Show Greek
Hide Greek
Show English
Hide English


Ἴων
Print source: Platonis Opera, ed. John Burnet, Oxford University Press, 1903.

Electronic source: Perseus Digital Library
Ion
Print source: Plato in Twelve Volumes, Vol. 9 translated by W.R.M. Lamb., Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd., 1925.

Electronic source: Perseus Digital Library
530a
Σωκράτης:
τὸν Ἴωνα χαίρειν. πόθεν τὰ νῦν ἡμῖν ἐπιδεδήμηκας; ἢ οἴκοθεν ἐξ Ἐφέσου;
Ἴων:
οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ' ἐξ Ἐπιδαύρου ἐκ τῶν Ἀσκληπιείων.
Σωκράτης:
μῶν καὶ ῥαψῳδῶν ἀγῶνα τιθέασιν τῷ θεῷ οἱ Ἐπιδαύριοι;
Ἴων:
πάνυ γε, καὶ τῆς ἄλλης γε μουσικῆς.
Σωκράτης:
τί οὖν; ἠγωνίζου τι ἡμῖν; καὶ πῶς τι ἠγωνίσω;
530a
Socrates:
Welcome, Ion. Where have you come from now, to pay us this visit? From your home in Ephesus?
Ion:
No, no, Socrates; from Epidaurus and the festival there of Asclepius.
Socrates:
Do you mean to say that the Epidaurians honor the god with a contest of rhapsodes also?
Ion:
Certainly, and of music
in general.
Socrates:
Why then, you were competing in some contest, were you? And how went your competition?
Ion:
We carried off the first prize, Socrates.
530b
Ἴων:
τὰ πρῶτα τῶν ἄθλων ἠνεγκάμεθα, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
εὖ λέγεις: ἄγε δὴ ὅπως καὶ τὰ Παναθήναια νικήσομεν.
Ἴων:
ἀλλ' ἔσται ταῦτα, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ.
Σωκράτης:
καὶ μὴν πολλάκις γε ἐζήλωσα ὑμᾶς τοὺς ῥαψῳδούς, ὦ Ἴων, τῆς τέχνης: τὸ γὰρ ἅμα μὲν τὸ σῶμα κεκοσμῆσθαι ἀεὶ πρέπον ὑμῶν εἶναι τῇ τέχνῃ καὶ ὡς καλλίστοις φαίνεσθαι, ἅμα δὲ ἀναγκαῖον εἶναι ἔν τε ἄλλοις ποιηταῖς διατρίβειν πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς καὶ δὴ καὶ μάλιστα ἐν Ὁμήρῳ, τῷ ἀρίστῳ καὶ θειοτάτῳ τῶν ποιητῶν, καὶ τὴν τούτου διάνοιαν
530b
Socrates:
Well done: so now, mind that we win too at the Panathenaea.
Ion:
Why, so we shall, God willing.
Socrates:
I must say I have often envied you rhapsodes, Ion, for your art: for besides that it is fitting to your art that your person should be adorned and that you should look as handsome as possible, the necessity of being conversant with a number of good poets, and especially with Homer, the best and divinest poet of all, and of apprehending
530c
ἐκμανθάνειν, μὴ μόνον τὰ ἔπη, ζηλωτόν ἐστιν. οὐ γὰρ ἂν γένοιτό ποτε ἀγαθὸς ῥαψῳδός, εἰ μὴ συνείη τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ. τὸν γὰρ ῥαψῳδὸν ἑρμηνέα δεῖ τοῦ ποιητοῦ τῆς διανοίας γίγνεσθαι τοῖς ἀκούουσι: τοῦτο δὲ καλῶς ποιεῖν μὴ γιγνώσκοντα ὅτι λέγει ὁ ποιητὴς ἀδύνατον. ταῦτα οὖν πάντα ἄξια ζηλοῦσθαι.
Ἴων:
ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες: ἐμοὶ γοῦν τοῦτο πλεῖστον ἔργον παρέσχεν τῆς τέχνης, καὶ οἶμαι κάλλιστα ἀνθρώπων λέγειν περὶ Ὁμήρου, ὡς οὔτε Μητρόδωρος ὁ
530c
his thought and not merely learning off his words, is a matter for envy; since a man can never be a good rhapsode without understanding what the poet says. For the rhapsode ought to make himself an interpreter of the poet's thought to his audience; and to do this properly without knowing what the poet means is impossible. So one cannot but envy all this.
Ion:
What you say is true, Socrates: I at any rate have found this the most laborious part of my art; and I consider I speak about Homer better than anybody, for neither
530d
Λαμψακηνὸς οὔτε Στησίμβροτος ὁ Θάσιος οὔτε Γλαύκων οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν πώποτε γενομένων ἔσχεν εἰπεῖν οὕτω πολλὰς καὶ καλὰς διανοίας περὶ Ὁμήρου ὅσας ἐγώ.
Σωκράτης:
εὖ λέγεις, ὦ Ἴων: δῆλον γὰρ ὅτι οὐ φθονήσεις μοι ἐπιδεῖξαι.
Ἴων:
καὶ μὴν ἄξιόν γε ἀκοῦσαι, ὦ Σώκρατες, ὡς εὖ κεκόσμηκα τὸν Ὅμηρον: ὥστε οἶμαι ὑπὸ Ὁμηριδῶν ἄξιος εἶναι χρυσῷ στεφάνῳ στεφανωθῆναι.
Σωκράτης:
καὶ μὴν ἐγὼ ἔτι ποιήσομαι σχολὴν ἀκροάσασθαί
530d
Metrodorus
of Lampsacus, nor Stesimbrotus
of Thasos, nor Glaucon,
nor any one that the world has ever seen, had so many and such fine comments to offer on Homer as I have.
Socrates:
That is good news, Ion; for obviously you will not grudge me an exhibition of them.
Ion:
And indeed it is worth hearing, Socrates, how well I have embellished Homer; so that I think I deserve to be crowned with a golden crown by the Homeridae.
Socrates:
Yes, and I must find myself leisure some time to listen to you;
531a
σου, νῦν δέ μοι τοσόνδε ἀπόκριναι: πότερον περὶ Ὁμήρου μόνον δεινὸς εἶ ἢ καὶ περὶ Ἡσιόδου καὶ Ἀρχιλόχου;
Ἴων:
οὐδαμῶς, ἀλλὰ περὶ Ὁμήρου μόνον: ἱκανὸν γάρ μοι δοκεῖ εἶναι.
Σωκράτης:
ἔστι δὲ περὶ ὅτου Ὅμηρός τε καὶ Ἡσίοδος ταὐτὰ λέγετον;
Ἴων:
οἶμαι ἔγωγε καὶ πολλά.
Σωκράτης:
πότερον οὖν περὶ τούτων κάλλιον ἂν ἐξηγήσαιο ἃ Ὅμηρος λέγει ἢ ἃ Ἡσίοδος;
Ἴων:
ὁμοίως ἂν περί γε τούτων, ὦ
531a
but for the moment, please answer this little question: are you skilled in Homer only, or in Hesiod and Archilochus as well?
Ion:
No, no, only in Homer; for that seems to me quite enough.
Socrates:
And is there anything on which Homer and Hesiod both say the same?
Ion:
Yes, I think there are many such cases.
Socrates:
Then in those cases would you expound better what Homer says than what Hesiod says?
Ion:
I should do it equally well in those cases, Socrates, where they say the same.
531b
Σώκρατες, περὶ ὧν ταὐτὰ λέγουσιν.
Σωκράτης:
τί δὲ ὧν πέρι μὴ ταὐτὰ λέγουσιν; οἷον περὶ μαντικῆς λέγει τι Ὅμηρός τε καὶ Ἡσίοδος.
Ἴων:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
τί οὖν; ὅσα τε ὁμοίως καὶ ὅσα διαφόρως περὶ μαντικῆς λέγετον τὼ ποιητὰ τούτω, πότερον σὺ κάλλιον ἂν ἐξηγήσαιο ἢ τῶν μάντεών τις τῶν ἀγαθῶν;
Ἴων:
τῶν μάντεων.
Σωκράτης:
εἰ δὲ σὺ ἦσθα μάντις, οὐκ, εἴπερ περὶ τῶν ὁμοίως λεγομένων οἷός τ' ἦσθα ἐξηγήσασθαι, καὶ περὶ τῶν διαφόρως λεγομένων ἠπίστω ἂν ἐξηγεῖσθαι;
Ἴων:
δῆλον ὅτι.
531b
Socrates:
But what of those where they do not say the same? For example, about the seer's art, on which both Homer and Hesiod say something.
Ion:
Quite so.
Socrates:
Well then, would you, or one of the good seers, expound better what these two poets say, not only alike but differently, about the seer's art?
Ion:
One of the seers.
Socrates:
And if you were a seer, would you not, with an ability to expound what they say in agreement, know also how to expound the points on which they differ?
Ion:
Of course.
Socrates:
Then how is it that you are skilled in Homer,
531c
Σωκράτης:
τί οὖν ποτε περὶ μὲν Ὁμήρου δεινὸς εἶ, περὶ δὲ Ἡσιόδου οὔ, οὐδὲ τῶν ἄλλων ποιητῶν; ἢ Ὅμηρος περὶ ἄλλων τινῶν λέγει ἢ ὧνπερ σύμπαντες οἱ ἄλλοι ποιηταί; οὐ περὶ πολέμου τε τὰ πολλὰ διελήλυθεν καὶ περὶ ὁμιλιῶν πρὸς ἀλλήλους ἀνθρώπων ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν καὶ ἰδιωτῶν καὶ δημιουργῶν, καὶ περὶ θεῶν πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς ἀνθρώπους ὁμιλούντων, ὡς ὁμιλοῦσι, καὶ περὶ τῶν οὐρανίων παθημάτων καὶ περὶ τῶν ἐν Ἅιδου, καὶ γενέσεις καὶ θεῶν
531c
and not in Hesiod or the other poets? Does Homer speak of any other than the very things that all the other poets speak of? Has he not described war for the most part, and the mutual intercourse of men, good and bad, lay and professional, and the ways of the gods in their intercourse with each other and with men, and happenings in the heavens and in the underworld, and origins of gods and heroes?
531d
καὶ ἡρώων; οὐ ταῦτά ἐστι περὶ ὧν Ὅμηρος τὴν ποίησιν πεποίηκεν;
Ἴων:
ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
τί δὲ οἱ ἄλλοι ποιηταί; οὐ περὶ τῶν αὐτῶν τούτων;
Ἴων:
ναί, ἀλλ', ὦ Σώκρατες, οὐχ ὁμοίως πεποιήκασι καὶ Ὅμηρος.
Σωκράτης:
τί μήν; κάκιον;
Ἴων:
πολύ γε.
Σωκράτης:
Ὅμηρος δὲ ἄμεινον;
Ἴων:
ἄμεινον μέντοι νὴ Δία.
Σωκράτης:
οὐκοῦν, ὦ φίλη κεφαλὴ Ἴων, ὅταν περὶ ἀριθμοῦ πολλῶν λεγόντων εἷς τις ἄριστα λέγῃ, γνώσεται δήπου τις
531d
Are not these the subjects of Homer's poetry?
Ion:
What you say is true, Socrates.
Socrates:
And what of the other poets? Do they not treat of the same things?
Ion:
Yes; but, Socrates, not on Homer's level.
Socrates:
What, in a worse way?
Ion:
Far worse.
Socrates:
And Homer in a better?
Ion:
Better indeed, I assure you.
Socrates:
Well now, Ion, dear soul; when several people are talking about number, and one of them speaks better than the rest, I suppose there is some one who will distinguish the good speaker?
531e
τὸν εὖ λέγοντα;
Ἴων:
φημί.
Σωκράτης:
πότερον οὖν ὁ αὐτὸς ὅσπερ καὶ τοὺς κακῶς λέγοντας, ἢ ἄλλος;
Ἴων:
ὁ αὐτὸς δήπου.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὁ τὴν ἀριθμητικὴν τέχνην ἔχων οὗτός ἐστιν;
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
τί δ'; ὅταν πολλῶν λεγόντων περὶ ὑγιεινῶν σιτίων ὁποῖά ἐστιν, εἷς τις ἄριστα λέγῃ, πότερον ἕτερος μέν τις τὸν ἄριστα λέγοντα γνώσεται ὅτι ἄριστα λέγει, ἕτερος δὲ τὸν κάκιον ὅτι κάκιον, ἢ ὁ αὐτός;
Ἴων:
δῆλον δήπου, ὁ αὐτός.
Σωκράτης:
τίς οὗτος; τί ὄνομα αὐτῷ;
Ἴων:
ἰατρός.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἐν κεφαλαίῳ λέγομεν ὡς ὁ αὐτὸς γνώσεται ἀεί, περὶ τῶν αὐτῶν πολλῶν λεγόντων,
531e
Ion:
I agree.
Socrates:
And will this some one be the same as he who can distinguish the bad speakers, or different?
Ion:
The same, I suppose.
Socrates:
And he will be the man who has the art of numeration?
Ion:
Yes.
Socrates:
And again, when several are talking about what kinds of foods are wholesome, and one of them speaks better than the rest, will it be for two different persons to distinguish the superiority of the best speaker and the inferiority of a worse one, or for the same?
Ion:
Obviously, I should say, for the same.
Socrates:
Who is he? What is his name?
Ion:
A doctor.
Socrates:
And so we may state, in general terms, that the same person will always distinguish, given the same subject and several persons talking about it,
532a
ὅστις τε εὖ λέγει καὶ ὅστις κακῶς: ἢ εἰ μὴ γνώσεται τὸν κακῶς λέγοντα, δῆλον ὅτι οὐδὲ τὸν εὖ, περί γε τοῦ αὐτοῦ.
Ἴων:
οὕτως.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὁ αὐτὸς γίγνεται δεινὸς περὶ ἀμφοτέρων;
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν σὺ φῂς καὶ Ὅμηρον καὶ τοὺς ἄλλους ποιητάς, ἐν οἷς καὶ Ἡσίοδος καὶ Ἀρχίλοχός ἐστιν, περί γε τῶν αὐτῶν λέγειν, ἀλλ' οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ τὸν μὲν εὖ γε, τοὺς δὲ χεῖρον;
Ἴων:
καὶ ἀληθῆ λέγω.
Σωκράτης:
οὐκοῦν, εἴπερ τὸν εὖ λέγοντα γιγνώσκεις,
532a
both who speaks well and who badly: otherwise, if he is not going to distinguish the bad speaker, clearly he will not distinguish the good one either, where the subject is the same.
Ion:
That is so.
Socrates:
And the same man is found to be skilled in both?
Ion:
Yes.
Socrates:
And you say that Homer and the other poets, among whom are Hesiod and Archilochus, all speak about the same things, only not similarly; but the one does it well, and the rest worse?
Ion:
Yes, and what I say is true.
Socrates:
And since you distinguish the good speaker,
532b
καὶ τοὺς χεῖρον λέγοντας γιγνώσκοις ἂν ὅτι χεῖρον λέγουσιν.
Ἴων:
ἔοικέν γε.
Σωκράτης:
οὐκοῦν, ὦ βέλτιστε, ὁμοίως τὸν Ἴωνα λέγοντες περὶ Ὁμήρου τε δεινὸν εἶναι καὶ περὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν οὐχ ἁμαρτησόμεθα, ἐπειδή γε αὐτὸς ὁμολογῇ τὸν αὐτὸν ἔσεσθαι κριτὴν ἱκανὸν πάντων ὅσοι ἂν περὶ τῶν αὐτῶν λέγωσι, τοὺς δὲ ποιητὰς σχεδὸν ἅπαντας τὰ αὐτὰ ποιεῖν.
Ἴων:
τί οὖν ποτε τὸ αἴτιον, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἐγώ, ὅταν μέν τις περὶ ἄλλου του ποιητοῦ διαλέγηται, οὔτε προσέχω
532b
you could distinguish also the inferiority of the worse speakers.
Ion:
So it would seem.
Socrates:
Then, my excellent friend, we shall not be wrong in saying that our Ion is equally skilled in Homer and in the other poets, seeing that you yourself admit that the same man will be a competent judge of all who speak on the same things, and that practically all the poets treat of the same things.
Ion:
Then what can be the reason, Socrates, why I pay no attention when somebody discusses any other poet, and am unable to offer any remark at all of any value,
532c
τὸν νοῦν ἀδυνατῶ τε καὶ ὁτιοῦν συμβαλέσθαι λόγου ἄξιον, ἀλλ' ἀτεχνῶς νυστάζω, ἐπειδὰν δέ τις περὶ Ὁμήρου μνησθῇ, εὐθύς τε ἐγρήγορα καὶ προσέχω τὸν νοῦν καὶ εὐπορῶ ὅτι λέγω;
Σωκράτης:
οὐ χαλεπὸν τοῦτό γε εἰκάσαι, ὦ ἑταῖρε, ἀλλὰ παντὶ δῆλον ὅτι τέχνῃ καὶ ἐπιστήμῃ περὶ Ὁμήρου λέγειν ἀδύνατος εἶ: εἰ γὰρ τέχνῃ οἷός τε ἦσθα, καὶ περὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν ἁπάντων λέγειν οἷός τ' ἂν ἦσθα: ποιητικὴ γάρ πού ἐστιν τὸ ὅλον. ἢ οὔ;
Ἴων:
ναί.
532c
but simply drop into a doze, whereas if anyone mentions something connected with Homer I wake up at once and attend and have plenty to say?
Socrates:
That is not difficult to guess, my good friend; anyone can see that you are unable to speak on Homer with art and knowledge. For if you could do it with art, you could speak on all the other poets as well; since there is an art of poetry, I take it, as a whole, is there not?
Ion:
Yes.
532d
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἐπειδὰν λάβῃ τις καὶ ἄλλην τέχνην ἡντινοῦν ὅλην, ὁ αὐτὸς τρόπος τῆς σκέψεως ἔσται περὶ ἁπασῶν τῶν τεχνῶν; πῶς τοῦτο λέγω, δέῃ τί μου ἀκοῦσαι, ὦ Ἴων;
Ἴων:
ναὶ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, ἔγωγε: χαίρω γὰρ ἀκούων ὑμῶν τῶν σοφῶν.
Σωκράτης:
βουλοίμην ἄν σε ἀληθῆ λέγειν, ὦ Ἴων: ἀλλὰ σοφοὶ μέν πού ἐστε ὑμεῖς οἱ ῥαψῳδοὶ καὶ ὑποκριταὶ καὶ ὧν ὑμεῖς ᾄδετε τὰ ποιήματα, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἢ τἀληθῆ λέγω,
532d
Socrates:
And when one has acquired any other art whatever as a whole, the same principle of inquiry holds through all the arts? Do you require some explanation from me, Ion, of what I mean by this?
Ion:
Yes, upon my word, Socrates, I do; for I enjoy listening to you wise men.
Socrates:
I only wish you were right there, Ion: but surely it is you rhapsodes and actors, and the men whose poems you chant, who are wise; whereas I speak but the plain truth, as a simple layman might.
532e
οἷον εἰκὸς ἰδιώτην ἄνθρωπον. ἐπεὶ καὶ περὶ τούτου οὗ νῦν ἠρόμην σε, θέασαι ὡς φαῦλον καὶ ἰδιωτικόν ἐστι καὶ παντὸς ἀνδρὸς γνῶναι ὃ ἔλεγον, τὴν αὐτὴν εἶναι σκέψιν, ἐπειδάν τις ὅλην τέχνην λάβῃ. λάβωμεν γὰρ τῷ λόγῳ: γραφικὴ γάρ τίς ἐστι τέχνη τὸ ὅλον;
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ γραφῆς πολλοὶ καὶ εἰσὶ καὶ γεγόνασιν ἀγαθοὶ καὶ φαῦλοι;
Ἴων:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἤδη οὖν τινα εἶδες ὅστις περὶ μὲν Πολυγνώτου τοῦ Ἀγλαοφῶντος δεινός ἐστιν ἀποφαίνειν ἃ εὖ τε γράφει καὶ ἃ μή, περὶ δὲ τῶν ἄλλων γραφέων
532e
For in regard to this question I asked you just now, observe what a trifling commonplace it was that I uttered—a thing that any man might know—namely, that when one has acquired a whole art the inquiry is the same. Let us just think it out thus: there is an art of painting as a whole?
Ion:
Yes.
Socrates:
And there are and have been many painters, good and bad?
Ion:
Certainly.
Socrates:
Now have you ever found anybody who is skilled in pointing out the successes and failures among the works of Polygnotus
son of Aglaophon, but unable to do so with the works of the other painters;
533a
ἀδύνατος; καὶ ἐπειδὰν μέν τις τὰ τῶν ἄλλων ζωγράφων ἔργα ἐπιδεικνύῃ, νυστάζει τε καὶ ἀπορεῖ καὶ οὐκ ἔχει ὅτι συμβάληται, ἐπειδὰν δὲ περὶ Πολυγνώτου ἢ ἄλλου ὅτου βούλει τῶν γραφέων ἑνὸς μόνου δέῃ ἀποφήνασθαι γνώμην, ἐγρήγορέν τε καὶ προσέχει τὸν νοῦν καὶ εὐπορεῖ ὅτι εἴπῃ;
Ἴων:
οὐ μὰ τὸν Δία, οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
τί δέ; ἐν ἀνδριαντοποιίᾳ ἤδη τιν' εἶδες ὅστις περὶ μὲν Δαιδάλου τοῦ Μητίονος
533a
and who, when the works of the other painters are exhibited, drops into a doze, and is at a loss, and has no remark to offer; but when he has to pronounce upon Polygnotus or any other painter you please, and on that one only, wakes up and attends and has plenty to say?
Ion:
No, on my honor, I certainly have not.
Socrates:
Or again, in sculpture, have you ever found anyone who is skilled in expounding the successes of Daedalus
son of Metion, or Epeius
son of Panopeus,
533b
ἢ Ἐπειοῦ τοῦ Πανοπέως ἢ Θεοδώρου τοῦ Σαμίου ἢ ἄλλου τινὸς ἀνδριαντοποιοῦ ἑνὸς πέρι δεινός ἐστιν ἐξηγεῖσθαι ἃ εὖ πεποίηκεν, ἐν δὲ τοῖς τῶν ἄλλων ἀνδριαντοποιῶν ἔργοις ἀπορεῖ τε καὶ νυστάζει, οὐκ ἔχων ὅτι εἴπῃ;
Ἴων:
οὐ μὰ τὸν Δία, οὐδὲ τοῦτον ἑώρακα.
Σωκράτης:
ἀλλὰ μήν, ὥς γ' ἐγὼ οἶμαι, οὐδ' ἐν αὐλήσει γε οὐδὲ ἐν κιθαρίσει οὐδὲ ἐν κιθαρῳδίᾳ οὐδὲ ἐν ῥαψῳδίᾳ οὐδεπώποτ' εἶδες ἄνδρα ὅστις περὶ μὲν Ὀλύμπου δεινός ἐστιν ἐξηγεῖσθαι ἢ περὶ Θαμύρου ἢ περὶ
533b
or Theodorus
of Samos, or any other single sculptor, but in face of the works of the other sculptors is at a loss and dozes, having nothing to say?
Ion:
No, on my honor, I have not found such a man as that either.
Socrates:
But further, I expect you have also failed to find one in fluting or harping or minstrelsy or rhapsodizing who is skilled in expounding the art of Olympus
533c
Ὀρφέως ἢ περὶ Φημίου τοῦ Ἰθακησίου ῥαψῳδοῦ, περὶ δὲ Ἴωνος τοῦ Ἐφεσίου [ῥαψῳδοῦ] ἀπορεῖ καὶ οὐκ ἔχει συμβαλέσθαι ἅ τε εὖ ῥαψῳδεῖ καὶ ἃ μή.
Ἴων:
οὐκ ἔχω σοι περὶ τούτου ἀντιλέγειν, ὦ Σώκρατες: ἀλλ' ἐκεῖνο ἐμαυτῷ σύνοιδα, ὅτι περὶ Ὁμήρου κάλλιστ' ἀνθρώπων λέγω καὶ εὐπορῶ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες μέ φασιν εὖ λέγειν, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὔ. καίτοι ὅρα τοῦτο τί ἔστιν.
Σωκράτης:
καὶ ὁρῶ, ὦ Ἴων, καὶ ἔρχομαί γέ σοι ἀποφανούμενος
533c
or Thamyras,
or Orpheus,
or Phemius,
the rhapsode of Ithaca, but is at a loss and has no remark to offer on the successes or failures in rhapsody of Ion of Ephesus.
Ion:
I cannot gainsay you on that, Socrates: but of one thing I am conscious in myself—that I excel all men in speaking on Homer and have plenty to say, and everyone else says that I do it well; but on the others I am not a good speaker. Yet now, observe what that means.
Socrates:
I do observe it, Ion, and I am going to point out to you
533d
ὅ μοι δοκεῖ τοῦτο εἶναι. ἔστι γὰρ τοῦτο τέχνη μὲν οὐκ ὂν παρὰ σοὶ περὶ Ὁμήρου εὖ λέγειν, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, θεία δὲ δύναμις ἥ σε κινεῖ, ὥσπερ ἐν τῇ λίθῳ ἣν Εὐριπίδης μὲν Μαγνῆτιν ὠνόμασεν, οἱ δὲ πολλοὶ Ἡρακλείαν. καὶ γὰρ αὕτη ἡ λίθος οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς δακτυλίους ἄγει τοὺς σιδηροῦς, ἀλλὰ καὶ δύναμιν ἐντίθησι τοῖς δακτυλίοις ὥστ' αὖ δύνασθαι ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν ὅπερ ἡ λίθος, ἄλλους
533d
what I take it to mean. For, as I was saying just now, this is not an art in you, whereby you speak well on Homer, but a divine power, which moves you like that in the stone which Euripides named a magnet,
but most people call “Heraclea stone.” For this stone not only attracts iron rings, but also imparts to them a power whereby they in turn are able to do the very same thing as the stone,
533e
ἄγειν δακτυλίους, ὥστ' ἐνίοτε ὁρμαθὸς μακρὸς πάνυ σιδηρίων καὶ δακτυλίων ἐξ ἀλλήλων ἤρτηται: πᾶσι δὲ τούτοις ἐξ ἐκείνης τῆς λίθου ἡ δύναμις ἀνήρτηται. οὕτω δὲ καὶ ἡ Μοῦσα ἐνθέους μὲν ποιεῖ αὐτή, διὰ δὲ τῶν ἐνθέων τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων ὁρμαθὸς ἐξαρτᾶται. πάντες γὰρ οἵ τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οἱ ἀγαθοὶ οὐκ ἐκ τέχνης ἀλλ' ἔνθεοι ὄντες καὶ κατεχόμενοι πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι ποιήματα, καὶ οἱ μελοποιοὶ οἱ ἀγαθοὶ ὡσαύτως, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες
533e
and attract other rings; so that sometimes there is formed quite a long chain of bits of iron and rings, suspended one from another; and they all depend for this power on that one stone. In the same manner also the Muse inspires men herself, and then by means of these inspired persons the inspiration spreads to others, and holds them in a connected chain. For all the good epic poets utter all those fine poems not from art, but as inspired and possessed, and the good lyric poets likewise;
534a
οὐκ ἔμφρονες ὄντες ὀρχοῦνται, οὕτω καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἔμφρονες ὄντες τὰ καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ' ἐπειδὰν ἐμβῶσιν εἰς τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰς τὸν ῥυθμόν, βακχεύουσι καὶ κατεχόμενοι, ὥσπερ αἱ βάκχαι ἀρύονται ἐκ τῶν ποταμῶν μέλι καὶ γάλα κατεχόμεναι, ἔμφρονες δὲ οὖσαι οὔ, καὶ τῶν μελοποιῶν ἡ ψυχὴ τοῦτο ἐργάζεται, ὅπερ αὐτοὶ λέγουσι. λέγουσι γὰρ δήπουθεν πρὸς ἡμᾶς οἱ ποιηταὶ ὅτι
534a
just as the Corybantian
worshippers do not dance when in their senses, so the lyric poets do not indite those fine songs in their senses, but when they have started on the melody and rhythm they begin to be frantic, and it is under possession—as the bacchants are possessed, and not in their senses, when they draw honey and milk from the rivers—that the soul of the lyric poets does the same thing, by their own report. For the poets tell us, I believe, that the songs they bring us are the sweets they cull from honey-dropping founts
534b
ἀπὸ κρηνῶν μελιρρύτων ἐκ Μουσῶν κήπων τινῶν καὶ ναπῶν δρεπόμενοι τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν ὥσπερ αἱ μέλιτται, καὶ αὐτοὶ οὕτω πετόμενοι: καὶ ἀληθῆ λέγουσι. κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ: ἕως δ' ἂν τουτὶ ἔχῃ τὸ κτῆμα, ἀδύνατος πᾶς ποιεῖν ἄνθρωπός ἐστιν καὶ χρησμῳδεῖν. ἅτε οὖν οὐ τέχνῃ ποιοῦντες καὶ πολλὰ λέγοντες καὶ καλὰ περὶ
534b
in certain gardens and glades of the Muses—like the bees, and winging the air as these do.
And what they tell is true. For a poet is a light and winged and sacred thing, and is unable ever to indite until he has been inspired and put out of his senses, and his mind is no longer in him: every man, whilst he retains possession of that, is powerless to indite a verse or chant an oracle. Seeing then that it is not by art that they compose and utter so many fine things about the deeds of men—
534c
τῶν πραγμάτων, ὥσπερ σὺ περὶ Ὁμήρου, ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ, τοῦτο μόνον οἷός τε ἕκαστος ποιεῖν καλῶς ἐφ' ὃ ἡ Μοῦσα αὐτὸν ὥρμησεν, ὁ μὲν διθυράμβους, ὁ δὲ ἐγκώμια, ὁ δὲ ὑπορχήματα, ὁ δ' ἔπη, ὁ δ' ἰάμβους: τὰ δ' ἄλλα φαῦλος αὐτῶν ἕκαστός ἐστιν. οὐ γὰρ τέχνῃ ταῦτα λέγουσιν ἀλλὰ θείᾳ δυνάμει, ἐπεί, εἰ περὶ ἑνὸς τέχνῃ καλῶς ἠπίσταντο λέγειν, κἂν περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων: διὰ ταῦτα δὲ ὁ θεὸς ἐξαιρούμενος τούτων τὸν νοῦν τούτοις χρῆται ὑπηρέταις καὶ
534c
as you do about Homer—but by a divine dispensation, each is able only to compose that to which the Muse has stirred him, this man dithyrambs, another laudatory odes, another dance-songs, another epic or else iambic verse; but each is at fault in any other kind. For not by art do they utter these things, but by divine influence; since, if they had fully learnt by art to speak on one kind of theme, they would know how to speak on all. And for this reason God takes away the mind of these men and uses them as his ministers, just as he does soothsayers and godly seers,
534d
τοῖς χρησμῳδοῖς καὶ τοῖς μάντεσι τοῖς θείοις, ἵνα ἡμεῖς οἱ ἀκούοντες εἰδῶμεν ὅτι οὐχ οὗτοί εἰσιν οἱ ταῦτα λέγοντες οὕτω πολλοῦ ἄξια, οἷς νοῦς μὴ πάρεστιν, ἀλλ' ὁ θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ λέγων, διὰ τούτων δὲ φθέγγεται πρὸς ἡμᾶς. μέγιστον δὲ τεκμήριον τῷ λόγῳ Τύννιχος ὁ Χαλκιδεύς, ὃς ἄλλο μὲν οὐδὲν πώποτε ἐποίησε ποίημα ὅτου τις ἂν ἀξιώσειεν μνησθῆναι, τὸν δὲ παίωνα ὃν πάντες ᾄδουσι, σχεδόν τι πάντων μελῶν κάλλιστον, ἀτεχνῶς, ὅπερ αὐτὸς λέγει,
534d
in order that we who hear them may know that it is not they who utter these words of great price, when they are out of their wits, but that it is God himself who speaks and addresses us through them. A convincing proof of what I say is the case of Tynnichus,
the Chalcidian, who had never composed a single poem in his life that could deserve any mention, and then produced the paean
which is in everyone's mouth, almost the finest song we have, simply—as he says himself—“an invention of the Muses.” For the god, as it seems to me,
534e
“εὕρημά τι Μοισᾶν.” ἐν τούτῳ γὰρ δὴ μάλιστά μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι ἡμῖν, ἵνα μὴ διστάζωμεν, ὅτι οὐκ ἀνθρώπινά ἐστιν τὰ καλὰ ταῦτα ποιήματα οὐδὲ ἀνθρώπων, ἀλλὰ θεῖα καὶ θεῶν, οἱ δὲ ποιηταὶ οὐδὲν ἀλλ' ἢ ἑρμηνῆς εἰσιν τῶν θεῶν, κατεχόμενοι ἐξ ὅτου ἂν ἕκαστος κατέχηται. ταῦτα ἐνδεικνύμενος ὁ θεὸς ἐξεπίτηδες διὰ τοῦ φαυλοτάτου
534e
intended him to be a sign to us that we should not waver or doubt that these fine poems are not human or the work of men, but divine and the work of gods; and that the poets are merely the interpreters of the gods, according as each is possessed by one of the heavenly powers. To show this forth, the god of set purpose sang the finest of songs through the meanest of poets:
535a
ποιητοῦ τὸ κάλλιστον μέλος ᾖσεν: ἢ οὐ δοκῶ σοι ἀληθῆ λέγειν, ὦ Ἴων;
Ἴων:
ναὶ μὰ τὸν Δία, ἔμοιγε: ἅπτει γάρ πώς μου τοῖς λόγοις τῆς ψυχῆς, ὦ Σώκρατες, καί μοι δοκοῦσι θείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν παρὰ τῶν θεῶν ταῦτα οἱ ἀγαθοὶ ποιηταὶ ἑρμηνεύειν.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὑμεῖς αὖ οἱ ῥαψῳδοὶ τὰ τῶν ποιητῶν ἑρμηνεύετε;
Ἴων:
καὶ τοῦτο ἀληθὲς λέγεις.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἑρμηνέων ἑρμηνῆς γίγνεσθε;
Ἴων:
παντάπασί γε.
535a
or do you not think my statement true, Ion?
Ion:
Yes, upon my word, I do: for you somehow touch my soul with your words, Socrates, and I believe it is by divine dispensation that good poets interpret to us these utterances of the gods.
Socrates:
And you rhapsodes, for your part, interpret the utterances of the poets?
Ion:
Again your words are true.
Socrates:
And so you act as interpreters of interpreters?
Ion:
Precisely.
535b
Σωκράτης:
ἔχε δή μοι τόδε εἰπέ, ὦ Ἴων, καὶ μὴ ἀποκρύψῃ ὅτι ἄν σε ἔρωμαι: ὅταν εὖ εἴπῃς ἔπη καὶ ἐκπλήξῃς μάλιστα τοὺς θεωμένους, ἢ τὸν Ὀδυσσέα ὅταν ἐπὶ τὸν οὐδὸν ἐφαλλόμενον ᾄδῃς, ἐκφανῆ γιγνόμενον τοῖς μνηστῆρσι καὶ ἐκχέοντα τοὺς ὀιστοὺς πρὸ τῶν ποδῶν, ἢ Ἀχιλλέα ἐπὶ τὸν Ἕκτορα ὁρμῶντα, ἢ καὶ τῶν περὶ Ἀνδρομάχην ἐλεινῶν τι ἢ περὶ Ἑκάβην ἢ περὶ Πρίαμον, τότε πότερον ἔμφρων εἶ ἢ ἔξω
535b
Socrates:
Stop now and tell me, Ion, without reserve what I may choose to ask you: when you give a good recitation and specially thrill your audience, either with the lay of Odysseus
leaping forth on to the threshold, revealing himself to the suitors and pouring out the arrows before his feet, or of Achilles
dashing at Hector, or some part of the sad story of Andromache
or of Hecuba,
or of Priam,
are you then in your senses, or are you carried out of yourself, and does your soul in an ecstasy suppose
535c
σαυτοῦ γίγνῃ καὶ παρὰ τοῖς πράγμασιν οἴεταί σου εἶναι ἡ ψυχὴ οἷς λέγεις ἐνθουσιάζουσα, ἢ ἐν Ἰθάκῃ οὖσιν ἢ ἐν Τροίᾳ ἢ ὅπως ἂν καὶ τὰ ἔπη ἔχῃ;
Ἴων:
ὡς ἐναργές μοι τοῦτο, ὦ Σώκρατες, τὸ τεκμήριον εἶπες: οὐ γάρ σε ἀποκρυψάμενος ἐρῶ. ἐγὼ γὰρ ὅταν ἐλεινόν τι λέγω, δακρύων ἐμπίμπλανταί μου οἱ ὀφθαλμοί: ὅταν τε φοβερὸν ἢ δεινόν, ὀρθαὶ αἱ τρίχες ἵστανται ὑπὸ φόβου καὶ ἡ καρδία πηδᾷ.
535c
herself to be among the scenes you are describing, whether they be in Ithaca, or in Troy, or as the poems may chance to place them?
Ion:
How vivid to me, Socrates, is this part of your proof! For I will tell you without reserve: when I relate a tale of woe, my eyes are filled with tears; and when it is of fear or awe, my hair stands on end with terror, and my heart leaps.
535d
Σωκράτης:
τί οὖν; φῶμεν, ὦ Ἴων, ἔμφρονα εἶναι τότε τοῦτον τὸν ἄνθρωπον, ὃς ἂν κεκοσμημένος ἐσθῆτι ποικίλῃ καὶ χρυσοῖσι στεφάνοις κλάῃ τ' ἐν θυσίαις καὶ ἑορταῖς, μηδὲν ἀπολωλεκὼς τούτων, ἢ φοβῆται πλέον ἢ ἐν δισμυρίοις ἀνθρώποις ἑστηκὼς φιλίοις, μηδενὸς ἀποδύοντος μηδὲ ἀδικοῦντος;
Ἴων:
οὐ μὰ τὸν Δία, οὐ πάνυ, ὦ Σώκρατες, ὥς γε τἀληθὲς εἰρῆσθαι.
Σωκράτης:
οἶσθα οὖν ὅτι καὶ τῶν θεατῶν τοὺς πολλοὺς ταὐτὰ ταῦτα ὑμεῖς ἐργάζεσθε;
535d
Socrates:
Well now, are we to say, Ion, that such a person is in his senses at that moment,—when in all the adornment of elegant attire and golden crowns he weeps at sacrifice or festival, having been despoiled of none of his finery; or shows fear as he stands before more than twenty thousand friendly people, none of whom is stripping or injuring him?
Ion:
No, on my word, not at all, Socrates, to tell the strict truth.
Socrates:
And are you aware that you rhapsodes produce these same effects on most of the spectators also?
535e
Ἴων:
καὶ μάλα καλῶς οἶδα: καθορῶ γὰρ ἑκάστοτε αὐτοὺς ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ βήματος κλάοντάς τε καὶ δεινὸν ἐμβλέποντας καὶ συνθαμβοῦντας τοῖς λεγομένοις. δεῖ γάρ με καὶ σφόδρ' αὐτοῖς τὸν νοῦν προσέχειν: ὡς ἐὰν μὲν κλάοντας αὐτοὺς καθίσω, αὐτὸς γελάσομαι ἀργύριον λαμβάνων, ἐὰν δὲ γελῶντας, αὐτὸς κλαύσομαι ἀργύριον ἀπολλύς.
Σωκράτης:
οἶσθα οὖν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ θεατὴς τῶν δακτυλίων ὁ ἔσχατος, ὧν ἐγὼ ἔλεγον ὑπὸ τῆς Ἡρακλειώτιδος λίθου ἀπ' ἀλλήλων τὴν δύναμιν λαμβάνειν; ὁ δὲ μέσος σὺ ὁ
535e
Ion. Yes, very fully aware: for I look down upon them from the platform and see them at such moments crying and turning awestruck eyes upon me and yielding to the amazement of my tale. For I have to pay the closest attention to them; since, if I set them crying, I shall laugh myself because of the money I take, but if they laugh, I myself shall cry because of the money I lose.
Socrates:
And are you aware that your spectator is the last of the rings which I spoke of as receiving from each other the power transmitted from the Heraclean lodestone?
536a
ῥαψῳδὸς καὶ ὑποκριτής, ὁ δὲ πρῶτος αὐτὸς ὁ ποιητής: ὁ δὲ θεὸς διὰ πάντων τούτων ἕλκει τὴν ψυχὴν ὅποι ἂν βούληται τῶν ἀνθρώπων, ἀνακρεμαννὺς ἐξ ἀλλήλων τὴν δύναμιν. καὶ ὥσπερ ἐκ τῆς λίθου ἐκείνης ὁρμαθὸς πάμπολυς ἐξήρτηται χορευτῶν τε καὶ διδασκάλων καὶ ὑποδιδασκάλων, ἐκ πλαγίου ἐξηρτημένων τῶν τῆς Μούσης ἐκκρεμαμένων δακτυλίων. καὶ ὁ μὲν τῶν ποιητῶν ἐξ ἄλλης Μούσης, ὁ δὲ ἐξ ἄλλης ἐξήρτηται—ὀνομάζομεν δὲ αὐτὸ κατέχεται, τὸ δέ
536a
You, the rhapsode and actor, are the middle ring; the poet himself is the first; but it is the god who through the whole series draws the souls of men whithersoever he pleases, making the power of one depend on the other. And, just as from the magnet, there is a mighty chain of choric performers and masters and under-masters suspended by side-connections from the rings that hang down from the Muse. One poet is suspended from one Muse, another from another:
536b
ἐστι παραπλήσιον: ἔχεται γάρ—ἐκ δὲ τούτων τῶν πρώτων δακτυλίων, τῶν ποιητῶν, ἄλλοι ἐξ ἄλλου αὖ ἠρτημένοι εἰσὶ καὶ ἐνθουσιάζουσιν, οἱ μὲν ἐξ Ὀρφέως, οἱ δὲ ἐκ Μουσαίου: οἱ δὲ πολλοὶ ἐξ Ὁμήρου κατέχονταί τε καὶ ἔχονται. ὧν σύ, ὦ Ἴων, εἷς εἶ καὶ κατέχῃ ἐξ Ὁμήρου, καὶ ἐπειδὰν μέν τις ἄλλου του ποιητοῦ ᾄδῃ, καθεύδεις τε καὶ ἀπορεῖς ὅτι λέγῃς, ἐπειδὰν δὲ τούτου τοῦ ποιητοῦ φθέγξηταί τις μέλος, εὐθὺς ἐγρήγορας καὶ ὀρχεῖταί σου ἡ ψυχὴ καὶ εὐπορεῖς ὅτι
536b
the word we use for it is “possessed,” but it is much the same thing, for he is held. And from these first rings—the poets—are suspended various others, which are thus inspired, some by Orpheus and others by Musaeus
; but the majority are possessed and held by Homer. Of whom you, Ion, are one, and are possessed by Homer; and so, when anyone recites the work of another poet, you go to sleep and are at a loss what to say; but when some one utters a strain of your poet, you wake up at once, and your soul dances,
536c
λέγῃς: οὐ γὰρ τέχνῃ οὐδ' ἐπιστήμῃ περὶ Ὁμήρου λέγεις ἃ λέγεις, ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ καὶ κατοκωχῇ, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες ἐκείνου μόνου αἰσθάνονται τοῦ μέλους ὀξέως ὃ ἂν ᾖ τοῦ θεοῦ ἐξ ὅτου ἂν κατέχωνται, καὶ εἰς ἐκεῖνο τὸ μέλος καὶ σχημάτων καὶ ῥημάτων εὐποροῦσι, τῶν δὲ ἄλλων οὐ φροντίζουσιν: οὕτω καὶ σύ, ὦ Ἴων, περὶ μὲν Ὁμήρου ὅταν τις μνησθῇ, εὐπορεῖς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀπορεῖς:
536c
and you have plenty to say: for it is not by art or knowledge about Homer that you say what you say, but by divine dispensation and possession; just as the Corybantian worshippers are keenly sensible of that strain alone which belongs to the god whose possession is on them, and have plenty of gestures and phrases for that tune, but do not heed any other. And so you, Ion, when the subject of Homer is mentioned, have plenty to say, but nothing on any of the others. And when you ask me the reason
536d
τούτου δ' ἐστὶ τὸ αἴτιον, ὅ μ' ἐρωτᾷς, δι' ὅτι σὺ περὶ μὲν Ὁμήρου εὐπορεῖς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὔ, ὅτι οὐ τέχνῃ ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ Ὁμήρου δεινὸς εἶ ἐπαινέτης.
Ἴων:
σὺ μὲν εὖ λέγεις, ὦ Σώκρατες: θαυμάζοιμι μεντἂν εἰ οὕτως εὖ εἴποις, ὥστε με ἀναπεῖσαι ὡς ἐγὼ κατεχόμενος καὶ μαινόμενος Ὅμηρον ἐπαινῶ. οἶμαι δὲ οὐδ' ἂν σοὶ δόξαιμι, εἴ μου ἀκούσαις λέγοντος περὶ Ὁμήρου.
Σωκράτης:
καὶ μὴν ἐθέλω γε ἀκοῦσαι, οὐ μέντοι πρότερον
536d
why you can speak at large on Homer but not on the rest, I tell you it is because your skill in praising Homer comes not by art, but by divine dispensation.
Ion:
Well spoken, I grant you, Socrates; but still I shall be surprised if you can speak well enough to convince me that I am possessed and mad when I praise Homer. Nor can I think you would believe it of me yourself, if you heard me speaking about him.
Socrates:
I declare I am quite willing to hear you, but not until
536e
πρὶν ἄν μοι ἀποκρίνῃ τόδε: ὧν Ὅμηρος λέγει περὶ τίνος εὖ λέγεις; οὐ γὰρ δήπου περὶ ἁπάντων γε.
Ἴων:
εὖ ἴσθι, ὦ Σώκρατες, περὶ οὐδενὸς ὅτου οὔ.
Σωκράτης:
οὐ δήπου καὶ περὶ τούτων ὧν σὺ μὲν τυγχάνεις οὐκ εἰδώς, Ὅμηρος δὲ λέγει.
Ἴων:
καὶ ταῦτα ποῖά ἐστιν ἃ Ὅμηρος μὲν λέγει, ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδα;
536e
you have first answered me this: on what thing in Homer's story do you speak well? Not on all of them, I presume.
Ion:
I assure you, Socrates, on all without a single exception.
Socrates:
Not, of course, including those things of which you have in fact no knowledge, but which Homer tells.
Ion:
And what sort of things are they, which Homer tells, but of which I have no knowledge?
537a
Σωκράτης:
οὐ καὶ περὶ τεχνῶν μέντοι λέγει πολλαχοῦ Ὅμηρος καὶ πολλά; οἷον καὶ περὶ ἡνιοχείας—ἐὰν μνησθῶ τὰ ἔπη, ἐγώ σοι φράσω.
Ἴων:
ἀλλ' ἐγὼ ἐρῶ: ἐγὼ γὰρ μέμνημαι.
Σωκράτης:
εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.
Ἴων:
“ κλινθῆναι δέ, φησί, καὶ αὐτὸς ἐυξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ”
537a
Socrates:
Why, does not Homer speak a good deal about arts, in a good many places? For instance, about chariot-driving: if I can recall the lines, I will quote them to you.
Ion:
No, I will recite them, for I can remember.
Socrates:
Tell me then what Nestor says to his son Antilochus, advising him to be careful about the turning-post in the horse-race in honor of Patroclus.
Ion:
“Bend thyself in the polished car slightly to the left of them;
and call to the right-hand horse”
537b
“ἦκ' ἐπ' ἀριστερὰ τοῖιν: ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν. ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφθήτω, ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι κύκλου ποιητοῖο: λίθου δ' ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν.”
Σωκράτης:
ἀρκεῖ. ταῦτα δή, ὦ Ἴων, τὰ ἔπη εἴτε ὀρθῶς λέγει Ὅμηρος εἴτε μή, πότερος ἂν γνοίη ἄμεινον, ἰατρὸς ἢ ἡνίοχος;
Ἴων:
Ἡνίοχος δήπου.
Σωκράτης:
πότερον ὅτι τέχνην ταύτην ἔχει ἢ κατ' ἄλλο τι;
Ἴων:
οὔκ, ἀλλ' ὅτι τέχνην.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν ἀποδέδοταί τι ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἔργον οἵᾳ τε εἶναι γιγνώσκειν; οὐ γάρ που ἃ κυβερνητικῇ γιγνώσκομεν, γνωσόμεθα καὶ ἰατρικῇ.
Ἴων:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
οὐδέ γε ἃ ἰατρικῇ, ταῦτα καὶ τεκτονικῇ.
Ἴων:
537b
“and goad him on, while your hand slackens his reins. And at the post let your left-hand horse swerve close, so that the nave of the well-wrought wheel may seem to come up to the edge of the stone, which yet avoid to touch.”
Socrates:
Enough. Now, Ion, will a doctor or a charioteer be the better judge
537d
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
οὐκοῦν οὕτω καὶ κατὰ πασῶν τῶν τεχνῶν, ἃ τῇ ἑτέρᾳ τέχνῃ γιγνώσκομεν, οὐ γνωσόμεθα τῇ ἑτέρᾳ; τόδε δέ μοι πρότερον τούτου ἀπόκριναι: τὴν μὲν ἑτέραν φῂς εἶναί τινα τέχνην, τὴν δ' ἑτέραν;
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
ἆρα ὥσπερ ἐγὼ τεκμαιρόμενος, ὅταν ἡ μὲν ἑτέρων πραγμάτων ᾖ ἐπιστήμη, ἡ δ' ἑτέρων, οὕτω καλῶ τὴν μὲν ἄλλην, τὴν δὲ ἄλλην
537d
Socrates:
And this rule holds for all the arts, that what we know by one of them we cannot know by another? But before you answer that, just tell me this: do you agree that one art is of one sort, and another of another?
Ion:
Yes.
Socrates:
Do you argue this as I do, and call one art different from another when one is a knowledge of one kind of thing, and another a knowledge of another kind?
537e
τέχνην, οὕτω καὶ σύ;
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
εἰ γάρ που τῶν αὐτῶν πραγμάτων ἐπιστήμη εἴη τις, τί ἂν τὴν μὲν ἑτέραν φαῖμεν εἶναι, τὴν δ' ἑτέραν, ὁπότε γε ταὐτὰ εἴη εἰδέναι ἀπ' ἀμφοτέρων; ὥσπερ ἐγώ τε γιγνώσκω ὅτι πέντε εἰσὶν οὗτοι οἱ δάκτυλοι, καὶ σύ, ὥσπερ ἐγώ, περὶ τούτων ταὐτὰ γιγνώσκεις: καὶ εἴ σε ἐγὼ ἐροίμην εἰ τῇ αὐτῇ τέχνῃ γιγνώσκομεν τῇ ἀριθμητικῇ τὰ αὐτὰ ἐγώ τε καὶ σὺ ἢ ἄλλῃ, φαίης ἂν δήπου τῇ αὐτῇ.
Ἴων:
ναί.
537e
Ion:
Yes.
Socrates:
Since, I suppose, if it were a knowledge of the same things—how could we say that one was different from another, when both could give us the same knowledge? Just as I know that there are five of these fingers, and you equally know the same fact about them; and if I should ask you whether both you and I know this same fact by the same art of numeration, or by different arts, you would reply, I presume, that it was by the same?
Ion:
Yes.
538a
Σωκράτης:
ὃ τοίνυν ἄρτι ἔμελλον ἐρήσεσθαί σε, νυνὶ εἰπέ, εἰ κατὰ πασῶν τῶν τεχνῶν οὕτω σοι δοκεῖ, τῇ μὲν αὐτῇ τέχνῃ τὰ αὐτὰ ἀναγκαῖον εἶναι γιγνώσκειν, τῇ δ' ἑτέρᾳ μὴ τὰ αὐτά, ἀλλ' εἴπερ ἄλλη ἐστίν, ἀναγκαῖον καὶ ἕτερα γιγνώσκειν.
Ἴων:
οὕτω μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὅστις ἂν μὴ ἔχῃ τινὰ τέχνην, ταύτης τῆς τέχνης τὰ λεγόμενα ἢ πραττόμενα καλῶς γιγνώσκειν οὐχ οἷός τ' ἔσται;
Ἴων:
538a
Socrates:
Then tell me now, what I was just going to ask you, whether you think this rule holds for all the arts—that by the same art we must know the same things, and by a different art things that are not the same; but if the art is other, the things we know by it must be different also.
Ion:
I think it is so, Socrates.
Socrates:
Then he who has not a particular art will be incapable of knowing aright the words or works of that art?
538b
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
πότερον οὖν περὶ τῶν ἐπῶν ὧν εἶπες, εἴτε καλῶς λέγει Ὅμηρος εἴτε μή, σὺ κάλλιον γνώσῃ ἢ ἡνίοχος;
Ἴων:
Ἡνίοχος.
Σωκράτης:
Ῥαψῳδὸς γάρ που εἶ ἀλλ' οὐχ ἡνίοχος.
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
ἡ δὲ ῥαψῳδικὴ τέχνη ἑτέρα ἐστὶ τῆς ἡνιοχικῆς;
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
εἰ ἄρα ἑτέρα, περὶ ἑτέρων καὶ ἐπιστήμη πραγμάτων ἐστίν.
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
τί δὲ δὴ ὅταν Ὅμηρος λέγῃ ὡς τετρωμένῳ τῷ Μαχάονι Ἑκαμήδη ἡ Νέστορος παλλακὴ κυκεῶνα πίνειν
538b
Ion:
True.
Socrates:
Then will you or a charioteer be the better judge of whether Homer speaks well or not in the lines that you quoted?
Ion:
A charioteer.
Socrates:
Because, I suppose, you are a rhapsode and not a charioteer.
Ion:
Yes.
Socrates:
And the rhapsode's art is different from the charioteer's?
Ion:
Yes.
Socrates:
Then if it is different, it is also a knowledge of different things.
Ion:
Yes.
Socrates:
Now, what of the passage where Homer tells how Hecamede,
538c
δίδωσι; καὶ λέγει πως οὕτως— “οἴνῳ πραμνείῳ, φησίν, ἐπὶ δ' αἴγειον κνῆ τυρὸν κνήστι χαλκείῃ: παρὰ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον:” ταῦτα εἴτε ὀρθῶς λέγει Ὅμηρος εἴτε μή, πότερον ἰατρικῆς ἐστι διαγνῶναι καλῶς ἢ ῥαψῳδικῆς;
Ἴων:
Ἰατρικῆς.
Σωκράτης:
τί δέ, ὅταν λέγῃ Ὅμηρος—
538c
Nestor's concubine, gives the wounded Machaon a posset? His words are something like this: “Of Pramneian wine it was, and therein she grated cheese of goat's milk with a grater of bronze; and thereby an onion as a relish for drink.”
Is it for the doctor's or the rhapsode's art to discern aright whether Homer speaks correctly here or not?
Ion:
For the doctor's.
Socrates:
Well now, when Homer says:
538d
“ἡ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ἵκανεν, ἥ τε κατ' ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμμεμαυῖα ἔρχεται ὠμηστῇσι μετ' ἰχθύσι πῆμα φέρουσα:” ταῦτα πότερον φῶμεν ἁλιευτικῆς εἶναι τέχνης μᾶλλον κρῖναι ἢ ῥαψῳδικῆς, ἅττα λέγει καὶ εἴτε καλῶς εἴτε μή;
Ἴων:
δῆλον δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἁλιευτικῆς.
Σωκράτης:
σκέψαι δή, σοῦ ἐρομένου, εἰ ἔροιό με: “ἐπειδὴ
538d
“And she passed to the bottom like a plummet which, set on a horn from an ox of the field, goes in haste to bring mischief among the ravenous fishes—”
are we to say it is for the fisherman's or for the rhapsode's art to decide what he means by this, and whether it is rightly or wrongly spoken?
Ion:
Clearly, Socrates, for the fisherman's art.
Socrates:
Then please observe: suppose you were questioning me and should ask:
538e
τοίνυν, ὦ Σώκρατες, τούτων τῶν τεχνῶν ἐν Ὁμήρῳ εὑρίσκεις ἃ προσήκει ἑκάστῃ διακρίνειν, ἴθι μοι ἔξευρε καὶ τὰ τοῦ μάντεώς τε καὶ μαντικῆς, ποῖά ἐστιν ἃ προσήκει αὐτῷ οἵῳ τ' εἶναι διαγιγνώσκειν, εἴτε εὖ εἴτε κακῶς πεποίηται” — σκέψαι ὡς ῥᾳδίως τε καὶ ἀληθῆ ἐγώ σοι ἀποκρινοῦμαι. πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ λέγει, οἷον καὶ ἃ ὁ τῶν Μελαμποδιδῶν λέγει μάντις πρὸς τοὺς μνηστῆρας, Θεοκλύμενος—
538e
“Since therefore, Socrates, you find it is for these several arts to appraise the passages of Homer that belong to each, be so good as to make out those also that are for the seer and the seer's art, and show me the sort of passages that come under his ability to distinguish whether they are well or ill done”; observe how easily and truly I shall answer you. For he has many passages, both in the Odyssey, as for instance the words of Theoclymenus, the seer of the line of Melampus, to the suitors:
539a
“δαιμόνιοι, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γυῖα, οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί: εἰδώλων τε πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλὴ ἱεμένων ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον: ἠέλιος δὲ”
539a
“Hapless men, what bane is this afflicts you? Your heads and faces and limbs below are shrouded in night, and wailing is enkindled, and cheeks are wet with tears: of ghosts the porch is full, and the court full of them also, hastening hell-wards 'neath the gloom: and the sun is perished out of heaven, and an evil mist is spread abroad;”
539b
“οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ' ἐπιδέδρομεν ἀχλύς:” πολλαχοῦ δὲ καὶ ἐν Ἰλιάδι, οἷον καὶ ἐπὶ τειχομαχίᾳ: λέγει γὰρ καὶ ἐνταῦθα — “ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν, αἰετὸς ὑψιπέτης, ἐπ' ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων,”
539b
and there are many passages in the Iliad also, as in the fight at the rampart, where he says: “For as they were eager to pass over, a bird had crossed them, an eagle of lofty flight, pressing the host at the left hand,”
539c
“φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον, ζῷον, ἔτ' ἀσπαίροντα: καὶ οὔπω λήθετο χάρμης. κόψε γὰρ αὐτὸν ἔχοντα κατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν ἰδνωθεὶς ὀπίσω, ὁ δ' ἀπὸ ἕθεν ἧκε χαμᾶζε ἀλγήσας ὀδύνῃσι, μέσῳ δ' ἐνὶ κάββαλ' ὁμίλῳ:” “αὐτὸς δὲ κλάγξας πέτετο πνοιῇς ἀνέμοιο.”
Ἴων:
ἀληθῆ γε σὺ λέγων, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
καὶ σύ γε, ὦ Ἴων, ἀληθῆ ταῦτα λέγεις. ἴθι δὴ καὶ σὺ ἐμοί, ὥσπερ ἐγὼ σοὶ ἐξέλεξα καὶ ἐξ Ὀδυσσείας καὶ ἐξ Ἰλιάδος ὁποῖα τοῦ μάντεώς ἐστι καὶ ὁποῖα τοῦ ἰατροῦ καὶ
539c
“and bearing a blood-red monster of a snake, alive and still struggling; nor had it yet unlearnt the lust of battle. For bending back it smote its captor on the breast by the neck, and the bird in the bitterness of pain cast it away to the ground, and dropped it down in the midst of the throng;” “and then with a cry flew off on the wafting winds.” This passage, and others of the sort, are those that I should say the seer has to examine and judge.
Ion:
And you speak the truth, Socrates.
Socrates:
And so do you, Ion, in saying that. Now you must do as I did, and in return for my picking out from the Odyssey and the Iliad the kinds of passage that belong severally to the seer,
539e
ὁποῖα τοῦ ἁλιέως, οὕτω καὶ σὺ ἐμοὶ ἔκλεξον, ἐπειδὴ καὶ ἐμπειρότερος εἶ ἐμοῦ τῶν Ὁμήρου, ὁποῖα τοῦ ῥαψῳδοῦ ἐστιν, ὦ Ἴων, καὶ τῆς τέχνης τῆς ῥαψῳδικῆς, ἃ τῷ ῥαψῳδῷ προσήκει καὶ σκοπεῖσθαι καὶ διακρίνειν παρὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.
Ἴων:
ἐγὼ μέν φημι, ὦ Σώκρατες, ἅπαντα.
Σωκράτης:
οὐ σύ γε φῄς, ὦ Ἴων, ἅπαντα: ἢ οὕτως ἐπιλήσμων εἶ; καίτοι οὐκ ἂν πρέποι γε ἐπιλήσμονα εἶναι ῥαψῳδὸν ἄνδρα.
539e
the doctor, and the fisherman, you have now to pick out for me—since you are so much more versed in Homer than I—the kinds which belong to the rhapsode, Ion, and the rhapsode's art, and which he should be able to consider and distinguish beyond the rest of mankind.
Ion:
What I say, Socrates, is—“all passages.”
Socrates:
Surely you do not say “all,” Ion! Can you be so forgetful? And yet forgetfulness would ill become a rhapsode.
540a
Ἴων:
τί δὲ δὴ ἐπιλανθάνομαι;
Σωκράτης:
οὐ μέμνησαι ὅτι ἔφησθα τὴν ῥαψῳδικὴν τέχνην ἑτέραν εἶναι τῆς ἡνιοχικῆς;
Ἴων:
μέμνημαι.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ ἑτέραν οὖσαν ἕτερα γνώσεσθαι ὡμολόγεις;
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα πάντα γε γνώσεται ἡ ῥαψῳδικὴ κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐδὲ ὁ ῥαψῳδός.
Ἴων:
πλήν γε ἴσως τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες.
540a
Ion:
Why, how am I forgetting?
Socrates:
Do you not remember that you said that the art of the rhapsode was different from that of the charioteer?
Ion:
I remember.
Socrates:
And you also admitted that, being different, it would know different things?
Ion:
Yes.
Socrates:
Then by your own account the rhapsode's art cannot know everything, nor the rhapsode either.
Ion:
Let us say, everything except those instances, Socrates.
540b
Σωκράτης:
τὰ τοιαῦτα δὲ λέγεις πλὴν τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν σχεδόν τι: ἀλλὰ ποῖα δὴ γνώσεται, ἐπειδὴ οὐχ ἅπαντα;
Ἴων:
ἃ πρέπει, οἶμαι ἔγωγε, ἀνδρὶ εἰπεῖν καὶ ὁποῖα γυναικί, καὶ ὁποῖα δούλῳ καὶ ὁποῖα ἐλευθέρῳ, καὶ ὁποῖα ἀρχομένῳ καὶ ὁποῖα ἄρχοντι.
Σωκράτης:
ἆρα ὁποῖα ἄρχοντι, λέγεις, ἐν θαλάττῃ χειμαζομένου πλοίου πρέπει εἰπεῖν, ὁ ῥαψῳδὸς γνώσεται κάλλιον ἢ ὁ κυβερνήτης;
Ἴων:
οὔκ, ἀλλὰ ὁ κυβερνήτης τοῦτό γε.
540b
Socrates:
By “those instances” you imply the subjects of practically all the other arts. Well, as he does not know all of them, which kinds will he know?
Ion:
Those things, I imagine, that it befits a man to say, and the sort of thing that a woman should say; the sort for a slave and the sort for a freeman; and the sort for a subject or for a ruler.
Socrates:
Do you mean that the rhapsode will know better than the pilot what sort of thing a ruler of a storm-tossed vessel at sea should say?
Ion:
No, the pilot knows better in that case.
540c
Σωκράτης:
ἀλλ' ὁποῖα ἄρχοντι κάμνοντος πρέπει εἰπεῖν, ὁ ῥαψῳδὸς γνώσεται κάλλιον ἢ ὁ ἰατρός;
Ἴων:
οὐδὲ τοῦτο.
Σωκράτης:
ἀλλ' οἷα δούλῳ πρέπει, λέγεις;
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
οἷον βουκόλῳ λέγεις δούλῳ ἃ πρέπει εἰπεῖν ἀγριαινουσῶν βοῶν παραμυθουμένῳ, ὁ ῥαψῳδὸς γνώσεται ἀλλ' οὐχ ὁ βουκόλος;
Ἴων:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἀλλ' οἷα γυναικὶ πρέποντά ἐστιν εἰπεῖν ταλασιουργῷ περὶ ἐρίων
540c
Socrates:
Well, will the rhapsode know better than the doctor what sort of thing a ruler of a sick man should say?
Ion:
Not in that case either.
Socrates:
But he will know the sort for a slave, you say?
Ion:
Yes.
Socrates:
For instance, if the slave is a cowherd, you say the rhapsode will know what the other should say to pacify his cows when they get fierce, but the cowherd will not?
Ion:
That is not so.
Socrates:
Well, the sort of thing that a woman ought to say—a spinning-woman—about the working of wool?
540d
ἐργασίας;
Ἴων:
οὔ.
Σωκράτης:
ἀλλ' οἷα ἀνδρὶ πρέπει εἰπεῖν γνώσεται στρατηγῷ στρατιώταις παραινοῦντι;
Ἴων:
ναί, τὰ τοιαῦτα γνώσεται ὁ ῥαψῳδός.
Σωκράτης:
τί δέ; ἡ ῥαψῳδικὴ τέχνη στρατηγική ἐστιν;
Ἴων:
Γνοίην γοῦν ἂν ἔγωγε οἷα στρατηγὸν πρέπει εἰπεῖν.
Σωκράτης:
ἴσως γὰρ εἶ καὶ στρατηγικός, ὦ Ἴων. καὶ γὰρ εἰ ἐτύγχανες ἱππικὸς ὢν ἅμα καὶ κιθαριστικός, ἔγνως ἂν ἵππους
540d
Ion:
No.
Socrates:
But he will know what a man should say, when he is a general exhorting his men?
Ion:
Yes, that sort of thing the rhapsode will know.
Socrates:
Well, but is the art of the rhapsode the art of the general?
Ion:
I, at any rate, should know what a general ought to say.
Socrates:
Yes, since I daresay you are good at generalship also, Ion. For in fact, if you happened to have skill in horsemanship as well as in the lyre, you would know when horses were well or ill managed:
540e
εὖ καὶ κακῶς ἱππαζομένους: ἀλλ' εἴ ς' ἐγὼ ἠρόμην: “ποτέρᾳ δὴ τέχνῃ, ὦ Ἴων, γιγνώσκεις τοὺς εὖ ἱππαζομένους ἵππους; ᾗ ἱππεὺς εἶ ἢ ᾗ κιθαριστής;” τί ἄν μοι ἀπεκρίνω;
Ἴων:
ἧι ἱππεύς, ἔγωγ' ἄν.
Σωκράτης:
οὐκοῦν εἰ καὶ τοὺς εὖ κιθαρίζοντας διεγίγνωσκες, ὡμολόγεις ἄν, ᾗ κιθαριστὴς εἶ, ταύτῃ διαγιγνώσκειν, ἀλλ' οὐχ ᾗ ἱππεύς.
Ἴων:
ναί.
Σωκράτης:
ἐπειδὴ δὲ τὰ στρατιωτικὰ γιγνώσκεις, πότερον ᾗ στρατηγικὸς εἶ γιγνώσκεις ἢ ᾗ ῥαψῳδὸς ἀγαθός;
Ἴων:
οὐδὲν ἔμοιγε δοκεῖ διαφέρειν.
540e
but if I asked you, “By which art is it, Ion, that you know that horses are being well managed, by your skill as a horseman, or as a player of the lyre?” what would your answer be?
Ion:
I should say, by my skill as a horseman.
Socrates:
And if again you were distinguishing the good lyre-players, you would admit that you distinguished by your skill in the lyre, and not by your skill as a horseman.
Ion:
Yes.
Socrates:
And when you judge of military matters, do you judge as having skill in generalship, or as a good rhapsode?
Ion:
To my mind, there is no difference.
541a
Σωκράτης:
πῶς; οὐδὲν λέγεις διαφέρειν; μίαν λέγεις τέχνην εἶναι τὴν ῥαψῳδικὴν καὶ τὴν στρατηγικὴν ἢ δύο;
Ἴων:
μία ἔμοιγε δοκεῖ.
Σωκράτης:
ὅστις ἄρα ἀγαθὸς ῥαψῳδός ἐστιν, οὗτος καὶ ἀγαθὸς στρατηγὸς τυγχάνει ὤν;
Ἴων:
μάλιστα, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ ὅστις ἀγαθὸς στρατηγὸς τυγχάνει ὤν, ἀγαθὸς καὶ ῥαψῳδός ἐστιν.
Ἴων:
οὐκ αὖ μοι δοκεῖ τοῦτο.
Σωκράτης:
ἀλλ' ἐκεῖνο μὴν δοκεῖ σοι, ὅστις γε ἀγαθὸς
541a
Socrates:
What, no difference, do you say? Do you mean that the art of the rhapsode and the general is one, not two?
Ion:
It is one, to my mind.
Socrates:
So that anyone who is a good rhapsode is also, in fact, a good general?
Ion:
Certainly, Socrates.
Socrates:
And again, anyone who happens to be a good general is also a good rhapsode.
Ion:
No there I do not agree.
Socrates:
But still you agree that anyone who is a good rhapsode
541b
ῥαψῳδός, καὶ στρατηγὸς ἀγαθὸς εἶναι;
Ἴων:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
οὐκοῦν σὺ τῶν Ἑλλήνων ἄριστος ῥαψῳδὸς εἶ;
Ἴων:
πολύ γε, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
ἦ καὶ στρατηγός, ὦ Ἴων, τῶν Ἑλλήνων ἄριστος εἶ;
Ἴων:
εὖ ἴσθι, ὦ Σώκρατες: καὶ ταῦτά γε ἐκ τῶν Ὁμήρου μαθών.
Σωκράτης:
τί δή ποτ' οὖν πρὸς τῶν θεῶν, ὦ Ἴων, ἀμφότερα ἄριστος ὢν τῶν Ἑλλήνων, καὶ στρατηγὸς καὶ ῥαψῳδός, ῥαψῳδεῖς μὲν περιιὼν τοῖς Ἕλλησι, στρατηγεῖς δ' οὔ; ἢ
541b
is also a good general?
Ion:
To be sure.
Socrates:
And you are the best rhapsode in Greece?
Ion:
Far the best, Socrates.
Socrates:
Are you also, Ion, the best general in Greece?
Ion:
Be sure of it, Socrates and that I owe to my study of Homer.
Socrates:
Then how, in Heaven's name, can it be, Ion, that you, who are both the best general and the best rhapsode in Greece, go about performing as a rhapsode to the Greeks, but not as a general?
541c
ῥαψῳδοῦ μὲν δοκεῖ σοι χρυσῷ στεφάνῳ ἐστεφανωμένου πολλὴ χρεία εἶναι τοῖς Ἕλλησι, στρατηγοῦ δὲ οὐδεμία;
Ἴων:
ἡ μὲν γὰρ ἡμετέρα, ὦ Σώκρατες, πόλις ἄρχεται ὑπὸ ὑμῶν καὶ στρατηγεῖται καὶ οὐδὲν δεῖται στρατηγοῦ, ἡ δὲ ὑμετέρα καὶ ἡ Λακεδαιμονίων οὐκ ἄν με ἕλοιτο στρατηγόν: αὐτοὶ γὰρ οἴεσθε ἱκανοὶ εἶναι.
Σωκράτης:
ὦ βέλτιστε Ἴων, Ἀπολλόδωρον οὐ γιγνώσκεις τὸν Κυζικηνόν;
Ἴων:
ποῖον τοῦτον;
Σωκράτης:
ὃν Ἀθηναῖοι πολλάκις ἑαυτῶν στρατηγὸν ᾕρηνται
541c
Or do you suppose that the Greeks feel a great need of a rhapsode in the glory of his golden crown, but of a general none at all?
Ion:
It is because my city,
Socrates, is under the rule and generalship of your people, and is not in want of a general; whilst you and Sparta would not choose me as a general, since you think you manage well enough for yourselves.
Socrates:
My excellent Ion, you are acquainted with Apollodorus
of Cyzicus, are you not?
Ion:
What might he be?
Socrates:
A man whom the Athenians have often chosen as their general, though a foreigner;
541d
ξένον ὄντα: καὶ Φανοσθένη τὸν Ἄνδριον καὶ Ἡρακλείδην τὸν Κλαζομένιον, οὓς ἥδε ἡ πόλις ξένους ὄντας, ἐνδειξαμένους ὅτι ἄξιοι λόγου εἰσί, καὶ εἰς στρατηγίας καὶ εἰς τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἄγει: Ἴωνα δ' ἄρα τὸν Ἐφέσιον οὐχ αἱρήσεται στρατηγὸν καὶ τιμήσει, ἐὰν δοκῇ ἄξιος λόγου εἶναι; τί δέ; οὐκ Ἀθηναῖοι μέν ἐστε οἱ Ἐφέσιοι τὸ ἀρχαῖον, καὶ ἡ Ἔφεσος
541d
and Phanosthenes
of Andros, and Heracleides
of Clazomenae, whom my city invests with the high command and other offices although they are foreigners, because they have proved themselves to be competent. And will she not choose Ion of Ephesus as her general, and honor him, if he shows himself competent? Why, you Ephesians are by origin Athenians,
are you not, and Ephesus is inferior to no city?
541e
οὐδεμιᾶς ἐλάττων πόλεως; ἀλλὰ γὰρ σύ, ὦ Ἴων, εἰ μὲν ἀληθῆ λέγεις ὡς τέχνῃ καὶ ἐπιστήμῃ οἷός τε εἶ Ὅμηρον ἐπαινεῖν, ἀδικεῖς, ὅστις ἐμοὶ ὑποσχόμενος ὡς πολλὰ καὶ καλὰ περὶ Ὁμήρου ἐπίστασαι καὶ φάσκων ἐπιδείξειν, ἐξαπατᾷς με καὶ πολλοῦ δεῖς ἐπιδεῖξαι, ὅς γε οὐδὲ ἅττα ἐστὶ ταῦτα περὶ ὧν δεινὸς εἶ ἐθέλεις εἰπεῖν, πάλαι ἐμοῦ λιπαροῦντος, ἀλλὰ ἀτεχνῶς ὥσπερ ὁ Πρωτεὺς παντοδαπὸς γίγνῃ στρεφόμενος ἄνω καὶ κάτω, ἕως τελευτῶν διαφυγών με στρατηγὸς ἀνεφάνης,
541e
But in fact, Ion, if you are right in saying it is by art and knowledge that you are able to praise Homer, you are playing me false: you have professed to me that you know any amount of fine things about Homer, and you promise to display them; but you are only deceiving me, and so far from displaying the subjects of your skill, you decline even to tell me what they are, for all my entreaties. You are a perfect Proteus in the way you take on every kind of shape, twisting about this way and that, until at last you elude my grasp in the guise of a general, so as to avoid displaying your skill
542a
ἵνα μὴ ἐπιδείξῃς ὡς δεινὸς εἶ τὴν περὶ Ὁμήρου σοφίαν. εἰ μὲν οὖν τεχνικὸς ὤν, ὅπερ νυνδὴ ἔλεγον, περὶ Ὁμήρου ὑποσχόμενος ἐπιδείξειν ἐξαπατᾷς με, ἄδικος εἶ: εἰ δὲ μὴ τεχνικὸς εἶ, ἀλλὰ θείᾳ μοίρᾳ κατεχόμενος ἐξ Ὁμήρου μηδὲν εἰδὼς πολλὰ καὶ καλὰ λέγεις περὶ τοῦ ποιητοῦ, ὥσπερ ἐγὼ εἶπον περὶ σοῦ, οὐδὲν ἀδικεῖς. ἑλοῦ οὖν πότερα βούλει νομίζεσθαι ὑπὸ ἡμῶν ἄδικος ἀνὴρ εἶναι ἢ θεῖος.
542a
in Homeric lore. Now if you are an artist and, as I was saying just now, you only promised me a display about Homer to deceive me, you are playing me false; whilst if you are no artist, but speak fully and finely about Homer, as I said you did, without any knowledge but by a divine dispensation which causes you to be possessed by the poet, you play quite fair. Choose therefore which of the two you prefer us to call you, dishonest or divine.
Ion:
The difference is great, Socrates; for it is far nobler to be called divine.
542b
Ἴων:
πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες: πολὺ γὰρ κάλλιον τὸ θεῖον νομίζεσθαι.
Σωκράτης:
τοῦτο τοίνυν τὸ κάλλιον ὑπάρχει σοι παρ' ἡμῖν, ὦ Ἴων, θεῖον εἶναι καὶ μὴ τεχνικὸν περὶ Ὁμήρου ἐπαινέτην.
542b
Socrates:
Then you may count on this nobler title in our minds, Ion, of being a divine and not an artistic praiser of Homer.