοι οἴου με ἀφήσειν σε τῆς κοινωνίας τοῦ λόγου, ἀλλὰ πρόσεχε τὸν νοῦν καὶ συσκόπει τὰ λεγόμενα.
Λάχης:
ταῦτα δὴ ἔστω, εἰ δοκεῖ χρῆναι.
Σωκράτης:
ἀλλὰ δοκεῖ. σὺ δέ, Νικία, λέγε ἡμῖν πάλιν ἐξ
197e
Socrates:
Indeed it is suitable, I presume, my amiable friend, for a man in the highest seat of government to be gifted with the highest degree of wisdom. But it seems to me that Nicias is worthy of further attention, so that we may learn in what connexion he uses this word “courage.”
Laches:
Then attend to him yourself, Socrates.
Socrates:
That is what I propose to do, my good sir: still, you are not to think that I will release you from your due share of the argument. No, you must put your mind to it and join in weighing well what is said.
Laches:
Well, so be it, if you think that I ought.
Socrates:
Indeed I do. Now, Nicias, please go back to the beginning
and answer us:
198a
ἀρχῆς: οἶσθ' ὅτι τὴν ἀνδρείαν κατ' ἀρχὰς τοῦ λόγου ἐσκοποῦμεν ὡς μέρος ἀρετῆς σκοποῦντες;
Νικίας:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ σὺ τοῦτο ἀπεκρίνω ὡς μόριον, ὄντων δὴ καὶ ἄλλων μερῶν, ἃ σύμπαντα ἀρετὴ κέκληται;
Νικίας:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν ἅπερ ἐγὼ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις; ἐγὼ δὲ καλῶ πρὸς ἀνδρείᾳ σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην καὶ ἄλλ' ἄττα τοιαῦτα. οὐ καὶ σύ;
198a
you know we started our discussion by considering courage as a part of virtue?
Nicias:
Quite so.
Socrates:
And you joined in this answer,—that it is a part, there being also other parts, which taken all together have received the name of virtue.
Nicias:
Why, of course.
Socrates:
Now, do you mean the same as I do by these? Besides courage, I refer to temperance, justice, and other similar qualities. And you also, do you not?
198b
Νικίας:
πάνυ μὲν οὖν.
Σωκράτης:
ἔχε δή. ταῦτα μὲν γὰρ ὁμολογοῦμεν, περὶ δὲ τῶν δεινῶν καὶ θαρραλέων σκεψώμεθα, ὅπως μὴ σὺ μὲν ἄλλ' ἄττα ἡγῇ, ἡμεῖς δὲ ἄλλα. ἃ μὲν οὖν ἡμεῖς ἡγούμεθα, φράσομέν σοι: σὺ δὲ ἂν μὴ ὁμολογῇς, διδάξεις. ἡγούμεθα δ' ἡμεῖς δεινὰ μὲν εἶναι ἃ καὶ δέος παρέχει, θαρραλέα δὲ ἃ μὴ δέος παρέχει—δέος δὲ παρέχει οὐ τὰ γεγονότα οὐδὲ τὰ παρόντα τῶν κακῶν, ἀλλὰ τὰ προσδοκώμενα: δέος γὰρ εἶναι προσδοκίαν μέλλοντος κακοῦ—ἢ οὐχ οὕτω καὶ συνδοκεῖ, ὦ Λάχης;
198b
Nicias:
Certainly I do.
Socrates:
So much for that; thus far we agree: but let us pass on to what is to be dreaded and what to be dared, and make sure that you and we do not take two different views of these. Let me tell you our view of them, and if you do not agree with it, you shall instruct us. We hold that the dreadful are things that cause fear, and the safely ventured are those that do not; and fear is caused not by past or present, but by expected evils: for fear is expectation of coming evil. You are of the same mind with us in this, are you not, Laches?
198c
Λάχης:
πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
τὰ μὲν ἡμέτερα τοίνυν, ὦ Νικία, ἀκούεις, ὅτι δεινὰ μὲν τὰ μέλλοντα κακά φαμεν εἶναι, θαρραλέα δὲ τὰ μὴ κακὰ ἢ ἀγαθὰ μέλλοντα: σὺ δὲ ταύτῃ ἢ ἄλλῃ περὶ τούτων λέγεις;
Νικίας:
ταύτῃ ἔγωγε.
Σωκράτης:
τούτων δέ γε τὴν ἐπιστήμην ἀνδρείαν προσαγορεύεις;
Νικίας:
κομιδῇ γε.
Σωκράτης:
ἔτι δὴ τὸ τρίτον σκεψώμεθα εἰ συνδοκεῖ σοί τε καὶ ἡμῖν.
Νικίας:
τὸ ποῖον δὴ τοῦτο;
198c
Laches:
Yes, entirely so, Socrates.
Socrates:
So there you have our view, Nicias,—that coming evils are to be dreaded, and things not evil, or good things, that are to come are to be safely dared. Would you describe them in this way, or in some other?
Nicias:
I would describe them in this way.
Socrates:
And the knowledge of these things is what you term courage?
Nicias:
Precisely.
Socrates:
There is still a third point on which we must see if you are in agreement with us.
198d
Σωκράτης:
ἐγὼ δὴ φράσω. δοκεῖ γὰρ δὴ ἐμοί τε καὶ τῷδε, περὶ ὅσων ἐστὶν ἐπιστήμη, οὐκ ἄλλη μὲν εἶναι περὶ γεγονότος εἰδέναι ὅπῃ γέγονεν, ἄλλη δὲ περὶ γιγνομένων ὅπῃ γίγνεται, ἄλλη δὲ ὅπῃ ἂν κάλλιστα γένοιτο καὶ γενήσεται τὸ μήπω γεγονός, ἀλλ' ἡ αὐτή. οἷον περὶ τὸ ὑγιεινὸν εἰς ἅπαντας τοὺς χρόνους οὐκ ἄλλη τις ἢ ἰατρική, μία οὖσα, ἐφορᾷ καὶ γιγνόμενα καὶ γεγονότα καὶ γενησόμενα ὅπῃ
198d
Nicias:
What point is that?
Socrates:
I will tell you. It seems to your friend and me that, to take the various subjects of knowledge, there is not one knowledge of how a thing has happened in the past, another of how things are happening in the present, and another of how a thing that has not yet happened might or will happen most favorably in the future, but it is the same knowledge throughout. For example, in the case of health, it is medicine always and alone that surveys present, past, and future processes alike;
198e
γενήσεται: καὶ περὶ τὰ ἐκ τῆς γῆς αὖ φυόμενα ἡ γεωργία ὡσαύτως ἔχει: καὶ δήπου τὰ περὶ τὸν πόλεμον αὐτοὶ ἂν μαρτυρήσαιτε ὅτι ἡ στρατηγία κάλλιστα προμηθεῖται τά τε ἄλλα καὶ περὶ τὸ μέλλον ἔσεσθαι, οὐδὲ τῇ μαντικῇ οἴεται δεῖν ὑπηρετεῖν ἀλλὰ ἄρχειν, ὡς εἰδυῖα κάλλιον
198e
and farming is in the same position as regards the productions of the earth. And in matters of war; I am sure you yourselves will bear me out when I say that here generalship makes the best forecasts on the whole, and particularly of future results, and is the mistress rather than the servant of the seer's art, because it knows better what is happening or about to happen
199a
τὰ περὶ τὸν πόλεμον καὶ γιγνόμενα καὶ γενησόμενα: καὶ ὁ νόμος οὕτω τάττει, μὴ τὸν μάντιν τοῦ στρατηγοῦ ἄρχειν, ἀλλὰ τὸν στρατηγὸν τοῦ μάντεως. φήσομεν ταῦτα, ὦ Λάχης;
Λάχης:
φήσομεν.
Σωκράτης:
τί δέ; σὺ ἡμῖν, ὦ Νικία, σύμφῃς περὶ τῶν αὐτῶν τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην καὶ ἐσομένων καὶ γιγνομένων καὶ γεγονότων ἐπαΐειν;
Νικίας:
ἔγωγε: δοκεῖ γάρ μοι οὕτως, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐκοῦν, ὦ ἄριστε, καὶ ἡ ἀνδρεία τῶν δεινῶν ἐπιστήμη
199a
in the operations of war; whence the law ordains that the general shall give orders to the seer, and not the seer to the general. May we say this, Laches?
Laches:
We may.
Socrates:
Well now, do you agree with us, Nicias, that the same knowledge has comprehension of the same things, whether future, present, or past?
Nicias:
I do, for that is my own opinion, Socrates.
Socrates:
And courage, my good friend, is knowledge of
199b
ἐστὶν καὶ θαρραλέων, ὡς φῄς: ἦ γάρ;
Νικίας:
ναί.
Σωκράτης:
τὰ δὲ δεινὰ ὡμολόγηται καὶ τὰ θαρραλέα τὰ μὲν μέλλοντα ἀγαθά, τὰ δὲ μέλλοντα κακὰ εἶναι.
Νικίας:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἡ δέ γ' αὐτὴ ἐπιστήμη τῶν αὐτῶν καὶ μελλόντων καὶ πάντως ἐχόντων εἶναι.
Νικίας:
ἔστι ταῦτα.
Σωκράτης:
οὐ μόνον ἄρα τῶν δεινῶν καὶ θαρραλέων ἡ ἀνδρεία ἐπιστήμη ἐστίν: οὐ γὰρ μελλόντων μόνον πέρι τῶν ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν ἐπαΐει, ἀλλὰ καὶ γιγνομένων καὶ γεγονότων
199b
what is to be dreaded and dared, as you say, do you not?
Nicias:
Yes.
Socrates:
And things to be dreaded and things to be dared have been admitted to be either future goods or future evils?
Nicias:
Certainly.
Socrates:
And the same knowledge is concerned with the same things, whether in the future or in any particular stage?
Nicias:
That is so.
Socrates:
Then courage is knowledge not merely of what is to be dreaded and what dared, for it comprehends goods and evils not merely in the future, but also in the present
199c
καὶ πάντως ἐχόντων, ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἐπιστῆμαι.
Νικίας:
ἔοικέν γε.
Σωκράτης:
μέρος ἄρα ἀνδρείας ἡμῖν, ὦ Νικία, ἀπεκρίνω σχεδόν τι τρίτον: καίτοι ἡμεῖς ἠρωτῶμεν ὅλην ἀνδρείαν ὅτι εἴη. καὶ νῦν δή, ὡς ἔοικεν, κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐ μόνον δεινῶν τε καὶ θαρραλέων ἐπιστήμη ἡ ἀνδρεία ἐστίν, ἀλλὰ σχεδόν τι ἡ περὶ πάντων ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν καὶ πάντως ἐχόντων, ὡς
199c
and the past and in any stage, like the other kinds of knowledge.
Nicias:
Apparently.
Socrates:
So the answer that you gave us, Nicias, covers only about a third part of courage; whereas our question was of what courage is as a whole. And now it appears, on your own showing, that courage is knowledge not merely of what is to be dreaded and what dared, but practically a knowledge concerning all goods and evils at every stage;
199d
νῦν αὖ ὁ σὸς λόγος, ἀνδρεία ἂν εἴη. οὕτως αὖ μετατίθεσθαι ἢ πῶς λέγεις, ὦ Νικία;
Νικίας:
ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
δοκεῖ οὖν σοι, ὦ δαιμόνιε, ἀπολείπειν ἄν τι ὁ τοιοῦτος ἀρετῆς, εἴπερ εἰδείη τά τε ἀγαθὰ πάντα καὶ παντάπασιν ὡς γίγνεται καὶ γενήσεται καὶ γέγονε, καὶ τὰ κακὰ ὡσαύτως; καὶ τοῦτον οἴει ἂν σὺ ἐνδεᾶ εἶναι σωφροσύνης ἢ δικαιοσύνης τε καὶ ὁσιότητος, ᾧ γε μόνῳ προσήκει καὶ περὶ θεοὺς καὶ περὶ ἀνθρώπους ἐξευλαβεῖσθαί τε τὰ δεινὰ καὶ τὰ
199d
such is your present account of what courage must be. What do you say to this new version, Nicias?
Nicias:
I accept it, Socrates.
Socrates:
Now do you think, my excellent friend, there could be anything wanting to the virtue of a man who knew all good things, and all about their production in the present, the future, and the past, and all about evil things likewise? Do you suppose that such a man could be lacking in temperance, or justice, and holiness, when he alone has the gift of taking due precaution, in his dealings with gods and men,
199e
μή, καὶ τἀγαθὰ πορίζεσθαι, ἐπισταμένῳ ὀρθῶς προσομιλεῖν;
Νικίας:
λέγειν τὶ ὦ Σώκρατές μοι δοκεῖς.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα, ὦ Νικία, μόριον ἀρετῆς ἂν εἴη τὸ νῦν σοι λεγόμενον, ἀλλὰ σύμπασα ἀρετή.
Νικίας:
ἔοικεν.
Σωκράτης:
καὶ μὴν ἔφαμέν γε τὴν ἀνδρείαν μόριον εἶναι ἓν τῶν τῆς ἀρετῆς.
Νικίας:
ἔφαμεν γάρ.
Σωκράτης:
τὸ δέ γε νῦν λεγόμενον οὐ φαίνεται.
Νικίας:
οὐκ ἔοικεν.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα ηὑρήκαμεν, ὦ Νικία, ἀνδρεία ὅτι ἔστιν.
Νικίας:
οὐ φαινόμεθα.
Λάχης:
καὶ μὴν ἔγωγε, ὦ φίλε Νικία, ᾤμην σε εὑρήσειν,
199e
as regards what is to be dreaded and what is not, and of procuring good things, owing to his knowledge of the right behaviour towards them?
Nicias:
I think, Socrates, there is something in what you say.
Socrates:
Hence what you now describe, Nicias, will be not a part but the whole of virtue.
Nicias:
Apparently.
Socrates:
But, you know, we said that courage is one of the parts of virtue.
Nicias:
Yes, we did.
Socrates:
And what we now describe is seen to be different.
Nicias:
So it seems.
Socrates:
Thus we have failed to discover, Nicias, what courage really is.
Nicias:
Evidently.
Laches:
And I, in fact, supposed, my dear Nicias, that you were going to discover it,
200a
ἐπειδὴ ἐμοῦ κατεφρόνησας Σωκράτει ἀποκριναμένου: πάνυ δὴ μεγάλην ἐλπίδα εἶχον, ὡς τῇ παρὰ τοῦ Δάμωνος σοφίᾳ αὐτὴν ἀνευρήσεις.
Νικίας:
εὖ γε, ὦ Λάχης, ὅτι οὐδὲν οἴει σὺ ἔτι πρᾶγμα εἶναι ὅτι αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀνδρείας πέρι οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ' εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτος ἀναφανήσομαι, πρὸς τοῦτο βλέπεις, καὶ οὐδὲν ἔτι διοίσει, ὡς ἔοικε, σοὶ μετ' ἐμοῦ μηδὲν εἰδέναι ὧν προσήκει ἐπιστήμην ἔχειν ἀνδρὶ οἰομένῳ τὶ εἶναι. σὺ
200a
when you showed such contempt for the answers I made to Socrates: indeed I had very great hopes that the wisdom you derived from Damon would avail you for the discovery.
Nicias:
That is all very fine, Laches; you think you can now make light of the fact that you were yourself shown just now to know nothing about courage; when my turn comes to be shown up in the same light, that is all you care, and now it will not matter to you at all, it seems, if I share your ignorance of things whereof any self-respecting man ought to have knowledge. You really strike me, indeed,
200b
μὲν οὖν μοι δοκεῖς ὡς ἀληθῶς ἀνθρώπειον πρᾶγμα ἐργάζεσθαι οὐδὲ πρὸς σαυτὸν βλέπειν ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄλλους: ἐγὼ δ' οἶμαι ἐμοὶ περὶ ὧν ἐλέγομεν νῦν τε ἐπιεικῶς εἰρῆσθαι, καὶ εἴ τι αὐτῶν μὴ ἱκανῶς εἴρηται, ὕστερον ἐπανορθώσεσθαι καὶ μετὰ Δάμωνος—οὗ σύ που οἴει καταγελᾶν, καὶ ταῦτα οὐδ' ἰδὼν πώποτε τὸν Δάμωνα—καὶ μετ' ἄλλων: καὶ ἐπειδὰν βεβαιώσωμαι αὐτά, διδάξω καὶ σέ, καὶ οὐ φθονήσω: δοκεῖς
200b
as following the average man's practice of keeping an eye on others rather than on oneself: but I fancy that for the present I have said as much as could be expected on the subject of our discussion, and that later on I must make good any defects in my statement upon it with the help of Damon—whom I know you choose to ridicule, and that without ever having seen the actual Damon—and with others' help besides. And when I have settled the matter I will enlighten you, in no grudging spirit:
200c
γάρ μοι καὶ μάλα σφόδρα δεῖσθαι μαθεῖν.
Λάχης:
σοφὸς γάρ τοι σὺ εἶ, ὦ Νικία. ἀλλ' ὅμως ἐγὼ Λυσιμάχῳ τῷδε καὶ Μελησίᾳ συμβουλεύω σὲ μὲν καὶ ἐμὲ περὶ τῆς παιδείας τῶν νεανίσκων χαίρειν ἐᾶν, Σωκράτη δὲ τουτονί, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, μὴ ἀφιέναι: εἰ δὲ καὶ ἐμοὶ ἐν ἡλικίᾳ ἦσαν οἱ παῖδες, ταὐτὰ ἂν ταῦτ' ἐποίουν.
Νικίας:
ταῦτα μὲν κἀγὼ συγχωρῶ: ἐάνπερ ἐθέλῃ Σωκράτης τῶν μειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, μηδένα ἄλλον ζητεῖν. ἐπεὶ κἂν
200c
for I think you are in very great need of instruction.
Laches:
You are a man of wisdom, I know, Nicias. But still I advise Lysimachus here and Melesias to dismiss you and me, and to retain our friend Socrates as I said at first, for the education of your boys: were my own sons old enough, I should do the same thing too.
Nicias:
For my part I agree; if Socrates will consent to take charge of these young people, I will seek for no one else.
200d
ἐγὼ τὸν Νικήρατον τούτῳ ἥδιστα ἐπιτρέποιμι, εἰ ἐθέλοι οὗτος: ἀλλὰ γὰρ ἄλλους μοι ἑκάστοτε συνίστησιν, ὅταν τι αὐτῷ περὶ τούτου μνησθῶ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐθέλει. ἀλλ' ὅρα, ὦ Λυσίμαχε, εἴ τι σοῦ ἂν μᾶλλον ὑπακούοι Σωκράτης.
Λυσίμαχος:
δίκαιόν γέ τοι, ὦ Νικία, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ τούτῳ πολλὰ ἂν ἐθελήσαιμι ποιεῖν, ἃ οὐκ ἂν ἄλλοις πάνυ πολλοῖς ἐθέλοιμι. πῶς οὖν φῄς, ὦ Σώκρατες; ὑπακούσῃ τι καὶ συμπροθυμήσῃ ὡς βελτίστοις γενέσθαι τοῖς μειρακίοις;
200d
I should be only too glad to entrust him with Niceratus, if he should consent: but when I begin to mention the matter to him, he always recommends other men to me and refuses himself. Just see, Lysimachus, if Socrates will give you a more favorable hearing.
Lysimachus:
It is only right that he should, Nicias, for indeed I would be willing to do many things for him which I would not do for a great many others. Well, what do you say, Socrates? Will you comply, and lend your endeavours for the highest improvement of these boys?
200e
Σωκράτης:
καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, ὦ Λυσίμαχε, τοῦτό γε, μὴ ἐθέλειν τῳ συμπροθυμεῖσθαι ὡς βελτίστῳ γενέσθαι. εἰ μὲν οὖν ἐν τοῖς διαλόγοις τοῖς ἄρτι ἐγὼ μὲν ἐφάνην εἰδώς, τώδε δὲ μὴ εἰδότε, δίκαιον ἂν ἦν ἐμὲ μάλιστα ἐπὶ τοῦτο τὸ ἔργον παρακαλεῖν, νῦν δ' ὁμοίως γὰρ πάντες ἐν ἀπορίᾳ ἐγενόμεθα: τί οὖν ἄν τις ἡμῶν τίνα προαιροῖτο; ἐμοὶ μὲν οὖν δὴ αὐτῷ
200e
Socrates:
Why, how strange it would be, Lysimachus, to refuse to lend one's endeavours for the highest improvement of anybody! Now if in the debates that we have just held I had been found to know what our two friends did not know, it would be right to make a point of inviting me to take up this work: but as it is, we have all got into the same difficulty, so why should one of us be preferred to another? In my own opinion, none of us should; and this being so,
201a
δοκεῖ οὐδένα: ἀλλ' ἐπειδὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, σκέψασθε ἄν τι δόξω συμβουλεύειν ὑμῖν. ἐγὼ γάρ φημι χρῆναι, ὦ ἄνδρες —οὐδεὶς γὰρ ἔκφορος λόγος—κοινῇ πάντας ἡμᾶς ζητεῖν μάλιστα μὲν ἡμῖν αὐτοῖς διδάσκαλον ὡς ἄριστον—δεόμεθα γάρ—ἔπειτα καὶ τοῖς μειρακίοις, μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε ἄλλου μηδενός: ἐᾶν δὲ ἡμᾶς αὐτοὺς ἔχειν ὡς νῦν ἔχομεν οὐ συμβουλεύω. εἰ δέ τις ἡμῶν καταγελάσεται, ὅτι
201a
perhaps you will allow me to give you a piece of advice. I tell you, gentlemen—and this is confidential—that we ought all alike to seek out the best teacher we can find, first for ourselves—for we need one—and then for our boys, sparing neither expense nor anything else we can do: but to leave ourselves as we now are, this I do not advise. And if anyone makes fun of us for seeing fit
201b
τηλικοίδε ὄντες εἰς διδασκάλων ἀξιοῦμεν φοιτᾶν, τὸν Ὅμηρον δοκεῖ μοι χρῆναι προβάλλεσθαι, ὃς ἔφη οὐκ “ἀγαθὴν” εἶναι “αἰδῶ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι” . καὶ ἡμεῖς οὖν ἐάσαντες χαίρειν εἴ τίς τι ἐρεῖ, κοινῇ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν μειρακίων ἐπιμέλειαν ποιησώμεθα.
Λυσίμαχος:
ἐμοὶ μὲν ἀρέσκει, ὦ Σώκρατες, ἃ λέγεις: καὶ ἐθέλω, ὅσῳπερ γεραίτατός εἰμι, τοσούτῳ προθυμότατα μανθάνειν μετὰ τῶν νεανίσκων. ἀλλά μοι οὑτωσὶ ποίησον: αὔριον
201b
to go to school at our time of life, I think we should appeal to Homer, who said that “shame is no good mate for a needy man.” So let us not mind what anyone may say, but join together in arraging for our own and the boys' tuition.
Lysimachus:
I gladly approve of your suggestions, Socrates; and as I am the oldest, so I am the most eager to have lessons with the young ones. Now this is what I ask you to do:
201c
ἕωθεν ἀφίκου οἴκαδε καὶ μὴ ἄλλως ποιήσῃς, ἵνα βουλευσώμεθα περὶ αὐτῶν τούτων, τὸ δὲ νῦν εἶναι τὴν συνουσίαν διαλύσωμεν.
Σωκράτης:
ἀλλὰ ποιήσω, ὦ Λυσίμαχε, ταῦτα, καὶ ἥξω παρὰ σὲ αὔριον, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ.
201c
come to my house tomorrow at daybreak; be sure not to fail, and then we shall consult on this very matter. For the present, let us break up our meeting.
Socrates:
I will not fail, Lysimachus, to come to you tomorrow, God willing.