Show Greek
Hide Greek
Show English
Hide English


Εὐθύδημος
Print source: Platonis Opera, ed. John Burnet, Oxford University Press, 1903.

Electronic source: Perseus Digital Library
Euthydemus
Print source: Plato in Twelve Volumes, Vol. 3 translated by W.R.M. Lamb., Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd., 1967.

Electronic source: Perseus Digital Library
271a
Κρίτων:
τίς ἦν, ὦ Σώκρατες, ᾧ χθὲς ἐν Λυκείῳ διελέγου; ἦ πολὺς ὑμᾶς ὄχλος περιειστήκει, ὥστ' ἔγωγε βουλόμενος ἀκούειν προσελθὼν οὐδὲν οἷός τ' ἦ ἀκοῦσαι σαφές: ὑπερκύψας μέντοι κατεῖδον, καί μοι ἔδοξεν εἶναι ξένος τις ᾧ διελέγου. τίς ἦν;
Σωκράτης:
πότερον καὶ ἐρωτᾷς, ὦ Κρίτων; οὐ γὰρ εἷς ἀλλὰ δύ' ἤστην.
Κρίτων:
ὃν μὲν ἐγὼ λέγω, ἐκ δεξιᾶς τρίτος ἀπὸ σοῦ καθῆστο:
271a
Crito:
Who was it, Socrates, that you were talking with yesterday at the Lyceum? Why, there was such a crowd standing about you that when I came up in the hope of listening I could hear nothing distinctly: still, by craning over I got a glimpse, and it appeared to me that it was a stranger with whom you were talking. Who was he?
Socrates:
About which are you asking, Crito? There were two of them, not one.
Crito:
The man whom I mean was sitting next but one to you, on your right:
271b
ἐν μέσῳ δ' ὑμῶν τὸ Ἀξιόχου μειράκιον ἦν. καὶ μάλα πολύ, ὦ Σώκρατες, ἐπιδεδωκέναι μοι ἔδοξεν, καὶ τοῦ ἡμετέρου οὐ πολύ τι τὴν ἡλικίαν διαφέρειν Κριτοβούλου. ἀλλ' ἐκεῖνος μὲν σκληφρός, οὗτος δὲ προφερὴς καὶ καλὸς καὶ ἀγαθὸς τὴν ὄψιν.
Σωκράτης:
Εὐθύδημος οὗτός ἐστιν, ὦ Κρίτων, ὃν ἐρωτᾷς, ὁ δὲ παρ' ἐμὲ καθήμενος ἐξ ἀριστερᾶς ἀδελφὸς τούτου, Διονυσόδωρος: μετέχει δὲ καὶ οὗτος τῶν λόγων.
Κρίτων:
οὐδέτερον γιγνώσκω, ὦ Σώκρατες. καινοί τινες αὖ
271b
between you was Axiochus' boy; and he, Socrates, seemed to me to have grown a great deal, so as to look almost the same age as my Critobulus, who is rather puny whereas this boy has come on finely, and has a noble air about him.
Socrates:
Euthydemus is the person to whom you refer, Crito, and the one sitting on my left was his brother, Dionysodorus. He too takes part in our discussions.
Crito:
Neither of them is known to me, Socrates. A pair of fresh additions,
271c
οὗτοι, ὡς ἔοικε, σοφισταί: ποδαποί; καὶ τίς ἡ σοφία;
Σωκράτης:
οὗτοι τὸ μὲν γένος, ὡς ἐγᾦμαι, ἐντεῦθέν ποθέν εἰσιν ἐκ Χίου, ἀπῴκησαν δὲ ἐς Θουρίους, φεύγοντες δὲ ἐκεῖθεν πόλλ' ἤδη ἔτη περὶ τούσδε τοὺς τόπους διατρίβουσιν. ὃ δὲ σὺ ἐρωτᾷς τὴν σοφίαν αὐτοῖν, θαυμασία, ὦ Κρίτων: πάσσοφοι ἀτεχνῶς τώ γε, οὐδ' ᾔδη πρὸ τοῦ ὅτι εἶεν οἱ παγκρατιασταί. τούτω γάρ ἐστον κομιδῇ παμμάχω. οὐ κατὰ τὼ Ἀκαρνᾶνε ἐγενέσθην τὼ παγκρατιαστὰ ἀδελφώ: ἐκείνω
271c
I suppose, to our sophists. Where do they hail from, and what science do they profess?
Socrates:
By birth I believe they belong to these parts, that is to say, Chios; they went out as colonists to Thurii, but have been exiled thence and have spent a good many years now in various parts of this country. As to what you ask of their profession, it is a wonderful one, Crito. These two men are absolutely omniscient: I never knew before what “all-round sportsmen”
were. They are a pair of regular all-round fighters—not in the style of the famous all-round athletes, the two brothers of Acamania;
271d
μὲν γὰρ τῷ σώματι μόνον οἵω τε μάχεσθαι, τούτω δὲ πρῶτον μὲν τῷ σώματι δεινοτάτω ἐστὸν [καὶ μάχῃ, ᾗ πάντων ἔστι κρατεῖν]—ἐν ὅπλοις γὰρ αὐτώ τε σοφὼ πάνυ μάχεσθαι καὶ
271d
they could fight with their bodies only. But these two, in the first place, are most formidable in body and in fight against all comers—for they are not only well skilled themselves in fighting under arms,
272a
ἄλλον, ὃς ἂν διδῷ μισθόν, οἵω τε ποιῆσαι—ἔπειτα τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις μάχην κρατίστω καὶ ἀγωνίσασθαι καὶ ἄλλον διδάξαι λέγειν τε καὶ συγγράφεσθαι λόγους οἵους εἰς τὰ δικαστήρια. πρὸ τοῦ μὲν οὖν ταῦτα δεινὼ ἤστην μόνον, νῦν δὲ τέλος ἐπιτεθήκατον παγκρατιαστικῇ τέχνῃ. ἣ γὰρ ἦν λοιπὴ αὐτοῖν μάχη ἀργός, ταύτην νῦν ἐξείργασθον, ὥστε μηδ' ἂν ἕνα αὐτοῖς οἷόν τ' εἶναι μηδ' ἀντᾶραι: οὕτω δεινὼ γεγόνατον ἐν τοῖς λόγοις μάχεσθαί τε καὶ ἐξελέγχειν
272a
but are able to impart that skill, for a fee, to another; and further, they are most competent also to fight the battle of the law-courts and teach others how to speak, or to have composed for them, such speeches as may win their suits. Formerly they had merely some ability for this; but now they have put the finishing touch to their skill as all-round sportsmen. The one feat of fighting yet unperformed by them they have now accomplished, so that nobody dares stand up to them for a moment; such a faculty they have acquired for wielding words as their weapons and confuting any argument as readily
272b
τὸ ἀεὶ λεγόμενον, ὁμοίως ἐάντε ψεῦδος ἐάντε ἀληθὲς ᾖ. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Κρίτων, ἐν νῷ ἔχω τοῖν ἀνδροῖν παραδοῦναι ἐμαυτόν: καὶ γάρ φατον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ποιῆσαι ἂν καὶ ἄλλον ὁντινοῦν τὰ αὐτὰ ταῦτα δεινόν.
Κρίτων:
τί δέ, ὦ Σώκρατες; οὐ φοβῇ τὴν ἡλικίαν, μὴ ἤδη πρεσβύτερος ᾖς;
Σωκράτης:
ἥκιστά γε, ὦ Κρίτων: ἱκανὸν τεκμήριον ἔχω καὶ παραμύθιον τοῦ μὴ φοβεῖσθαι. αὐτὼ γὰρ τούτω, ὡς ἔπος εἰπεῖν, γέροντε ὄντε ἠρξάσθην ταύτης τῆς σοφίας ἧς ἔγωγε ἐπιθυμῶ, τῆς ἐριστικῆς: πέρυσιν ἢ προπέρυσιν οὐδέπω ἤστην
272b
if it be true as if it be false. And so I, Crito, am minded to place myself in these two gentlemen's hands; for they say it would take them but a little while to make anyone else clever in just the same way.
Crito:
What, Socrates! Are you not afraid, at your time of life, that you may be too old for that now?
Socrates:
Not at all, Crito: I have enough proof and reassurance to the contrary. These same two persons were little less than old men at the time of their taking up this science, which I desire to have, of disputation.
272c
σοφώ. ἀλλ' ἐγὼ ἓν μόνον φοβοῦμαι, μὴ αὖ ὄνειδος τοῖν ξένοιν περιάψω, ὥσπερ Κόννῳ τῷ Μητροβίου, τῷ κιθαριστῇ, ὃς ἐμὲ διδάσκει ἔτι καὶ νῦν κιθαρίζειν: ὁρῶντες οὖν οἱ παῖδες οἱ συμφοιτηταί μοι ἐμοῦ τε καταγελῶσι καὶ τὸν Κόννον καλοῦσι γεροντοδιδάσκαλον. μὴ οὖν καὶ τοῖν ξένοιν τις ταὐτὸν τοῦτο ὀνειδίσῃ: οἱ δ' αὐτὸ τοῦτο ἴσως φοβούμενοι τάχα με οὐκ ἂν ἐθέλοιεν προσδέξασθαι. ἐγὼ δ', ὦ Κρίτων, ἐκεῖσε μὲν ἄλλους πέπεικα συμμαθητάς μοι φοιτᾶν πρεσβύτας,
272c
Last year, or the year before, they were as yet without their science. The only thing I am afraid of is that I may bring the same disgrace upon our two visitors as upon Connus, son of Metrobius, the harper, who is still trying to teach me the harp; so that the boys who go to his lessons with me make fun of me and call Connus “the gaffers' master.” This makes me fear that someone may make the same reproach to the two strangers; and, for aught I know, their dread of this very thing may make them unwilling to accept me. So, Crito, just as in the other case I have persuaded some elderly men to come and have lessons with me,
272d
ἐνταῦθα δέ γε ἑτέρους πειράσομαι πείθειν. καὶ σὺ τί οὐ συμφοιτᾷς; ὡς δὲ δέλεαρ αὐτοῖς ἄξομεν τοὺς σοὺς ὑεῖς: ἐφιέμενοι γὰρ ἐκείνων οἶδ' ὅτι καὶ ἡμᾶς παιδεύσουσιν.
Κρίτων:
ἀλλ' οὐδὲν κωλύει, ὦ Σώκρατες, ἐάν γε σοὶ δοκῇ. πρῶτον δέ μοι διήγησαι τὴν σοφίαν τοῖν ἀνδροῖν τίς ἐστιν, ἵνα εἰδῶ ὅτι καὶ μαθησόμεθα.
Σωκράτης:
οὐκ ἂν φθάνοις ἀκούων: ὡς οὐκ ἂν ἔχοιμί γε εἰπεῖν ὅτι οὐ προσεῖχον τὸν νοῦν αὐτοῖν, ἀλλὰ πάνυ καὶ προσεῖχον καὶ μέμνημαι, καί σοι πειράσομαι ἐξ ἀρχῆς ἅπαντα διηγήσασθαι.
272d
in this affair I am going to try and persuade another set. Now you, I am sure, will come with me to school; and we will take your sons as a bait to entice them, for I have no doubt that the attraction of these young fellows will make them include us also in the class.
Crito:
I have no objection, Socrates, if you think fit to do so. But first you must explain to me what is the science these men profess, that I may know what it is we are going to learn.
Socrates:
You shall be told at once; for I cannot plead that I did not give them my attention, since I not only attended closely but remember and will try
272e
κατὰ θεὸν γάρ τινα ἔτυχον καθήμενος ἐνταῦθα, οὗπερ σύ με εἶδες, ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ μόνος, καὶ ἤδη ἐν νῷ εἶχον ἀναστῆναι: ἀνισταμένου δέ μου ἐγένετο τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. πάλιν οὖν ἐκαθεζόμην, καὶ ὀλίγῳ
272e
to expound the whole thing from the beginning. By some providence I chanced to be sitting in the place where you saw me, in the undressing-room,
alone, and was just intending to get up and go; but the moment I did so, there came my wonted spiritual sign.
So I sat down again,
273a
ὕστερον εἰσέρχεσθον τούτω—ὅ τ' Εὐθύδημος καὶ ὁ Διονυσόδωρος—καὶ ἄλλοι μαθηταὶ ἅμα αὖ πολλοὶ ἐμοὶ δοκεῖν: εἰσελθόντε δὲ περιπατείτην ἐν τῷ καταστέγῳ δρόμῳ. καὶ οὔπω τούτω δύ' ἢ τρεῖς δρόμους περιεληλυθότε ἤστην, καὶ εἰσέρχεται Κλεινίας, ὃν σὺ φῂς πολὺ ἐπιδεδωκέναι, ἀληθῆ λέγων: ὄπισθεν δὲ αὐτοῦ ἐρασταὶ πάνυ πολλοί τε καὶ ἄλλοι καὶ Κτήσιππος, νεανίσκος τις Παιανιεύς, μάλα καλός τε κἀγαθὸς τὴν φύσιν, ὅσον μὴ ὑβριστὴς [δὲ] διὰ τὸ
273a
and after a little while these two persons entered—Euthydemus and Dionysodorus—and accompanying them, quite a number, as it seemed to me, of their pupils: the two men came in and began walking round inside the cloister.
Hardly had they taken two or three turns, when in stepped Cleinias, who you say has come on so much, and you are right: behind him was a whole troop of lovers, and among them Ctesippus, a young fellow from Paeania, of gentle birth and breeding, except for a certain insolence of youth.
273b
νέος εἶναι. ἰδὼν οὖν με ὁ Κλεινίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου μόνον καθήμενον, ἄντικρυς ἰὼν παρεκαθέζετο ἐκ δεξιᾶς, ὥσπερ καὶ σὺ φῄς. ἰδόντε δὲ αὐτὸν ὅ τε Διονυσόδωρος καὶ ὁ Εὐθύδημος πρῶτον μὲν ἐπιστάντε διελεγέσθην ἀλλήλοιν, ἄλλην καὶ ἄλλην ἀποβλέποντε εἰς ἡμᾶς—καὶ γὰρ πάνυ αὐτοῖν προσεῖχον τὸν νοῦν—ἔπειτα ἰόντε ὁ μὲν παρὰ τὸ μειράκιον ἐκαθέζετο, ὁ Εὐθύδημος, ὁ δὲ παρ' αὐτὸν ἐμὲ ἐξ ἀριστερᾶς, οἱ δ' ἄλλοι ὡς ἕκαστος ἐτύγχανεν.
273b
So when Cleinias as he entered caught sight of me sitting there alone, he came straight across and sat beside me on my right, just as you say. Dionysodorus and Euthydemus, when they saw him, stood at first talking with each other, and casting an occasional glance at us—for my attention was fixed on them—but then one of them, Euthydemus, took a seat by the youth, and the other next to me on my left; the rest, where each happened to find one.
273c
ἠσπαζόμην οὖν αὐτὼ ἅτε διὰ χρόνου ἑωρακώς: μετὰ δὲ τοῦτο εἶπον πρὸς τὸν Κλεινίαν: ὦ Κλεινία, τώδε μέντοι τὼ ἄνδρε σοφώ, Εὐθύδημός τε καὶ Διονυσόδωρος, οὐ τὰ σμικρὰ ἀλλὰ τὰ μεγάλα: τὰ γὰρ περὶ τὸν πόλεμον πάντα ἐπίστασθον, ὅσα δεῖ τὸν μέλλοντα ἀγαθὸν στρατηγὸν ἔσεσθαι, τάς τε τάξεις καὶ τὰς ἡγεμονίας τῶν στρατοπέδων καὶ [ὅσα] ἐν ὅπλοις μάχεσθαι [διδακτέον]: οἵω τε δὲ καὶ ποιῆσαι δυνατὸν εἶναι αὐτὸν αὑτῷ βοηθεῖν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ἄν τις αὐτὸν ἀδικῇ.
273c
So I greeted the two brothers, as not having seen them for some time; after that I said to Cleinias: My dear Cleinias, these two men, you know, are skilled not in little things, but in great. For they understand all about war, that is, as much as is needful for him who is to be a good general; both the tactics and the strategy of armies, and all the teaching of troops under arms; and they can also enable one to get redress in the law courts for a wrong that one may have suffered.


When I had said this,
273d
εἰπὼν οὖν ταῦτα κατεφρονήθην ὑπ' αὐτοῖν: ἐγελασάτην οὖν ἄμφω βλέψαντε εἰς ἀλλήλω, καὶ ὁ Εὐθύδημος εἶπεν: οὔτοι ἔτι ταῦτα, ὦ Σώκρατες, σπουδάζομεν, ἀλλὰ παρέργοις αὐτοῖς χρώμεθα.


κἀγὼ θαυμάσας εἶπον: καλὸν ἄν που τὸ ἔργον ὑμῶν εἴη, εἰ τηλικαῦτα πράγματα πάρεργα ὑμῖν τυγχάνει ὄντα, καὶ πρὸς θεῶν εἴπετόν μοι τί ἐστι τοῦτο τὸ καλόν.


ἀρετήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οἰόμεθα οἵω τ' εἶναι παραδοῦναι κάλλιστ' ἀνθρώπων καὶ τάχιστα.
273d
I saw they despised me for it, and they both laughed, looking at each other; then Euthydemus said: No, no, Socrates, we do not make those matters our business now; we deal with them as diversions.


At this I wondered and said: Your business must be a fine one, if such great matters are indeed diversions to you; so I beseech you, tell me what this fine business is.


Virtue, Socrates, he replied, is what we deem ourselves able to purvey in a pre-eminently excellent and speedy manner.
273e
ὦ Ζεῦ, οἷον, ἦν δ' ἐγώ, λέγετον πρᾶγμα: πόθεν τοῦτο τὸ ἕρμαιον ηὑρέτην; ἐγὼ δὲ περὶ ὑμῶν διενοούμην ἔτι, ὥσπερ νυνδὴ ἔλεγον, ὡς τὸ πολὺ τοῦτο δεινοῖν ὄντοιν, ἐν ὅπλοις μάχεσθαι, καὶ ταῦτα ἔλεγον περὶ σφῷν: ὅτε γὰρ τὸ πρότερον ἐπεδημησάτην, τοῦτο μέμνημαι σφὼ ἐπαγγελλομένω. εἰ δὲ νῦν ἀληθῶς ταύτην τὴν ἐπιστήμην ἔχετον, ἵλεω εἶτον— ἀτεχνῶς γὰρ ἔγωγε σφὼ ὥσπερ θεὼ προσαγορεύω, συγγνώμην
273e
Good heavens, I exclaimed, a mighty affair indeed! Where did you have the luck to pick it up? I was still considering you, as I remarked just now, to be chiefly skilled in fighting under arms, and so spoke of you in those terms: for when you visited, our city before, this, I recollect, was the profession you made. But if you now in truth possess this other knowledge, have mercy—you see I address you just as though you were a couple of gods, beseeching you to forgive my former remarks.
274a
δεόμενος ἔχειν μοι τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων. ἀλλ' ὁρᾶτον, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ Διονυσόδωρε, εἰ ἀληθῆ λέγετον: ὑπὸ γὰρ τοῦ μεγέθους τοῦ ἐπαγγέλματος οὐδὲν θαυμαστὸν ἀπιστεῖν.


ἀλλ' εὖ ἴσθι, ὦ Σώκρατες, [ἔφατον,] τοῦτο οὕτως ἔχον.


μακαρίζω ἄρ' ὑμᾶς ἔγωγε τοῦ κτήματος πολὺ μᾶλλον ἢ μέγαν βασιλέα τῆς ἀρχῆς: τοσόνδε δέ μοι εἴπετον, εἰ ἐν νῷ ἔχετον ἐπιδεικνύναι ταύτην τὴν σοφίαν, ἢ πῶς σφῷν βεβούλευται.


ἐπ' αὐτό γε τοῦτο πάρεσμεν, ὦ Σώκρατες, ὡς ἐπιδείξοντε
274a
But make sure, Euthydemus and Dionysodorus, that you spoke the truth: for the vastness of your promise gives me some excuse for disbelieving.


You may be sure, Socrates, they replied, it is as we say.


Then I congratulate you on your acquisition far more than I do the great king on his empire: only tell me whether you intend to exhibit this science of yours, or what you have determined to do.


We are here for the very purpose, Socrates, of exhibiting
274b
καὶ διδάξοντε, ἐάν τις ἐθέλῃ μανθάνειν.


ἀλλ' ὅτι μὲν ἐθελήσουσιν ἅπαντες οἱ μὴ ἔχοντες, ἐγὼ ὑμῖν ἐγγυῶμαι, πρῶτος μὲν ἐγώ, ἔπειτα δὲ Κλεινίας οὑτοσί, πρὸς δ' ἡμῖν Κτήσιππός τε ὅδε καὶ οἱ ἄλλοι οὗτοι, ἦν δ' ἐγὼ δεικνὺς αὐτῷ τοὺς ἐραστὰς τοὺς Κλεινίου: οἱ δὲ ἐτύγχανον ἡμᾶς ἤδη περιιστάμενοι. ὁ γὰρ Κτήσιππος ἔτυχε πόρρω καθεζόμενος τοῦ Κλεινίου—κἀμοὶ δοκεῖν ὡς ἐτύγχανεν ὁ Εὐθύδημος ἐμοὶ διαλεγόμενος προνενευκὼς εἰς τὸ πρόσθεν,
274b
and expounding it to anyone who wishes to learn.


Well, I guarantee that all who do not possess it will wish to—myself to begin with, then Cleinias here and, besides us, Ctesippus and all these others, I said, showing him the lovers of Cleinias, who were by this time standing about us. For Ctesippus, as it happened, was sitting some way from Cleinias, I noticed; and by chance, as Euthydemus leant forward
274c
ἐν μέσῳ ὄντος ἡμῶν τοῦ Κλεινίου ἐπεσκότει τῷ Κτησίππῳ τῆς θέας—βουλόμενός τε οὖν θεάσασθαι ὁ Κτήσιππος τὰ παιδικὰ καὶ ἅμα φιλήκοος ὢν ἀναπηδήσας πρῶτος προσέστη ἡμῖν ἐν τῷ καταντικρύ: οὕτως οὖν καὶ οἱ ἄλλοι ἐκεῖνον ἰδόντες περιέστησαν ἡμᾶς, οἵ τε τοῦ Κλεινίου ἐρασταὶ καὶ οἱ τοῦ Εὐθυδήμου τε καὶ Διονυσοδώρου ἑταῖροι. τούτους δὴ ἐγὼ δεικνὺς ἔλεγον τῷ Εὐθυδήμῳ ὅτι πάντες ἕτοιμοι εἶεν
274c
in talking to me he obscured Ctesipus' view of Cleinias, who was between us. Then Ctesippus, desiring to gaze on his favorite and being also an eager listener, led the way by jumping up and placing himself opposite us; and this made the others, on seeing what he did, stand around us, both Cleinias' lovers and the followers of Euthydemus and Dionysodorus. Pointing to these, I told Euthydemus that they were all ready to learn; to which Ctesippus assented with great eagerness,
274d
μανθάνειν: ὅ τε οὖν Κτήσιππος συνέφη μάλα προθύμως καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ἐκέλευον αὐτὼ κοινῇ πάντες ἐπιδείξασθαι τὴν δύναμιν τῆς σοφίας.


εἶπον οὖν ἐγώ: ὦ Εὐθύδημε καὶ Διονυσόδωρε, πάνυ μὲν οὖν παντὶ τρόπῳ καὶ τούτοις χαρίσασθον καὶ ἐμοῦ ἕνεκα ἐπιδείξασθον. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα δῆλον ὅτι οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐπιδεῖξαι: τόδε δέ μοι εἴπετον, πότερον πεπεισμένον ἤδη ὡς χρὴ παρ' ὑμῶν μανθάνειν δύναισθ' ἂν ἀγαθὸν ποιῆσαι
274d
and so did the rest; and they all joined in urging the two men to exhibit the power of their wisdom.


On this I remarked: My good Euthydemus and Dionysodorus, you must do your very best to gratify my friends and, for my sake also, to give us an exhibition. To do it in full, of course, would obviously be a lengthy performance: but tell me one thing—will you be able to make a good man of him only who is already convinced that he should learn of you,
274e
ἄνδρα μόνον, ἢ καὶ ἐκεῖνον τὸν μήπω πεπεισμένον διὰ τὸ μὴ οἴεσθαι ὅλως τὸ πρᾶγμα τὴν ἀρετὴν μαθητὸν εἶναι ἢ μὴ σφὼ εἶναι αὐτῆς διδασκάλω; φέρε, καὶ τὸν οὕτως ἔχοντα τῆς αὐτῆς τέχνης ἔργον πεῖσαι ὡς καὶ διδακτὸν ἡ ἀρετὴ καὶ οὗτοι ὑμεῖς ἐστὲ παρ' ὧν ἂν κάλλιστά τις αὐτὸ μάθοι, ἢ ἄλλης;


ταύτης μὲν οὖν, ἔφη, τῆς αὐτῆς, ὦ Σώκρατες, ὁ Διονυσόδωρος.


ὑμεῖς ἄρα, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε, τῶν νῦν ἀνθρώπων
274e
or of him also who is not yet so convinced, owing to an absolute disbelief that virtue is a thing that can be learnt or that you are teachers of it? Come now, is it the business of this same art to persuade such a man that virtue is teachable and that you are the men of whom one may best learn it, or does this need some other art?


No, this same one can do it, Socrates, said Dionysodorus.


Then you two, Dionysodorus, I said, would be the best persons now on earth to incite one to the pursuit of knowledge
275a
κάλλιστ' ἂν προτρέψαιτε εἰς φιλοσοφίαν καὶ ἀρετῆς ἐπιμέλειαν;


οἰόμεθά γε δή, ὦ Σώκρατες.


τῶν μὲν τοίνυν ἄλλων τὴν ἐπίδειξιν ἡμῖν, ἔφην, εἰς αὖθις ἀπόθεσθον, τοῦτο δ' αὐτὸ ἐπιδείξασθον: τουτονὶ τὸν νεανίσκον πείσατον ὡς χρὴ φιλοσοφεῖν καὶ ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, καὶ χαριεῖσθον ἐμοί τε καὶ τουτοισὶ πᾶσιν. συμβέβηκεν γάρ τι τοιοῦτον τῷ μειρακίῳ τούτῳ: ἐγώ τε καὶ οἵδε πάντες τυγχάνομεν ἐπιθυμοῦντες ὡς βέλτιστον αὐτὸν γενέσθαι. ἔστι δὲ οὗτος Ἀξιόχου μὲν ὑὸς τοῦ Ἀλκιβιάδου τοῦ παλαιοῦ, αὐτανεψιὸς
275a
and the practice of virtue?


We think so, at least, Socrates.


Well then, please defer the display of all the rest to some other occasion, I said, and exhibit this one thing. You are to persuade this young fellow here that he ought to ensue wisdom and practise virtue, and so you will oblige both me and all these present. This youth happens to be in just the sort of condition I speak of; and I and all of us here are at this moment anxious for him to become as good as possible. He is the son of Axiochus, son of the former Alcibiades,
275b
δὲ τοῦ νῦν ὄντος Ἀλκιβιάδου: ὄνομα δ' αὐτῷ Κλεινίας. ἔστι δὲ νέος: φοβούμεθα δὴ περὶ αὐτῷ, οἷον εἰκὸς περὶ νέῳ, μή τις φθῇ ἡμᾶς ἐπ' ἄλλο τι ἐπιτήδευμα τρέψας αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ διαφθείρῃ. σφὼ οὖν ἥκετον εἰς κάλλιστον: ἀλλ' εἰ μή τι διαφέρει ὑμῖν, λάβετον πεῖραν τοῦ μειρακίου καὶ διαλέχθητον ἐναντίον ἡμῶν.


εἰπόντος οὖν ἐμοῦ σχεδόν τι αὐτὰ ταῦτα ὁ Εὐθύδημος ἅμα ἀνδρείως τε καὶ θαρραλέως, ἀλλ' οὐδὲν διαφέρει, ὦ
275b
and is own cousin to the Alcibiades that now is: his name is Cleinias. He is young; and so we have fears for him, as well one may for a young man, lest someone forestall us and turn his inclination to some other course of life, and so corrupt him. Hence your arrival now is most happy. Come now, if it is all the same to you, make trial of the lad and talk with him in our presence.


When I had thus spoken, in almost these very words, Euthydemus answered in a tone both manly and dashing: Oh, it is all the same to us,
275c
Σώκρατες, ἔφη, ἐὰν μόνον ἐθέλῃ ἀποκρίνεσθαι ὁ νεανίσκος.


ἀλλὰ μὲν δή, ἔφην ἐγώ, τοῦτό γε καὶ εἴθισται: θαμὰ γὰρ αὐτῷ οἵδε προσιόντες πολλὰ ἐρωτῶσίν τε καὶ διαλέγονται, ὥστε ἐπιεικῶς θαρρεῖ τὸ ἀποκρίνασθαι.


τὰ δὴ μετὰ ταῦτα, ὦ Κρίτων, πῶς ἂν καλῶς σοι διηγησαίμην; οὐ γὰρ σμικρὸν τὸ ἔργον δύνασθαι ἀναλαβεῖν διεξιόντα σοφίαν ἀμήχανον ὅσην: ὥστ' ἔγωγε, καθάπερ οἱ
275c
Socrates, provided the youth is willing to answer us.


Why, in fact, I said, that is just what he is used to: these people here are constantly coming to him and asking him a number of questions and debating with him, so he is a fairly fearless answerer.


What ensued, Crito, how am I to relate in proper style? For no slight matter it is to be able to recall in description such enormous knowledge as theirs.
275d
ποιηταί, δέομαι ἀρχόμενος τῆς διηγήσεως μούσας τε καὶ Μνημοσύνην ἐπικαλεῖσθαι. ἤρξατο δ' οὖν ἐνθένδε ποθὲν ὁ Εὐθύδημος, ὡς ἐγᾦμαι: ὦ Κλεινία, πότεροί εἰσι τῶν ἀνθρώπων οἱ μανθάνοντες, οἱ σοφοὶ ἢ οἱ ἀμαθεῖς;


καὶ τὸ μειράκιον, ἅτε μεγάλου ὄντος τοῦ ἐρωτήματος, ἠρυθρίασέν τε καὶ ἀπορήσας ἐνέβλεψεν εἰς ἐμέ: καὶ ἐγὼ γνοὺς αὐτὸν τεθορυβημένον, θάρρει, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Κλεινία,
275d
Consequently, like the poets, I must needs begin my narrative with an invocation of the Muses and Memory. Well, Euthydemus set to work, so far as I remember, in terms very much the same as these: Cleinias, which sort of men are the learners, the wise or the foolish?


At this the young man, feeling the embarrassment of the question, blushed and glanced at me in his helplessness. So I, perceiving his confusion, said: Have no fear, Cleinias; answer bravely,
275e
καὶ ἀπόκριναι ἀνδρείως, ὁπότερά σοι φαίνεται: ἴσως γάρ τοι ὠφελεῖ τὴν μεγίστην ὠφελίαν.


καὶ ἐν τούτῳ ὁ Διονυσόδωρος προσκύψας μοι μικρὸν πρὸς τὸ οὖς, πάνυ μειδιάσας τῷ προσώπῳ, καὶ μήν, ἔφη, σοί, ὦ Σώκρατες, προλέγω ὅτι ὁπότερ' ἂν ἀποκρίνηται τὸ μειράκιον, ἐξελεγχθήσεται.


καὶ αὐτοῦ μεταξὺ ταῦτα λέγοντος ὁ Κλεινίας ἔτυχεν ἀποκρινάμενος, ὥστε οὐδὲ παρακελεύσασθαί μοι ἐξεγένετο
275e
whichever you think it is: for perchance he is doing you the greatest service in the world.


Meanwhile Dionysodorus leant over a little to me, with a broad smile on his face, and whispered in my ear: Let me tell you, Socrates, beforehand that, whichever way the lad answers, he will be confuted.


While he was saying this, Cleinias made his reply, so that I was unable even to advise
276a
εὐλαβηθῆναι τῷ μειρακίῳ, ἀλλ' ἀπεκρίνατο ὅτι οἱ σοφοὶ εἶεν οἱ μανθάνοντες.


καὶ ὁ Εὐθύδημος, καλεῖς δέ τινας, ἔφη, διδασκάλους, ἢ οὔ;
ὡμολόγει.
οὐκοῦν τῶν μανθανόντων οἱ διδάσκαλοι διδάσκαλοί εἰσιν, ὥσπερ ὁ κιθαριστὴς καὶ ὁ γραμματιστὴς διδάσκαλοι δήπου ἦσαν σοῦ καὶ τῶν ἄλλων παίδων, ὑμεῖς δὲ μαθηταί;
συνέφη.
ἄλλο τι οὖν, ἡνίκα ἐμανθάνετε, οὔπω ἠπίστασθε ταῦτα ἃ ἐμανθάνετε;
οὐκ ἔφη.
ἆρ' οὖν
276a
the boy to be wary: he replied that it was the wise who were the learners.


Then Euthydemus asked: And are there persons whom you call teachers, or not?


He agreed that there were.


And the teachers of the learners are teachers in the same way as your lute-master and your writing-master, I suppose, were teachers of you and the other boys, while you were pupils?


He assented.


Now, of course, when you were learning, you did not yet know the things you were learning?
276b
σοφοὶ ἦτε, ὅτε ταῦτα οὐκ ἠπίστασθε;
οὐ δῆτα, ἦ δ' ὅς.
οὐκοῦν εἰ μὴ σοφοί, ἀμαθεῖς;
πάνυ γε.
ὑμεῖς ἄρα μανθάνοντες ἃ οὐκ ἠπίστασθε, ἀμαθεῖς ὄντες ἐμανθάνετε.
ἐπένευσε τὸ μειράκιον.
οἱ ἀμαθεῖς ἄρα μανθάνουσιν, ὦ Κλεινία, ἀλλ' οὐχ οἱ σοφοί, ὡς σὺ οἴει.


ταῦτ' οὖν εἰπόντος αὐτοῦ, ὥσπερ ὑπὸ διδασκάλου χορὸς ἀποσημήναντος, ἅμα ἀνεθορύβησάν τε καὶ ἐγέλασαν οἱ ἑπόμενοι
276b
No, he said.


So were you wise, when you did not know those things?


No, to be sure, he said.


Then if not wise, foolish?


Certainly.


So when you learnt what you did not know, you learnt while being foolish.


To this the lad nodded assent.


Hence it is the foolish who learn, Cleinias, and not the wise, as you suppose.


When he had thus spoken, all those followers of Dionysodorus
276c
ἐκεῖνοι μετὰ τοῦ Διονυσοδώρου τε καὶ Εὐθυδήμου: καὶ πρὶν ἀναπνεῦσαι καλῶς τε καὶ εὖ τὸ μειράκιον, ἐκδεξάμενος ὁ Διονυσόδωρος, τί δέ, ὦ Κλεινία, ἔφη, ὁπότε ἀποστοματίζοι ὑμῖν ὁ γραμματιστής, πότεροι ἐμάνθανον τῶν παίδων τὰ ἀποστοματιζόμενα, οἱ σοφοὶ ἢ οἱ ἀμαθεῖς;
οἱ σοφοί, ἔφη ὁ Κλεινίας.
οἱ σοφοὶ ἄρα μανθάνουσιν ἀλλ' οὐχ οἱ ἀμαθεῖς, καὶ οὐκ εὖ σὺ ἄρτι Εὐθυδήμῳ ἀπεκρίνω.
276c
and Euthydemus raised a cheer and a laugh, like a chorus at the signal of their director; and before the boy could fairly and fully recover his breath Dionysodorus took up the cudgels and said: Well now, Cleinias, whenever your writing-master dictated from memory, which of the boys learnt the piece recited, the wise or the foolish?


The wise, said Cleinias.


So it is the wise who learn, and not the foolish: hence the answer you gave just now to Euthydemus was a bad one.
276d
ἐνταῦθα δὴ καὶ πάνυ μέγα ἐγέλασάν τε καὶ ἐθορύβησαν οἱ ἐρασταὶ τοῖν ἀνδροῖν, ἀγασθέντες τῆς σοφίας αὐτοῖν: οἱ δ' ἄλλοι ἡμεῖς ἐκπεπληγμένοι ἐσιωπῶμεν. γνοὺς δὲ ἡμᾶς ὁ Εὐθύδημος ἐκπεπληγμένους, ἵν' ἔτι μᾶλλον θαυμάζοιμεν αὐτόν, οὐκ ἀνίει τὸ μειράκιον, ἀλλ' ἠρώτα, καὶ ὥσπερ οἱ ἀγαθοὶ ὀρχησταί, διπλᾶ ἔστρεφε τὰ ἐρωτήματα περὶ τοῦ αὐτοῦ, καὶ ἔφη: πότερον γὰρ οἱ μανθάνοντες μανθάνουσιν ἃ ἐπίστανται ἢ ἃ μὴ ἐπίστανται;


καὶ ὁ Διονυσόδωρος πάλιν μικρὸν πρός με ψιθυρίσας,
276d
Thereupon arose a great deal of laughter and loud applause from the pair's adorers, in admiration of their cleverness; while we on our side were dismayed and held our peace. Then Euthydemus, observing our dismay, and seeking to astonish us still further, would not let the boy go, but went on questioning him and, like a skilful dancer, gave a twofold twist to his questions on the same point: Now, do the learners learn what they know, he asked, or what they do not?


Then Dionysodorus whispered to me again softly:
276e
καὶ τοῦτ', ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἕτερον τοιοῦτον οἷον τὸ πρότερον.


ὦ Ζεῦ, ἔφην ἐγώ, ἦ μὴν καὶ τὸ πρότερόν γε καλὸν ἡμῖν ἐφάνη τὸ ἐρώτημα.


πάντ', ἔφη, ὦ Σώκρατες, τοιαῦτα ἡμεῖς ἐρωτῶμεν ἄφυκτα.


τοιγάρτοι, ἦν δ' ἐγώ, δοκεῖτέ μοι εὐδοκιμεῖν παρὰ τοῖς μαθηταῖς.


ἐν δὲ τούτῳ ὁ μὲν Κλεινίας τῷ Εὐθυδήμῳ ἀπεκρίνατο ὅτι μανθάνοιεν οἱ μανθάνοντες ἃ οὐκ ἐπίσταιντο: ὁ δὲ ἤρετο
276e
Here comes a second one, Socrates, just like the first.


Heavens! I replied: surely the first question served you well enough.


All our questions, Socrates, he said, are like that; they leave no escape.


And consequently, as it seems to me, I remarked, you have this high repute among your disciples.


Meanwhile Cleinias answered Euthydemus, that learners learnt what they did not know; so he had to meet the same course of questions as before:
277a
αὐτὸν διὰ τῶν αὐτῶν ὧνπερ τὸ πρότερον: τί δέ; ἦ δ' ὅς, οὐκ ἐπίστασαι σὺ γράμματα;
ναί, ἔφη.
οὐκοῦν ἅπαντα;
ὡμολόγει.
ὅταν οὖν τις ἀποστοματίζῃ ὁτιοῦν, οὐ γράμματα ἀποστοματίζει;
ὡμολόγει.
οὐκοῦν ὧν τι σὺ ἐπίστασαι, ἔφη, ἀποστοματίζει, εἴπερ πάντα ἐπίστασαι;
καὶ τοῦτο ὡμολόγει.
τί οὖν; ἦ δ' ὅς, ἆρα σὺ <οὐ> μανθάνεις ἅττ' ἂν ἀποστοματίζῃ τις, ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος γράμματα μανθάνει;
οὔκ, ἀλλ', ἦ δ' ὅς, μανθάνω.
οὐκοῦν ἃ ἐπίστασαι, ἦ δ'
277a
Well then, asked the other, do you not know your letters?


Yes, he said.


All of them?


He admitted it.


Now when anyone dictates some piece or other, does he not dictate letters?


He admitted it.


And he dictates things of which you know something, since you know all of them?


He admitted this too.


Well now, said the other, surely you do not learn whatever such a person dictates; it is rather he who does not know his letters that learns?


No, he replied; I learn.


Then you learn what you know, since you know all your letters.
277b
ὅς, μανθάνεις, εἴπερ γε ἅπαντα τὰ γράμματα ἐπίστασαι.
ὡμολόγησεν.
οὐκ ἄρα ὀρθῶς ἀπεκρίνω, ἔφη.


καὶ οὔπω σφόδρα τι ταῦτα εἴρητο τῷ Εὐθυδήμῳ, καὶ ὁ Διονυσόδωρος ὥσπερ σφαῖραν ἐκδεξάμενος τὸν λόγον πάλιν ἐστοχάζετο τοῦ μειρακίου, καὶ εἶπεν: Ἐξαπατᾷ σε Εὐθύδημος, ὦ Κλεινία. εἰπὲ γάρ μοι, τὸ μανθάνειν οὐκ ἐπιστήμην ἐστὶ λαμβάνειν τούτου οὗ ἄν τις μανθάνῃ;
ὡμολόγει ὁ Κλεινίας.
τὸ δ' ἐπίστασθαι, ἦ δ' ὅς, ἄλλο τι ἢ ἔχειν ἐπιστήμην ἤδη ἐστίν;
συνέφη.
τὸ ἄρα μὴ ἐπίστασθαι
277b
He agreed.


So your answer was not correct, he said.


The last word was hardly out of Euthydemus' mouth when Dionysodorus caught, as it were, the ball of the argument and, aiming at the boy again, said: Euthydemus is deceiving you, Cleinias. Tell me, is not learning the reception of knowledge of that which one learns?


Cleinias agreed.


And is not knowing, he went on, just having knowledge at the time?


He assented.


So that not knowing
277c
μήπω ἔχειν ἐπιστήμην ἐστίν;
ὡμολόγει αὐτῷ.
πότερον οὖν εἰσιν οἱ λαμβάνοντες ὁτιοῦν οἱ ἔχοντες ἤδη ἢ οἳ ἂν μὴ ἔχωσιν;
οἳ ἂν μή.
οὐκοῦν ὡμολόγηκας εἶναι τούτων καὶ τοὺς μὴ ἐπισταμένους, τῶν μὴ ἐχόντων;
κατένευσε.
τῶν λαμβανόντων ἄρ' εἰσὶν οἱ μανθάνοντες, ἀλλ' οὐ τῶν ἐχόντων;
συνέφη.
οἱ μὴ ἐπιστάμενοι ἄρα, ἔφη, μανθάνουσιν, ὦ Κλεινία, ἀλλ' οὐχ οἱ ἐπιστάμενοι.
277c
is not yet having knowledge?


He agreed with him.


Then are those who receive anything those who have it already, or those who have it not?


Those who have it not.


And you have admitted that those who do not know belong also to this class of those who have it not?


He nodded assent.


And the learners belong to the class of the receiving and not to that of the having?


He agreed.


Hence it is those who do not know that learn, Cleinias, and not those who know.


Euthydemus was proceeding to press the youth for the third fall, when I,
277d
ἔτι δὴ ἐπὶ τὸ τρίτον καταβαλῶν ὥσπερ πάλαισμα ὥρμα ὁ Εὐθύδημος τὸν νεανίσκον: καὶ ἐγὼ γνοὺς βαπτιζόμενον τὸ μειράκιον, βουλόμενος ἀναπαῦσαι αὐτό, μὴ ἡμῖν ἀποδειλιάσειε, παραμυθούμενος εἶπον: ὦ Κλεινία, μὴ θαύμαζε εἴ σοι φαίνονται ἀήθεις οἱ λόγοι. ἴσως γὰρ οὐκ αἰσθάνῃ οἷον ποιεῖτον τὼ ξένω περὶ σέ: ποιεῖτον δὲ ταὐτὸν ὅπερ οἱ ἐν τῇ τελετῇ τῶν Κορυβάντων, ὅταν τὴν θρόνωσιν ποιῶσιν περὶ τοῦτον ὃν ἂν μέλλωσι τελεῖν. καὶ γὰρ ἐκεῖ χορεία τίς ἐστι καὶ παιδιά, εἰ ἄρα καὶ τετέλεσαι: καὶ νῦν
277d
perceiving the lad was going under, and wishing to give him some breathing-space lest he should shame us by losing heart, encouraged him with these words: Cleinias, do not be surprised that these arguments seem strange to you; for perhaps you do not discern what our two visitors are doing to you. They are acting just like the celebrants of the Corybantic rites, when they perform the enthronement of the person whom they are about to initiate. There, as you know, if you have been through it, they have dancing and merrymaking: so here these two
277e
τούτω οὐδὲν ἄλλο ἢ χορεύετον περὶ σὲ καὶ οἷον ὀρχεῖσθον παίζοντε, ὡς μετὰ τοῦτο τελοῦντε. νῦν οὖν νόμισον τὰ πρῶτα τῶν ἱερῶν ἀκούειν τῶν σοφιστικῶν. πρῶτον γάρ, ὥς φησι Πρόδικος, περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος μαθεῖν δεῖ: ὃ δὴ καὶ ἐνδείκνυσθόν σοι τὼ ξένω, ὅτι οὐκ ᾔδησθα τὸ μανθάνειν ὅτι οἱ ἄνθρωποι καλοῦσι μὲν ἐπὶ τῷ τοιῷδε, ὅταν τις ἐξ ἀρχῆς μηδεμίαν ἔχων ἐπιστήμην περὶ πράγματός
277e
are merely dancing about you and performing their sportive gambols with a view to your subsequent initiation. You must now, accordingly, suppose you are listening to the first part of the professorial mysteries. First of all, as Prodicus says, you have to learn about the correct use of words—the very point that our two visitors are making plain to you, namely, that you were unaware that learning is the name which people apply on the one hand to the case of a man who, having originally no knowledge about some matter, in course of time receives such knowledge;
278a
τινος ἔπειτα ὕστερον αὐτοῦ λαμβάνῃ τὴν ἐπιστήμην, καλοῦσι δὲ ταὐτὸν τοῦτο καὶ ἐπειδὰν ἔχων ἤδη τὴν ἐπιστήμην ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ ταὐτὸν τοῦτο πρᾶγμα ἐπισκοπῇ ἢ πραττόμενον ἢ λεγόμενον—μᾶλλον μὲν αὐτὸ συνιέναι καλοῦσιν ἢ μανθάνειν, ἔστι δ' ὅτε καὶ μανθάνειν—σὲ δὲ τοῦτο, ὡς οὗτοι ἐνδείκνυνται, διαλέληθεν, ταὐτὸν ὄνομα ἐπ' ἀνθρώποις ἐναντίως ἔχουσιν κείμενον, τῷ τε εἰδότι καὶ ἐπὶ τῷ μή: παραπλήσιον δὲ τούτῳ καὶ τὸ ἐν τῷ δευτέρῳ ἐρωτήματι, ἐν ᾧ
278a
and on the other hand the same word is applied when, having the knowledge already, he uses that knowledge for the investigation of the same matter whether occurring in action or in speech. It is true that they tend rather to call it “understanding” than “learning”, but occasionally they call it learning too; and this point, as our friends are demonstrating, has escaped your notice—how the same word is used for people who are in the opposite conditions of knowing and not knowing. A similar point underlay the second question, where they asked you
278b
ἠρώτων σε πότερα μανθάνουσιν οἱ ἄνθρωποι ἃ ἐπίστανται ἢ ἃ μή. ταῦτα δὴ τῶν μαθημάτων παιδιά ἐστιν—διὸ καί φημι ἐγώ σοι τούτους προσπαίζειν—παιδιὰν δὲ λέγω διὰ ταῦτα, ὅτι, εἰ καὶ πολλά τις ἢ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μάθοι, τὰ μὲν πράγματα οὐδὲν ἂν μᾶλλον εἰδείη πῇ ἔχει, προσπαίζειν δὲ οἷός τ' ἂν εἴη τοῖς ἀνθρώποις διὰ τὴν τῶν ὀνομάτων διαφορὰν ὑποσκελίζων καὶ ἀνατρέπων, ὥσπερ οἱ τὰ σκολύθρια τῶν μελλόντων καθιζήσεσθαι ὑποσπῶντες χαίρουσι
278b
whether people learn what they know, or what they do not. Such things are the sport of the sciences—and that is why I tell you these men are making game of you; I call it sport because, although one were to learn many or even all of such tricks, one would be not a whit the wiser as to the true state of the matters in hand, but only able to make game of people, thanks to the difference in the sense of the words, by tripping them up and overturning them; just as those who slyly pull stools away from persons who are about to sit down
278c
καὶ γελῶσιν, ἐπειδὰν ἴδωσιν ὕπτιον ἀνατετραμμένον. ταῦτα μὲν οὖν σοι παρὰ τούτων νόμιζε παιδιὰν γεγονέναι: τὸ δὲ μετὰ ταῦτα δῆλον ὅτι τούτω γέ σοι αὐτὼ τὰ σπουδαῖα ἐνδείξεσθον, καὶ ἐγὼ ὑφηγήσομαι αὐτοῖν ἵνα μοι ὃ ὑπέσχοντο ἀποδῶσιν. ἐφάτην γὰρ ἐπιδείξασθαι τὴν προτρεπτικὴν σοφίαν: νῦν δέ, μοι δοκεῖ, δεῖν ᾠηθήτην πρότερον παῖσαι πρὸς σέ. ταῦτα μὲν οὖν, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ Διονυσόδωρε,
278c
make merry and laugh when they see one sprawling on one's back. So far, then, you are to regard these gentlemen's treatment of you as mere play: but after this they will doubtless display to you their own serious object, while I shall keep them on the track and see that they fulfil the promise they gave me. They said they would exhibit their skill in exhortation; but instead, I conceive, they thought fit to make sport with you first. So now, Euthydemus and Dionysodorus,
278d
πεπαίσθω τε ὑμῖν, καὶ ἴσως ἱκανῶς ἔχει: τὸ δὲ δὴ μετὰ ταῦτα ἐπιδείξατον προτρέποντε τὸ μειράκιον ὅπως χρὴ σοφίας τε καὶ ἀρετῆς ἐπιμεληθῆναι. πρότερον δ' ἐγὼ σφῷν ἐνδείξομαι οἷον αὐτὸ ὑπολαμβάνω καὶ οἵου αὐτοῦ ἐπιθυμῶ ἀκοῦσαι. ἐὰν οὖν δόξω ὑμῖν ἰδιωτικῶς τε καὶ γελοίως αὐτὸ ποιεῖν, μή μου καταγελᾶτε: ὑπὸ προθυμίας γὰρ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς ὑμετέρας σοφίας τολμήσω ἀπαυτοσχεδιάσαι ἐναντίον
278d
let us have done with your sport: I daresay you have had as much as you want. What you have next to do is to give us a display of exhorting this youth as to how he should devote himself to wisdom and virtue. But first I shall explain to you how I regard this matter and how I desire to hear it dealt with. If I strike you as treating it in a crude and ridiculous manner, do not laugh me to scorn; for in my eagerness
278e
ὑμῶν. ἀνάσχεσθον οὖν ἀγελαστὶ ἀκούοντες αὐτοί τε καὶ οἱ μαθηταὶ ὑμῶν: σὺ δέ μοι, ὦ παῖ Ἀξιόχου, ἀπόκριναι.


ἆρά γε πάντες ἄνθρωποι βουλόμεθα εὖ πράττειν; ἢ τοῦτο μὲν ἐρώτημα ὧν νυνδὴ ἐφοβούμην ἓν τῶν καταγελάστων; ἀνόητον γὰρ δήπου καὶ τὸ ἐρωτᾶν τὰ τοιαῦτα: τίς γὰρ οὐ βούλεται ἀνθρώπων εὖ πράττειν;
οὐδεὶς ὅστις οὔκ, ἔφη
278e
to listen to your wisdom I shall venture to improvise in your presence. So both you and your disciples must restrain yourselves and listen without laughing; and you, son of Axiochus, answer me this:


Do all we human beings wish to prosper? Or is this question one of the absurdities I was afraid of just now? For I suppose it is stupid merely to ask such things, since every man must wish to prosper.
279a
ὁ Κλεινίας.
εἶεν, ἦν δ' ἐγώ: τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, ἐπειδὴ βουλόμεθα εὖ πράττειν, πῶς ἂν εὖ πράττοιμεν; ἆρ' ἂν εἰ ἡμῖν πολλὰ κἀγαθὰ εἴη; ἢ τοῦτο ἐκείνου ἔτι εὐηθέστερον; δῆλον γάρ που καὶ τοῦτο ὅτι οὕτως ἔχει.
συνέφη.
φέρε δή, ἀγαθὰ δὲ ποῖα ἄρα τῶν ὄντων τυγχάνει ἡμῖν ὄντα; ἢ οὐ χαλεπὸν οὐδὲ σεμνοῦ ἀνδρὸς πάνυ τι οὐδὲ τοῦτο ἔοικεν εἶναι εὐπορεῖν; πᾶς γὰρ ἂν ἡμῖν εἴποι ὅτι τὸ πλουτεῖν ἀγαθόν: ἦ γάρ:
πάνυ γ', ἔφη.
οὐκοῦν καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ
279a
Everyone in the world, said Cleinias.


Well then, I asked, as to the next step, since we wish to prosper, how can we prosper? Will it be if we have many good things? Or is this an even sillier question than the other? For surely this too must obviously be so.


He agreed.


Come now, of things that are, what sort do we hold to be really good ? Or does it appear to be no difficult matter, and no problem for an important person, to find here too a ready answer? Anyone will tell us that to be rich is good, surely?


Quite true, he said.


Then it is the same with being healthy and handsome, and having the other bodily endowments
279b
καλὸν εἶναι καὶ τἆλλα κατὰ τὸ σῶμα ἱκανῶς παρεσκευάσθαι;
συνεδόκει.
ἀλλὰ μὴν εὐγένειαί γε καὶ δυνάμεις καὶ τιμαὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ δῆλά ἐστιν ἀγαθὰ ὄντα.
ὡμολόγει.
τί οὖν, ἔφην, ἔτι ἡμῖν λείπεται τῶν ἀγαθῶν; τί ἄρα ἐστὶν τὸ σώφρονά τε εἶναι καὶ δίκαιον καὶ ἀνδρεῖον; πότερον πρὸς Διός, ὦ Κλεινία, ἡγῇ σύ, ἐὰν ταῦτα τιθῶμεν ὡς ἀγαθά, ὀρθῶς ἡμᾶς θήσειν, ἢ ἐὰν μή; ἴσως γὰρ ἄν τις ἡμῖν ἀμφισβητήσειεν: σοὶ δὲ πῶς δοκεῖ;
ἀγαθά, ἔφη ὁ Κλεινίας.
279b
in plenty?


He agreed.


Again, it is surely clear that good birth and talents and distinctions in one's own country are good things.


He admitted it.


Then what have we still remaining, I asked, in the class of goods? What of being temperate, and just, and brave? I bay you tell me, Cleinias, do you think we shall be right in ranking these as goods, or in rejecting them? For it may be that someone will dispute it. How does it strike you?


They are goods; said Cleinias.


Very well, I went on,
279c
εἶεν, ἦν δ' ἐγώ: τὴν δὲ σοφίαν ποῦ χοροῦ τάξομεν; ἐν τοῖς ἀγαθοῖς, ἢ πῶς λέγεις;
ἐν τοῖς ἀγαθοῖς.
ἐνθυμοῦ δὴ μή τι παραλείπωμεν τῶν ἀγαθῶν, ὅτι καὶ ἄξιον λόγου.
ἀλλά μοι δοκοῦμεν, ἔφη, οὐδέν, ὁ Κλεινίας.
καὶ ἐγὼ ἀναμνησθεὶς εἶπον ὅτι ναὶ μὰ Δία κινδυνεύομέν γε τὸ μέγιστον τῶν ἀγαθῶν παραλιπεῖν.
τί τοῦτο; ἦ δ' ὅς.
τὴν εὐτυχίαν, ὦ Κλεινία: ὃ πάντες φασί, καὶ οἱ πάνυ φαῦλοι, μέγιστον τῶν ἀγαθῶν εἶναι.
ἀληθῆ λέγεις, ἔφη.
καὶ ἐγὼ αὖ πάλιν μετανοήσας εἶπον ὅτι ὀλίγου καταγέλαστοι
279c
and where in the troupe shall we station wisdom? Among the goods, or how?


Among the goods.


Then take heed that we do not pass over any of the goods that may deserve mention.


I do not think we are leaving any out, said Cleinias.


Hereupon I recollected one and said: Yes, by Heaven, we are on the verge of omitting the greatest of the goods.


What is that? he asked.


Good fortune, Cleinias: a thing which all men, even the worst fools, refer to as the greatest of goods.


You are right, he said.


Once again I reconsidered and said:
279d
ἐγενόμεθα ὑπὸ τῶν ξένων ἐγώ τε καὶ σύ, ὦ παῖ Ἀξιόχου.
τί δή, ἔφη, τοῦτο;
ὅτι εὐτυχίαν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν θέμενοι νυνδὴ αὖθις περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐλέγομεν.
τί οὖν δὴ τοῦτο;
καταγέλαστον δήπου, ὃ πάλαι πρόκειται, τοῦτο πάλιν προτιθέναι καὶ δὶς ταὐτὰ λέγειν.
πῶς, ἔφη, τοῦτο λέγεις;
ἡ σοφία δήπου, ἦν δ' ἐγώ, εὐτυχία ἐστίν: τοῦτο δὲ κἂν παῖς γνοίη.
καὶ ὃς ἐθαύμασεν: οὕτως ἔτι νέος τε καὶ εὐήθης ἐστί.
κἀγὼ γνοὺς αὐτὸν θαυμάζοντα, ἆρα
279d
We have almost made ourselves laughing-stocks, you and I, son of Axiochus, for our visitors.


What is wrong now? he asked.


Why, after putting good fortune in our former list, we have just been discussing the same thing again.


What is the point?


Surely it is ridiculous, when a thing has been before us all the time, to set it forth again and go over the same ground twice.


To what are you referring? he asked.


Wisdom, I replied, is presumably good fortune: even a child could see that.


He wondered at this—he is still so young and simple-minded: then I, perceiving his surprise, went on: Can you be unaware,
279e
οὐκ οἶσθα, ἔφην, ὦ Κλεινία, ὅτι περὶ αὐλημάτων εὐπραγίαν οἱ αὐληταὶ εὐτυχέστατοί εἰσιν;
συνέφη.
οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ, καὶ περὶ γραμμάτων γραφῆς τε καὶ ἀναγνώσεως οἱ γραμματισταί;
πάνυ γε.
τί δέ; πρὸς τοὺς τῆς θαλάττης κινδύνους μῶν οἴει εὐτυχεστέρους τινὰς εἶναι τῶν σοφῶν κυβερνητῶν, ὡς ἐπὶ πᾶν εἰπεῖν;
οὐ δῆτα.
τί δέ; στρατευόμενος μετὰ ποτέρου ἂν ἥδιον τοῦ κινδύνου τε καὶ τῆς
279e
Cleinias, that for success in flute-music it is the flute-players that have the best fortune?


He agreed to this.


Then in writing and reading letters it will be the schoolmasters.


Certainly.


Well now, for the dangers of a sea-voyage, do you consider any pilots to he more fortunate, as a general rule, than the wise ones?


No, to be sure.


Well, then, suppose you were on a campaign, with which kind of general would you prefer to share both the peril and the luck—a wise one, or an ignorant?


With a wise one.


Well then, supposing you were sick, with which kind of doctor would you like to venture yourself a wise one, or an ignorant?


With a wise one.
280a
τύχης μετέχοις, μετὰ σοφοῦ στρατηγοῦ ἢ μετὰ ἀμαθοῦς;
μετὰ σοφοῦ.
τί δέ; ἀσθενῶν μετὰ ποτέρου ἂν ἡδέως κινδυνεύοις, μετὰ σοφοῦ ἰατροῦ ἢ μετὰ ἀμαθοῦς;
μετὰ σοφοῦ.
ἆρ' οὖν, ἦν δ' ἐγώ, ὅτι εὐτυχέστερον ἂν οἴει πράττειν μετὰ σοφοῦ πράττων ἢ μετὰ ἀμαθοῦς;
συνεχώρει.
ἡ σοφία ἄρα πανταχοῦ εὐτυχεῖν ποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους. οὐ γὰρ δήπου ἁμαρτάνοι γ' ἄν ποτέ τι σοφία, ἀλλ' ἀνάγκη ὀρθῶς πράττειν καὶ τυγχάνειν: ἦ γὰρ ἂν οὐκέτι σοφία εἴη.
280a
And your reason, I said, is this, that you would fare with better fortune in the hands of a wise one than of an ignorant one?


He assented.


So that wisdom everywhere causes men to be fortunate: since I presume she could never err, but must needs be right in act and result; otherwise she could be no longer wisdom.


We came to an agreement somehow or other
280b
συνωμολογησάμεθα τελευτῶντες οὐκ οἶδ' ὅπως ἐν κεφαλαίῳ οὕτω τοῦτο ἔχειν, σοφίας παρούσης, ᾧ ἂν παρῇ, μηδὲν προσδεῖσθαι εὐτυχίας: ἐπειδὴ δὲ τοῦτο συνωμολογησάμεθα, πάλιν ἐπυνθανόμην αὐτοῦ τὰ πρότερον ὡμολογημένα πῶς ἂν ἡμῖν ἔχοι. ὡμολογήσαμεν γάρ, ἔφην, εἰ ἡμῖν ἀγαθὰ πολλὰ παρείη, εὐδαιμονεῖν ἂν καὶ εὖ πράττειν.
συνέφη.
ἆρ' οὖν εὐδαιμονοῖμεν ἂν διὰ τὰ παρόντα ἀγαθά, εἰ μηδὲν ἡμᾶς ὠφελοῖ ἢ εἰ ὠφελοῖ;
εἰ ὠφελοῖ, ἔφη.
ἆρ' οὖν ἄν
280b
in the end that the truth in general was this: when wisdom is present, he with whom it is present has no need of good fortune as well; and as we had agreed on this I began to inquire of him over again what we should think, in this case, of our previous agreements. For we agreed, said I, that if many goods were present to us we should be happy and prosper.


Yes, he said.


Then would we be happy because of our present goods, if they gave us no benefit, or if they gave us some?


If they gave us benefit, he said.


And would a thing benefit us if we merely had it
280c
τι ὠφελοῖ, εἰ εἴη μόνον ἡμῖν, χρῴμεθα δ' αὐτοῖς μή; οἷον σιτία εἰ ἡμῖν εἴη πολλά, ἐσθίοιμεν δὲ μή, ἢ ποτόν, πίνοιμεν δὲ μή, ἔσθ' ὅτι ὠφελοίμεθ' ἄν;
οὐ δῆτα, ἔφη.
τί δέ; οἱ δημιουργοὶ πάντες, εἰ αὐτοῖς εἴη πάντα τὰ ἐπιτήδεια παρεσκευασμένα ἑκάστῳ εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἔργον, χρῷντο δὲ αὐτοῖς μή, ἆρ' ἂν οὗτοι εὖ πράττοιεν διὰ τὴν κτῆσιν, ὅτι κεκτημένοι εἶεν πάντα ἃ δεῖ κεκτῆσθαι τὸν δημιουργόν; οἷον τέκτων, εἰ παρεσκευασμένος εἴη τά τε ὄργανα ἅπαντα καὶ ξύλα ἱκανά, τεκταίνοιτο δὲ μή, ἔσθ' ὅτι ὠφελοῖτ' ἂν
280c
and did not use it? For instance, if we had a lot of provisions, but did not eat them, or liquor, and did not drink it, could we be said to be benefited?


Of course not, he answered.


Well then, if every craftsman found the requisites for his particular work all ready prepared for him, and then made no use of them, would he prosper because of these acquisitions, as having acquired all the things necessary for a craftsman to have at hand? For example, if a carpenter were furnished with all his tools and a good supply of wood, but did no carpentry, is it possible he could be benefited
280d
ἀπὸ τῆς κτήσεως;
οὐδαμῶς, ἔφη.
τί δέ, εἴ τις κεκτημένος εἴη πλοῦτόν τε καὶ ἃ νυνδὴ ἐλέγομεν πάντα τὰ ἀγαθά, χρῷτο δὲ αὐτοῖς μή, ἆρ' ἂν εὐδαιμονοῖ διὰ τὴν τούτων κτῆσιν τῶν ἀγαθῶν;
οὐ δῆτα, ὦ Σώκρατες.
δεῖ ἄρα, ἔφην, ὡς ἔοικεν, μὴ μόνον κεκτῆσθαι τὰ τοιαῦτα ἀγαθὰ τὸν μέλλοντα εὐδαίμονα ἔσεσθαι, ἀλλὰ καὶ χρῆσθαι αὐτοῖς: ἢ οὐδὲν ὄφελος τῆς κτήσεως γίγνεται.
ἀληθῆ λέγεις.
ἆρ'
280d
by what he had got?


By no means, he said.


Well now, suppose a man had got wealth and all the goods that we mentioned just now, but made no use of them; would he be happy because of his possessing these goods?


Surely not, Socrates.


So it seems one must not merely have acquired such goods if one is to be happy, but use them too; else there is no benefit gained from their possession.


True.


Then have we here enough means,
280e
οὖν, ὦ Κλεινία, ἤδη τοῦτο ἱκανὸν πρὸς τὸ εὐδαίμονα ποιῆσαί τινα, τό τε κεκτῆσθαι τἀγαθὰ καὶ τὸ χρῆσθαι αὐτοῖς;
ἔμοιγε δοκεῖ.
πότερον, ἦν δ' ἐγώ, ἐὰν ὀρθῶς χρῆταί τις ἢ καὶ ἐὰν μή;
ἐὰν ὀρθῶς.
καλῶς γε, ἦν δ' ἐγώ, λέγεις. πλέον γάρ που οἶμαι θάτερόν ἐστιν, ἐάν τις χρῆται ὁτῳοῦν μὴ ὀρθῶς πράγματι ἢ ἐὰν ἐᾷ: τὸ μὲν γὰρ κακόν, τὸ δὲ οὔτε
280e
Cleinias, for making a man happy—in the possession of these goods and using them?


I think so.


Shall we say, I asked, if he uses them rightly, or just as much if he does not?


If rightly.


Well answered, I said; for I suppose there is more mischief when a man uses anything wrongly than when he lets it alone. In the one case there is evil; in the other there is neither evil
281a
κακὸν οὔτε ἀγαθόν. ἢ οὐχ οὕτω φαμέν;
συνεχώρει.
τί οὖν; ἐν τῇ ἐργασίᾳ τε καὶ χρήσει τῇ περὶ τὰ ξύλα μῶν ἄλλο τί ἐστιν τὸ ἀπεργαζόμενον ὀρθῶς χρῆσθαι ἢ ἐπιστήμη ἡ τεκτονική;
οὐ δῆτα, ἔφη.
ἀλλὰ μήν που καὶ ἐν τῇ περὶ τὰ σκεύη ἐργασίᾳ τὸ ὀρθῶς ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ἀπεργαζομένη.
συνέφη.
ἆρ' οὖν, ἦν δ' ἐγώ, καὶ περὶ τὴν χρείαν ὧν ἐλέγομεν τὸ πρῶτον τῶν ἀγαθῶν, πλούτου τε καὶ ὑγιείας καὶ κάλλους, τὸ ὀρθῶς πᾶσι τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι ἐπιστήμη
281a
nor good. May we not state it so?


He agreed.


To proceed then: in the working and use connected with wood, is there anything else that effects the right use than the knowledge of carpentry? Surely not, he said.


Further, I presume that in the working connected with furniture it is knowledge that effects the right work.


Yes, he said.


Then similarly, I went on, in the use of the goods we mentioned at first—wealth and health and beauty—was it knowledge that showed the way to the right use of all those advantages
281b
ἦν ἡγουμένη καὶ κατορθοῦσα τὴν πρᾶξιν, ἢ ἄλλο τι;
ἐπιστήμη, ἦ δ' ὅς.
οὐ μόνον ἄρα εὐτυχίαν ἀλλὰ καὶ εὐπραγίαν, ὡς ἔοικεν, ἡ ἐπιστήμη παρέχει τοῖς ἀνθρώποις ἐν πάσῃ κτήσει τε καὶ πράξει.
ὡμολόγει.
ἆρ' οὖν ὦ πρὸς Διός, ἦν δ' ἐγώ, ὄφελός τι τῶν ἄλλων κτημάτων ἄνευ φρονήσεως καὶ σοφίας; ἆρά γε ἂν ὄναιτο ἄνθρωπος πολλὰ κεκτημένος καὶ πολλὰ πράττων νοῦν μὴ ἔχων, ἢ μᾶλλον ὀλίγα νοῦν ἔχων; ὧδε δὲ σκόπει: οὐκ ἐλάττω πράττων
281b
and rectified their conduct, or was it something else?


Knowledge, he replied.


So that knowledge, it would seem, supplies mankind not only with good luck, but with welfare, in all that he either possesses or conducts.


He agreed.


Then can we, in Heaven's name, get any benefit from all the other possessions without understanding and wisdom? Shall we say that a man will profit more by possessing much and doing much when he has no sense, than he will if he does and possesses little? Consider it this way:
281c
ἐλάττω ἂν ἐξαμαρτάνοι, ἐλάττω δὲ ἁμαρτάνων ἧττον ἂν κακῶς πράττοι, ἧττον δὲ κακῶς πράττων ἄθλιος ἧττον ἂν εἴη;
πάνυ γ', ἔφη.
πότερον οὖν ἂν μᾶλλον ἐλάττω τις πράττοι πένης ὢν ἢ πλούσιος;
πένης, ἔφη.
πότερον δὲ ἀσθενὴς ἢ ἰσχυρός;
ἀσθενής.
πότερον δὲ ἔντιμος ἢ ἄτιμος;
ἄτιμος.
πότερον δὲ ἀνδρεῖος ὢν καὶ σώφρων ἐλάττω ἂν πράττοι ἢ δειλός;
δειλός.
οὐκοῦν καὶ ἀργὸς μᾶλλον ἢ ἐργάτης;
συνεχώρει.
καὶ βραδὺς μᾶλλον ἢ
281c
would he not err less if he did less; and so, erring less, do less ill; and hence, doing less ill, be less miserable?


Certainly, he said.


In which of the two cases, when one is poor or when one is rich, will one be more likely to do less?


When one is poor, he said.


And when one is weak, or when one is strong?


Weak.


And when one has high position, or has none?


None.


When one is brave and self-controlled, will one do less, or when one is a coward?


A coward.


So too, when idle rather than busy?


He agreed.


And slow rather than quick,
281d
ταχύς, καὶ ἀμβλὺ ὁρῶν καὶ ἀκούων μᾶλλον ἢ ὀξύ;
πάντα τὰ τοιαῦτα συνεχωροῦμεν ἀλλήλοις.
ἐν κεφαλαίῳ δ', ἔφην, ὦ Κλεινία, κινδυνεύει σύμπαντα ἃ τὸ πρῶτον ἔφαμεν ἀγαθὰ εἶναι, οὐ περὶ τούτου ὁ λόγος αὐτοῖς εἶναι, ὅπως αὐτά γε καθ' αὑτὰ πέφυκεν ἀγαθὰ [εἶναι], ἀλλ' ὡς ἔοικεν ὧδ' ἔχει: ἐὰν μὲν αὐτῶν ἡγῆται ἀμαθία, μείζω κακὰ εἶναι τῶν ἐναντίων, ὅσῳ δυνατώτερα ὑπηρετεῖν τῷ ἡγουμένῳ κακῷ ὄντι, ἐὰν δὲ φρόνησίς τε καὶ σοφία, μείζω ἀγαθά, αὐτὰ δὲ καθ'
281d
and dim of sight and hearing rather than sharp?


We agreed with each other as to these and all such cases.


To sum up then, Cleinias, I proceeded, it seems that, as regards the whole lot of things which at first we termed goods, the discussion they demand is not on the question of how they are in themselves and by nature goods, but rather, I conceive, as follows: if they are guided by ignorance, they are greater evils than their opposites, according as they are more capable of ministering to their evil guide; whereas if understanding and wisdom guide them,
281e
αὑτὰ οὐδέτερα αὐτῶν οὐδενὸς ἄξια εἶναι.
φαίνεται, ἔφη, ὡς ἔοικεν, οὕτως, ὡς σὺ λέγεις.
τί οὖν ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τῶν εἰρημένων; ἄλλο τι ἢ τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ὂν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακόν, τούτοιν δὲ δυοῖν ὄντοιν ἡ μὲν σοφία ἀγαθόν, ἡ δὲ ἀμαθία κακόν;
ὡμολόγει.
281e
they are greater goods; but in themselves neither sort is of any worth.


I think the case appears, he replied, to be as you suggest.


Now what result do we get from our statements? Is it not precisely that, of all the other things, not one is either good or bad, but of these two, wisdom is good and ignorance bad?
282a
ἔτι τοίνυν, ἔφην, τὸ λοιπὸν ἐπισκεψώμεθα. ἐπειδὴ εὐδαίμονες μὲν εἶναι προθυμούμεθα πάντες, ἐφάνημεν δὲ τοιοῦτοι γιγνόμενοι ἐκ τοῦ χρῆσθαί τε τοῖς πράγμασιν καὶ ὀρθῶς χρῆσθαι, τὴν δὲ ὀρθότητα καὶ εὐτυχίαν ἐπιστήμη <ἦν> ἡ παρέχουσα, δεῖ δή, ὡς ἔοικεν, ἐκ παντὸς τρόπου ἅπαντα ἄνδρα τοῦτο παρασκευάζεσθαι, ὅπως ὡς σοφώτατος ἔσται: ἢ οὔ;
ναί, ἔφη.
καὶ παρὰ πατρός γε δήπου τοῦτο οἰόμενον δεῖν παραλαμβάνειν πολὺ μᾶλλον ἢ χρήματα, καὶ
282a
He agreed.


Let us consider then, I said, the further conclusion that lies before us. Since we are all eager to be happy, and since we were found to become so by not only using things but using them aright, while knowledge, we saw, was that which provided the rightness and good fortune, it seems that every man must prepare himself by all available means so that he may be as wise as possible. Is it not so?


Yes, he said.


And if a man thinks, as well he may,
282b
παρ' ἐπιτρόπων καὶ φίλων τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν φασκόντων ἐραστῶν εἶναι, καὶ ξένων καὶ πολιτῶν, δεόμενον καὶ ἱκετεύοντα σοφίας μεταδιδόναι, οὐδὲν αἰσχρόν, ὦ Κλεινία, οὐδὲ νεμεσητὸν ἕνεκα τούτου ὑπηρετεῖν καὶ δουλεύειν καὶ ἐραστῇ καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ, ὁτιοῦν ἐθέλοντα ὑπηρετεῖν τῶν καλῶν ὑπηρετημάτων, προθυμούμενον σοφὸν γενέσθαι: ἢ οὐ δοκεῖ σοι, ἔφην ἐγώ, οὕτως;
πάνυ μὲν οὖν εὖ μοι δοκεῖς
282b
that he ought to get this endowment from his father much more than money, and also from his guardians and his ordinary friends, and from those who profess to be his lovers, whether strangers or fellow-citizens—praying and beseeching them to give him his share of wisdom; there is no disgrace, Cleinias, or reprobation in making this a reason for serving and being a slave to either one's lover or any man, and being ready to perform any service that is honorable in one's eagerness to become wise. Is not this your view? I asked.


I think you are
282c
λέγειν, ἦ δ' ὅς.
εἰ ἔστι γε, ὦ Κλεινία, ἦν δ' ἐγώ, ἡ σοφία διδακτόν, ἀλλὰ μὴ ἀπὸ ταὐτομάτου παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις: τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἔτι ἄσκεπτον καὶ οὔπω διωμολογημένον ἐμοί τε καὶ σοί.
ἀλλ' ἔμοιγε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, διδακτὸν εἶναι δοκεῖ.
καὶ ἐγὼ ἡσθεὶς εἶπον: ἦ καλῶς λέγεις, ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, καὶ εὖ ἐποίησας ἀπαλλάξας με σκέψεως πολλῆς περὶ τούτου αὐτοῦ, πότερον διδακτὸν ἢ οὐ διδακτὸν ἡ σοφία. νῦν οὖν ἐπειδή σοι καὶ διδακτὸν δοκεῖ καὶ μόνον τῶν ὄντων εὐδαίμονα καὶ εὐτυχῆ ποιεῖν τὸν
282c
perfectly right, he replied.


Yes, Cleinias, I went on, if wisdom is teachable, and does not present itself to mankind of its own accord—for this is a question that we have still to consider as not yet agreed on by you and me.


For my part, Socrates, he said, I think it is teachable.


At this I was glad, and said: Well spoken indeed, my excellent friend! How good of you to relieve me of a long inquiry into this very point, whether wisdom is teachable or not teachable! So now, since you think it is both teachable and
282d
ἄνθρωπον, ἄλλο τι ἢ φαίης ἂν ἀναγκαῖον εἶναι φιλοσοφεῖν καὶ αὐτὸς ἐν νῷ ἔχεις αὐτὸ ποιεῖν;
πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὡς οἷόν τε μάλιστα.


κἀγὼ ταῦτα ἅσμενος ἀκούσας, τὸ μὲν ἐμόν, ἔφην, παράδειγμα, ὦ Διονυσόδωρέ τε καὶ Εὐθύδημε, οἵων ἐπιθυμῶ τῶν προτρεπτικῶν λόγων εἶναι, τοιοῦτον, ἰδιωτικὸν ἴσως καὶ μόλις διὰ μακρῶν λεγόμενον: σφῷν δὲ ὁπότερος βούλεται, ταὐτὸν τοῦτο τέχνῃ πράττων ἐπιδειξάτω ἡμῖν. εἰ δὲ μὴ
282d
the only thing in the world that makes man happy and fortunate, can you help saying that it is necessary to pursue wisdom or intending to pursue it yourself?


Why, said he, I do say so, Socrates, with all my might.


So I, delighted to hear this, said: There, Dionysodorus and Euthydemus, is my illustration of what I desire a hortatory argument to be—rough and ready, perhaps, and expressed at laborious length: now let either of you who wishes to do so give us an example of an artist's handling of this same matter. If you do not wish to do that,
282e
τοῦτο βούλεσθον, ὅθεν ἐγὼ ἀπέλιπον, τὸ ἑξῆς ἐπιδείξατον τῷ μειρακίῳ, πότερον πᾶσαν ἐπιστήμην δεῖ αὐτὸν κτᾶσθαι, ἢ ἔστι τις μία ἣν δεῖ λαβόντα εὐδαιμονεῖν τε καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα εἶναι, καὶ τίς αὕτη. ὡς γὰρ ἔλεγον ἀρχόμενος, περὶ πολλοῦ ἡμῖν τυγχάνει ὂν τόνδε τὸν νεανίσκον σοφόν τε καὶ ἀγαθὸν γενέσθαι.
282e
let your display begin where I left off, and show the lad whether he ought to acquire every kind of knowledge, or whether there is a single sort of it which one must obtain if one is to be both happy and a good man, and what it is. For as I was saying at the outset, it really is a matter of great moment to us that this youth should become
283a
ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα εἶπον, ὦ Κρίτων: τῷ δὲ μετὰ τοῦτο ἐσομένῳ πάνυ σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, καὶ ἐπεσκόπουν τίνα ποτὲ τρόπον ἅψοιντο τοῦ λόγου καὶ ὁπόθεν ἄρξοιντο παρακελευόμενοι τῷ νεανίσκῳ σοφίαν τε καὶ ἀρετὴν ἀσκεῖν. ὁ οὖν πρεσβύτερος αὐτῶν, ὁ Διονυσόδωρος, πρότερος ἤρχετο τοῦ λόγου, καὶ ἡμεῖς πάντες ἐβλέπομεν πρὸς αὐτὸν ὡς αὐτίκα μάλα ἀκουσόμενοι θαυμασίους τινὰς λόγους. ὅπερ
283a
wise and good.


These were my words, Crito; and I set about giving the closest attention to what should follow, and observing in what fashion they would deal with the question, and how they would start exhorting the youth to practise wisdom and virtue. So then the elder of them, Dionysodorus, entered first upon the discussion, and we all turned our eyes on him expecting to hear, there and then, some wonderful arguments. And this result we certainly got;
283b
οὖν καὶ συνέβη ἡμῖν: θαυμαστὸν γάρ τινα, ὦ Κρίτων, ἁνὴρ κατῆρχεν λόγον, οὗ σοὶ ἄξιον ἀκοῦσαι, ὡς παρακελευστικὸς ὁ λόγος ἦν ἐπ' ἀρετήν.


εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατές τε καὶ ὑμεῖς οἱ ἄλλοι, ὅσοι φατὲ ἐπιθυμεῖν τόνδε τὸν νεανίσκον σοφὸν γενέσθαι, πότερον παίζετε ταῦτα λέγοντες ἢ ὡς ἀληθῶς ἐπιθυμεῖτε καὶ σπουδάζετε;


κἀγὼ διενοήθην ὅτι ᾠηθήτην ἄρα ἡμᾶς τὸ πρότερον παίζειν, ἡνίκα ἐκελεύομεν διαλεχθῆναι τῷ νεανίσκῳ αὐτώ, καὶ διὰ ταῦτα προσεπαισάτην τε καὶ οὐκ ἐσπουδασάτην:
283b
for wondrous, in a way, Crito, was the argument that the man then ushered forth, which is worth your hearing as a notable incitement to virtue.


Tell me, Socrates, he said, and all you others who say you desire this youth to become wise, whether you say this in jest or truly and earnestly desire it.


At this I reflected that previously, as it seemed, they took us to be jesting, when we urged them to converse with the youth, and hence they made a jest of it
283c
ταῦτα οὖν διανοηθεὶς ἔτι μᾶλλον εἶπον ὅτι θαυμαστῶς σπουδάζοιμεν.


καὶ ὁ Διονυσόδωρος, σκόπει μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅπως μὴ ἔξαρνος ἔσῃ ἃ νῦν λέγεις.
ἔσκεμμαι, ἦν δ' ἐγώ: οὐ γὰρ μή ποτ' ἔξαρνος γένωμαι.
τί οὖν; ἔφη: φατὲ βούλεσθαι αὐτὸν σοφὸν γενέσθαι;
πάνυ μὲν οὖν.
νῦν δέ, ἦ δ' ὅς, Κλεινίας πότερον σοφός ἐστιν ἢ οὔ;
οὔκουν φησί γέ πω: ἔστιν δέ, ἦν δ' ἐγώ, οὐκ ἀλαζών.
ὑμεῖς δέ,
283c
and did not take it seriously. This reflection therefore made me insist all the more that we were in deadly earnest.


Then Dionysodorus said: Yet be careful, Socrates, that you do not have to deny what you say now.


I know what I am about, I said: I know I shall never deny it.


Well now, he proceeded; you tell me you wish him to become wise?


Certainly.


And at present, be asked, is Cleinias wise or not?


He says he is not yet so—he is no vain pretender.


And you, he went on,
283d
ἔφη, βούλεσθε γενέσθαι αὐτὸν σοφόν, ἀμαθῆ δὲ μὴ εἶναι;
ὡμολογοῦμεν.
οὐκοῦν ὃς μὲν οὐκ ἔστιν, βούλεσθε αὐτὸν γενέσθαι, ὃς δ' ἔστι νῦν, μηκέτι εἶναι.
καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἐθορυβήθην: ὁ δέ μου θορυβουμένου ὑπολαβών, ἄλλο τι οὖν, ἔφη, ἐπεὶ βούλεσθε αὐτὸν ὃς νῦν ἐστὶν μηκέτι εἶναι, βούλεσθε αὐτόν, ὡς ἔοικεν, ἀπολωλέναι; καίτοι πολλοῦ ἂν ἄξιοι οἱ τοιοῦτοι εἶεν φίλοι τε καὶ ἐρασταί, οἵτινες τὰ παιδικὰ περὶ παντὸς ἂν ποιήσαιντο ἐξολωλέναι.
283d
wish him to become wise, and not to be ignorant?


We agreed.


So you wish him to become what he is not, and to be no longer what he now is.


When I heard this I was confused; and he, striking in on my confusion, said: Of course then, since you wish him to be no longer what he now is, you wish him, apparently, to be dead. And yet what valuable friends and lovers they must be, who would give anything to know their darling was dead and gone!
283e
καὶ ὁ Κτήσιππος ἀκούσας ἠγανάκτησέν τε ὑπὲρ τῶν παιδικῶν καὶ εἶπεν: ὦ ξένε Θούριε, εἰ μὴ ἀγροικότερον, ἔφη, ἦν εἰπεῖν, εἶπον ἄν: “σοὶ εἰς κεφαλήν,” ὅτι μαθών μου καὶ τῶν ἄλλων καταψεύδῃ τοιοῦτον πρᾶγμα, ὃ ἐγὼ οἶμαι οὐδ' ὅσιον εἶναι λέγειν, ὡς ἐγὼ τόνδε βουλοίμην ἂν ἐξολωλέναι.


τί δέ, ἔφη, ὦ Κτήσιππε, ὁ Εὐθύδημος, ἦ δοκεῖ σοι οἷόν τ' εἶναι ψεύδεσθαι;
νὴ Δία, ἔφη, εἰ μὴ μαίνομαί γε.
πότερον λέγοντα τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος ᾖ, ἢ μὴ
283e
Ctesippus, on hearing this, was annoyed on his favorite's account, and said: Stranger of Thurii, were it not rather a rude thing to say, I should tell you, ill betide your design of speaking so falsely of me and my friends as to make out—what to me is almost too profane even to repeat—that I could wish this boy to be dead and gone!


Why, Ctesippus, said Euthydemus, do you think it possible to lie?


To be sure, I do, he replied: I should be mad otherwise.


Do you mean, when one tells the thing about which
284a
λέγοντα;
λέγοντα, ἔφη.
οὐκοῦν εἴπερ λέγει αὐτό, οὐκ ἄλλο λέγει τῶν ὄντων ἢ ἐκεῖνο ὅπερ λέγει;
πῶς γὰρ ἄν; ἔφη ὁ Κτήσιππος.
ἓν μὴν κἀκεῖνό γ' ἐστὶν τῶν ὄντων, ὃ λέγει, χωρὶς τῶν ἄλλων.
πάνυ γε.
οὐκοῦν ὁ ἐκεῖνο λέγων τὸ ὄν, ἔφη, λέγει;
ναί.
ἀλλὰ μὴν ὅ γε τὸ ὂν λέγων καὶ τὰ ὄντα τἀληθῆ λέγει: ὥστε ὁ Διονυσόδωρος, εἴπερ λέγει τὰ ὄντα, λέγει τἀληθῆ καὶ οὐδὲν κατὰ σοῦ ψεύδεται.
284a
one is telling, or when one does not?


When one tells it, he said.


Then if you tell it, you tell just that thing which you tell, of all that are, and nothing else whatever?


Of course, said Ctesippus.


Now the thing that you tell is a single one, distinct from all the others there are.


Certainly.


Then the person who tells that thing tells that which is?


Yes.


But yet, surely he who tells what is, and things that are, tells the truth: so that Dionysodorus, if he tells things that are, tells the truth and speaks no lie about you.


Yes, said Ctesippus;
284b
ναί, ἔφη: ἀλλ' ὁ ταῦτα λέγων, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε, οὐ τὰ ὄντα λέγει.


καὶ ὁ Εὐθύδημος, τὰ δὲ μὴ ὄντα, ἔφη, ἄλλο τι ἢ οὐκ ἔστιν;
οὐκ ἔστιν.
ἄλλο τι οὖν οὐδαμοῦ τά γε μὴ ὄντα ὄντα ἐστίν;
οὐδαμοῦ.
ἔστιν οὖν ὅπως περὶ ταῦτα, τὰ μὴ ὄντα, πράξειεν ἄν τίς τι, ὥστ' ἐκεῖνα ποιήσειεν ἂν καὶ ὁστισοῦν τὰ μηδαμοῦ ὄντα;
οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Κτήσιππος.
τί οὖν; οἱ ῥήτορες ὅταν λέγωσιν ἐν τῷ δήμῳ, οὐδὲν πράττουσι;
πράττουσι μὲν οὖν, ἦ δ' ὅς.
οὐκοῦν
284b
but he who speaks as he did, Euthydemus, does not say things that are.


Then Euthydemus asked him: And the things which are not, surely are not?


They are not.


Then nowhere can the things that are not be?


Nowhere.


Then is it possible for anyone whatever so to deal with these things that are not as to make them be when they are nowhere?


I think not, said Ctesippus.


Well now, when orators speak before the people, do they do nothing?


No, they do something, he replied.


Then if they do,
284c
εἴπερ πράττουσι, καὶ ποιοῦσι;
ναί.
τὸ λέγειν ἄρα πράττειν τε καὶ ποιεῖν ἐστιν;
ὡμολόγησεν.
οὐκ ἄρα τά γε μὴ ὄντ', ἔφη, λέγει οὐδείς—ποιοῖ γὰρ ἂν ἤδη τί: σὺ δὲ ὡμολόγηκας τὸ μὴ ὂν μὴ οἷόν τ' εἶναι μηδένα ποιεῖν— ὥστε κατὰ τὸν σὸν λόγον οὐδεὶς ψευδῆ λέγει, ἀλλ' εἴπερ λέγει Διονυσόδωρος, τἀληθῆ τε καὶ τὰ ὄντα λέγει.


νὴ Δία, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε: ἀλλὰ τὰ ὄντα μὲν τρόπον τινὰ λέγει, οὐ μέντοι ὥς γε ἔχει.


πῶς λέγεις, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, ὦ Κτήσιππε; εἰσὶν
284c
they also make?


Yes.


Now, is speaking doing and making?


He agreed that it is.


No one, I suppose, speaks what is not—for thereby he would be making something; and you have agreed that one cannot so much as make what is not—so that, by your account, no one speaks what is false, while if Dionysodorus speaks, he speaks what is true and is.


Yes, in faith, Euthydemus, said Ctesippus; but somehow or other he speaks what is, only not as it is.


How do you mean, Ctesippus? said Dionysodorus.
284d
γάρ τινες οἳ λέγουσι τὰ πράγματα ὡς ἔχει;
εἰσὶν μέντοι, ἔφη, οἱ καλοί τε κἀγαθοὶ καὶ οἱ τἀληθῆ λέγοντες.
τί οὖν; ἦ δ' ὅς: τἀγαθὰ οὐκ εὖ, ἔφη, ἔχει, τὰ δὲ κακὰ κακῶς;
συνεχώρει.
τοὺς δὲ καλούς τε καὶ ἀγαθοὺς ὁμολογεῖς λέγειν ὡς ἔχει τὰ πράγματα;
ὁμολογῶ.
κακῶς ἄρα, ἔφη, λέγουσιν, ὦ Κτήσιππε, οἱ ἀγαθοὶ τὰ κακά, εἴπερ ὡς ἔχει λέγουσιν.
ναὶ μὰ Δία, ἦ δ' ὅς, σφόδρα γε, τοὺς γοῦν κακοὺς ἀνθρώπους: ὧν σύ, ἐάν μοι πείθῃ, εὐλαβήσῃ εἶναι,
284d
Are there persons who tell things as they are?


Why surely, he replied, there are gentlemen—people who speak the truth?


Well, he went on, good things are in good case, bad in bad, are they not?


He assented.


And you admit that gentlemen tell things as they are.


I do.


Then, Ctesippus, good people speak evil of evil things, if they speak of them as they are.


Yes, I can tell you, very much so, when for instance they speak of evil men; among whom, if you take my advice,
284e
ἵνα μή σε οἱ ἀγαθοὶ κακῶς λέγωσιν. ὡς εὖ ἴσθ' ὅτι κακῶς λέγουσιν οἱ ἀγαθοὶ τοὺς κακούς.
καὶ τοὺς μεγάλους, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, μεγάλως λέγουσι καὶ τοὺς θερμοὺς θερμῶς;
μάλιστα δήπου, ἔφη ὁ Κτήσιππος: τοὺς γοῦν ψυχροὺς ψυχρῶς λέγουσί τε καὶ φασὶν διαλέγεσθαι.
σὺ μέν, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, λοιδορῇ, ὦ Κτήσιππε, λοιδορῇ.
μὰ Δί' οὐκ ἔγωγε, ἦ δ' ὅς, ὦ Διονυσόδωρε, ἐπεὶ φιλῶ σε, ἀλλὰ νουθετῶ σε ὡς ἑταῖρον, καὶ πειρῶμαι πείθειν μηδέποτε ἐναντίον ἐμοῦ οὕτως ἀγροίκως λέγειν ὅτι ἐγὼ τούτους βούλομαι
284e
you will beware of being included, that the good may not speak ill of you. For, I assure you, the good speak ill
of the evil.


And they speak greatly of the great, asked Euthydemus, and hotly of the hot?


Certainly, I presume, said Ctesippus: I know they speak frigidly of the frigid, and call their way of arguing frigid.


You are turning abusive, Ctesippus, said Dionysodorus, quite abusive!


Not I, on my soul, Dionysodorus, for I like you: I am only giving you a friendly hint, and endeavoring to persuade you never to say anything so tactless in my presence as
285a
ἐξολωλέναι, οὓς περὶ πλείστου ποιοῦμαι.


ἐγὼ οὖν, ἐπειδή μοι ἐδόκουν ἀγριωτέρως πρὸς ἀλλήλους ἔχειν, προσέπαιζόν τε τὸν Κτήσιππον καὶ εἶπον ὅτι ὦ Κτήσιππε, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ χρῆναι ἡμᾶς παρὰ τῶν ξένων δέχεσθαι ἃ λέγουσιν, ἐὰν ἐθέλωσι διδόναι, καὶ μὴ ὀνόματι διαφέρεσθαι. εἰ γὰρ ἐπίστανται οὕτως ἐξολλύναι ἀνθρώπους, ὥστ' ἐκ πονηρῶν τε καὶ ἀφρόνων χρηστούς τε καὶ ἔμφρονας ποιεῖν, καὶ τοῦτο εἴτε αὐτὼ ηὑρήκατον εἴτε καὶ
285a
that I wish these my most highly valued friends to be dead and gone.


So then I, observing that they were getting rather savage with each other, began to poke fun. at Ctesippus, saying: Ctesippus, my feeling is that we ought to accept from our visitors what they tell us, if they are so good as to give it, and should not quarrel over a word. For if they understand how to do away with people in such sort as to change them from wicked and witless to honest and intelligent, and that too whether they have discovered for themselves
285b
παρ' ἄλλου του ἐμαθέτην φθόρον τινὰ καὶ ὄλεθρον τοιοῦτον, ὥστε ἀπολέσαντες πονηρὸν ὄντα χρηστὸν πάλιν ἀποφῆναι: εἰ τοῦτο ἐπίστασθον—δῆλον δὲ ὅτι ἐπίστασθον: ἐφάτην γοῦν τὴν τέχνην σφῶν εἶναι τὴν νεωστὶ ηὑρημένην ἀγαθοὺς ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐκ πονηρῶν—συγχωρήσωμεν οὖν αὐτοῖν αὐτό: ἀπολεσάντων ἡμῖν τὸ μειράκιον καὶ φρόνιμον ποιησάντων, καὶ ἅπαντάς γε ἡμᾶς τοὺς ἄλλους. εἰ δὲ ὑμεῖς
285b
or learnt from somebody else this peculiar kind of destruction or undoing, which enables them to destroy a man in his wickedness and set him up again in honesty; if they understand this—and obviously they do; you know they said that their newly discovered art was to turn wicked men into good—let us then accord them this power; let them destroy the lad for us, and make him sensible, and all the rest of us likewise. If you young fellows are afraid, let the experiment be made on me
285c
οἱ νέοι φοβεῖσθε, ὥσπερ ἐν Καρὶ ἐν ἐμοὶ ἔστω ὁ κίνδυνος: ὡς ἐγώ, ἐπειδὴ καὶ πρεσβύτης εἰμί, παρακινδυνεύειν ἕτοιμος καὶ παραδίδωμι ἐμαυτὸν Διονυσοδώρῳ τούτῳ ὥσπερ τῇ Μηδείᾳ τῇ Κόλχῳ. ἀπολλύτω με, καὶ εἰ μὲν βούλεται, ἑψέτω, εἰ δ', ὅτι βούλεται, τοῦτο ποιείτω: μόνον χρηστὸν ἀποφηνάτω.


καὶ ὁ Κτήσιππος, ἐγὼ μέν, ἔφη, καὶ αὐτός, ὦ Σώκρατες, ἕτοιμός εἰμι παρέχειν ἐμαυτὸν τοῖς ξένοις, καὶ ἐὰν βούλωνται δέρειν ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν δέρουσιν, εἴ μοι ἡ δορὰ μὴ εἰς
285c
as a “corpus vile”
; for I, being an elderly person, am ready to take the risk and put myself in the hands of Dionysodorus here, as if he were the famous Medea of Colchis. Let him destroy me, and if he likes let him boil me down, or do to me whatever he pleases: only he must make me good.


Then Ctesippus said: I too, Socrates, am ready to offer myself to be skinned by the strangers even more, if they choose, than they are doing now, if my hide
285d
ἀσκὸν τελευτήσει, ὥσπερ ἡ τοῦ Μαρσύου, ἀλλ' εἰς ἀρετήν. καίτοι με οἴεται Διονυσόδωρος οὑτοσὶ χαλεπαίνειν αὐτῷ: ἐγὼ δὲ οὐ χαλεπαίνω, ἀλλ' ἀντιλέγω πρὸς ταῦτα ἅ μοι δοκεῖ πρός με μὴ καλῶς λέγειν. ἀλλὰ σὺ τὸ ἀντιλέγειν, ἔφη, ὦ γενναῖε Διονυσόδωρε, μὴ κάλει λοιδορεῖσθαι: ἕτερον γάρ τί ἐστι τὸ λοιδορεῖσθαι.


καὶ Διονυσόδωρος, ὡς ὄντος, ἔφη, τοῦ ἀντιλέγειν, ὦ Κτήσιππε, ποιῇ τοὺς λόγους;
285d
is not to end by being made into a wine-skin, like that of Marsyas,
but into the shape of virtue. And yet Dionysodorus here believes I am vexed with him. I am not vexed at all; I only contradict the remarks which I think he has improperly aimed at me. Come now, my generous Dionysodorus, do not call contradiction abuse: abuse is quite another thing.


On this Dionysodorus said: As though there were such a thing as contradiction! Is that the way you argue, Ctesippus?


Yes, to be sure, he replied, indeed I do; and do you, Dionysodorus,
285e
πάντως δήπου, ἔφη, καὶ σφόδρα γε: ἢ σύ, ὦ Διονυσόδωρε, οὐκ οἴει εἶναι ἀντιλέγειν;


οὔκουν σύ γ' ἄν, ἔφη, ἀποδείξαις πώποτε ἀκούσας οὐδενὸς ἀντιλέγοντος ἑτέρου ἑτέρῳ.


ἀληθῆ λέγεις; ἔφη: ἀλλὰ ἀκούων μὲν νυνί σοι ἀποδείκνυμι ἀντιλέγοντος Κτησίππου Διονυσοδώρῳ.


ἦ καὶ ὑπόσχοις ἂν τούτου λόγον;


πάνυ, ἔφη.


τί οὖν; ἦ δ' ὅς: εἰσὶν ἑκάστῳ τῶν ὄντων λόγοι;
πάνυ γε.
οὐκοῦν ὡς ἔστιν ἕκαστον ἢ ὡς οὐκ ἔστιν;
285e
hold that there is not?


Well, you at any rate, he said, could not prove that you had ever heard a single person contradicting another.


Is that so? he replied: well, let us hear now whether I can prove a case of it—Ctesippus contradicting Dionysodorus.


Now, will you make that good?


Certainly, he said.


Well then, proceeded the other, each thing that is has its own description?


Certainly.


Then do you mean,
286a
ὡς ἔστιν.
εἰ γὰρ μέμνησαι, ἔφη, ὦ Κτήσιππε, καὶ ἄρτι ἐπεδείξαμεν μηδένα λέγοντα ὡς οὐκ ἔστι: τὸ γὰρ μὴ ὂν οὐδεὶς ἐφάνη λέγων.
τί οὖν δὴ τοῦτο; ἦ δ' ὃς ὁ Κτήσιππος: ἧττόν τι ἀντιλέγομεν ἐγώ τε καὶ σύ;
πότερον οὖν, ἦ δ' ὅς, ἀντιλέγοιμεν ἂν τοῦ αὐτοῦ πράγματος λόγον ἀμφότεροι λέγοντες, ἢ οὕτω μὲν ἂν δήπου ταὐτὰ λέγοιμεν;
συνεχώρει.
ἀλλ' ὅταν μηδέτερος, ἔφη, τὸν τοῦ πράγματος
286a
as each is, or as it is not?


As it is.


Yes, he said, for if you recollect, Ctesippus, we showed just now that no one speaks of a thing as it is not; since we saw that no one speaks what is not.


Well, what of that? asked Ctesippus: are you and I contradicting any the less?


Now tell me, he said, could we contradict if we both spoke the description of the same thing? In this case should we not surely speak the same words?


He agreed.


But when neither of us speaks the description of the thing, he asked,
286b
λόγον λέγῃ, τότε ἀντιλέγοιμεν ἄν; ἢ οὕτω γε τὸ παράπαν οὐδ' ἂν μεμνημένος εἴη τοῦ πράγματος οὐδέτερος ἡμῶν;
καὶ τοῦτο συνωμολόγει.
ἀλλ' ἄρα, ὅταν ἐγὼ μὲν τὸν τοῦ πράγματος λόγον λέγω, σὺ δὲ ἄλλου τινὸς ἄλλον, τότε ἀντιλέγομεν; ἢ ἐγὼ λέγω μὲν τὸ πρᾶγμα, σὺ δὲ οὐδὲ λέγεις τὸ παράπαν; ὁ δὲ μὴ λέγων τῷ λέγοντι πῶς <ἂν> ἀντιλέγοι;


καὶ ὁ μὲν Κτήσιππος ἐσίγησεν: ἐγὼ δὲ θαυμάσας τὸν λόγον, πῶς, ἔφην, ὦ Διονυσόδωρε, λέγεις; οὐ γάρ τοι
286b
then we should contradict? Or in this case shall we say that neither of us touched on the matter at all?


This also he admitted.


Well now, when I for my part speak the description of the thing, while you give another of another thing, do we contradict then? Or do I describe the thing, while you do not describe it at all? How can he who does not describe contradict him who does?


At this Ctesippus was silent; but I, wondering at the argument, said: How do you mean, Dionysodorus?
286c
ἀλλὰ τοῦτόν γε τὸν λόγον πολλῶν δὴ καὶ πολλάκις ἀκηκοὼς ἀεὶ θαυμάζω—καὶ γὰρ οἱ ἀμφὶ Πρωταγόραν σφόδρα ἐχρῶντο αὐτῷ καὶ οἱ ἔτι παλαιότεροι: ἐμοὶ δὲ ἀεὶ θαυμαστός τις δοκεῖ εἶναι καὶ τούς τε ἄλλους ἀνατρέπων καὶ αὐτὸς αὑτόν —οἶμαι δὲ αὐτοῦ τὴν ἀλήθειαν παρὰ σοῦ κάλλιστα πεύσεσθαι. ἄλλο τι ψευδῆ λέγειν οὐκ ἔστιν; —τοῦτο γὰρ δύναται ὁ λόγος: ἦ γάρ; —ἀλλ' ἢ λέγοντ' ἀληθῆ λέγειν ἢ μὴ λέγειν;


συνεχώρει.
286c
For, to be plain with you, this argument, though I have heard it from many people on various occasions, never fails to set me wondering—you know the followers of Protagoras made great use of it, as did others even before his time, but to me it always seems to have a wonderful way of upsetting not merely other views but itself also—and I believe I shall learn the truth of it from you far better than from anyone else. There is no such thing as speaking false—that is the substance of your statement, is it not? Either one must speak and speak the truth, or else not speak?


He agreed.
286d
πότερον οὖν ψευδῆ μὲν λέγειν οὐκ ἔστι, δοξάζειν μέντοι ἔστιν;


οὐδὲ δοξάζειν, ἔφη.


οὐδ' ἄρα ψευδής, ἦν δ' ἐγώ, δόξα ἔστι τὸ παράπαν.


οὐκ ἔφη.


οὐδ' ἄρα ἀμαθία οὐδ' ἀμαθεῖς ἄνθρωποι: ἢ οὐ τοῦτ' ἂν εἴη ἀμαθία, εἴπερ εἴη, τὸ ψεύδεσθαι τῶν πραγμάτων;


πάνυ γε, ἔφη.


ἀλλὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν, ἦν δ' ἐγώ.


οὐκ ἔφη.


λόγου ἕνεκα, ὦ Διονυσόδωρε, λέγεις τὸν λόγον, ἵνα δὴ ἄτοπον λέγῃς, ἢ ὡς ἀληθῶς δοκεῖ σοι οὐδεὶς εἶναι ἀμαθὴς ἀνθρώπων;
286d
Then shall we say that speaking false “is not,” but thinking false “is”?


No, it is the same with thinking, he said.


So neither is there any false opinion, I said, at all.


No, he said.


Nor ignorance, nor ignorant men; or must not ignorance occur, if it ever can, when we put things falsely?


Certainly, he said.


But there is no such thing as this, I said.


No, he said.


Is it merely to save your statement, Dionysodorus, that you state it so—just to say something startling—or is it really and truly your view that there is no such thing as an ignorant man?
286e
ἀλλὰ σύ, ἔφη, ἔλεγξον.


ἦ καὶ ἔστι τοῦτο κατὰ τὸν σὸν λόγον, ἐξελέγξαι, μηδενὸς ψευδομένου;


οὐκ ἔστιν, ἔφη ὁ Εὐθύδημος.


οὐδ' ἄρα ἐκέλευεν, ἔφην ἐγώ, νυνδὴ Διονυσόδωρος ἐξελέγξαι;


τὸ γὰρ μὴ ὂν πῶς ἄν τις κελεύσαι; σὺ δὲ κελεύεις;


ὅτι, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Εὐθύδημε, τὰ σοφὰ ταῦτα καὶ τὰ εὖ ἔχοντα οὐ πάνυ τι μανθάνω, ἀλλὰ παχέως πως ἐννοῶ. ἴσως μὲν οὖν φορτικώτερόν τι ἐρήσομαι, ἀλλὰ συγγίγνωσκε.
286e
But you, he replied, are to refute me.


Well, does your argument allow of such a thing as refutation, if there is nobody to speak false?


There is no such thing, said Euthydemus.


So neither did Dionysodorus just now bid me refute him? I asked.


No, for how can one bid something that is not? Do you bid such a thing?


Well, Euthydemus, I said, it is because I do not at all understand these clever devices and palpable hits: I am only a dull sort of thinker. And so I may perhaps be going to say something rather clownish; but you must forgive me. Here it is:
287a
ὅρα δέ: εἰ γὰρ μήτε ψεύδεσθαι ἔστιν μήτε ψευδῆ δοξάζειν μήτε ἀμαθῆ εἶναι, ἄλλο τι οὐδ' ἐξαμαρτάνειν ἔστιν, ὅταν τίς τι πράττη; πράττοντα γὰρ οὐκ ἔστιν ἁμαρτάνειν τούτου ὃ πράττει: οὐχ οὕτω λέγετε;


πάνυ γ', ἔφη.


τοῦτό ἐστιν ἤδη, ἦν δ' ἐγώ, τὸ φορτικὸν ἐρώτημα. εἰ γὰρ μὴ ἁμαρτάνομεν μήτε πράττοντες μήτε λέγοντες μήτε διανοούμενοι, ὑμεῖς, ὦ πρὸς Διός, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, τίνος διδάσκαλοι ἥκετε; ἢ οὐκ ἄρτι ἔφατε ἀρετὴν κάλλιστ' ἂν
287a
if there is no such thing as speaking false or thinking false or being stupid, surely there can be no making a mistake either, when one does something. For in doing it there is no mistaking the thing that is done. You will state it so, will you not?


Certainly, he said.


My clownish question, I went on, is now already before you. If we make no mistake either in doing or saying or intending, I ask you what in Heaven's name, on that assumption, is the subject you two set up to teach. Or did you not say just now that your speciality was to put any man who wished
287b
παραδοῦναι ἀνθρώπων τῷ ἐθέλοντι μανθάνειν;


εἶτ', ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Διονυσόδωρος ὑπολαβών, οὕτως εἶ Κρόνος, ὥστε ἃ τὸ πρῶτον εἴπομεν νῦν ἀναμιμνῄσκῃ, καὶ εἴ τι πέρυσιν εἶπον, νῦν ἀναμνησθήσῃ, τοῖς δ' ἐν τῷ παρόντι λεγομένοις οὐχ ἕξεις ὅτι χρῇ;


καὶ γάρ, ἔφην ἐγώ, χαλεποί εἰσιν πάνυ—εἰκότως: παρὰ σοφῶν γὰρ λέγονται—ἐπεὶ καὶ τούτῳ τῷ τελευταίῳ παγχάλεπον χρήσασθαί ἐστιν, ᾧ λέγεις. τὸ γὰρ “οὐκ ἔχω ὅτι χρῶμαι” τί ποτε λέγεις, ὦ Διονυσόδωρε; ἢ δῆλον ὅτι ὡς
287b
in the way of learning virtue?


Now really, Socrates, interposed Dionysodorus, are you such an old dotard as to recollect now what we said at first, and will you now recollect what I may have said last year, and yet be at a loss how to deal with the arguments urged at the moment?


Well, you see, I replied, they are so very hard, and naturally so; for they fall from the lips of wise men; and this is further shown by the extreme difficulty of dealing with this last one you put forward. For what on earth do you mean, Dionysodorus, by saying I am at a loss how to deal with it? Or is it clear that
287c
οὐκ ἔχω ἐξελέγξαι αὐτόν; ἐπεὶ εἰπέ, τί σοι ἄλλο νοεῖ τοῦτο τὸ ῥῆμα, τὸ “οὐκ ἔχω ὅτι χρήσωμαι τοῖς λόγοισ”;


ἀλλ' ὃ σὺ λέγεις, ἔφη, [τούτῳ τῷ πάνυ χαλεπὸν χρῆσθαι:] ἐπεὶ ἀπόκριναι.


πρὶν σὲ ἀποκρίνασθαι, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε;


οὐκ ἀποκρίνῃ; ἔφη.


ἦ καὶ δίκαιον;


δίκαιον μέντοι, ἔφη.


κατὰ τίνα λόγον; ἦν δ' ἐγώ: ἢ δῆλον ὅτι κατὰ τόνδε, ὅτι σὺ νῦν πάσσοφός τις ἡμῖν ἀφῖξαι περὶ λόγους, καὶ οἶσθα
287c
you mean I am at a loss how to refute it? You must tell me what else your phrase can intend, “at a loss how to deal with the arguments.”


But it is not so very hard to deal with that phrase
of yours, he said. Just answer me.


Before you answer me, Dionysodorus? I protested.


You refuse to answer? he said.


Is it fair?


Oh yes, it is fair enough, he replied


On what principle? I asked: or is it plainly on this one—that you present yourself to us at this moment as universally skilled in discussion, and thus can tell when an answer is to be given, and when not? So now you will not answer a word,
287d
ὅτε δεῖ ἀποκρίνασθαι καὶ ὅτε μή; καὶ νῦν οὐδ' ἂν ὁτιοῦν ἀποκρίνῃ, ἅτε γιγνώσκων ὅτι οὐ δεῖ;


λαλεῖς, ἔφη, ἀμελήσας ἀποκρίνασθαι: ἀλλ', ὠγαθέ, πείθου καὶ ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ ὁμολογεῖς με σοφὸν εἶναι.


πειστέον τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, καὶ ἀνάγκη, ὡς ἔοικεν: σὺ γὰρ ἄρχεις. ἀλλ' ἐρώτα.


πότερον οὖν ψυχὴν ἔχοντα νοεῖ τὰ νοοῦντα, ἢ καὶ τὰ ἄψυχα;


τὰ ψυχὴν ἔχοντα.


οἶσθα οὖν τι, ἔφη, ῥῆμα ψυχὴν ἔχον;


μὰ Δία οὐκ ἔγωγε.
287d
because you discern that you ought not to.


What nonsense you talk, he said, instead of answering as you should. Come, good sir, do as I bid you and answer, since you confess to my wisdom.


Well then, I must obey, I said, and of necessity, it seems; for you are the master here. Now for your question.


Then tell me, do things that “intend” have life when they intend, or do lifeless things do it too?


Only those that have life.


Now do you know any phrase that has life?


Upon my soul, I do not.
287e
τί οὖν ἄρτι ἤρου ὅτι μοι νοοῖ τὸ ῥῆμα;


τί ἄλλο γε, ἦν δ' ἐγώ, ἢ ἐξήμαρτον διὰ τὴν βλακείαν; ἢ οὐκ ἐξήμαρτον ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὀρθῶς εἶπον, εἰπὼν ὅτι νοεῖ τὰ ῥήματα; πότερα φῂς ἐξαμαρτάνειν με ἢ οὔ; εἰ γὰρ μὴ ἐξήμαρτον, οὐδὲ σὺ ἐξελέγξεις, καίπερ σοφὸς ὤν, οὐδ' ἔχεις ὅτι χρῇ τῷ λόγῳ: εἰ δ' ἐξήμαρτον, οὐδ' οὕτως ὀρθῶς
287e
Why then did you ask just now what my phrase intended?


Of course I made a great mistake, I said: I am such a dullard. Or perhaps it was not a mistake, and I was right in saying what I did, that phrases intend. Do you say I was mistaken or not? If I was not, then you will not refute me, with all your skill, and you are at a loss how to deal with the argument; while if I was mistaken, you are in the wrong there, too,
288a
λέγεις, φάσκων οὐκ εἶναι ἐξαμαρτάνειν. καὶ ταῦτα οὐ πρὸς ἃ πέρυσιν ἔλεγες λέγω. ἀλλὰ ἔοικεν, ἔφην ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρέ τε καὶ Εὐθύδημε, οὗτος μὲν ὁ λόγος ἐν ταὐτῷ μένειν καὶ ἔτι ὥσπερ τὸ παλαιὸν καταβαλὼν πίπτειν, καὶ ὥστε τοῦτο μὴ πάσχειν οὐδ' ὑπὸ τῆς ὑμετέρας πω τέχνης ἐξηυρῆσθαι, καὶ ταῦτα οὑτωσὶ θαυμαστῆς οὔσης εἰς ἀκρίβειαν λόγων.


καὶ ὁ Κτήσιππος, Θαυμάσιά γε λέγετ', ἔφη, ὦ ἄνδρες
288a
for you assert that there is no such thing as making a mistake; and what I say is not aimed at what you said last year. But it seems, I went on, Dionysodorus and Euthydemus, that our argument remains just where it was, and still suffers from the old trouble of knocking others down and then falling itself, and even your art has not yet discovered a way of avoiding this failure—in spite, too, of the wonderful show it makes of accurate reasoning.


Here Ctesippus exclaimed: Yes, your way of discussion is marvellous,
288b
θούριοι εἴτε Χῖοι εἴθ' ὁπόθεν καὶ ὅπῃ χαίρετον ὀνομαζόμενοι: ὡς οὐδὲν ὑμῖν μέλει τοῦ παραληρεῖν.


καὶ ἐγὼ φοβηθεὶς μὴ λοιδορία γένηται, πάλιν κατεπράυνον τὸν Κτήσιππον καὶ εἶπον: ὦ Κτήσιππε, καὶ νυνδὴ ἃ πρὸς Κλεινίαν ἔλεγον, καὶ πρὸς σὲ ταὐτὰ ταῦτα λέγω, ὅτι οὐ γιγνώσκεις τῶν ξένων τὴν σοφίαν ὅτι θαυμασία ἐστίν. ἀλλ' οὐκ ἐθέλετον ἡμῖν ἐπιδείξασθαι σπουδάζοντε, ἀλλὰ τὸν Πρωτέα μιμεῖσθον τὸν Αἰγύπτιον σοφιστὴν γοητεύοντε ἡμᾶς.
288b
you men of Thurii or Chios
or wherever or however it is you are pleased to get your names; for you have no scruple about babbling like fools.


At this I was afraid we might hear some abuse, so I soothed Ctesippus down once more, saying: Ctesippus, I repeat to you what I said to Cleinias just now, that you do not perceive the wonderful nature of our visitors' skill. Only they are unwilling to give us a display of it in real earnest, but treat us to jugglers' tricks in the style of Proteus
the Egyptian adept.
288c
ἡμεῖς οὖν τὸν Μενέλαον μιμώμεθα, καὶ μὴ ἀφιώμεθα τοῖν ἀνδροῖν ἕως ἂν ἡμῖν ἐκφανῆτον ἐφ' ᾧ αὐτὼ σπουδάζετον: οἶμαι γάρ τι αὐτοῖν πάγκαλον φανεῖσθαι, ἐπειδὰν ἄρξωνται σπουδάζειν. ἀλλὰ δεώμεθα καὶ παραμυθώμεθα καὶ προσευχώμεθα αὐτοῖν ἐκφανῆναι. ἐγὼ οὖν μοι δοκῶ καὶ αὐτὸς πάλιν ὑφηγήσασθαι οἵω προσεύχομαι αὐτὼ φανῆναί μοι: ὅθεν γὰρ
288c
So let us take our cue from Menelaus,
and not leave hold of these gentlemen till they give us a sight of their own serious business. I believe something very fine will be found in them as soon as they begin to be serious. Come, let us beg and exhort and beseech them to let their light shine. For my part, then, I am minded to take the lead once more in showing what sort of persons I pray may be revealed in them:
288d
τὸ πρότερον ἀπέλιπον, τὸ ἑξῆς τούτοις πειράσομαι, ὅπως ἂν δύνωμαι, διελθεῖν, ἐάν πως ἐκκαλέσωμαι καὶ ἐλεήσαντέ με καὶ οἰκτίραντε συντεταμένον καὶ σπουδάζοντα καὶ αὐτὼ σπουδάσητον.


σὺ δέ, ὦ Κλεινία, ἔφην, ἀνάμνησόν με πόθεν τότ' ἀπελίπομεν. ὡς μὲν οὖν ἐγᾦμαι, ἐνθένδε ποθέν. φιλοσοφητέον ὡμολογήσαμεν τελευτῶντες: ἦ γάρ;
ναί, ἦ δ' ὅς.
ἡ δέ γε φιλοσοφία κτῆσις ἐπιστήμης: οὐχ οὕτως; ἔφην.
ναί, ἔφη.
τίνα ποτ' οὖν ἂν κτησάμενοι ἐπιστήμην ὀρθῶς
288d
starting from where I left off before, I shall try, as best I can, to describe what follows on from that, to see if I can rouse them to action and make them, in merciful commensuration of my earnest endeavor, be earnest themselves.


Will you, Cleinias, I asked, please remind me of the point at which we left off? Now, as far as I can tell, it was something like this: we ended by agreeing that one ought to pursue wisdom, did we not?


Yes, he said.


And this pursuit—called philosophy—is an acquiring of knowledge. Is it not so? I asked.


Yes, he said.


Then what knowledge should we acquire if we acquired it rightly?
288e
κτησαίμεθα; ἆρ' οὐ τοῦτο μὲν ἁπλοῦν, ὅτι ταύτην ἥτις ἡμᾶς ὀνήσει;
πάνυ γ', ἔφη.
ἆρ' οὖν ἄν τι ἡμᾶς ὀνήσειεν, εἰ ἐπισταίμεθα γιγνώσκειν περιιόντες ὅπου τῆς γῆς χρυσίον πλεῖστον κατορώρυκται;
ἴσως, ἔφη.
ἀλλὰ τὸ πρότερον, ἦν δ' ἐγώ, τοῦτό γε ἐξηλέγξαμεν, ὅτι οὐδὲν πλέον, οὐδ' εἰ ἄνευ πραγμάτων καὶ τοῦ ὀρύττειν τὴν γῆν τὸ πᾶν ἡμῖν χρυσίον γένοιτο: ὥστε οὐδ' εἰ τὰς πέτρας χρυσᾶς ἐπισταίμεθα
288e
Is it not absolutely clear that it must be that knowledge which will profit us?


Certainly, he said.


Now will it profit us at all, if we know how to tell, as we go about, where the earth has most gold buried in it?


Perhaps, he said.


But yet, I went on, we refuted that former proposition, agreeing that even if without any trouble or digging the earth we got all the gold in the world, we should gain nothing, so that not if we knew how
289a
ποιεῖν, οὐδενὸς ἂν ἀξία ἡ ἐπιστήμη εἴη. εἰ γὰρ μὴ καὶ χρῆσθαι ἐπιστησόμεθα τῷ χρυσίῳ, οὐδὲν ὄφελος αὐτοῦ ἐφάνη ὄν: ἢ οὐ μέμνησαι; ἔφην ἐγώ.
πάνυ γ', ἔφη, μέμνημαι.
οὐδέ γε, ὡς ἔοικε, τῆς ἄλλης ἐπιστήμης ὄφελος γίγνεται οὐδέν, οὔτε χρηματιστικῆς οὔτε ἰατρικῆς οὔτε ἄλλης οὐδεμιᾶς, ἥτις ποιεῖν τι ἐπίσταται, χρῆσθαι δὲ μὴ ᾧ ἂν ποιήσῃ: οὐχ οὕτως;
συνέφη.
οὐδέ γε εἴ τις ἔστιν ἐπιστήμη
289a
to turn the rocks into gold would our knowledge be of any worth. For unless we know how to use the gold, we found no advantage in it. Do you not remember? I asked.


Certainly I do, he said.


Nor, it seems, do we get any advantage from all other knowledge, whether of money-making or medicine or any other that knows how to make things, without knowing how to use the thing made. Is it not so?


He agreed.


Nor again, if there is a knowledge
289b
ὥστε ἀθανάτους ποιεῖν, ἄνευ τοῦ ἐπίστασθαι τῇ ἀθανασίᾳ χρῆσθαι οὐδὲ ταύτης ἔοικεν ὄφελος οὐδέν, εἴ τι δεῖ τοῖς πρόσθεν ὡμολογημένοις τεκμαίρεσθαι.
συνεδόκει ἡμῖν πάντα ταῦτα.
τοιαύτης τινὸς ἄρα ἡμῖν ἐπιστήμης δεῖ, ὦ καλὲ παῖ, ἦν δ' ἐγώ, ἐν ᾗ συμπέπτωκεν ἅμα τό τε ποιεῖν καὶ τὸ ἐπίστασθαι χρῆσθαι τούτῳ ὃ ἂν ποιῇ.
φαίνεται, ἔφη.
πολλοῦ ἄρα δεῖ, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς λυροποιοὺς δεῖν
289b
enabling one to make men immortal, does this, if we lack the knowledge how to use immortality, seem to bring any advantage either, if we are to infer anything from our previous admissions.


On all these points we agreed.


Then the sort of knowledge we require, fair youth, I said, is that in which there happens to be a union of making and knowing how to use the thing made.


Apparently, he said.


So we ought, it seems, to aim at something far other than being lyre-makers
289c
εἶναι καὶ τοιαύτης τινὸς ἐπιστήμης ἐπηβόλους. ἐνταῦθα γὰρ δὴ χωρὶς μὲν ἡ ποιοῦσα τέχνη, χωρὶς δὲ ἡ χρωμένη διῄρηται τοῦ αὐτοῦ πέρι: ἡ γὰρ λυροποιικὴ καὶ ἡ κιθαριστικὴ πολὺ διαφέρετον ἀλλήλοιν. οὐχ οὕτως;
συνέφη.
οὐδὲ μὴν αὐλοποιικῆς γε δῆλον ὅτι δεόμεθα: καὶ γὰρ αὕτη ἑτέρα τοιαύτη.
συνεδόκει.
ἀλλὰ πρὸς θεῶν, ἔφην ἐγώ, εἰ τὴν λογοποιικὴν τέχνην μάθοιμεν, ἆρά ἐστιν αὕτη ἣν ἔδει κεκτημένους ἡμᾶς εὐδαίμονας εἶναι;
οὐκ οἶμαι, ἔφη, ἐγώ, ὁ Κλεινίας ὑπολαβών.
289c
or possessing that kind of knowledge. For in this case the art that makes and the art that uses are quite distinct, dealing in separation with the same thing; since there is a wide difference between the art of making lyres and that of harp-playing. Is it not so?


He agreed.


Nor again, obviously, do we require an art of flute-making; for this is another of the same kind.


He assented.


Now in good earnest, I asked, if we were to learn the art of speech-making, can that be the art we should acquire if we would be happy?


I for one think not, said Cleinias, interposing.
289d
τίνι τεκμηρίῳ, ἦν δ' ἐγώ, χρῇ;


ὁρῶ, ἔφη, τινὰς λογοποιούς, οἳ τοῖς ἰδίοις λόγοις, οἷς αὐτοὶ ποιοῦσιν, οὐκ ἐπίστανται χρῆσθαι, ὥσπερ οἱ λυροποιοὶ ταῖς λύραις, ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα ἄλλοι δυνατοὶ χρῆσθαι οἷς ἐκεῖνοι ἠργάσαντο, οἱ λογοποιεῖν αὐτοὶ ἀδύνατοι: δῆλον οὖν ὅτι καὶ περὶ λόγους χωρὶς ἡ τοῦ ποιεῖν τέχνη καὶ ἡ τοῦ χρῆσθαι.


ἱκανόν μοι δοκεῖς, ἔφην ἐγώ, τεκμήριον λέγειν, ὅτι οὐχ αὕτη ἐστὶν ἡ τῶν λογοποιῶν τέχνη, ἣν ἂν κτησάμενός τις εὐδαίμων εἴη. καίτοι ἐγὼ ᾤμην ἐνταῦθά που φανήσεσθαι
289d
On what proof do you rely? I asked.


I see, he said, certain speech-writers who do not know how to use the special arguments composed by themselves, just as lyre-makers in regard to their lyres: in the former case also there are other persons able to use what the makers produced, while being themselves unable to make the written speech. Hence it is clear that in speech likewise there are two distinct arts, one of making and one of using.


I think you give sufficient proof, I said, that this art of the speech-writers cannot be that whose acquisition would make one happy. And yet I fancied that somewhere about this point would appear the knowledge which we have been seeking all this while.
289e
τὴν ἐπιστήμην ἣν δὴ πάλαι ζητοῦμεν. καὶ γάρ μοι οἵ τε ἄνδρες αὐτοὶ οἱ λογοποιοί, ὅταν συγγένωμαι αὐτοῖς, ὑπέρσοφοι, ὦ Κλεινία, δοκοῦσιν εἶναι, καὶ αὐτὴ ἡ τέχνη αὐτῶν θεσπεσία τις καὶ ὑψηλή. καὶ μέντοι οὐδὲν θαυμαστόν: ἔστι γὰρ τῆς τῶν ἐπῳδῶν τέχνης μόριον μικρῷ τε ἐκείνης ὑποδεεστέρα.
289e
For not only do these speech-writers themselves, when I am in their company, impress me as prodigiously clever, Cleinias, but their art itself seems so exalted as to be almost inspired. However, this is not surprising; for it is a part of the sorcerer's art,
290a
ἡ μὲν γὰρ τῶν ἐπῳδῶν ἔχεών τε καὶ φαλαγγίων καὶ σκορπίων καὶ τῶν ἄλλων θηρίων τε καὶ νόσων κήλησίς ἐστιν, ἡ δὲ δικαστῶν τε καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων κήλησίς τε καὶ παραμυθία τυγχάνει οὖσα: ἢ σοί, ἔφην ἐγώ, ἄλλως πως δοκεῖ;


οὔκ, ἀλλ' οὕτω μοι φαίνεται, ἔφη, ὡς σὺ λέγεις.


ποῖ οὖν, ἔφην ἐγώ, τραποίμεθ' ἂν ἔτι; ἐπὶ ποίαν τέχνην;


ἐγὼ μὲν οὐκ εὐπορῶ, ἔφη.


ἀλλ', ἦν δ' ἐγώ, ἐμὲ οἶμαι ηὑρηκέναι.


τίνα; ἔφη ὁ Κλεινίας.
290a
and only slightly inferior to that. The sorcerer's art is the charming of snakes and tarantulas and scorpions and other beasts and diseases, while the other is just the charming and soothing of juries, assemblies, crowds, and so forth. Or does it strike you differently? I asked.


No, it appears to me, he replied, to be as you say.


Which way then, said I, shall we turn now? What kind of art shall we try?


For my part, he said, I have no suggestion.


Why, I think I have found it myself, I said.


What is it? said Cleinias.
290b
ἡ στρατηγική μοι δοκεῖ, ἔφην ἐγώ, τέχνη παντὸς μᾶλλον εἶναι ἣν ἄν τις κτησάμενος εὐδαίμων εἴη.


οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ.


πῶς; ἦν δ' ἐγώ.


θηρευτική τις ἥδε γέ ἐστιν τέχνη ἀνθρώπων.


τί δὴ οὖν; ἔφην ἐγώ.


οὐδεμία, ἔφη, τῆς θηρευτικῆς αὐτῆς ἐπὶ πλέον ἐστὶν ἢ ὅσον θηρεῦσαι καὶ χειρώσασθαι: ἐπειδὰν δὲ χειρώσωνται τοῦτο ὃ ἂν θηρεύωνται, οὐ δύνανται τούτῳ χρῆσθαι, ἀλλ' οἱ μὲν κυνηγέται καὶ οἱ ἁλιῆς τοῖς ὀψοποιοῖς παραδιδόασιν, οἱ
290b
Generalship, I replied, strikes me as the art whose acquisition above all others would make one happy.


I do not think so.


Why not? I asked.


In a sense, this is an art of hunting men.


What then? I said.


No part of actual hunting, he replied, covers more than the province of chasing and overcoming; and when they have overcome the creature they are chasing, they are unable to use it: the huntsmen or the fishermen hand it over to the caterers, and so it is too with the geometers, astronomers, and calculators—
290c
δ' αὖ γεωμέτραι καὶ οἱ ἀστρονόμοι καὶ οἱ λογιστικοί—θηρευτικοὶ γάρ εἰσι καὶ οὗτοι: οὐ γὰρ ποιοῦσι τὰ διαγράμματα ἕκαστοι τούτων, ἀλλὰ τὰ ὄντα ἀνευρίσκουσιν—ἅτε οὖν χρῆσθαι αὐτοὶ αὐτοῖς οὐκ ἐπιστάμενοι, ἀλλὰ θηρεῦσαι μόνον, παραδιδόασι δήπου τοῖς διαλεκτικοῖς καταχρῆσθαι αὐτῶν τοῖς εὑρήμασιν, ὅσοι γε αὐτῶν μὴ παντάπασιν ἀνόητοί εἰσιν.


εἶεν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ κάλλιστε καὶ σοφώτατε Κλεινία: τοῦτο οὕτως ἔχει;


πάνυ μὲν οὖν. καὶ οἵ γε στρατηγοί, ἔφη, οὕτω τὸν αὐτὸν
290c
for these also are hunters in their way, since they are not in each case diagram-makers, but discover the realities of things
—and so, not knowing how to use their prey, but only how to hunt, I take it they hand over their discoveries to the dialecticians to use properly, those of them, at least, who are not utter blockheads.


Very good, I said, most handsome and ingenious Cleinias; and is this really so?


To be sure it is; and so, in the same way, with the generals. When they have hunted either a city or
290d
τρόπον: ἐπειδὰν ἢ πόλιν τινὰ θηρεύσωνται ἢ στρατόπεδον, παραδιδόασι τοῖς πολιτικοῖς ἀνδράσιν—αὐτοὶ γὰρ οὐκ ἐπίστανται χρῆσθαι τούτοις ἃ ἐθήρευσαν—ὥσπερ οἶμαι οἱ ὀρτυγοθῆραι τοῖς ὀρτυγοτρόφοις παραδιδόασιν. εἰ οὖν, ἦ δ' ὅς, δεόμεθα ἐκείνης τῆς τέχνης, ἥτις ᾧ ἂν κτήσηται ἢ ποιήσασα ἢ θηρευσαμένη αὐτὴ καὶ ἐπιστήσεται χρῆσθαι, καὶ ἡ τοιαύτη ποιήσει ἡμᾶς μακαρίους, ἄλλην δή τινα, ἔφη, ζητητέον ἀντὶ τῆς στρατηγικῆς.
290d
an army, they hand it over to the politicians—since they themselves do not know how to use what they have hunted—just as quail-hunters, I suppose, hand over their birds to the quail-keepers. If, therefore, he went on, we are looking for that art which itself shall know how to use what it has acquired either in making or chasing, and if this is the sort that will make us blest, we must reject generalship, he said, and seek out some other.
290e
Κρίτων:
τί λέγεις σύ, ὦ Σώκρατες; ἐκεῖνο τὸ μειράκιον τοιαῦτ' ἐφθέγξατο;
Σωκράτης:
οὐκ οἴει, ὦ Κρίτων;
Κρίτων:
μὰ Δί' οὐ μέντοι. οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἐγώ, εἰ ταῦτ' εἶπεν, οὔτ' Εὐθυδήμου οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἔτ' ἀνθρώπου δεῖσθαι εἰς παιδείαν.
Σωκράτης:
ἀλλ' ἄρα, ὦ πρὸς Διός, μὴ ὁ Κτήσιππος ἦν ὁ ταῦτ' εἰπών, ἐγὼ δὲ οὐ μέμνημαι;
290e
Crito:
What is this, Socrates? Such a pronouncement from that stripling!
Socrates:
You do not believe it is his, Crito?
Crito:
I should rather think not. For I am sure, if he spoke thus, he has no need of education from Euthydemus or anyone else.
Socrates:
But then, Heaven help me! I wonder if it was Ctesippus who said it, and my memory fails me.
291a
Κρίτων:
ποῖος Κτήσιππος;
Σωκράτης:
ἀλλὰ μὴν τόδε γε εὖ οἶδα, ὅτι οὔτε Εὐθύδημος οὔτε Διονυσόδωρος ἦν ὁ εἰπὼν ταῦτα: ἀλλ', ὦ δαιμόνιε Κρίτων, μή τις τῶν κρειττόνων παρὼν αὐτὰ ἐφθέγξατο; ὅτι γὰρ ἤκουσά γε ταῦτα, εὖ οἶδα.
Κρίτων:
ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες: τῶν κρειττόνων μέντοι τις ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ πολύ γε. ἀλλὰ μετὰ τοῦτο ἔτι τινὰ ἐζητήσατε τέχνην; καὶ ηὕρετε ἐκείνην ἢ οὐχ ηὕρετε, ἧς ἕνεκα ἐζητεῖτε;
291a
Crito:
Very like Ctesippus!
Socrates:
Well, of this at any rate I am certain, that it was neither Euthydemus nor Dionysodorus who said it. Tell me, mysterious Crito, was it some superior power that was there to speak it? For that speech I heard, I am sure.
Crito:
Yes, I promise you, Socrates: I fancy it was indeed some superior power—very much so. But after that, did you go on looking for a suitable art? Did you find the one which you had as the object of your search, or not?
291b
Σωκράτης:
πόθεν, ὦ μακάριε, ηὕρομεν; ἀλλ' ἦμεν πάνυ γελοῖοι: ὥσπερ τὰ παιδία τὰ τοὺς κορύδους διώκοντα, ἀεὶ ᾠόμεθα ἑκάστην τῶν ἐπιστημῶν αὐτίκα λήψεσθαι, αἱ δ' ἀεὶ ὑπεξέφευγον. τὰ μὲν οὖν πολλὰ τί ἄν σοι λέγοιμι; ἐπὶ δὲ δὴ τὴν βασιλικὴν ἐλθόντες τέχνην καὶ διασκοπούμενοι αὐτὴν εἰ αὕτη εἴη ἡ τὴν εὐδαιμονίαν παρέχουσά τε καὶ ἀπεργαζομένη, ἐνταῦθα ὥσπερ εἰς λαβύρινθον ἐμπεσόντες, οἰόμενοι ἤδη ἐπὶ τέλει εἶναι, περικάμψαντες πάλιν ὥσπερ ἐν ἀρχῇ τῆς
291b
Socrates:
Find it, my good fellow! No, we were in a most ridiculous state; like children who run after crested larks, we kept on believing each moment we were just going to catch this or that one of the knowledges, while they as often slipped from our grasp. What need to tell you the story at length? When we reached the kingly art, and were examining it to see if we had here what provides and produces happiness, at this point we were involved in a labyrinth: when we supposed we had arrived at the end, we twisted about again
291c
ζητήσεως ἀνεφάνημεν ὄντες καὶ τοῦ ἴσου δεόμενοι ὅσουπερ ὅτε τὸ πρῶτον ἐζητοῦμεν.
Κρίτων:
πῶς δὴ τοῦτο ὑμῖν συνέβη, ὦ Σώκρατες;
Σωκράτης:
ἐγὼ φράσω. ἔδοξε γὰρ δὴ ἡμῖν ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ βασιλικὴ τέχνη ἡ αὐτὴ εἶναι.
Κρίτων:
τί οὖν δή;
Σωκράτης:
ταύτῃ τῇ τέχνῃ ἥ τε στρατηγικὴ καὶ αἱ ἄλλαι παραδιδόναι ἄρχειν τῶν ἔργων ὧν αὐταὶ δημιουργοί εἰσιν, ὡς μόνῃ ἐπισταμένῃ χρῆσθαι. σαφῶς οὖν ἐδόκει ἡμῖν αὕτη εἶναι ἣν ἐζητοῦμεν, καὶ ἡ αἰτία τοῦ ὀρθῶς πράττειν ἐν τῇ
291c
and found ourselves practically at the beginning of our search, and just as sorely in want as when we first started on it.
Crito:
How did this happen to you, Socrates?
Socrates:
I will tell you. We took the view that the statesman's and the monarch's arts were one and the same.
Crito:
Well, what then?
Socrates:
To this art, we thought, generalship and the other arts handed over the management of the productions of their own trades, as this one alone knew how to use them. So it seemed clear to us that this was the one we were seeking,
291d
πόλει, καὶ ἀτεχνῶς κατὰ τὸ Αἰσχύλου ἰαμβεῖον μόνη ἐν τῇ πρύμνῃ καθῆσθαι τῆς πόλεως, πάντα κυβερνῶσα καὶ πάντων ἄρχουσα πάντα χρήσιμα ποιεῖν.
Κρίτων:
οὐκοῦν καλῶς ὑμῖν ἐδόκει, ὦ Σώκρατες;
Σωκράτης:
σὺ κρινεῖς, ὦ Κρίτων, ἐὰν βούλῃ ἀκούειν καὶ τὰ μετὰ ταῦτα συμβάντα ἡμῖν. αὖθις γὰρ δὴ πάλιν ἐσκοποῦμεν ὧδέ πως: φέρε, πάντων ἄρχουσα ἡ βασιλικὴ τέχνη τὶ ἡμῖν
291d
and was the cause of right conduct in the state, and precisely as Aeschylus' line
expresses it, is seated alone at the helm of the city, steering the whole, commanding the whole, and making the whole useful.
Crito:
And surely your notion was a good one, Socrates?
Socrates:
You shall judge of that, Crito, if you care to hear what befell us thereafter. For later on we reconsidered it somewhat in this manner: Look now, does the monarch's art, that rules over all, produce any effect
291e
ἀπεργάζεται ἔργον ἢ οὐδέν; πάντως δήπου, ἡμεῖς ἔφαμεν πρὸς ἀλλήλους. οὐ καὶ σὺ ἂν ταῦτα φαίης, ὦ Κρίτων;
Κρίτων:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
τί οὖν ἂν φαίης αὐτῆς ἔργον εἶναι; ὥσπερ εἰ σὲ ἐγὼ ἐρωτῴην, πάντων ἄρχουσα ἡ ἰατρικὴ ὧν ἄρχει, τί ἔργον παρέχεται; οὐ τὴν ὑγίειαν <ἂν> φαίης;
Κρίτων:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
τί δὲ ἡ ὑμετέρα τέχνη ἡ γεωργία; πάντων ἄρχουσα
291e
or not? Certainly it does, of course, we said to one another. Would you not say so too, Crito?
Crito:
I would.
Socrates:
Then what would you say is its effect? For instance, if I were to ask you whether medicine, in ruling over all that comes under its rule, has any effect to show; would you not say: Yes, health?
Crito:
I would.
Socrates:
And what about your art of agriculture? In ruling over all
292a
ὧν ἄρχει, τί [ἔργον] ἀπεργάζεται; οὐ τὴν τροφὴν ἂν φαίης τὴν ἐκ τῆς γῆς παρέχειν ἡμῖν;
Κρίτων:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
τί δὲ ἡ βασιλικὴ πάντων ἄρχουσα ὧν ἄρχει; τί ἀπεργάζεται; ἴσως οὐ πάνυ γ' εὐπορεῖς.
Κρίτων:
μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς, ὦ Κρίτων: ἀλλὰ τοσόνδε γε οἶσθα, ὅτι εἴπερ ἐστὶν αὕτη ἣν ἡμεῖς ζητοῦμεν, ὠφέλιμον αὐτὴν δεῖ εἶναι.
Κρίτων:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἀγαθόν γέ τι δεῖ ἡμῖν αὐτὴν παραδιδόναι;
Κρίτων:
ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες.
292a
that comes under its rule, what effect does it produce? Would you not say that it supplies us with food from the earth?
Crito:
I would.
Socrates:
And what of the monarch's art? In ruling over all that comes under its rule, what does it produce? Perhaps you are not quite ready with the answer.
Crito:
I am not indeed, Socrates.
Socrates:
Nor were we, Crito; yet so much you know, that if this is really the one we are seeking, it must be beneficial.
Crito:
Certainly.
Socrates:
Then surely it must purvey something good?
Crito:
Necessarily, Socrates.
292b
Σωκράτης:
ἀγαθὸν δέ γέ που ὡμολογήσαμεν ἀλλήλοις ἐγώ τε καὶ Κλεινίας οὐδὲν εἶναι ἄλλο ἢ ἐπιστήμην τινά.
Κρίτων:
ναί, οὕτως ἔλεγες.
Σωκράτης:
οὐκοῦν τὰ μὲν ἄλλα ἔργα, ἃ φαίη ἄν τις πολιτικῆς εἶναι—πολλὰ δέ που ταῦτ' ἂν εἴη, οἷον πλουσίους τοὺς πολίτας παρέχειν καὶ ἐλευθέρους καὶ ἀστασιάστους—πάντα ταῦτα οὔτε κακὰ οὔτε ἀγαθὰ ἐφάνη, ἔδει δὲ σοφοὺς ποιεῖν καὶ ἐπιστήμης μεταδιδόναι, εἴπερ ἔμελλεν αὕτη εἶναι ἡ
292b
Socrates:
And you know we agreed with each other, Cleinias and I, that nothing can be good but some sort of knowledge.
Crito:
Yes, so you told me.
Socrates:
And it was found that all effects in general that you may ascribe to statesmanship—and a great many of them there must be, presumably, if the citizens are to be made wealthy and free and immune from faction—all these things were neither bad nor good, while this art must make us wise and impart knowledge, if it really was to be the one which benefited us
292c
ὠφελοῦσά τε καὶ εὐδαίμονας ποιοῦσα.
Κρίτων:
ἔστι ταῦτα: τότε γοῦν οὕτως ὑμῖν ὡμολογήθη, ὡς σὺ τοὺς λόγους ἀπήγγειλας.
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν ἡ βασιλικὴ σοφοὺς ποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀγαθούς;
Κρίτων:
τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες;
Σωκράτης:
ἀλλ' ἆρα πάντας καὶ πάντα ἀγαθούς; καὶ πᾶσαν ἐπιστήμην, σκυτοτομικήν τε καὶ τεκτονικὴν καὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας, αὕτη ἡ παραδιδοῦσά ἐστιν;
Κρίτων:
οὐκ οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες.
292c
and made us happy.
Crito:
True: so at all events you agreed then, by your account of the discussion.
Socrates:
Then do you think that kingship makes men wise and good?
Crito:
Why not, Socrates?
Socrates:
But does it make all men good, and in all things? And is this the art that confers every sort of knowledge—shoe-making and carpentry and so forth?
Crito:
No, I think not, Socrates.
292d
Σωκράτης:
ἀλλὰ τίνα δὴ ἐπιστήμην; ᾗ τί χρησόμεθα; τῶν μὲν γὰρ ἔργων οὐδενὸς δεῖ αὐτὴν δημιουργὸν εἶναι τῶν μήτε κακῶν μήτε ἀγαθῶν, ἐπιστήμην δὲ παραδιδόναι μηδεμίαν ἄλλην ἢ αὐτὴν ἑαυτήν. λέγωμεν δὴ οὖν τίς ποτέ ἐστιν αὕτη, ᾗ τί χρησόμεθα; βούλει φῶμεν, ὦ Κρίτων, ᾗ ἄλλους ἀγαθοὺς ποιήσομεν;
Κρίτων:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
οἳ τί ἔσονται ἡμῖν ἀγαθοὶ καὶ τί χρήσιμοι; ἢ ἔτι λέγωμεν ὅτι ἄλλους ποιήσουσιν, οἱ δὲ ἄλλοι ἐκεῖνοι ἄλλους;
292d
Socrates:
Well, what knowledge does it give ? What use can we make of it? It is not to be a producer of any of the effects which are neither bad nor good, while it is to confer no other knowledge but itself. Shall we try and say what it is, and what use we shall make of it? Do you mind if we describe it, Crito, as that whereby we shall make other men good?
Crito:
I quite agree.
Socrates:
And in what respect are we going to have these men good, and in what useful? Or shall we venture to say they are to make others so, and these again others? In what respect they can possibly be good is nowhere evident to us,
292e
ὅτι δέ ποτε ἀγαθοί εἰσιν, οὐδαμοῦ ἡμῖν φαίνονται, ἐπειδήπερ τὰ ἔργα τὰ λεγόμενα εἶναι τῆς πολιτικῆς ἠτιμάσαμεν, ἀλλ' ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον ὁ Διὸς Κόρινθος γίγνεται, καὶ ὅπερ ἔλεγον, τοῦ ἴσου ἡμῖν ἐνδεῖ ἢ ἔτι πλέονος πρὸς τὸ εἰδέναι τίς ποτέ ἐστιν ἡ ἐπιστήμη ἐκείνη ἣ ἡμᾶς εὐδαίμονας ποιήσει;
Κρίτων:
νὴ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, εἰς πολλήν γε ἀπορίαν, ὡς ἔοικεν, ἀφίκεσθε.
Σωκράτης:
ἔγωγε οὖν καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ἐπειδὴ ἐν ταύτῃ
292e
since we have discredited all the business commonly called politics, and it is merely a case of the proverbial “Corinthus Divine”
; and, as I was saying, we are equally or even worse at fault as to what that knowledge can be which is to make us happy.
Crito:
Upon my word, Socrates, you got yourselves there, it seems, into a pretty fix.
Socrates:
So then I myself, Crito, finding
293a
τῇ ἀπορίᾳ ἐνεπεπτώκη, πᾶσαν ἤδη φωνὴν ἠφίειν, δεόμενος τοῖν ξένοιν ὥσπερ Διοσκούρων ἐπικαλούμενος σῶσαι ἡμᾶς, ἐμέ τε καὶ τὸ μειράκιον, ἐκ τῆς τρικυμίας τοῦ λόγου, καὶ παντὶ τρόπῳ σπουδάσαι, καὶ σπουδάσαντας ἐπιδεῖξαι τίς ποτ' ἐστὶν ἡ ἐπιστήμη ἧς τυχόντες ἂν καλῶς τὸν ἐπίλοιπον βίον διέλθοιμεν.
Κρίτων:
τί οὖν; ἠθέλησέν τι ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὁ Εὐθύδημος;
Σωκράτης:
πῶς γὰρ οὔ; καὶ ἤρξατό γε, ὦ ἑταῖρε, πάνυ μεγαλοφρόνως τοῦ λόγου ὧδε—
293a
I had fallen into this perplexity, began to exclaim at the top of my voice, beseeching the two strangers as though I were calling upon the Heavenly Twins to save us, the lad and myself, from the mighty wave
of the argument, and to give us the best of their efforts, and this done, to make plain to us what that knowledge can be of which we must get hold if we are to spend the remainder of our lives in a proper way
Crito:
Well, did Euthydemus consent to propound anything for you?
Socrates:
Why, certainly; and he began his discourse, my good friend, in this very lofty-minded fashion:
293b
πότερον δή σε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ταύτην τὴν ἐπιστήμην, περὶ ἣν πάλαι ἀπορεῖτε, διδάξω, ἢ ἐπιδείξω ἔχοντα;


ὦ μακάριε, ἦν δ' ἐγώ, ἔστι δὲ ἐπὶ σοὶ τοῦτο;


πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.


ἐπίδειξον τοίνυν με νὴ Δί', ἔφην ἐγώ, ἔχοντα: πολὺ γὰρ ῥᾷον ἢ μανθάνειν τηλικόνδε ἄνδρα.


φέρε δή μοι ἀπόκριναι, ἔφη: ἔστιν ὅτι ἐπίστασαι;
πάνυ γε, ἦν δ' ἐγώ, καὶ πολλά, σμικρά γε.
ἀρκεῖ, ἔφη. ἆρ' οὖν δοκεῖς οἷόν τέ τι τῶν ὄντων τοῦτο ὃ τυγχάνει ὄν, αὐτὸ τοῦτο
293b
Would you rather, Socrates, that I instructed you as to this knowledge which has baffled you all this while, or propound that you have it?


0 gifted sir, I exclaimed, and have you the power to do this?


Certainly I have, he replied.


Then for Heaven's sake, I cried, propound that I have it! This will be much easier than learning foraman of my age.


Come then, answer me this, he said: Do you know anything?


Yes, indeed, I replied. and many things, though trifles.


That is enough, he said; now do you think it possible that anything that is should not be just that which it actually is?


On my soul, not I.
293c
μὴ εἶναι;
ἀλλὰ μὰ Δί' οὐκ ἔγωγε.
οὐκοῦν σύ, ἔφη, ἐπίστασαί τι;
ἔγωγε.
οὐκοῦν ἐπιστήμων εἶ, εἴπερ ἐπίστασαι;
πάνυ γε, τούτου γε αὐτοῦ.
οὐδὲν διαφέρει: ἀλλ' οὐκ ἀνάγκη σε ἔχει πάντα ἐπίστασθαι ἐπιστήμονά γε ὄντα;
μὰ Δί', ἔφην ἐγώ: ἐπεὶ πολλὰ ἄλλ' οὐκ ἐπίσταμαι.
οὐκοῦν εἴ τι μὴ ἐπίστασαι, οὐκ ἐπιστήμων εἶ.
ἐκείνου γε, ὦ φίλε, ἦν δ' ἐγώ.
ἧττον οὖν τι, ἔφη, οὐκ ἐπιστήμων εἶ; ἄρτι δὲ ἐπιστήμων ἔφησθα εἶναι: καὶ οὕτως τυγχάνεις ὢν
293c
Now you, he said, know something?


I do.


Then you are knowing, if you really know?


Certainly, in just that something.


That makes no difference; you are not under a necessity of knowing everything, if you are knowing?


No, to be sure, I replied; for there are many other things which I do not know.


Then if you do not know something, you are not knowing?


Not in that thing, my dear sir, I replied.


Are you therefore any the less unknowing? Just now you said you were knowing;
293d
αὐτὸς οὗτος ὃς εἶ, καὶ αὖ πάλιν οὐκ εἶ, κατὰ ταὐτὰ ἅμα.


εἶεν, ἦν δ' ἐγώ, Εὐθύδημε: τὸ γὰρ λεγόμενον, καλὰ δὴ παταγεῖς: πῶς οὖν ἐπίσταμαι ἐκείνην τὴν ἐπιστήμην ἣν ἐζητοῦμεν; ὡς δὴ τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν τὸ αὐτὸ εἶναί τε καὶ μή, εἴπερ ἓν ἐπίσταμαι, ἅπαντα ἐπίσταμαι—οὐ γὰρ ἂν εἴην ἐπιστήμων τε καὶ ἀνεπιστήμων ἅμα—ἐπεὶ δὲ πάντα ἐπίσταμαι, κἀκείνην δὴ τὴν ἐπιστήμην ἔχω: ἆρα οὕτως λέγεις, καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ σοφόν;
293d
so here you are, actually the very man that you are, and again, not that man, in regard to the same matter and at the same time!


Admitted, Euthydemus, I said: as the saying goes, “well said whate'er you say.” How therefore do I know that knowledge which we were seeking? Since forsooth it is impossible for the same thing to be so and not be so; by knowing one thing I know all;—for I could not be at once both knowing and unknowing;—and as I know everything I have that knowledge to boot: is that your line of argument? Is this your wisdom?
293e
αὐτὸς σαυτόν γε δὴ ἐξελέγχεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες.


τί δέ, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Εὐθύδημε, σὺ οὐ πέπονθας τοῦτο τὸ αὐτὸ πάθος; ἐγὼ γάρ τοι μετὰ σοῦ ὁτιοῦν ἂν πάσχων καὶ μετὰ Διονυσοδώρου τοῦδε, φίλης κεφαλῆς, οὐκ ἂν πάνυ ἀγανακτοίην. εἰπέ μοι, σφὼ οὐχὶ τὰ μὲν ἐπίστασθον τῶν ὄντων, τὰ δὲ οὐκ ἐπίστασθον;


ἥκιστά γε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Διονυσόδωρος.


πῶς λέγετον; ἔφην ἐγώ: ἀλλ' οὐδὲν ἄρα ἐπίστασθον;


καὶ μάλα, ἦ δ' ὅς.
293e
Yes, you see, Socrates, he said, your own words refute you.


Well, but, Euthydemus, I continued, are you not in the same plight? I assure you, so long as I had you and this dear fellow Dionysodorus to share my lot, however hard, I should have nothing to complain of. Tell me, you both know some existent things, of course, and others you do not?


By no means, Socrates, said Dionysodorus.


How do you mean? I asked: do you then not know anything?


Oh yes, we do, he said.
294a
πάντ' ἄρα, ἔφην ἐγώ, ἐπίστασθον, ἐπειδήπερ καὶ ὁτιοῦν;


πάντ', ἔφη: καὶ σύ γε πρός, εἴπερ καὶ ἓν ἐπίστασαι, πάντα ἐπίστασαι.


ὦ Ζεῦ, ἔφην ἐγώ, ὡς θαυμαστὸν λέγεις καὶ ἀγαθὸν μέγα πεφάνθαι. μῶν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι πάντ' ἐπίστανται, ἢ οὐδέν;


οὐ γὰρ δήπου, ἔφη, τὰ μὲν ἐπίστανται, τὰ δ' οὐκ ἐπίστανται, καὶ εἰσὶν ἅμα ἐπιστήμονές τε καὶ ἀνεπιστήμονες.


ἀλλὰ τί; ἦν δ' ἐγώ.


πάντες, ἦ δ' ὅς, πάντα ἐπίστανται, εἴπερ καὶ ἕν.
294a
So you know everything, I asked, since you know anything?


Everything, he replied; yes, and you too, if you know one thing, know all.


Good Heavens, I cried, what a wonderful statement! What a great blessing to boast of! And the rest of mankind, do they know everything or nothing?


Surely, he said, they cannot know some things and not others, and so be at once knowing and unknowing.


But what then? I asked.


All men, he replied, know all things, if they know one.


In the name of goodness,
294b
ὦ πρὸς τῶν θεῶν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε—δῆλοι γάρ μοί ἐστον ἤδη ὅτι σπουδάζετον, καὶ μόλις ὑμᾶς προυκαλεσάμην σπουδάζειν—αὐτὼ τῷ ὄντι πάντα ἐπίστασθον; οἷον τεκτονικὴν καὶ σκυτικήν;


πάνυ γ', ἔφη.


ἦ καὶ νευρορραφεῖν δυνατώ ἐστον;


καὶ ναὶ μὰ Δία καττύειν, ἔφη.


ἦ καὶ τὰ τοιαῦτα, τοὺς ἀστέρας ὁπόσοι εἰσί, καὶ τὴν ἄμμον;


πάνυ γε, ἦ δ' ὅς: εἶτ' οὐκ ἂν οἴει ὁμολογῆσαι ἡμᾶς;


καὶ ὁ Κτήσιππος ὑπολαβών: πρὸς Διός, ἔφη, Διονυσόδωρε,
294b
Dionysodorus, I said—for now I can see both of you are serious; before, I could hardly prevail on you to be so—do you yourselves really know everything? Carpentry, for instance, and shoe-making?


Certainly, he said.


And you are good hands at leather-stitching?


Why yes, in faith, and cobbling, he said.


And are you good also at such things as counting the stars, and the sand?


Certainly, he said: can you think we would not admit that also?


Here Ctesippus broke in: Be so good,
294c
τεκμήριόν τί μοι τούτων ἐπιδείξατον τοιόνδε, ᾧ εἴσομαι ὅτι ἀληθῆ λέγετον.


τί ἐπιδείξω; ἔφη.


οἶσθα Εὐθύδημον ὁπόσους ὀδόντας ἔχει, καὶ ὁ Εὐθύδημος ὁπόσους σύ;


οὐκ ἐξαρκεῖ σοι, ἔφη, ἀκοῦσαι ὅτι πάντα ἐπιστάμεθα;


μηδαμῶς, ἦ δ' ὅς, ἀλλὰ τοῦτο ἔτι ἡμῖν μόνον εἴπατον καὶ ἐπιδείξατον ὅτι ἀληθῆ λέγετον: καὶ ἐὰν εἴπητον ὁπόσους ἑκάτερος ἔχει ὑμῶν, καὶ φαίνησθε γνόντες ἡμῶν ἀριθμησάντων, ἤδη πεισόμεθα ὑμῖν καὶ τἆλλα.
294c
Dionysodorus, he said, as to place some such evidence before me as will convince me that what you say is true.


What shall I put forward? he asked.


Do you know how many teeth Euthydemus has, and does Euthydemus know how many you have?


Are you not content, he rejoined, to be told that we know everything?


No, do not say that, he replied: only tell us this one thing more, and propound to us that you speak the truth. Then, if you tell us how many teeth each of you has, and you are found by our counting to have known it, we shall believe you thenceforth in everything else likewise.
294d
ἡγουμένω οὖν σκώπτεσθαι οὐκ ἠθελέτην, ἀλλ' ὡμολογησάτην πάντα χρήματα ἐπίστασθαι, καθ' ἓν ἕκαστον ἐρωτώμενοι ὑπὸ Κτησίππου. ὁ γὰρ Κτήσιππος πάνυ ἀπαρακαλύπτως οὐδὲν ὅτι οὐκ ἠρώτα τελευτῶν, καὶ τὰ αἴσχιστα, εἰ ἐπισταίσθην: τὼ δὲ ἀνδρειότατα ὁμόσε ᾔτην τοῖς ἐρωτήμασιν, ὁμολογοῦντες εἰδέναι, ὥσπερ οἱ κάπροι οἱ πρὸς τὴν πληγὴν ὁμόσε ὠθούμενοι, ὥστ' ἔγωγε καὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ὑπ' ἀπιστίας ἠναγκάσθην τελευτῶν ἐρέσθαι [τὸν Εὐθύδημον] εἰ
294d
Well, as they supposed we were making fun of them, they would not do it: only they agreed that they knew all subjects, when questioned on them, one after the other, by Ctesippus; who, before he had done with them, asked them if they knew every kind of thing, even the most unseemly, without the least reserve; while they most valiantly encountered his questions, agreeing that they had the knowledge in each case, like boars when driven up to face the spears: so that I for my part, Crito, became quite incredulous,and had to ask in the end if Dionysodorus knew
294e
καὶ ὀρχεῖσθαι ἐπίσταιτο ὁ Διονυσόδωρος: ὁ δέ, πάνυ, ἔφη.


οὐ δήπου, ἦν δ' ἐγώ, καὶ ἐς μαχαίρας γε κυβιστᾶν καὶ ἐπὶ τροχοῦ δινεῖσθαι τηλικοῦτος ὤν, οὕτω πόρρω σοφίας ἥκεις;


οὐδέν, ἔφη, ὅτι οὔ.


πότερον δέ, ἦν δ' ἐγώ, πάντα νῦν μόνον ἐπίστασθον ἢ καὶ ἀεί;


καὶ ἀεί, ἔφη.


καὶ ὅτε παιδία ἤστην καὶ εὐθὺς γενόμενοι ἠπίστασθε πάντα;


ἐφάτην ἅμα ἀμφοτέρω.
294e
also how to dance. To which he replied: Certainly.


I do not suppose, I said, that you have attained such a degree of skill as to do sword-dancing, or be whirled about on a wheel, at your time of life?


There is nothing, he said, that I cannot do.


Then tell me, I went on, do you know everything at present only, or for ever?


For ever too, he said.


And when you were children, and were just born, you knew?


Everything, they both replied together.
295a
καὶ ἡμῖν μὲν ἄπιστον ἐδόκει τὸ πρᾶγμα εἶναι: ὁ δ' Εὐθύδημος, ἀπιστεῖς, ἔφη, ὦ Σώκρατες;


πλήν γ' ὅτι, <ἦν δ'> ἐγώ, εἰκὸς ὑμᾶς ἐστι σοφοὺς εἶναι.


ἀλλ' ἤν, ἔφη, ἐθελήσῃς μοι ἀποκρίνεσθαι, ἐγὼ ἐπιδείξω καὶ σὲ ταῦτα τὰ θαυμαστὰ ὁμολογοῦντα.


ἀλλὰ μήν, ἦν δ' ἐγώ, ἥδιστα ταῦτα ἐξελέγχομαι. εἰ γάρ τοι λέληθα ἐμαυτὸν σοφὸς ὤν, σὺ δὲ τοῦτο ἐπιδείξεις ὡς πάντα ἐπίσταμαι καὶ ἀεί, τί μεῖζον ἕρμαιον αὐτοῦ ἂν εὕροιμι ἐν παντὶ τῷ βίῳ;


ἀποκρίνου δή, ἔφη.
295a
Now, to us the thing seemed incredible: then Euthydemus said: You do not believe it, Socrates?


I will only say, I replied, that you must indeed be clever.


Why, he said, if you will consent to answer me, I will propound that you too admit these surprising facts.


Oh, I am only too glad, I replied, to be refuted in the matter. For if I am not aware of my own cleverness, and you are going to show me that I know everything always, what greater stroke of luck than this could befall me in all my living days?


Then answer me, he said.


Ask: I am ready to answer.
295b
ὡς ἀποκρινουμένου ἐρώτα.


ἆρ' οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐπιστήμων του εἶ ἢ οὔ;
ἔγωγε.
πότερον οὖν ᾧ ἐπιστήμων εἶ, τούτῳ καὶ ἐπίστασαι, ἢ ἄλλῳ τῳ;
ὧι ἐπιστήμων. οἶμαι γάρ σε τὴν ψυχὴν λέγειν: ἢ οὐ τοῦτο λέγεις;


οὐκ αἰσχύνῃ, ἔφη, ὦ Σώκρατες; ἐρωτώμενος ἀντερωτᾷς;


εἶεν, ἦν δ' ἐγώ: ἀλλὰ πῶς ποιῶ; οὕτω γὰρ ποιήσω ὅπως ἂν σὺ κελεύῃς. ὅταν μὴ εἰδῶ ὅτι ἐρωτᾷς, κελεύεις με ὅμως ἀποκρίνεσθαι, ἀλλὰ μὴ ἐπανερέσθαι;
295b
Well then, Socrates, he asked, have you knowledge of something, or not?


I have.


And tell me, do you know with that whereby you have knowledge, or with something else?


With that whereby I have knowledge: I think you mean the soul, or is not that your meaning?


Are you not ashamed, Socrates, he said, to ask a question on your side when you are being questioned?


Very well, I said: but how am I to proceed? I will do just as you bid me. When I cannot tell what you are asking, is it your order that I answer all the same, without asking a question upon it?


Why, he replied, you surely conceive
295c
ὑπολαμβάνεις γὰρ δήπου τι, ἔφη, ὃ λέγω;


ἔγωγε, ἦν δ' ἐγώ.


πρὸς τοῦτο τοίνυν ἀποκρίνου ὃ ὑπολαμβάνεις.


τί οὖν, ἔφην, ἂν σὺ μὲν ἄλλῃ ἐρωτᾷς διανοούμενος, ἐγὼ δὲ ἄλλῃ ὑπολάβω, ἔπειτα πρὸς τοῦτο ἀποκρίνωμαι, ἐξαρκεῖ σοι ἐὰν μηδὲν πρὸς ἔπος ἀποκρίνωμαι;


ἔμοιγε, ἦ δ' ὅς: οὐ μέντοι σοί γε, ὡς ἐγᾦμαι.


οὐ τοίνυν μὰ Δία ἀποκρινοῦμαι, ἦν δ' ἐγώ, πρότερον πρὶν ἂν πύθωμαι.


οὐκ ἀποκρινῇ, ἔφη, πρὸς ἃ ἂν ἀεὶ ὑπολαμβάνῃς, ὅτι ἔχων φλυαρεῖς καὶ ἀρχαιότερος εἶ τοῦ δέοντος.
295c
some meaning in what I say?


I do, I replied.


Answer then to the meaning you conceive to be in my words.


Well, I said, if you ask a question with a different meaning in your mind from that which I conceive, and I answer to the latter, are you content I should answer nothing to the point?


For my part, he replied, I shall be content: you, however, will not, so far as I can see.


Then I declare I shall not answer, I said, before I get it right.


You refuse to answer, he said, to the meaning you conceive in each case,
295d
κἀγὼ ἔγνων αὐτὸν ὅτι μοι χαλεπαίνοι διαστέλλοντι τὰ λεγόμενα, βουλόμενός με θηρεῦσαι τὰ ὀνόματα περιστήσας. ἀνεμνήσθην οὖν τοῦ Κόννου, ὅτι μοι κἀκεῖνος χαλεπαίνει ἑκάστοτε ὅταν αὐτῷ μὴ ὑπείκω, ἔπειτά μου ἧττον ἐπιμελεῖται ὡς ἀμαθοῦς ὄντος: ἐπεὶ δὲ οὖν διενενοήμην καὶ παρὰ τοῦτον φοιτᾶν, ᾠήθην δεῖν ὑπείκειν, μή με σκαιὸν ἡγησάμενος φοιτητὴν μὴ προσδέχοιτο. εἶπον οὖν: ἀλλ' εἰ δοκεῖ σοι,
295d
because you will go on driveling, you hopeless old dotard!


Here I perceived he was annoyed with me for distinguishing between the phrases used, when he wanted to entrap me in his verbal snares. So I remembered Connus, how he too is annoyed with me whenever I do not give in to him, with the result that he now takes less trouble over me as being a stupid person. So being minded to take lessons from this new teacher, I decided that I had better give in, lest he should take me for a blockhead and not admit me to his classes. So I said: Well, if you think fit, Euthydemus,
295e
Εὐθύδημε, οὕτω ποιεῖν, ποιητέον: σὺ γὰρ πάντως που κάλλιον ἐπίστασαι διαλέγεσθαι ἢ ἐγώ, τέχνην ἔχων ἰδιώτου ἀνθρώπου. ἐρώτα οὖν πάλιν ἐξ ἀρχῆς.


ἀποκρίνου δή, ἔφη, πάλιν, πότερον ἐπίστασαί τῳ ἃ ἐπίστασαι, ἢ οὔ;
ἔγωγε, ἔφην, τῇ γε ψυχῇ.
295e
to proceed thus, we must do so; in any case I suppose you understand debating better than I do—you are versed in the method, and I am but a layman. Begin your questions, then, over again.


Now, answer me once more, he said: do you know what you know by means of something, or not?


I do, I replied; by means of my soul.
296a
οὗτος αὖ, ἔφη, προσαποκρίνεται τοῖς ἐρωτωμένοις. οὐ γὰρ ἔγωγε ἐρωτῶ ὅτῳ, ἀλλ' εἰ ἐπίστασαί τῳ.


πλέον αὖ, ἔφην ἐγώ, τοῦ δέοντος ἀπεκρινάμην ὑπὸ ἀπαιδευσίας. ἀλλὰ συγγίγνωσκέ μοι: ἀποκρινοῦμαι γὰρ ἤδη ἁπλῶς ὅτι ἐπίσταμαί τῳ ἃ ἐπίσταμαι.
πότερον, ἦ δ' ὅς, τῷ αὐτῷ τούτῳ γ' ἀεί, ἢ ἔστι μὲν ὅτε τούτῳ, ἔστιν δὲ ὅτε ἑτέρῳ;
ἀεί, ὅταν ἐπίστωμαι, ἦν δ' ἐγώ, τούτῳ.


οὐκ αὖ, ἔφη, παύσῃ παραφθεγγόμενος;


ἀλλ' ὅπως μή τι ἡμᾶς σφήλῃ τὸ “ἀεὶ” τοῦτο.
296a
There he is again, he said, answering more than he is asked. For I am not asking what the means is, but only whether you know by some means.


Yes, I did again answer more than I ought, I said, through lack of education. But forgive me, and I will now simply reply that I know what I know by some means.


By one and the same means always, he asked, or sometimes by one and sometimes by another?


Always, whenever I know, I replied, it is by this means.


There again, he cried, you really must stop adding these qualifications.
296b
οὔκουν ἡμᾶς γ', ἔφη, ἀλλ' εἴπερ, σέ. ἀλλ' ἀποκρίνου: ἦ ἀεὶ τούτῳ ἐπίστασαι;
ἀεί, ἦν δ' ἐγώ, ἐπειδὴ δεῖ ἀφελεῖν τὸ “ὅταν.”
οὐκοῦν ἀεὶ μὲν τούτῳ ἐπίστασαι: ἀεὶ δ' ἐπιστάμενος πότερον τὰ μὲν τούτῳ ἐπίστασαι ᾧ ἐπίστασαι, τὰ δ' ἄλλῳ, ἢ τούτῳ πάντα;
τούτῳ, ἔφην ἐγώ, ἅπαντα, ἅ γ' ἐπίσταμαι.


τοῦτ' ἐκεῖνο, ἔφη: ἥκει τὸ αὐτὸ παράφθεγμα.


ἀλλ' ἀφαιρῶ, ἔφην ἐγώ, τὸ “ἅ γ' ἐπίσταμαι.”


ἀλλὰ μηδὲ ἕν, ἔφη, ἀφέλῃς: οὐδὲν γάρ σου δέομαι.
296b
But I am so afraid this word “always” may bring us to grief.


Not us, he rejoined, but, if anyone, you. Now answer: do you know by this means always?


Always, I, replied, since I must withdraw the “whenever.”


Then you always know by this means: that being the case, do you know some things by this means of knowing, and some things by another means, or everything by this?


Everything by this, I replied; everything, that is, that I know.


There it comes again, he cried; the same qualification!


Well, I withdraw my “that is, that I know.”


No, do not withdraw a single word, he said: I ask you for no concession.
296c
ἀλλά μοι ἀπόκριναι: δύναιο ἂν ἅπαντα ἐπίστασθαι, εἰ μὴ πάντα ἐπίσταιο;


τέρας γὰρ ἂν εἴη, ἦν δ' ἐγώ.


καὶ ὃς εἶπε: Προστίθει τοίνυν ἤδη ὅτι βούλει: ἅπαντα γὰρ ὁμολογεῖς ἐπίστασθαι.


ἔοικα, ἔφην ἐγώ, ἐπειδήπερ γε οὐδεμίαν ἔχει δύναμιν τὸ “ἃ ἐπίσταμαι,” πάντα δὲ ἐπίσταμαι.


οὐκοῦν καὶ ἀεὶ ὡμολόγηκας ἐπίστασθαι τούτῳ ᾧ ἐπίστασαι, εἴτε ὅταν ἐπίστῃ εἴτε ὅπως βούλει: ἀεὶ γὰρ ὡμολόγηκας ἐπίστασθαι καὶ ἅμα πάντα. δῆλον οὖν ὅτι καὶ παῖς ὢν
296c
Only answer me: could you know all things if you did not know everything?


It would be most surprising, I said.


Then he went on: You may therefore add on now whatever you please: for you admit that you know all things.


It seems I do, I replied, seeing that my “that I know” has no force, and I know everything.


Now you have also admitted that you know always by the means whereby you know, whenever you know—or however you like to put it. For you have admitted that you always know and, at the same time, everything. Hence it is clear that
296d
ἠπίστω, καὶ ὅτ' ἐγίγνου, καὶ ὅτ' ἐφύου: καὶ πρὶν αὐτὸς γενέσθαι, καὶ πρὶν οὐρανὸν καὶ γῆν γενέσθαι, ἠπίστω ἅπαντα, εἴπερ ἀεὶ ἐπίστασαι. καὶ ναὶ μὰ Δία, ἔφη, αὐτὸς ἀεὶ ἐπιστήσῃ καὶ ἅπαντα, ἂν ἐγὼ βούλωμαι.


ἀλλὰ βουληθείης, ἦν δ' ἐγώ, ὦ πολυτίμητε Εὐθύδημε, εἰ δὴ τῷ ὄντι ἀληθῆ λέγεις. ἀλλ' οὔ σοι πάνυ πιστεύω ἱκανῷ εἶναι, εἰ μή σοι συμβουληθείη ὁ ἀδελφός σου οὑτοσὶ Διονυσόδωρος: οὕτω δὲ τάχα ἄν. εἴπετον δέ μοι, ἦν δ' ἐγώ—
296d
even as a child you knew, both when you were being born and when you were being conceived: and before you yourself came into being or heaven and earth existed, you knew all things, since you always know. Yes, and I declare, he said, you yourself will always know all things, if it be my pleasure.


Oh, pray let it be your pleasure, I replied, most worshipful Euthydemus, if what you say is really true. Only I do not quite trust in your efficacy, if your pleasure is not to he also that of your brother here, Dionysodorus: if it is, you will probably prevail. And tell me, I went on,
296e
τὰ μὲν γὰρ ἄλλα οὐκ ἔχω ὑμῖν πῶς ἀμφισβητοίην, οὕτως εἰς σοφίαν τερατώδεσιν ἀνθρώποις, ὅπως ἐγὼ οὐ πάντα ἐπίσταμαι, ἐπειδή γε ὑμεῖς φατε—τὰ δὲ τοιάδε πῶς φῶ ἐπίστασθαι, Εὐθύδημε, ὡς οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες ἄδικοί εἰσιν; φέρε εἰπέ, τοῦτο ἐπίσταμαι ἢ οὐκ ἐπίσταμαι;


ἐπίστασαι μέντοι, ἔφη.


τί; ἦν δ' ἐγώ.


ὅτι οὐκ ἄδικοί εἰσιν οἱ ἀγαθοί.
296e
since I cannot hope in a general way to dispute the statement that I know everything with persons so prodigiously clever—since it is your statement—how am I to say I know certain things, Euthydemus; for instance, that good men are unjust? Come, tell me, do I know this or not?


You know it certainly, he said. What? I said. That the good are not unjust.


Quite so, I said: I knew that all the time; but that is not what I ask:
297a
πάνυ γε, ἦν δ' ἐγώ, πάλαι. ἀλλ' οὐ τοῦτο ἐρωτῶ: ἀλλ' ὡς ἄδικοί εἰσιν οἱ ἀγαθοί, ποῦ ἐγὼ τοῦτο ἔμαθον;


οὐδαμοῦ, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος.


οὐκ ἄρα ἐπίσταμαι, ἔφην, τοῦτο ἐγώ.


διαφθείρεις, ἔφη, τὸν λόγον, ὁ Εὐθύδημος πρὸς τὸν Διονυσόδωρον, καὶ φανήσεται οὑτοσὶ οὐκ ἐπιστάμενος, καὶ ἐπιστήμων ἅμα ὢν καὶ ἀνεπιστήμων. καὶ ὁ Διονυσόδωρος ἠρυθρίασεν.


ἀλλὰ σύ, ἦν δ' ἐγώ, πῶς λέγεις, ὦ Εὐθύδημε; οὐ δοκεῖ
297a
tell me, where did I learn that the good are unjust?


Nowhere, said Dionysodorus.


Then I do not know this, I said.


You are spoiling the argument, said Euthydemus to Dionysodorus, and we shall find that this fellow does not know, and is at once both knowing and unknowing.


At this Dionysodorus reddened. But you, I said, what do you mean, Euthydemus.
297b
σοι ὀρθῶς ἁδελφὸς λέγειν ὁ πάντ' εἰδώς;


ἀδελφὸς γάρ, ἔφη, ἐγώ εἰμι Εὐθυδήμου, ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ Διονυσόδωρος;


κἀγὼ εἶπον: ἔασον, ὠγαθέ, ἕως ἂν Εὐθύδημός με διδάξῃ ὡς ἐπίσταμαι τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ὅτι ἄδικοί εἰσι, καὶ μή μοι φθονήσῃς τοῦ μαθήματος.


φεύγεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Διονυσόδωρος, καὶ οὐκ ἐθέλεις ἀποκρίνεσθαι.


εἰκότως γ', εἶπον ἐγώ: ἥττων γάρ εἰμι καὶ τοῦ ἑτέρου ὑμῶν, ὥστε πολλοῦ δέω μὴ οὐ δύο γε φεύγειν. πολὺ γάρ
297b
Do you find that your brother, who knows everything, has not spoken aright?


I a brother of Euthydemus? quickly interposed Dionysodorus.


Whereupon I said: Let me alone, good sir, till Euthydemus has taught me that I know that good men are unjust, and do not grudge me this lesson.


You are running away, Socrates, said Dionysodorus; you refuse to answer.


Yes, and with good reason, I said: for I am weaker than
297c
πού εἰμι φαυλότερος τοῦ Ἡρακλέους, ὃς οὐχ οἷός τε ἦν τῇ τε ὕδρᾳ διαμάχεσθαι, σοφιστρίᾳ οὔσῃ καὶ διὰ τὴν σοφίαν ἀνιείσῃ, εἰ μίαν κεφαλὴν τοῦ λόγου τις ἀποτέμοι, πολλὰς ἀντὶ τῆς μιᾶς, καὶ καρκίνῳ τινὶ ἑτέρῳ σοφιστῇ ἐκ θαλάττης ἀφιγμένῳ, νεωστί, μοι δοκεῖν, καταπεπλευκότι: ὃς ἐπειδὴ αὐτὸν ἐλύπει οὕτως ἐκ τοῦ ἐπ' ἀριστερὰ λέγων καὶ δάκνων, τὸν Ἰόλεων τὸν ἀδελφιδοῦν βοηθὸν ἐπεκαλέσατο, ὁ δὲ αὐτῷ
297c
either one of you, so I have no scruple about running away from the two together. You see, I am sadly inferior to Hercules, who was no match for the hydra—that she-professor who was so clever that she sent forth many heads of debate in place of each one that was cut off; nor for another sort of, crab-professor from the sea— freshly, I fancy, arrived on shore; and, when the hero was so bothered with its leftward barks and bites, he summoned his nephew Iolaus to the rescue,
297d
ἱκανῶς ἐβοήθησεν. ὁ δ' ἐμὸς Ἰόλεως [Πατροκλῆσ] εἰ ἔλθοι, πλέον ἂν θάτερον ποιήσειεν.


ἀπόκριναι δή, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, ὁπότε σοι ταῦτα ὕμνηται: πότερον ὁ Ἰόλεως τοῦ Ἡρακλέους μᾶλλον ἦν ἀδελφιδοῦς ἢ σός;


κράτιστον τοίνυν μοι, ὦ Διονυσόδωρε, ἦν δ' ἐγώ, ἀποκρίνασθαί σοι. οὐ γὰρ μὴ ἀνῇς ἐρωτῶν, σχεδόν τι ἐγὼ τοῦτ' εὖ οἶδα, φθονῶν καὶ διακωλύων, ἵνα μὴ διδάξῃ με Εὐθύδημος ἐκεῖνο τὸ σοφόν.
ἀποκρίνου δή, ἔφη.
ἀποκρίνομαι δή, εἶπον, ὅτι τοῦ Ἡρακλέους ἦν ὁ Ἰόλεως ἀδελφιδοῦς,
297d
and he brought him effective relief. But if my Iolaus were to come, he would do more harm than good.


Well, answer this, said Dionysodorus, now you have done your descanting: Was Iolaus more Hercules' nephew than yours?


I see I had best answer you, Dionysodorus, I said. For you will never cease putting questions—I think I may say I am sure of this—in a grudging, obstructing spirit, so that Euthydemus may not teach me that bit of cleverness.


Then answer, he said.


Well, I answer, I said, that Iolaus was Hercules' nephew, but not mine,
297e
ἐμὸς δ', ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδ' ὁπωστιοῦν. οὐ γὰρ Πατροκλῆς ἦν αὐτῷ πατήρ, ὁ ἐμὸς ἀδελφός, ἀλλὰ παραπλήσιον μὲν τοὔνομα Ἰφικλῆς, ὁ Ἡρακλέους ἀδελφός.
Πατροκλῆς δέ, ἦ δ' ὅς, σός;
πάνυ γ', ἔφην ἐγώ, ὁμομήτριός γε, οὐ μέντοι ὁμοπάτριος.
ἀδελφὸς ἄρα ἐστί σοι καὶ οὐκ ἀδελφός.
οὐχ ὁμοπάτριός γε, ὦ βέλτιστε, ἔφην: ἐκείνου μὲν γὰρ Χαιρέδημος ἦν πατήρ, ἐμὸς δὲ Σωφρονίσκος.
πατὴρ δὲ ἦν, ἔφη, Σωφρονίσκος καὶ Χαιρέδημος;
πάνυ
297e
so far as I can see, in any way whatever. For Patrocles, my brother, was not his father; only Hercules' brother Iphicles had a name somewhat similar to his.


And Patrocles, he said, is your brother?


Certainly, I said: that is, by the same mother, but not by the same father.


Then he is your brother and not your brother.


Not by the same father, worthy sir, I replied. His father was Chaeredemus, mine Sophroniscus.


So Sophroniscus and Chaeredemus, he said, were “father”?


Certainly, I said: the former mine,
298a
γ', ἔφην: ὁ μέν γε ἐμός, ὁ δὲ ἐκείνου.
οὐκοῦν, ἦ δ' ὅς, ἕτερος ἦν Χαιρέδημος τοῦ πατρός;
τοὐμοῦ γ', ἔφην ἐγώ.
ἆρ' οὖν πατὴρ ἦν ἕτερος ὢν πατρός; ἢ σὺ εἶ ὁ αὐτὸς τῷ λίθῳ;
δέδοικα μὲν ἔγωγ', ἔφην, μὴ φανῶ ὑπὸ σοῦ ὁ αὐτός: οὐ μέντοι μοι δοκῶ.
οὐκοῦν ἕτερος εἶ, ἔφη, τοῦ λίθου;
ἕτερος μέντοι.
ἄλλο τι οὖν ἕτερος, ἦ δ' ὅς, ὢν λίθου οὐ λίθος εἶ; καὶ ἕτερος ὢν χρυσοῦ οὐ χρυσὸς εἶ;
ἔστι ταῦτα.
οὔκουν καὶ ὁ Χαιρέδημος, ἔφη, ἕτερος ὢν πατρὸς [οὐκ ἂν] πατήρ ἐστιν.
ἔοικεν, ἦν δ' ἐγώ, οὐ πατὴρ εἶναι.
298a
the latter his. Then surely, he went on, Chaeredemus was other than “father”?


Than mine, at any rate, I said.


Why then, he was father while being other than father. Or are you the same as “the stone”?


I fear you may prove that of me, I said, though I do not feel like it.


Then are you other than the stone?


Other, I must say.


Then of course, he went on, if you are other than stone, you are not stone? And if you are other than gold, you are not gold?


Quite so.


Hence Chaeredemus, he said, being other than father,
298b
εἰ γὰρ δήπου, ἔφη, πατήρ ἐστιν ὁ Χαιρέδημος, ὑπολαβὼν ὁ Εὐθύδημος, πάλιν αὖ ὁ Σωφρονίσκος ἕτερος ὢν πατρὸς οὐ πατήρ ἐστιν, ὥστε σύ, ὦ Σώκρατες, ἀπάτωρ εἶ.


καὶ ὁ Κτήσιππος ἐκδεξάμενος, ὁ δὲ ὑμέτερος, ἔφη, αὖ πατὴρ οὐ ταὐτὰ ταῦτα πέπονθεν; ἕτερός ἐστιν τοὐμοῦ πατρός;
πολλοῦ γ', ἔφη, δεῖ, ὁ Εὐθύδημος.
ἀλλά, ἦ δ' ὅς, ὁ αὐτός;
ὁ αὐτὸς μέντοι.
οὐκ ἂν συμβουλοίμην. ἀλλὰ
298b
cannot be “father.”


It seems, I said, that he is not a father.


No, for I presume, interposed Euthydemus, that if Chaeredemus is a father Sophroniscus in his turn, being other than a father, is not a father; so that you, Socrates, are fatherless.


Here Ctesippus took it up, observing: And your father too, is he not in just the same plight? Is he other than my father?


Not in the slightest, said Euthydemus.


What, asked the other, is he the same?


The same, to be sure.


I should not like to think he was: but tell me, Euthydemus,
298c
πότερον, ὦ Εὐθύδημε, ἐμὸς μόνον ἐστὶ πατὴρ ἢ καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων;
καὶ τῶν ἄλλων, ἔφη: ἢ οἴει τὸν αὐτὸν πατέρα ὄντα οὐ πατέρα εἶναι;
ὤιμην δῆτα, ἔφη ὁ Κτήσιππος.
τί δέ; ἦ δ' ὅς: χρυσὸν ὄντα μὴ χρυσὸν εἶναι; ἢ ἄνθρωπον ὄντα μὴ ἄνθρωπον;
μὴ γάρ, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε, τὸ λεγόμενον, οὐ λίνον λίνῳ συνάπτεις: δεινὸν γὰρ λέγεις πρᾶγμα εἰ ὁ σὸς πατὴρ πάντων ἐστὶν πατήρ.
ἀλλ' ἔστιν, ἔφη.
πότερον ἀνθρώπων; ἦ δ' ὃς ὁ Κτήσιππος, ἢ καὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων πάντων ζῴων;
298c
is he my father only, or everybody else's too?


Everybody else's too, he replied; or do you suppose that the same man, being a father, can be no father?


I did suppose so, said Ctesippus.


Well, said the other, and that a thing being gold could be not gold? Or being a man, not man?


Perhaps, Euthydemus, said Ctesippus, you are knotting flax with cotton,
as they say: for it is a strange result that you state, if your father is father of all.


He is, though, was the reply.


Of all men, do you mean? asked Ctesippus, or of horses too,
298d
πάντων, ἔφη.
ἦ καὶ μήτηρ ἡ μήτηρ;
καὶ ἡ μήτηρ γε.
καὶ τῶν ἐχίνων ἄρα, ἔφη, ἡ σὴ μήτηρ μήτηρ ἐστὶ τῶν θαλαττίων.
καὶ ἡ σή γ', ἔφη.
καὶ σὺ ἄρα ἀδελφὸς εἶ τῶν κωβιῶν καὶ κυναρίων καὶ χοιριδίων.
καὶ γὰρ σύ, ἔφη.
κάπρος ἄρα σοι πατήρ ἐστι καὶ κύων.
καὶ γὰρ σοί, ἔφη.


αὐτίκα δέ γε, ἦ δ' ὃς ὁ Διονυσόδωρος, ἄν μοι ἀποκρίνῃ, ὦ Κτήσιππε, ὁμολογήσεις ταῦτα. εἰπὲ γάρ μοι, ἔστι σοι κύων;
καὶ μάλα πονηρός, ἔφη ὁ Κτήσιππος.
ἔστιν οὖν
298d
and all other animals?


Of all, he said.


And is your mother a mother in the same way?


My mother too.


And is your mother a mother of sea-urchins?


Yes, and yours is also, he replied.


So then you are a brother of the gudgeons and whelps and porkers.


Yes, and so are you, he said.


Then your father is a boar and a dog.


And so is yours, he said.


Yes, said Dionysodorus, and it will take you but a moment, if you will answer me, Ctesippus, to acknowledge all this. Just tell me, have you a dog?


Yes, a real rogue, said Ctesippus.
298e
αὐτῷ κυνίδια;
καὶ μάλ', ἔφη, ἕτερα τοιαῦτα.
οὐκοῦν πατήρ ἐστιν αὐτῶν ὁ κύων;
ἔγωγέ τοι εἶδον, ἔφη, αὐτὸν ὀχεύοντα τὴν κύνα.
τί οὖν; οὐ σός ἐστιν ὁ κύων;
πάνυ γ', ἔφη.
οὐκοῦν πατὴρ ὢν σός ἐστιν, ὥστε σὸς πατὴρ γίγνεται ὁ κύων καὶ σὺ κυναρίων ἀδελφός;


καὶ αὖθις ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ Διονυσόδωρος, ἵνα μὴ πρότερόν τι εἴποι ὁ Κτήσιππος, καὶ ἔτι γέ μοι μικρόν, ἔφη, ἀπόκριναι: τύπτεις τὸν κύνα τοῦτον;
καὶ ὁ Κτήσιππος γελάσας, νὴ τοὺς θεούς, ἔφη: οὐ γὰρ δύναμαι σέ.
οὐκοῦν τὸν σαυτοῦ πατέρα, ἔφη, τύπτεις;
298e
Has he got puppies?


Yes, a set of rogues like him.


Then is the dog their father?


Yes, indeed; I saw him with my own eyes covering the bitch.


Well now, is not the dog yours?


Certainly, he said.


Thus he is a father, and yours, and accordingly the dog turns out to be your father, and you a brother of whelps.


Hereupon Dionysodorus struck in again quickly, lest Ctesippus should get a word in before him: Answer me just one more little point: do you beat this dog?


Ctesippus laughed and said: My word, yes; since I cannot beat you!


So you beat your own father?
299a
πολὺ μέντοι, ἔφη, δικαιότερον τὸν ὑμέτερον πατέρ' ἂ<ν> τύπτοιμι, ὅτι μαθὼν σοφοὺς ὑεῖς οὕτως ἔφυσεν. ἀλλ' ἦ που, ὦ Εὐθύδημε [ὁ Κτήσιπποσ], πόλλ' ἀγαθὰ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας σοφίας ταύτης ἀπολέλαυκεν ὁ πατὴρ ὁ ὑμέτερός τε καὶ τῶν κυνιδίων.


ἀλλ' οὐδὲν δεῖται πολλῶν ἀγαθῶν, ὦ Κτήσιππε, οὔτ' ἐκεῖνος οὔτε σύ.


οὐδὲ σύ, ἦ δ' ὅς, ὦ Εὐθύδημε, αὐτός;


οὐδὲ ἄλλος γε οὐδεὶς ἀνθρώπων. εἰπὲ γάρ μοι, ὦ
299a
he said.


There would be much more justice, though, he replied, in my beating yours, for being so ill-advised as to beget clever sons like you. Yet I doubt, Ctesippus went on, if your father, Euthydemus—the puppies' father—has derived much good from this wisdom of yours.


Why, he has no need of much good, Ctesippus, neither he nor you.


And have you no need either, yourself, Euthydemus? he asked.


No, nor has any other man. Just tell me, Ctesippus,
299b
Κτήσιππε, εἰ ἀγαθὸν νομίζεις εἶναι ἀσθενοῦντι φάρμακον πιεῖν ἢ οὐκ ἀγαθὸν εἶναι δοκεῖ σοι, ὅταν δέηται: ἢ εἰς πόλεμον ὅταν ἴῃ, ὅπλα ἔχοντα μᾶλλον ἰέναι ἢ ἄνοπλον.
ἔμοιγε, ἔφη. καίτοι οἶμαί τί σε τῶν καλῶν ἐρεῖν.
σὺ ἄριστα εἴσῃ, ἔφη: ἀλλ' ἀποκρίνου. ἐπειδὴ γὰρ ὡμολόγεις ἀγαθὸν εἶναι φάρμακον, ὅταν δέῃ, πίνειν ἀνθρώπῳ, ἄλλο τι τοῦτο τὸ ἀγαθὸν ὡς πλεῖστον δεῖ πίνειν, καὶ καλῶς ἐκεῖ ἕξει, ἐάν τις αὐτῷ τρίψας ἐγκεράσῃ ἐλλεβόρου ἅμαξαν;
καὶ ὁ Κτήσιππος εἶπεν: πάνυ γε σφόδρα, ὦ Εὐθύδημε, ἐὰν ᾖ γε
299b
whether you think it good for a sick man to drink physic when he wants it, or whether you consider it not good; or for a man to go to the wars with arms rather than without them.


With them, I think, he replied: and yet I believe you are about to utter one of your pleasantries.


You will gather that well enough, he said: only answer me. Since you admit that physic is good for a man to drink when necessary, surely one ought to drink this good thing as much as possible; and in such a case it will be well to pound and infuse in it a cart-load of hellebore?


To this Ctesippus replied: Quite so,
299c
ὁ πίνων ὅσος ὁ ἀνδριὰς ὁ ἐν Δελφοῖς.
οὐκοῦν, ἔφη, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ ἐπειδὴ ἀγαθόν ἐστιν ὅπλα ἔχειν, ὡς πλεῖστα δεῖ ἔχειν δόρατά τε καὶ ἀσπίδας, ἐπειδήπερ ἀγαθόν ἐστιν;
μάλα δήπου, ἔφη ὁ Κτήσιππος: σὺ δ' οὐκ οἴει, ὦ Εὐθύδημε, ἀλλὰ μίαν καὶ ἓν δόρυ;
ἔγωγε.
ἦ καὶ τὸν Γηρυόνην ἄν, ἔφη, καὶ τὸν Βριάρεων οὕτως σὺ ὁπλίσαις; ἐγὼ δὲ ᾤμην σὲ δεινότερον εἶναι, ἅτε ὁπλομάχην ὄντα, καὶ τόνδε τὸν ἑταῖρον.


καὶ ὁ μὲν Εὐθύδημος ἐσίγησεν: ὁ δὲ Διονυσόδωρος πρὸς
299c
to be sure, Euthydemus, at any rate if the drinker is as big as the Delphian statue.


Then, further, since in war, he proceeded, it is good to have arms, one ought to have as many spears and shields as possible, if we agree that it is a good thing?


Yes, I suppose, said Ctesippus and you, Euthydemus, do you take the other view, that it should be one shield and one spear?


Yes, I do.


What, he said, and would you arm Geryon also and Briareus
in this way? I thought you more of an expert than that, considering you are a man-at-arms, and your comrade here too!


At this Euthydemus was silent; then Dionysodorus
299d
τὰ πρότερον ἀποκεκριμένα τῷ Κτησίππῳ ἤρετο, οὐκοῦν καὶ χρυσίον, ἦ δ' ὅς, ἀγαθὸν δοκεῖ σοι εἶναι ἔχειν;
πάνυ, καὶ ταῦτά γε πολύ, ἔφη ὁ Κτήσιππος.
τί οὖν; ἀγαθὰ οὐ δοκεῖ σοι χρῆναι ἀεί τ' ἔχειν καὶ πανταχοῦ;
σφόδρα γ', ἔφη.
οὐκοῦν καὶ τὸ χρυσίον ἀγαθὸν ὁμολογεῖς εἶναι;
ὡμολόγηκα μὲν οὖν, ἦ δ' ὅς.
οὐκοῦν ἀεὶ δεῖ αὐτὸ ἔχειν καὶ πανταχοῦ καὶ ὡς μάλιστα ἐν ἑαυτῷ; καὶ εἴη ἂν εὐδαιμονέστατος
299d
asked some questions on Ctesippus' previous answers, saying: Well now, gold is in your opinion a good thing to have?


Certainly, and—here I agree—plenty of it too, said Ctesippus.


Well then, do you not think it right to have good things always and everywhere?


Assuredly, he said.


Then do you admit that gold is also a good?


Why, I have admitted it, he replied.


Then we ought always to have it, and everywhere, and above all, in oneself?
299e
εἰ ἔχοι χρυσίου μὲν τρία τάλαντα ἐν τῇ γαστρί, τάλαντον δ' ἐν τῷ κρανίῳ, στατῆρα δὲ χρυσοῦ ἐν ἑκατέρῳ τὠφθαλμῷ;
φασί γε οὖν, ὦ Εὐθύδημε, ἔφη ὁ Κτήσιππος, τούτους εὐδαιμονεστάτους εἶναι Σκυθῶν καὶ ἀρίστους ἄνδρας, οἳ χρυσίον τε ἐν τοῖς κρανίοις ἔχουσιν πολὺ τοῖς ἑαυτῶν, ὥσπερ σὺ νυνδὴ ἔλεγες τὸν κύνα τὸν πατέρα, καὶ ὃ θαυμασιώτερόν γε ἔτι, ὅτι καὶ πίνουσιν ἐκ τῶν ἑαυτῶν κρανίων κεχρυσωμένων, καὶ ταῦτα ἐντὸς καθορῶσιν, τὴν ἑαυτῶν κορυφὴν ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντες.
299e
And one will be happiest if one has three talents of gold in one's belly, a talent in one's skull, and a stater of gold in each eye?


Well, Euthydemus, replied Ctesippus, they say that among the Scythians those are the happiest and best men who have a lot of gold in their own skulls—somewhat as you were saying a moment ago that “dog” is “father”; and a still more marvellous thing is told, how they drink out of their skulls when gilded, and gaze inside them, holding their own headpiece in their hands.


Tell me, said Euthydemus,
300a
πότερον δὲ ὁρῶσιν, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, καὶ Σκύθαι τε καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τὰ δυνατὰ ὁρᾶν ἢ τὰ ἀδύνατα;
τὰ δυνατὰ δήπου.
οὐκοῦν καὶ σύ, ἔφη;
κἀγώ.
ὁρᾷς οὖν τὰ ἡμέτερα ἱμάτια;
ναί.
δυνατὰ οὖν ὁρᾶν ἐστὶν ταῦτα.
ὑπερφυῶς, ἔφη ὁ Κτήσιππος.
τί δέ; ἦ δ' ὅς.
μηδέν. σὺ δὲ ἴσως οὐκ οἴει αὐτὰ ὁρᾶν: οὕτως ἡδὺς εἶ. ἀλλά μοι δοκεῖς, Εὐθύδημε, οὐ καθεύδων ἐπικεκοιμῆσθαι καί, <εἰ> οἷόν τε λέγοντα μηδὲν λέγειν, καὶ σὺ τοῦτο ποιεῖν.
300a
do the Scythians and men in general see things possible of sight, or things impossible?


Possible, I presume.


And you do so too?


I too.


Then you see our cloaks?


Yes.


And have they power of sight?


Quite extraordinarily, said Ctesippus.


What do they see? he asked.


Nothing. Perhaps you do not think they see—you are such a sweet innocent. I should say, Euthydemus, that you have fallen asleep with your eyes open and, if it be possible to speak and at the same time say nothing,
300b
ἦ γὰρ οὐχ οἷόν τ', ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, σιγῶντα λέγειν;
οὐδ' ὁπωστιοῦν, ἦ δ' ὃς ὁ Κτήσιππος.
ἆρ' οὐδὲ λέγοντα σιγᾶν;
ἔτι ἧττον, ἔφη.
ὅταν οὖν λίθους λέγῃς καὶ ξύλα καὶ σιδήρια, οὐ σιγῶντα λέγεις;
οὔκουν εἴ γε ἐγώ, ἔφη, παρέρχομαι ἐν τοῖς χαλκείοις, ἀλλὰ φθεγγόμενα καὶ βοῶντα μέγιστον τὰ σιδήρια λέγεται, ἐάν τις ἅψηται: ὥστε τοῦτο μὲν ὑπὸ σοφίας ἔλαθες οὐδὲν εἰπών. ἀλλ' ἔτι μοι τὸ ἕτερον ἐπιδείξατον, ὅπως αὖ ἔστιν λέγοντα σιγᾶν.
300b
that this is what you are doing.


Why, asked Dionysodorus, may there not be a speaking of the silent?


By no means whatever, replied Ctesippus.


Nor a silence of speaking?


Still less, he said.


Now, when you speak of stones and timbers and irons, are you not speaking of the silent?


Not if I walk by a smithy, for there, as they say, the irons speak and cry aloud, when they are touched; so here your wisdom has seduced you into nonsense. But come, you have still to propound me your second point,
300c
καί μοι ἐδόκει ὑπεραγωνιᾶν ὁ Κτήσιππος διὰ τὰ παιδικά.


ὅταν σιγᾷς, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, οὐ πάντα σιγᾷς;
ἔγωγε, ἦ δ' ὅς.
οὐκοῦν καὶ τὰ λέγοντα σιγᾷς, εἴπερ τῶν ἁπάντων ἐστὶν [τὰ λεγόμενα].
τί δέ; ἔφη ὁ Κτήσιππος, οὐ σιγᾷ πάντα;
οὐ δήπου, ἔφη ὁ Εὐθύδημος.
ἀλλ' ἄρα, ὦ βέλτιστε, λέγει τὰ πάντα;
τά γε δήπου λέγοντα.
ἀλλά, ἦ δ' ὅς, οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλὰ τὰ πάντα σιγᾷ ἢ λέγει;
300c
how on the other hand there may be a silence of speaking. (It struck me that Ctesippus was specially excited on account of his young friend's presence.)


When you are silent, said Euthydemus, are you not making a silence of all things?


Yes, he replied.


Then it is a silence of speaking things also, if the speaking are among all things.


What, said Ctesippus, are not all things silent?


I presume not, said Euthydemus.


But then, my good sir, do all things speak?


Yes, I suppose, at least those that speak.


But that is not what I ask, he said: are all things silent or do they speak?


Neither and both,
300d
οὐδέτερα καὶ ἀμφότερα, ἔφη ὑφαρπάσας ὁ Διονυσόδωρος: εὖ γὰρ οἶδα ὅτι τῇ ἀποκρίσει οὐχ ἕξεις ὅτι χρῇ.


καὶ ὁ Κτήσιππος, ὥσπερ εἰώθει, μέγα πάνυ ἀνακαγχάσας, ὦ Εὐθύδημε, ἔφη, ὁ ἀδελφός σου ἐξημφοτέρικεν τὸν λόγον, καὶ ἀπόλωλέ τε καὶ ἥττηται. καὶ ὁ Κλεινίας πάνυ ἥσθη καὶ ἐγέλασεν, ὥστε ὁ Κτήσιππος ἐγένετο πλεῖον ἢ δεκαπλάσιος. ὁ δέ μοι δοκεῖ ἅτε πανοῦργος ὤν, ὁ Κτήσιππος, παρ' αὐτῶν τούτων αὐτὰ ταῦτα παρηκηκόει: οὐ γάρ ἐστιν ἄλλων τοιαύτη σοφία τῶν νῦν ἀνθρώπων.
300d
said Dionysodorus, snatching the word from him: I am quite sure that is an answer that will baffle you!


At this Ctesippus, as his manner was, gave a mighty guffaw, and said: Ah, Euthydemus, your brother has made the argument ambiguous with his “both,” and is worsted and done for.


Then Cleinias was greatly delighted and laughed, so that Ctesippus felt his strength was as the strength of ten: but I fancy Ctesippus—he is such a rogue—had picked up these very words by overhearing the men themselves, since in nobody else of the present age is such wisdom to be found.
300e
κἀγὼ εἶπον: τί γελᾷς, ὦ Κλεινία, ἐπὶ σπουδαίοις οὕτω πράγμασιν καὶ καλοῖς;


σὺ γὰρ ἤδη τι πώποτ' εἶδες, ὦ Σώκρατες, καλὸν πρᾶγμα; ἔφη ὁ Διονυσόδωρος.


ἔγωγε, ἔφην, καὶ πολλά γε, ὦ Διονυσόδωρε.
300e
So I remarked: Why are you laughing, Cleinias, at such serious and beautiful things?


What, have you, Socrates, ever yet seen a beautiful thing? asked Dionysodorus.


Yes, I have, I replied, and many of them, Dionysodorus.


Did you find them different from the beautiful, he said,
301a
ἆρα ἕτερα ὄντα τοῦ καλοῦ, ἔφη, ἢ ταὐτὰ τῷ καλῷ;


κἀγὼ ἐν παντὶ ἐγενόμην ὑπὸ ἀπορίας, καὶ ἡγούμην δίκαια πεπονθέναι ὅτι ἔγρυξα, ὅμως δὲ ἕτερα ἔφην αὐτοῦ γε τοῦ καλοῦ: πάρεστιν μέντοι ἑκάστῳ αὐτῶν κάλλος τι.


ἐὰν οὖν, ἔφη, παραγένηταί σοι βοῦς, βοῦς εἶ, καὶ ὅτι νῦν ἐγώ σοι πάρειμι, Διονυσόδωρος εἶ;


εὐφήμει τοῦτό γε, ἦν δ' ἐγώ.


ἀλλὰ τίνα τρόπον, ἔφη, ἑτέρου ἑτέρῳ παραγενομένου τὸ ἕτερον ἕτερον ἂν εἴη;
301a
or the same as the beautiful?


Here I was desperately perplexed, and felt that I had my deserts for the grunt I had made: however, I replied that they were different from the beautiful itself, though each of them had some beauty present with it.


So if an ox is present with you, he said, you are an ox, and since I am now present with you, you are Dionysodorus.


Heavens, do not say that! I cried.


But in what way can one thing, by having a different thing present with it, be itself different?
301b
ἆρα τοῦτο, ἔφην ἐγώ, ἀπορεῖς; ἤδη δὲ τοῖν ἀνδροῖν τὴν σοφίαν ἐπεχείρουν μιμεῖσθαι, ἅτε ἐπιθυμῶν αὐτῆς.


πῶς γὰρ οὐκ ἀπορῶ, ἔφη, καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαντες ἄνθρωποι ὃ μὴ ἔστι;


τί λέγεις, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε; οὐ τὸ καλὸν καλόν ἐστιν καὶ τὸ αἰσχρὸν αἰσχρόν;
ἐὰν ἔμοιγε, ἔφη, δοκῇ.
οὐκοῦν δοκεῖ;
πάνυ γ', ἔφη.
οὐκοῦν καὶ τὸ ταὐτὸν ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον ἕτερον; οὐ γὰρ δήπου τό γε ἕτερον ταὐτόν, ἀλλ'
301b
Are you at a loss there? I asked: already I was attempting to imitate the cleverness of these men, I was so eager to get it.


Can I help being at a loss, he said, I and likewise everybody else in the world, in face of what cannot be?


What is that you say, Dionysodorus? I asked: is not the beautiful beautiful, and the ugly ugly?


Yes, if it seems so to me, he replied.


Then does it seem so?


Certainly, he said.


Then the same also is the same, and the different different? For I presume the different cannot be the same; nay, I thought
301c
ἔγωγε οὐδ' ἂν παῖδα ᾤμην τοῦτο ἀπορῆσαι, ὡς οὐ τὸ ἕτερον ἕτερόν ἐστιν. ἀλλ', ὦ Διονυσόδωρε, τοῦτο μὲν ἑκὼν παρῆκας, ἐπεὶ τὰ ἄλλα μοι δοκεῖτε ὥσπερ οἱ δημιουργοὶ οἷς ἕκαστα προσήκει ἀπεργάζεσθαι, καὶ ὑμεῖς τὸ διαλέγεσθαι παγκάλως ἀπεργάζεσθαι.


οἶσθα οὖν, ἔφη, ὅτι προσήκει ἑκάστοις τῶν δημιουργῶν; πρῶτον τίνα χαλκεύειν προσήκει, οἶσθα;
ἔγωγε: ὅτι χαλκέα.
τί δέ, κεραμεύειν;
κεραμέα.
τί δέ, σφάττειν τε καὶ ἐκδέρειν καὶ τὰ μικρὰ κρέα κατακόψαντα ἕψειν καὶ ὀπτᾶν;
301c
not even a child would doubt that the different is different. But, Dionysodorus, you have deliberately passed over this one point; though, on the whole, I feel that, like craftsmen finishing off each his special piece of work, you two are carrying out your disputation in excellent style.


Well, he asked, do you know what is each craftsman's special piece of work? First of all, whose proper task is it to forge brass? Can you tell?


I can: a brazier's.


Well, again, whose to make pots?


A potter's.


Once more, whose to slaughter and skin,
301d
μάγειρον, ἦν δ' ἐγώ.
οὐκοῦν ἐάν τις, ἔφη, τὰ προσήκοντα πράττῃ, ὀρθῶς πράξει;
μάλιστα.
προσήκει δέ γε, ὡς φῄς, τὸν μάγειρον κατακόπτειν καὶ ἐκδέρειν; ὡμολόγησας ταῦτα ἢ οὔ;
ὡμολόγησα, ἔφην, ἀλλὰ συγγνώμην μοι ἔχε.
δῆλον τοίνυν, ἦ δ' ὅς, ὅτι ἄν τις σφάξας τὸν μάγειρον καὶ κατακόψας ἑψήσῃ καὶ ὀπτήσῃ, τὰ προσήκοντα ποιήσει: καὶ ἐὰν τὸν χαλκέα τις αὐτὸν χαλκεύῃ καὶ τὸν κεραμέα κεραμεύῃ, καὶ οὗτος τὰ προσήκοντα πράξει.
301d
and after cutting up the joints to stew and roast?


A caterer's, I said.


Now, if one does one's proper work, he said, one will do rightly?


Yes, to be sure.


And is it, as you say, the caterer's proper work to cut up and skin? Did you admit this or not?


I did so, I replied, but pray forgive me.


It is clear then, he proceeded, that if someone slaughters the caterer and cuts him up, and then stews or roasts him, he will be doing his proper work; and if he hammers the brazier himself, and moulds the potter, he will be doing his business likewise.
301e
ὦ Πόσειδον, ἦν δ' ἐγώ, ἤδη κολοφῶνα ἐπιτιθεῖς τῇ σοφίᾳ. ἆρά μοί ποτε αὕτη παραγενήσεται ὥστε μοι οἰκεία γενέσθαι;


ἐπιγνοίης ἂν αὐτήν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, οἰκείαν γενομένην;


ἐὰν σύ γε βούλῃ, ἔφην ἐγώ, δῆλον ὅτι.


τί δέ, ἦ δ' ὅς, τὰ σαυτοῦ οἴει γιγνώσκειν;


εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις: ἀπὸ σοῦ γὰρ δεῖ ἄρχεσθαι, τελευτᾶν δ' εἰς Εὐθύδημον τόνδε.


ἆρ' οὖν, ἔφη, ταῦτα ἡγῇ σὰ εἶναι, ὧν ἂν ἄρξῃς καὶ ἐξῇ
301e
Poseidon! I exclaimed, there you give the finishing touch to your wisdom. I wonder if this skill could ever come to me in such manner as to be my very own.


Would you recognize it, Socrates, he asked, if it came to be your own?


Yes, if only you are agreeable, I replied, without a doubt.


Why, he went on, do you imagine you perceive what is yours?


Yes, if I take your meaning aright: for all my hopes arise from you, and end In Euthydemus here.


Then tell me, he asked, do you count those things yours which you control and are free to use as you please?
302a
σοι αὐτοῖς χρῆσθαι ὅτι ἂν βούλῃ; οἷον βοῦς καὶ πρόβατον, ἆρ' ἂν ἡγοῖο ταῦτα σὰ εἶναι, ἅ σοι ἐξείη καὶ ἀποδόσθαι καὶ δοῦναι καὶ θῦσαι ὅτῳ βούλοιο θεῶν; ἃ δ' ἂν μὴ οὕτως ἔχῃ, οὐ σά;


κἀγώ (ᾔδη γὰρ ὅτι ἐξ αὐτῶν καλόν τι ἀνακύψοιτο τῶν ἐρωτημάτων, καὶ ἅμα βουλόμενος ὅτι τάχιστ' ἀκοῦσαἰ πάνυ μὲν οὖν, ἔφην, οὕτως ἔχει: τὰ τοιαῦτά ἐστιν μόνα ἐμά.
τί δέ; ζῷα, ἔφη, οὐ ταῦτα καλεῖς ἃ ἂν ψυχὴν ἔχῃ;
302a
For instance, an ox or a sheep,would you count these as yours, if you were free to sell or bestow them, or sacrifice them to any god you chose? And things which you could not treat thus are not yours?


Hereupon, since I knew that some brilliant result was sure to bob up from the mere turn of the questions, and as I also wanted to hear it as quickly as possible, I said: It is precisely as you say; only such things are mine.


Well now, he went on: you call those things animals which have life?
302b
ναί, ἔφην.
ὁμολογεῖς οὖν τῶν ζῴων ταῦτα μόνα εἶναι σά, περὶ ἃ ἄν σοι ἐξουσία ᾖ πάντα ταῦτα ποιεῖν ἃ νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον;
ὁμολογῶ.
καὶ ὅς, εἰρωνικῶς πάνυ ἐπισχὼν ὥς τι μέγα σκοπούμενος, εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἔστιν σοι Ζεὺς πατρῷος;
καὶ ἐγὼ ὑποπτεύσας ἥξειν τὸν λόγον οἷπερ ἐτελεύτησεν, ἄπορόν τινα στροφὴν ἔφευγόν τε καὶ ἐστρεφόμην ἤδη ὥσπερ ἐν δικτύῳ εἰλημμένος: οὐκ ἔστιν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε.
ταλαίπωρος ἄρα τις σύ γε ἄνθρωπος
302b
Yes, I said.


And you admit that only those animals are yours which you are at liberty to deal with in those various ways that I mentioned just now?


I admit that.


Then—after a very ironical pause, as though he were pondering some great matter—he proceeded: Tell me, Socrates, have you an ancestral Zeus
?


Here I suspected the discussion was approaching the point at which it eventually ended, and so I tried what desperate wriggle I could to escape from the net in which I now felt myself entangled. My answer was: I have not, Dionysodorus.


What a miserable fellow you must be,
302c
εἶ καὶ οὐδὲ Ἀθηναῖος, ᾧ μήτε θεοὶ πατρῷοί εἰσιν μήτε ἱερὰ μήτε ἄλλο μηδὲν καλὸν καὶ ἀγαθόν.
ἔα, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε, εὐφήμει τε καὶ μὴ χαλεπῶς με προδίδασκε. ἔστι γὰρ ἔμοιγε καὶ βωμοὶ καὶ ἱερὰ οἰκεῖα καὶ πατρῷα καὶ τὰ ἄλλα ὅσαπερ τοῖς ἄλλοις Ἀθηναίοις τῶν τοιούτων.
εἶτα τοῖς ἄλλοις, ἔφη, Ἀθηναίοις οὐκ ἔστιν Ζεὺς ὁ πατρῷος;
οὐκ ἔστιν, ἦν δ' ἐγώ, αὕτη ἡ ἐπωνυμία Ἰώνων οὐδενί, οὔθ' ὅσοι ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως ἀπῳκισμένοι εἰσὶν οὔθ' ἡμῖν,
302c
he said, and no Athenian at all, if you have neither ancestral gods, nor shrines, nor anything else that denotes a gentleman!


Enough, Dionysodorus; speak fair words, and don't browbeat your pupil! For I have altars and shrines, domestic and ancestral, and everything else of the sort that other Athenians have.


Then have not other Athenians, he asked, their ancestral Zeus?


None of the Ionians, I replied, give him this title, neither we nor those who have left this city to settle abroad: they have an ancestral Apollo,
302d
ἀλλὰ Ἀπόλλων πατρῷος διὰ τὴν τοῦ Ἴωνος γένεσιν: Ζεὺς δ' ἡμῖν πατρῷος μὲν οὐ καλεῖται, ἕρκειος δὲ καὶ φράτριος, καὶ Ἀθηναία φρατρία.
ἀλλ' ἀρκεῖ γ', ἔφη ὁ Διονυσόδωρος: ἔστιν γάρ σοι, ὡς ἔοικεν, Ἀπόλλων τε καὶ Ζεὺς καὶ Ἀθηνᾶ.
πάνυ, ἦν δ' ἐγώ.
οὐκοῦν καὶ οὗτοι σοὶ θεοὶ ἂν εἶεν; ἔφη.
πρόγονοι, ἦν δ' ἐγώ, καὶ δεσπόται.
ἀλλ' οὖν σοί γε, ἔφη: ἢ οὐ σοὺς ὡμολόγηκας αὐτοὺς εἶναι;
ὡμολόγηκα, ἔφην: τί γὰρ πάθω;
οὐκοῦν, ἔφη, καὶ ζῷά εἰσιν οὗτοι οἱ
302d
because of Ion's parentage.
Among us the name “ancestral” is not given to Zeus, but that of “houseward” and “tribal,” and we have a tribal Athena.


That will do, said Dionysodorus; you have, it seems, Apollo and Zeus and Athena.


Certainly, I said.


Then these must be your gods? he said.
My ancestors, I said, and lords.


Well, at least, you have them, he said: or have you not admitted they are yours?


I have admitted it, I replied: what else could I do?


And are not these gods animals? he asked: you know you have admitted
302e
θεοί; ὡμολόγηκας γὰρ ὅσα ψυχὴν ἔχει ζῷα εἶναι. ἢ οὗτοι οἱ θεοὶ οὐκ ἔχουσιν ψυχήν;
ἔχουσιν, ἦν δ' ἐγώ.
οὐκοῦν καὶ ζῷά εἰσιν;
ζῷα, ἔφην.
τῶν δέ γε ζῴων, ἔφη, ὡμολόγηκας ταῦτ' εἶναι σά, ὅσα ἄν σοι ἐξῇ καὶ δοῦναι καὶ ἀποδόσθαι καὶ θῦσαι δὴ θεῷ ὅτῳ ἂν βούλῃ.
ὡμολόγηκα, ἔφην: οὐκ ἔστιν γάρ μοι ἀνάδυσις, ὦ Εὐθύδημε.
ἴθι δή μοι εὐθύς, ἦ δ' ὅς, εἰπέ: ἐπειδὴ σὸν ὁμολογεῖς εἶναι τὸν Δία
302e
that whatever has life is an animal. Or have these gods no life?


They have, I replied.


Then are they not animals?


Yes, animals, I said.


And those animals, he went on, you have admitted to be yours, which you are free to bestow and sell and sacrifice to any god you please.


I have admitted it, I replied; there is no escape for me, Euthydemus.


Come then, tell me straight off, he said; since you admit that Zeus and the other gods are yours, are you free to sell or
303a
καὶ τοὺς ἄλλους θεούς, ἆρα ἔξεστί σοι αὐτοὺς ἀποδόσθαι ἢ δοῦναι ἢ ἄλλ' ὅτι ἂν βούλῃ χρῆσθαι ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ζῴοις;


ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Κρίτων, ὥσπερ πληγεὶς ὑπὸ τοῦ λόγου, ἐκείμην ἄφωνος: ὁ δὲ Κτήσιππός μοι ἰὼν ὡς βοηθήσων, Πυππὰξ ὦ Ἡράκλεις, ἔφη, καλοῦ λόγου.
καὶ ὁ Διονυσόδωρος, πότερον οὖν, ἔφη, ὁ Ἡρακλῆς πυππάξ ἐστιν ἢ ὁ πυππὰξ Ἡρακλῆς;
καὶ ὁ Κτήσιππος, ὦ Πόσειδον, ἔφη, δεινῶν λόγων. ἀφίσταμαι: ἀμάχω τὼ ἄνδρε.
303a
bestow them or treat them just as you please, like the other animals?


Well, Crito, here I must say I was knocked out, as it were, by the argument, and lay speechless; then Ctesippus rushed to the rescue and—Bravo, Hercules! he cried, a fine argument!


Whereat Dionysodorus asked: Now, do you mean that Hercules is a bravo, or that bravo is Hercules?


Ctesippus replied: Poseidon, what a frightful use of words! I give up the fight: these two are invincible.
303b
ἐνταῦθα μέντοι, ὦ φίλε Κρίτων, οὐδεὶς ὅστις οὐ τῶν παρόντων ὑπερεπῄνεσε τὸν λόγον καὶ τὼ ἄνδρε, καὶ γελῶντες καὶ κροτοῦντες καὶ χαίροντες ὀλίγου παρετάθησαν. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῖς ἔμπροσθεν ἐφ' ἑκάστοις πᾶσι παγκάλως ἐθορύβουν μόνοι οἱ τοῦ Εὐθυδήμου ἐρασταί, ἐνταῦθα δὲ ὀλίγου καὶ οἱ κίονες οἱ ἐν τῷ Λυκείῳ ἐθορύβησάν τ' ἐπὶ τοῖν ἀνδροῖν καὶ ἥσθησαν. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ αὐτὸς οὕτω διετέθην, ὥστε
303b
Hereupon I confess, my dear Crito, that everyone present without exception wildly applauded the argument and the two men, till they all nearly died of laughing and clapping and rejoicing. For their previous successes had been highly acclaimed one by one, but only by the devotees of Euthydemus; whereas now almost the very pillars of the Lyceum took part in the joyful acclamations in honor of the pair. For myself, I was quite disposed to admit that never had I set eyes
303c
ὁμολογεῖν μηδένας πώποτε ἀνθρώπους ἰδεῖν οὕτω σοφούς, καὶ παντάπασι καταδουλωθεὶς ὑπὸ τῆς σοφίας αὐτοῖν ἐπὶ τὸ ἐπαινεῖν τε καὶ ἐγκωμιάζειν αὐτὼ ἐτραπόμην, καὶ εἶπον: ὦ μακάριοι σφὼ τῆς θαυμαστῆς φύσεως, οἳ τοσοῦτον πρᾶγμα οὕτω ταχὺ καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐξείργασθον. πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα οἱ λόγοι ὑμῶν καλὰ ἔχουσιν, ὦ Εὐθύδημέ τε καὶ Διονυσόδωρε: ἐν δὲ τοῖς καὶ τοῦτο μεγαλοπρεπέστατον, ὅτι τῶν πολλῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν σεμνῶν δὴ καὶ δοκούντων
303c
on such clever people, and I was so utterly enthralled by their skill that I betook myself to praising and congratulating them, and said: Ah, happy pair! What amazing genius, to acquire such a great accomplishment so quickly and in so short a time! Among the many fine points in your arguments, Euthydemus and Dionysodorus, there is one that stands out in particular magnificence—that you care not a jot for the multitude, or for any would-be important or famous people, but only for those of your own sort. And I am perfectly sure that there are but a few persons
303d
τὶ εἶναι οὐδὲν ὑμῖν μέλει, ἀλλὰ τῶν ὁμοίων ὑμῖν μόνον. ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδα ὅτι τούτους τοὺς λόγους πάνυ μὲν ἂν ὀλίγοι ἀγαπῷεν ἄνθρωποι ὅμοιοι ὑμῖν, οἱ δ' ἄλλοι οὕτως ἀγνοοῦσιν αὐτούς, ὥστ' εὖ οἶδα ὅτι αἰσχυνθεῖεν ἂν μᾶλλον ἐξελέγχοντες τοιούτοις λόγοις τοὺς ἄλλους ἢ αὐτοὶ ἐξελεγχόμενοι. καὶ τόδε αὖ ἕτερον δημοτικόν τι καὶ πρᾷον ἐν τοῖς λόγοις: ὁπόταν φῆτε μήτε καλὸν εἶναι μηδὲν μήτε ἀγαθὸν πρᾶγμα μήτε λευκὸν μηδ' ἄλλο τῶν τοιούτων μηδέν, μηδὲ τὸ παράπαν
303d
like yourselves who would be satisfied with these arguments: the rest of the world regard them only as arguments with which, I assure you, they would feel it a greater disgrace to refute others than to be refuted themselves. And further, there is at the same time a popular and kindly feature in your talk: when you say there is nothing either beautiful, or good, or white, and so on, and no difference of things at all, in truth you simply stitch up men's mouths,
303e
ἑτέρων ἕτερον, ἀτεχνῶς μὲν τῷ ὄντι συρράπτετε τὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ καὶ φατέ: ὅτι δ' οὐ μόνον τὰ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ δόξαιτε ἂν καὶ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, τοῦτο πάνυ χαρίεν τέ ἐστιν καὶ τὸ ἐπαχθὲς τῶν λόγων ἀφαιρεῖται. τὸ δὲ δὴ μέγιστον, ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει ὑμῖν καὶ τεχνικῶς ἐξηύρηται, ὥστ' ἐ<ν> πάνυ ὀλίγῳ χρόνῳ ὁντινοῦν ἂν μαθεῖν ἀνθρώπων: ἔγνων ἔγωγε καὶ τῷ Κτησίππῳ τὸν νοῦν προσέχων ὡς ταχὺ ὑμᾶς ἐκ τοῦ παραχρῆμα μιμεῖσθαι οἷός τε ἦν.
303e
as you expressly say you do; while as to your apparent power of stitching up your own mouths as well, this is a piece of agreeable manners that takes off any offence from your talk. But the greatest thing of all is, that this faculty of yours is such, and is so skilfully contrived, that anyone in the world may learn it of you in a very short time; this fact I perceived myself by watching Ctesippus and observing how quickly he was able to imitate you on the spot. Now, in so far as your accomplishment can be quickly imparted,
304a
τοῦτο μὲν οὖν τοῦ πράγματος σφῶν τὸ σοφὸν πρὸς μὲν τὸ ταχὺ παραδιδόναι καλόν, ἐναντίον δ' ἀνθρώπων διαλέγεσθαι οὐκ ἐπιτήδειον, ἀλλ' ἄν γέ μοι πείθησθε, εὐλαβήσεσθε μὴ πολλῶν ἐναντίον λέγειν, ἵνα μὴ ταχὺ ἐκμαθόντες ὑμῖν μὴ εἰδῶσιν χάριν. ἀλλὰ μάλιστα μὲν αὐτὼ πρὸς ἀλλήλω μόνω διαλέγεσθον: εἰ δὲ μή, εἴπερ ἄλλου του ἐναντίον, ἐκείνου μόνου ὃς ἂν ὑμῖν διδῷ ἀργύριον. τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα, ἐὰν
304a
it is excellent; but for public discussions it is not suitable: if I may advise you, beware of talking before a number of people, lest they learn the whole thing in a trice and give you no credit for it. The best thing for you is to talk to each other by yourselves, in private; failing that, if a third person is present, it must be someone who will pay you a good fee. And if you are prudent
304b
σωφρονῆτε, καὶ τοῖς μαθηταῖς συμβουλεύσετε, μηδέποτε μηδενὶ ἀνθρώπων διαλέγεσθαι ἀλλ' ἢ ὑμῖν τε καὶ αὑτοῖς: τὸ γὰρ σπάνιον, ὦ Εὐθύδημε, τίμιον, τὸ δὲ ὕδωρ εὐωνότατον, ἄριστον ὄν, ὡς ἔφη Πίνδαρος. ἀλλ' ἄγετε, ἦν δ' ἐγώ, ὅπως κἀμὲ καὶ Κλεινίαν τόνδε παραδέξεσθον.


ταῦτα, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλα ἄττα ἔτι βραχέα διαλεχθέντες ἀπῇμεν. σκόπει οὖν ὅπως συμφοιτήσεις παρὰ τὼ
304b
you will give this same counsel to your pupils also—that they are never to converse with anybody except you and each other. For it is the rare, Euthydemus, that is precious, while water is cheapest, though best, as Pindar
said. But come, I said, see if you can admit both me and Cleinias here to your class.


This, Crito, was our conversation, and after exchanging a few more words we went off. Now you must arrange to join us in taking lessons from the pair;
304c
ἄνδρε, ὡς ἐκείνω φατὸν οἵω τε εἶναι διδάξαι τὸν ἐθέλοντ' ἀργύριον διδόναι, καὶ οὔτε φύσιν οὔθ' ἡλικίαν ἐξείργειν οὐδεμίαν—ὃ δὲ καὶ σοὶ μάλιστα προσήκει ἀκοῦσαι, ὅτι οὐδὲ τοῦ χρηματίζεσθαί φατον διακωλύειν οὐδέν—μὴ οὐ παραλαβεῖν ὁντινοῦν εὐπετῶς τὴν σφετέραν σοφίαν.
Κρίτων:
καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, φιλήκοος μὲν ἔγωγε καὶ ἡδέως ἄν τι μανθάνοιμι, κινδυνεύω μέντοι κἀγὼ εἷς εἶναι τῶν οὐχ ὁμοίων Εὐθυδήμῳ, ἀλλ' ἐκείνων ὧν δὴ καὶ σὺ
304c
for they say they are able to teach anyone who is willing to pay good money, and that no sort of character or age—and it is well that you especially should be told that they promise that their art is no hindrance to money-making—need deter anyone from an easy acquisition of their wisdom.
Crito:
Indeed, Socrates, I love listening, and would be glad to learn from them; but I am afraid I am one of the sort who are not like Euthydemus, but who, as you described them just now, would prefer being refuted
304d
ἔλεγες, τῶν ἥδιον ἂν ἐξελεγχομένων ὑπὸ τῶν τοιούτων λόγων ἢ ἐξελεγχόντων. ἀτὰρ γελοῖον μέν μοι δοκεῖ εἶναι τὸ νουθετεῖν σε, ὅμως δέ, ἅ γ' ἤκουον, ἐθέλω σοι ἀπαγγεῖλαι. τῶν ἀφ' ὑμῶν ἀπιόντων ἴσθ' ὅτι προσελθών τίς μοι περιπατοῦντι, ἀνὴρ οἰόμενος πάνυ εἶναι σοφός, τούτων τις τῶν περὶ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὰ δικαστήρια δεινῶν, ὦ Κρίτων, ἔφη, οὐδὲν ἀκροᾷ τῶνδε τῶν σοφῶν;
οὐ μὰ τὸν Δία, ἦν δ' ἐγώ: οὐ γὰρ οἷός τ' ἦ προσστὰς κατακούειν ὑπὸ τοῦ ὄχλου.
καὶ μήν, ἔφη, ἄξιόν γ' ἦν ἀκοῦσαι.
τί
304d
to refuting with such arguments. Now, although I feel it is absurd to admonish you, I wish nevertheless to report to you what was told me just now. Do you know, one of the people who had left your discussion came up to me as I was taking a stroll—a man who thinks himself very wise, one of those who are so clever at turning out speeches for the law-courts
—and said: Crito, do you take no lessons from these wise men? No, in truth, I replied: there was such a crowd that, though I stood quite close, I was unable to catch what was said. Well, let me tell you, he said, it was something worth hearing.
304e
δέ; ἦν δ' ἐγώ.
ἵνα ἤκουσας ἀνδρῶν διαλεγομένων οἳ νῦν σοφώτατοί εἰσι τῶν περὶ τοὺς τοιούτους λόγους.
κἀγὼ εἶπον: τί οὖν ἐφαίνοντό σοι;
τί δὲ ἄλλο, ἦ δ' ὅς, ἢ οἷάπερ ἀεὶ ἄν τις τῶν τοιούτων ἀκούσαι ληρούντων καὶ περὶ οὐδενὸς ἀξίων ἀναξίαν σπουδὴν ποιουμένων; (οὑτωσὶ γάρ πως καὶ εἶπεν τοῖς ὀνόμασιν).
καὶ ἐγώ, ἀλλὰ μέντοι, ἔφην, χαρίεν γέ τι πρᾶγμά ἐστιν ἡ φιλοσοφία.
ποῖον, ἔφη, χαρίεν, ὦ
304e
What was it? I asked. You would have heard the disputation of men who are the most accomplished of our day in that kind of speaking. To this I replied: Well, what did they show forth to you? Merely the sort of stuff, he said, that you may hear such people babbling about at any time—making an inconsequent ado about matters of no consequence (in some such parlance he expressed himself). Whereupon—Well, all the same, I said, philosophy is a charming thing. Charming is it, my dear innocent? he exclaimed:
305a
μακάριε; οὐδενὸς μὲν οὖν ἄξιον. ἀλλὰ καὶ εἰ νῦν παρεγένου, πάνυ ἄν σε οἶμαι αἰσχυνθῆναι ὑπὲρ τοῦ σεαυτοῦ ἑταίρου: οὕτως ἦν ἄτοπος, ἐθέλων ἑαυτὸν παρέχειν ἀνθρώποις οἷς οὐδὲν μέλει ὅτι ἂν λέγωσιν, παντὸς δὲ ῥήματος ἀντέχονται. καὶ οὗτοι, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, ἐν τοῖς κράτιστοί εἰσι τῶν νῦν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Κρίτων, ἔφη, τὸ πρᾶγμα αὐτὸ καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ τῷ πράγματι διατρίβοντες φαῦλοί εἰσιν καὶ καταγέλαστοι. ἐμοὶ δέ, ὦ Σώκρατες, τὸ πρᾶγμα ἐδόκει
305a
nay, a thing of no consequence. Why, had you been in that company just now, you would have been filled with shame, I fancy, for your particular friend: he was so strangely willing to lend himself to persons who care not a straw what they say, but merely fasten on any phrase that turns up. And these, as I said just now, are the heads of their profession today. But the fact is, Crito, he went on, the business itself and the people who follow it are worthless and ridiculous. Now, in my opinion, Socrates, lie was not right in decrying the pursuit:
305b
οὐκ ὀρθῶς ψέγειν οὔθ' οὗτος οὔτ' εἴ τις ἄλλος ψέγει: τὸ μέντοι ἐθέλειν διαλέγεσθαι τοιούτοις ἐναντίον πολλῶν ἀνθρώπων ὀρθῶς μοι ἐδόκει μέμφεσθαι.
Σωκράτης:
ὦ Κρίτων, θαυμάσιοί εἰσιν οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες. ἀτὰρ οὔπω οἶδα ὅτι μέλλω ἐρεῖν. ποτέρων ἦν ὁ προσελθών σοι καὶ μεμφόμενος τὴν φιλοσοφίαν; πότερον τῶν ἀγωνίσασθαι δεινῶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ῥήτωρ τις, ἢ τῶν τοὺς τοιούτους εἰσπεμπόντων, ποιητὴς τῶν λόγων οἷς οἱ ῥήτορες ἀγωνίζονται;
305b
he is wrong, and so is anyone else who decries it: though I must say I felt he was right in blaming the readiness to engage in discussion with such people before a large company.
Socrates:
Crito, these people are very odd. But I do not yet know what answer I shall give you. Of which party was he who came up to you and blamed philosophy? Was he one of those who excel in the contests of the courts, an orator; or of those who equip the orators for the fray, a composer of the speeches they deliver in their contests?
305c
Κρίτων:
ἥκιστα νὴ τὸν Δία ῥήτωρ, οὐδὲ οἶμαι πώποτ' αὐτὸν ἐπὶ δικαστήριον ἀναβεβηκέναι: ἀλλ' ἐπαΐειν αὐτόν φασι περὶ τοῦ πράγματος νὴ τὸν Δία καὶ δεινὸν εἶναι καὶ δεινοὺς λόγους συντιθέναι.
Σωκράτης:
ἤδη μανθάνω: περὶ τούτων καὶ αὐτὸς νυνδὴ ἔμελλον λέγειν. οὗτοι γάρ εἰσιν μέν, ὦ Κρίτων, οὓς ἔφη Πρόδικος μεθόρια φιλοσόφου τε ἀνδρὸς καὶ πολιτικοῦ, οἴονται δ' εἶναι πάντων σοφώτατοι ἀνθρώπων, πρὸς δὲ τῷ εἶναι καὶ δοκεῖν πάνυ παρὰ πολλοῖς, ὥστε παρὰ πᾶσιν εὐδοκιμεῖν
305c
Crito:
Nothing of an orator, I dare swear, nor do I think he has ever appeared in court: only he is reputed to know about the business, so they declare, and to be a clever person, and compose clever speeches.
Socrates:
Now I understand: it was of these people that I was just now going to speak myself. They are the persons, Crito, whom Prodicus described as the border-ground between philosopher and politician, yet they fancy that they are the wisest of all mankind, and that they not merely are but are thought so by a great many people; and accordingly
305d
ἐμποδὼν σφίσιν εἶναι οὐδένας ἄλλους ἢ τοὺς περὶ φιλοσοφίαν ἀνθρώπους. ἡγοῦνται οὖν, ἐὰν τούτους εἰς δόξαν καταστήσωσιν μηδενὸς δοκεῖν ἀξίους εἶναι, ἀναμφισβητήτως ἤδη παρὰ πᾶσιν τὰ νικητήρια εἰς δόξαν οἴσεσθαι σοφίας πέρι. εἶναι μὲν γὰρ τῇ ἀληθείᾳ σφᾶς σοφωτάτους, ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις λόγοις ὅταν ἀποληφθῶσιν, ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Εὐθύδημον κολούεσθαι. σοφοὶ δὲ ἡγοῦνται εἶναι πάνυ—εἰκότως: μετρίως μὲν γὰρ φιλοσοφίας ἔχειν, μετρίως δὲ πολιτικῶν,
305d
they feel that none but the followers of philosophy stand in the way of their universal renown. Hence they believe that, if they can reduce the latter to a status of no esteem, the prize of victory will by common consent be awarded to them, without dispute or delay, and their claim to wisdom will be won. For they consider themselves to be in very truth the wisest, but find that, when caught in private conversation, they are cut off short by Euthydemus and his set. This conceit of their wisdom is very natural, since they regard themselves as moderately versed in philosophy, and moderately too in politics, on quite reasonable grounds:
305e
πάνυ ἐξ εἰκότος λόγου—μετέχειν γὰρ ἀμφοτέρων ὅσον ἔδει, ἐκτὸς δὲ ὄντες κινδύνων καὶ ἀγώνων καρποῦσθαι τὴν σοφίαν.
Κρίτων:
τί οὖν; δοκοῦσί σοί τι, ὦ Σώκρατες, λέγειν; οὐ γάρ τοι ἀλλὰ ὅ γε λόγος ἔχει τινὰ εὐπρέπειαν τῶν ἀνδρῶν.
Σωκράτης:
καὶ γὰρ ἔχει ὄντως, ὦ Κρίτων, εὐπρέπειαν μᾶλλον
305e
for they have dipped into both as far as they needed, and, evading all risk and struggle, are content to gather the fruits of wisdom.
Crito:
Well, now, do you consider, Socrates, that there is anything in what they say? It is not to be denied that these men have some color for their statements.
Socrates:
Yes, that is so, Crito; color rather than truth.
306a
ἢ ἀλήθειαν. οὐ γὰρ ῥᾴδιον αὐτοὺς πεῖσαι ὅτι καὶ ἄνθρωποι καὶ τἆλλα πάντα ὅσα μεταξύ τινοιν δυοῖν ἐστιν καὶ ἀμφοτέροιν τυγχάνει μετέχοντα, ὅσα μὲν ἐκ κακοῦ καὶ ἀγαθοῦ, τοῦ μὲν βελτίω, τοῦ δὲ χείρω γίγνεται: ὅσα δὲ ἐκ δυοῖν ἀγαθοῖν μὴ πρὸς ταὐτόν, ἀμφοῖν χείρω πρὸς ὃ ἂν ἑκάτερον ᾖ χρηστὸν ἐκείνων ἐξ ὧν συνετέθη: ὅσα δ' ἐκ δυοῖν κακοῖν συντεθέντα μὴ πρὸς τὸ αὐτὸ ὄντοιν ἐν τῷ μέσῳ ἐστίν, ταῦτα
306a
It is no easy matter to persuade them that either people or things, which are between two other things and have a certain share of both, if compounded of bad and good are found to be better than the one and worse than the other; but if compounded of two good things which have not the same object, they are worse than either of their components in relation to the object to which each of them is adapted; while if they are compounded of two bad things which have not the same object, and stand between them, this is the only case
306b
μόνα βελτίω ἑκατέρου ἐκείνων ἐστίν, ὧν ἀμφοτέρων μέρος μετέχουσιν. εἰ μὲν οὖν ἡ φιλοσοφία ἀγαθόν ἐστιν καὶ ἡ πολιτικὴ πρᾶξις, πρὸς ἄλλο δὲ ἑκατέρα, οὗτοι δ' ἀμφοτέρων μετέχοντες τούτων ἐν μέσῳ εἰσίν, οὐδὲν λέγουσιν—ἀμφοτέρων γάρ εἰσι φαυλότεροι—εἰ δὲ ἀγαθὸν καὶ κακόν, τῶν μὲν βελτίους, τῶν δὲ χείρους: εἰ δὲ κακὰ ἀμφότερα, οὕτως ἄν τι λέγοιεν ἀληθές, ἄλλως δ' οὐδαμῶς. οὐκ ἂν οὖν οἶμαι
306b
where they are better than either of the two things of which they have a share. Now if philosophy and the statesman's business are both good things, and each of them has a different object, and if these persons, partaking of both, are between them, their claims are nought; for they are inferior to both: if one is good and the other bad, they are better than the one and worse than the other: while if both are bad, in this case there would be some truth in their statement, but in any other case there is none. Now I do not think they will admit
306c
αὐτοὺς ὁμολογῆσαι οὔτε κακὼ αὐτὼ ἀμφοτέρω εἶναι οὔτε τὸ μὲν κακόν, τὸ δὲ ἀγαθόν: ἀλλὰ τῷ ὄντι οὗτοι ἀμφοτέρων μετέχοντες ἀμφοτέρων ἥττους εἰσὶν πρὸς ἑκάτερον πρὸς ὃ ἥ τε πολιτικὴ καὶ ἡ φιλοσοφία ἀξίω λόγου ἐστόν, καὶ τρίτοι ὄντες τῇ ἀληθείᾳ ζητοῦσι πρῶτοι δοκεῖν εἶναι. συγγιγνώσκειν μὲν οὖν αὐτοῖς χρὴ τῆς ἐπιθυμίας καὶ μὴ χαλεπαίνειν, ἡγεῖσθαι μέντοι τοιούτους εἶναι οἷοί εἰσιν: πάντα γὰρ ἄνδρα χρὴ ἀγαπᾶν ὅστις καὶ ὁτιοῦν λέγει ἐχόμενον
306c
either that both these things are bad, or that one is bad and the other good: the truth is that these people, partaking of both, are inferior to both in respect of the objects for which statesmanship and philosophy are important; and while they are really in the third place they seek to be accorded the first. However, we ought to be indulgent towards their ambition and not feel annoyed, while still judging them to be what they actually are. For we should be glad of anyone, whoever he may be, who says anything that verges on good sense, and labours steadily
306d
φρονήσεως πρᾶγμα καὶ ἀνδρείως ἐπεξιὼν διαπονεῖται.
Κρίτων:
καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς περὶ τῶν ὑέων, ὥσπερ ἀεὶ πρός σε λέγω, ἐν ἀπορίᾳ εἰμὶ τί δεῖ αὐτοῖς χρήσασθαι. ὁ μὲν οὖν νεώτερος ἔτι καὶ σμικρός ἐστιν, Κριτόβουλος δ' ἤδη ἡλικίαν ἔχει καὶ δεῖταί τινος ὅστις αὐτὸν ὀνήσει. ἐγὼ μὲν οὖν ὅταν σοὶ συγγένωμαι, οὕτω διατίθεμαι ὥστ' ἐμοὶ δοκεῖ μανίαν εἶναι τὸ ἕνεκα τῶν παίδων ἄλλων μὲν πολλῶν σπουδὴν τοιαύτην ἐσχηκέναι, καὶ περὶ
306d
and manfully in its pursuit.
Crito:
Now I myself, Socrates, as I so often tell you, am in doubt about my sons, as to what I am to do with them. The younger is as yet quite small; but Critobulus is already grown up, and needs someone who will be of service to him. When I am in your company, the effect on me is such as to make me feel it is mere madness to have taken ever so much pains in various directions for the good of my children—
306e
τοῦ γάμου ὅπως ἐκ γενναιοτάτης ἔσονται μητρός, καὶ περὶ τῶν χρημάτων ὅπως ὡς πλουσιώτατοι, αὐτῶν δὲ περὶ παιδείας ἀμελῆσαι: ὅταν δὲ εἴς τινα ἀποβλέψω τῶν φασκόντων ἂν παιδεῦσαι ἀνθρώπους, ἐκπέπληγμαι καί μοι δοκεῖ εἷς ἕκαστος αὐτῶν σκοποῦντι πάνυ ἀλλόκοτος εἶναι,
306e
first in so marrying that they should be of very good blood on their mother's side; then in making money so that they might be as well off as possible; while I have neglected the training of the boys themselves. But when I glance at one of the persons who profess to educate people, I am dismayed, and feel that each one of them, when I consider them, is wholly unsuitable—
307a
ὥς γε πρὸς σὲ τἀληθῆ εἰρῆσθαι: ὥστε οὐκ ἔχω ὅπως προτρέπω τὸ μειράκιον ἐπὶ φιλοσοφίαν.
Σωκράτης:
ὦ φίλε Κρίτων, οὐκ οἶσθα ὅτι ἐν παντὶ ἐπιτηδεύματι οἱ μὲν φαῦλοι πολλοὶ καὶ οὐδενὸς ἄξιοι, οἱ δὲ σπουδαῖοι ὀλίγοι καὶ παντὸς ἄξιοι; ἐπεὶ γυμναστικὴ οὐ καλὸν δοκεῖ σοι εἶναι, καὶ χρηματιστικὴ καὶ ῥητορικὴ καὶ στρατηγία;
Κρίτων:
ἔμοιγε πάντως δήπου.
Σωκράτης:
τί οὖν; ἐν ἑκάστῃ τούτων τοὺς πολλοὺς πρὸς
307a
to tell you the truth between ourselves. So that I cannot see how I am to incline the lad towards philosophy.
Socrates:
My dear Crito are you not aware that in every trade the duffers are many and worthless, whereas the good workers are few and worth any price? Why, do you not hold athletics, and money-making, and rhetoric, and generalship, to be fine things?
Crito:
Certainly I do, of course.
307b
ἕκαστον τὸ ἔργον οὐ καταγελάστους ὁρᾷς;
Κρίτων:
ναὶ μὰ τὸν Δία, καὶ μάλα ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
ἦ οὖν τούτου ἕνεκα αὐτός τε φεύξῃ πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ τῷ ὑεῖ οὐκ ἐπιτρέψεις;
Κρίτων:
οὔκουν δίκαιόν γε, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
μὴ τοίνυν ὅ γε οὐ χρὴ ποίει, ὦ Κρίτων, ἀλλ' ἐάσας χαίρειν τοὺς ἐπιτηδεύοντας φιλοσοφίαν, εἴτε χρηστοί εἰσιν εἴτε πονηροί, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα βασανίσας καλῶς τε καὶ εὖ,
307b
Socrates:
Well then, in each of these, do you not see most men making a ridiculous show at their respective tasks?
Crito:
Yes, I know: what you say is perfectly true.
Socrates:
Then will you yourself on this account eschew all these pursuits, and not let your son have anything to do with them?
Crito:
No, there would be no good reason for that, Socrates.
Socrates:
Then avoid at least what is wrong, Crito: let those who practise philosophy have their way,
307c
ἐὰν μέν σοι φαίνηται φαῦλον ὄν, πάντ' ἄνδρα ἀπότρεπε, μὴ μόνον τοὺς ὑεῖς: ἐὰν δὲ φαίνηται οἷον οἶμαι αὐτὸ ἐγὼ εἶναι, θαρρῶν δίωκε καὶ ἄσκει, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο, αὐτός τε καὶ τὰ παιδία.
307c
whether they are helpful or mischievous; and when you have tested the matter itself, well and truly, if you find it to be a poor affair, turn everyone you can away from it, not only your sons: but if you find it to be such as I think it is, pursue and ply it without fear, both you, as they say, and yours.