Show Greek
Hide Greek
Show English
Hide English


Ε᾿πίνομις
Print source: Platonis Opera, ed. John Burnet, Oxford University Press, 1903.

Electronic source: Perseus Digital Library
Epinomis
Print source: Plato in Twelve Volumes, Vol. 9 translated by W.R.M. Lamb., Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd., 1925.

Electronic source: Perseus Digital Library
973a
Κλεινίας:
πρὸς μὲν τὸ τῆς ὁμολογίας ἥκομεν ἅπαντες ὀρθῶς, ὦ ξένε, τρεῖς ὄντες, ἐγὼ καὶ σὺ καὶ Μέγιλλος ὅδε, τὸ τῆς φρονήσεως ἐπισκεψόμενοι τίνι ποτὲ χρὴ λόγῳ διεξελθεῖν, ὃ τὴν ἀνθρωπίνην ἕξιν φαμέν, ὅταν διανοηθῇ, κάλλιστ' ἔχειν ποιεῖν πρὸς φρόνησιν ὅσην δυνατὸν ἀνθρώπῳ σχεῖν. τὰ μὲν
973a
Cleinias:
True to our agreement, good sir, we have come all three—you and I and Megillus here—to consider in what terms we ought to describe that part of understanding which we say produces, when it so intends, the most excellent disposition of the human being for wisdom which is possible for man. For we claim that we have described all the other matters
973b
γὰρ ἄλλα, ὥς φαμεν, ἅπαντα διεξήλθομεν ὅσα ἦν περὶ νόμων θέσιν: ὃ δὲ μέγιστον εὑρεῖν τε καὶ εἰπεῖν, τί ποτε μαθὼν θνητὸς ἄνθρωπος σοφὸς ἂν εἴη, τοῦτο οὔτε εἴπομεν οὔτε ηὕρομεν, νῦν τε πειρώμεθα τοῦτο μὴ καταλιπεῖν: σχεδὸν γὰρ ἀτελὲς ἂν πράξαιμεν οὗ χάριν ἅπαντες ὡρμήσαμεν, ὡς φανερὰ ποιήσοντες ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέλους.
Ἀθηναῖος:
ὦ φίλε Κλεινία, καλῶς μὲν λέγεις, ἄτοπον μὴν ἀκούσεσθαί σε λόγον οἶμαι, καί τινα τρόπον οὐκ ἄτοπον αὖ.
973b
connected with law-giving; but the most important thing for us to discover and state—what it is that mortal man should learn in order to be wise—this we have neither stated nor discovered. Let us, however, now try to make good this defect: else we shall practically leave incomplete the quest on which we all set out, with the purpose of making our subject clear from beginning to end.
Athenian:
My dear Cleinias, you are quite right, yet I think you are about to hear a strange statement; and, in a sense, one that is not so strange either. For many on becoming acquainted with life
973c
πολλοὶ γὰρ δὴ προστυχεῖς τῷ βίῳ γιγνόμενοι τὸν αὐτὸν λόγον φέρουσιν, ὡς οὐκ ἔσται μακάριον τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος οὐδ' εὔδαιμον. ἕπου δὴ καὶ σύνιδε ἄν σοι δοκῶ κἀγὼ μετ' αὐτῶν καλῶς τοῦ τοιούτου πέρι λέγειν. οὔ φημι εἶναι δυνατὸν ἀνθρώποις μακαρίοις τε καὶ εὐδαίμοσιν γενέσθαι πλὴν ὀλίγων— μέχριπερ ἂν ζῶμεν τοῦτο διορίζομαι: καλὴ δὲ ἐλπὶς τελευτήσαντι τυχεῖν ἁπάντων ὧν ἕνεκά τις προθυμοῖτ' ἂν ζῶν τε ὡς κάλλιστ' ἂν ζῆν κατὰ δύναμιν καὶ τελευτήσας τελευτῆς
973c
have the same account to give—that the human race will not be blessed or happy. So follow me now and apprehend if you conceive me, as well as them, to be giving a proper account of this matter. I say it is impossible for men to be blessed and happy, except a few; that is, so long as we are living: I limit it to that. But one may rightly hope to attain after death all the things for whose sake one may strive both in life to live as nobly as one can and in death to find a noble end.
What I say is
973d
τοιαύτης τυχεῖν—λέγω δ' οὐδὲν σοφόν, ἀλλ' ὅπερ ἅπαντες Ἕλληνές τε καὶ βάρβαροι γιγνώσκομέν τινα τρόπον, ὡς ἐξ ἀρχῆς τὸ γενέσθαι χαλεπὸν ἅπαντι ζῴῳ: πρῶτον μὲν τὸ μετασχεῖν τῆς τῶν κυουμένων ἕξεως, ἔπειτ' αὖ τὸ γίγνεσθαι, καὶ ἔτι τὸ τρέφεσθαι καὶ παιδεύεσθαι, διὰ πόνων μυρίων
973d
no subtle doctrine, but a thing that all of us, Greeks and foreigners alike, in some way perceive—that from the beginning existence is difficult for every live creature: first, partaking of the state of things conceived, then again, being born, and further, being reared and educated—all these processes involve a vast amount of toil,
974a
ταῦτα γίγνεσθαι σύμπαντα, ὥς φαμεν ἅπαντες. καὶ χρόνος βραχὺς ἄν τις εἴη πρὸς λογισμὸν μή τοι τῶν μοχθηρῶν, ἀλλ' ὃ πᾶς ἂν ὑπολάβοι μέτριον. οὗτος δὲ σχεδὸν ἀναπνοὴν δοκεῖ ποιεῖν τινα κατὰ μέσον πῃ βίον τὸν ἀνθρώπινον: ταχύ γε μὴν ἐπιλαβὸν γῆρας ὁντινοῦν ποιήσει' ἂν μήποτ' ἐθελῆσαι πάλιν ἀναβιῶναι, λογισάμενον τὸν βεβιωμένον ἑαυτῷ βίον, ὅστις μὴ τυγχάνει παιδικῆς δόξης μεστὸς ὤν. τούτων δὴ τί ποτέ μοι τεκμήριον; ὅτι πέφυκεν ταύτῃ τὸ νῦν ζητούμενον
974a
we all agree. And our time must be a short one, I do not say in the reckoning of the wretched, but on any supposition of what is tolerable. It does seem to give just a breathing-space about the middle of human life: yet swiftly old age is upon us, and must make any of us loth ever to live our life again, when one reckons over the life one has lived—unless one happens to be a bundle of childish notions. And what, pray, is my evidence for this? It is that such is the nature of the matter now under inquiry
974b
τῷ λόγῳ. ζητοῦμεν δὲ δὴ τίνα τρόπον σοφοὶ γενησόμεθα, ὡς οὔσης τινὸς ἑκάστοις ταύτης τῆς δυνάμεως: ἡ δὲ φυγῇ φεύγει τότε ὅταν τις πρός τινα φρόνησιν ἴῃ τῶν λεγομένων τεχνῶν ἢ φρονήσεων ἤ τινων ἄλλων τοιούτων ὡς οἰόμεθα ἐπιστημῶν, ὡς ἀξίας τούτων οὐδεμιᾶς οὔσης ἐπίκλησιν ῥηθῆναι τῆς περὶ ταῦτα σοφίας τἀνθρώπινα, τῆς δὲ ψυχῆς σφόδρα πεποιθυίας καὶ μαντευομένης ὡς οὔσης αὐτῇ κατά
974b
in our discussion. We are inquiring, you know, in what way we shall become wise, presuming that each of us has this power in some sort or other: but it evades and escapes us as soon as we attempt any knowledge of reputed arts or knowledges or any of the ordinary sciences, as we suppose them to be; for none of them is worthy to be called by the title of the wisdom that pertains to these human affairs. Yet the soul firmly believes and divines that in some fashion she has it,
974c
τινα φύσιν ταύτης, τίς δέ ἐστιν καὶ πότε καὶ πῶς, οὐ πάνυ δυναμένης ἐξευρίσκειν. ἆρ' οὐ τούτῳ σφόδρα προσέοιχ' ἡμῶν ἡ περὶ σοφίαν ἀπορία καὶ ζήτησις, πλείων τῆς ἐλπίδος ἑκάστῳ γιγνομένη τῶν ὅσοι ἐν ἡμῖν δυνατοὶ γίγνονται φρονίμως αὑτοὺς ἄλλους τε ἐξετάσαι συμφώνως διὰ λόγων πάντων καὶ πάντῃ λεγομένων; ταῦτα οὐχ οὕτως ἢ ταύτῃ συμφήσομεν ἔχειν;
Κλεινίας:
συμφήσομεν ἐπ' ἐλπίδι σοι ἴσως ταῦτ', ὦ ξένε, τῇ
974c
but what it is that she has, or when, or how, she is quite unable to discover. Is not this a fair picture of our puzzle about wisdom and the inquiry that we have to make—a greater one than any of us could expect who are found able to examine ourselves and others intelligently and consistently by every kind and manner of argument? Is the case not so, or shall we agree that so it is?
Cleinias:
We shall probably agree with you on that, my good sir,
974d
μετὰ σοῦ κατὰ χρόνον ἂν γενομένῃ, δοξάσαι περὶ αὐτῶν εἰς αὖθις τὸ ἀληθέστατον.
Ἀθηναῖος:
τὰς ἄλλας τοίνυν ὅσαι ἐπιστῆμαι μέν εἰσιν λεγόμεναι, σοφὸν δὲ οὐκ ἀποτελοῦσιν τὸν λαμβάνοντά τε αὐτὰς καὶ ἔχοντα, πρῶτον διεξιτέον, ὅπως ταύτας ἐκποδὼν θέμενοι, πειρώμεθα ἐκείνας ὧν δεόμεθα παραθέσθαι τε καὶ παραθέμενοι μανθάνειν.


πρῶτον μὲν τοίνυν ὧν πρῶτον δεῖ θνητῷ γένει, ἴδωμεν
974d
in the hope which in time you will surely give us of forming hereafter the truest opinion on these matters.
Athenian:
Then first we must go through the other sciences, which are reputed as such, but do not render him wise who acquires and possesses them; in order that, having put them out of the way, we may try to bring forward those that we require, and having brought them forward, to learn them.


First, therefore, let us observe that while the sciences which are first needs of the human race
974e
ὡς εἰσὶ μὲν ἀναγκαιόταται σχεδὸν ἀληθῶς τε πρῶται, ὁ δὲ ἐπιστήμων αὐτῶν γιγνόμενος, εἰ καὶ κατ' ἀρχὰς ἔδοξέν τις εἶναί ποτε σοφός, οὔκουν νῦν γε οὔτε σοφὸς εἶναι δοξάζεται
974e
are about the most necessary and truly the first, yet he who acquires a knowledge of them, though in the beginning he may have been regarded as wise in some sort, is now not reputed wise at all, but rather incurs reproach
975a
ὀνείδη τε ἴσχει μᾶλλον ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης. ἐροῦμεν δὴ αἵ τ' εἰσὶν καὶ ὅτι πᾶς ἀνὴρ αὐτάς, σχεδὸν ὅσοις ἀγὼν πρόκειται τοῦ δοκεῖν ὡς ἄριστον ἄνδρα συμβῆναι γενόμενον ἄν, φεύγει διὰ τὰς κτήσεις τῆς φρονήσεώς τε καὶ ἐπιτηδεύσεως. ἔστω δὴ πρῶτον μὲν ἡ τῆς ἀλληλοφαγίας τῶν ζῴων ἡμᾶς τῶν μέν, ὡς ὁ μῦθός ἐστιν, τὸ παράπαν ἀποστήσασα, τῶν δὲ εἰς τὴν νόμιμον ἐδωδὴν καταστήσασα. ἵλεῳ δ' ἡμῖν οἱ πρόσθεν εἴησάν τε καὶ εἰσίν—οἵτινες μὲν
975a
by the knowledge he has got. Now we must mention what they are, and that almost everyone who makes it his aim to be thought likely to prove himself in the end as good a man as possible avoids them, in order to gain the acquirements of understanding and study. So first let us take the practice among animate beings of eating each other, which, as the story goes, has made us refrain entirely from some, while it has settled us in the lawful eating of others.
May the men of old time be gracious to us, as they are: for we must take our leave of whatever men were the first of those we were just mentioning
; but at any rate
975b
γὰρ οὖν ἐλέγομεν, πρῶτοι χαιρέτωσαν—ἡ δ' οὖν ἀλφίτων τε καὶ ἀλεύρων ποίησις ἅμα καὶ τροφὴ καλὴ μὲν καὶ ἀγαθή, σοφὸν δὲ ἄνδρα τελέως οὐκ ἐθελήσει ποτὲ ἀπεργάσασθαι: τοῦτο γὰρ αὐτό, ἡ τῆς ποιήσεως ἐπίκλησις, τῶν ποιουμένων αὐτῶν δυσχέρειαν ἀπεργάζοιτ' ἄν. σχεδὸν δ' οὐδὲ χώρας συμπάσης γεωργία: οὐ γὰρ τέχνῃ ἀλλὰ φύσει κατὰ θεὸν πάντες φαινόμεθα γῆν μετακεχειρίσθαι. καὶ μὴν οὐδ' ἡ τῶν οἰκήσεών γε συνυφὴ καὶ σύμπασα οἰκοδομία καὶ σκευῶν
975b
the making of barley-meal and flour, with the sustenance thereof, is noble and good indeed, yet it is never like to produce a perfectly wise man. For this very name of making must produce
an irksomeness in the actual things that are made. Nor can it well be husbandry of land in general: for it is not by art but by a natural gift from Heaven, it seems, that we all have the earth put into our hands. Nor again is it the fabrication of dwellings and building in general, nor the production of all sorts of appliances—smiths' work,
975c
πάντων ἀπεργαστική, χαλκεία τε καὶ ἡ τῶν τεκτονικῶν καὶ πλαστικῶν καὶ πλεκτικῶν καὶ ἔτι συμπάντων ὀργάνων παρασκευή, δήμῳ τὸ πρόσφορον ἔχουσα, ἀλλ' οὐκ ἐπ' ἀρετῇ λεγομένη. καὶ μὴν οὐδ' ἡ σύμπασα θηρευτική, πολλή περ καὶ τεχνικὴ γεγονυῖα, τό γε μεγαλοπρεπὲς σὺν τῷ σοφῷ οὐκ ἀποδίδωσιν. οὐ μὴν οὐδὲ μαντική γε οὐδ' ἑρμηνευτικὴ τὸ παράπαν: τὸ λεγόμενον γὰρ οἶδεν μόνον, εἰ δ' ἀληθές, οὐκ ἔμαθεν.


ὅτε δὴ τὴν τῶν ἀναγκαίων ὁρῶμεν κτῆσιν διὰ τέχνης μὲν
975c
and the supply of carpenters', moulders', plaiters', and, in fine, all kinds of implements; for this is of advantage to the public, but is not accounted for virtue. Nor again the whole practice of hunting, which although grown extensive and a matter of skilled art, gives no return of magnificence with its wisdom. Nor surely can it be divination or interpretation
as a whole; for these only know what is said, but have not learnt whether it be true.


And now that we see that the acquisition of necessaries
975d
ἀπεργαζομένην, τούτων δὲ οὐδεμίαν οὐδένα σοφὸν ποιοῦσαν, τό γε μετὰ τοῦτο παιδιά τις ἂν λείποιτο, μιμητικὴ μὲν τὸ πλεῖστον ἀλλ' οὐδαμῇ σπουδαία. πολλοῖς μὲν γὰρ ὀργάνοις μιμοῦνται, πολλοῖς δ' αὐτῶν τῶν σωμάτων οὐ πάντως εὐσχήμοσι μιμήμασιν, τά τε κατὰ λόγους καὶ μοῦσαν πᾶσαν, καὶ ὅσων γραφικὴ μήτηρ, πολλῶν καὶ παντοίων ποικιλμάτων ἀποτελουμένων ἐν πολλοῖς ὑγροῖς καὶ ξηροῖς γένεσιν: ὧν σοφὸν οὐδένα εἰς οὐδὲν σπουδῇ τῇ μεγίστῃ δημιουργοῦντα ἡ μιμητικὴ παρέχεται.
975d
is achieved by means of art, but that no such art makes any man wise, there may be some diversion remaining after this—imitative for the most part, but in no way serious. For they imitate with many instruments, and with many imitative acts, not altogether seemly, of their very bodies, in performances both of speech and of every Muse, and in those whereof painting is mother, and whereby many and most various designs are elaborated in many sorts, moist and dry; and though a man ply his craft in these with the greatest zeal, in nothing is he rendered wise by imitation.
975e
πάντων δ' ἐξειργασμένων τὸ λοιπὸν βοήθεια γίγνοιτ' ἂν μυρία μυρίοις, ἡ μὲν μεγίστη τε καὶ εἰς πλεῖστα πολεμικὴ κληθεῖσα, στρατηγικὴ τέχνη, εὐδοκιμωτάτη πρὸς χρείαν, εὐτυχίας πλείστης δεομένη, μᾶλλον δὲ ἀνδρείᾳ κατὰ φύσιν ἢ
975e
And when all these have been performed, there may yet remain assistance, in countless forms and countless cases: the greatest and most useful is called warfare, the art of generalship; most glorified in time of need, requiring most good fortune, and assigned rather to a natural valor than to wisdom.
976a
σοφίᾳ δεδομένη. ἣν δὲ καλοῦσι μὲν ἰατρικήν, βοήθεια δέ που καὶ αὕτη σχεδὸν ὅσων ὧραι ψύχει καὶ καύματι ἀκαίρῳ καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ληίζονται τὴν τῶν ζῴων φύσιν. εὐδόκιμον δὲ οὐδὲν τούτων εἰς σοφίαν τὴν ἀληθεστάτην: ἄμετρα γὰρ δόξαις φορεῖται τοπαζόμενα. βοηθοὺς δέ που καὶ τοὺς κυβερνήτας ἅμα καὶ τοὺς ναύτας ἐροῦμεν, καὶ τούτων ἄνδρα σοφὸν μηδένα τις ἡμᾶς παραμυθούμενος ἐξ ἁπάντων διαγγελλέτω: οὐ γὰρ ἂν εἰδείη τις πνεύματος ὀργὴν
976a
And that which they call medicine is likewise, of course, an assistance in almost every case towards things of which animal nature is deprived by seasons of untimely cold and heat and all such visitations. But none of these is of high repute for the truest wisdom: for they are borne along by opinion, as inaccurate matter of conjecture. We may, I suppose, speak of pilots and sailors alike as giving assistance: yet you shall not report, to appease us, a single wise man from amongst them all; for a man cannot know
976b
οὐδὲ φιλίαν, ὃ προσφιλὲς ἁπάσῃ κυβερνητικῇ. καὶ μὴν οὐδ' ὁπόσοι βοηθοὶ δίκαις ἐν τῇ τοῦ λέγειν ῥώμῃ φασὶ γίγνεσθαι, μνήμῃ καὶ τριβῇ δόξης ἤθεσιν προσέχοντες τὸν νοῦν, ἀληθείας δὲ τῶν ὄντως δικαίων ἐκτὸς παρεσφαλμένοι.


λοιπὴ δ' ἔτι πρὸς δόξαν σοφίας ἐστίν τις ἄτοπος δύναμις, ἣν φύσιν ἂν οἱ πολλοὶ μᾶλλον ἢ σοφίαν ὀνομάσειαν, τότε ὅταν τινά τις συννοῇ ῥᾳδίως μὲν ὅτιπερ ἂν μανθάνῃ μανθάνοντα,
976b
the wrath or amity of the wind, a desirable thing for all piloting. Nor again all those who say they can give assistance in law suits by their powers of speech, men who by memory and exercise of opinion pay attention to human character, but are far astray from the truth of what is really just.


There still remains, as a claimant to the name of wisdom, a certain strange power, which most people would call a natural gift rather than wisdom, appearing when one perceives someone learning this or that lesson with ease, or remembering a great many things
976c
μάλα δὲ πολλὰ καὶ ἀσφαλῶς μνημονεύοντα, ὅταν τε τὸ πρόσφορον ἑκάστῳ διαμνημονεύῃ τις, ὅτι γιγνόμενον ἂν πρέποι, τοῦτο δὲ ταχὺ δρᾷ: ταῦτα γὰρ ἅπαντα οἱ μὲν φύσιν, οἱ δὲ σοφίαν, οἱ δὲ ἀγχίνοιαν θήσουσιν φύσεως, σοφὸν δὲ ὄντως οὐδενὶ τούτων οὐδεὶς τῶν ἐμφρόνων ἐθελήσει ποτὲ καλεῖν.


ἀλλὰ μὴν δεῖ φανῆναί γέ τινα ἐπιστήμην ἣν ἔχων σοφὸς γίγνοιτ' ἂν ὁ σοφὸς ὄντως ὢν καὶ μὴ μόνον δοξαζόμενος. ἴδωμεν δή. χαλεπῷ μὲν γὰρ λόγῳ παντάπασιν
976c
securely; or when one recalls what is suitable to each person, what should properly be done, and does it quickly. Some people will describe all this as nature, others as wisdom, and others as a natural readiness of mind: but no sensible person will ever call a man really wise for any of these gifts.


But surely there must be found some science, the possession of which will cause the wisdom of him who is really wise and not wise merely in men's opinion. Well, let us see: for in this laborious discussion we are trying our hardest to find some other science,
976d
ἐπιχειροῦμεν, ἑτέραν πάρεξ τῶν εἰρημένων εὑρεῖν, ἣ σοφία μὲν λέγοιτ' ἂν ὄντως τε καὶ εἰκότως, ὁ δὲ λαβὼν οὔτε βάναυσος οὔτ' ἠλίθιος ἔσται, σοφὸς δὲ καὶ ἀγαθὸς δι' αὐτὴν πολίτης τε καὶ ἄρχων καὶ ἀρχόμενος ἐνδίκως ἔσται πόλεως ἅμα καὶ ἐμμελής. κατίδωμεν δὴ ταύτην πρώτην, τίς ποτ' ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐπιστήμη μία διεξελθοῦσα ἢ μὴ παραγενομένη τῶν νῦν παρουσῶν ἀνοητότατον ἂν καὶ ἀφρονέστατον παράσχοιτο ζῷον τὸ τῶν ἀνθρώπων. οὐ δὴ
976d
apart from those we have mentioned, which can really and reasonably be termed wisdom; such an acquirement as will not make one a mean and witless drudge, but will enable one to be a wise and good citizen, at once a just ruler and subject of his city, and decorous.
So let us examine this one first, and see what single science it is of those that we now have which, by removing itself or being absent from human nature, must render mankind the most thoughtless and senseless of creatures.
976e
τοῦτό γε πάνυ χαλεπὸν τὸ κατιδεῖν. μία γὰρ ὡς εἰπεῖν πρὸς μίαν ἡ τὸν ἀριθμὸν δοῦσα παντὶ τῷ θνητῷ γένει τοῦτ' ἂν δράσειεν: θεὸν δ' αὐτὸν μᾶλλον ἤ τινα τύχην ἡγοῦμαι δόντα ἡμῖν σῴζειν ἡμᾶς. ὃν δὲ θεὸν ἡγοῦμαι, φράζειν χρή, καίπερ ἄτοπον ὄντα, καί πως οὐκ ἄτοπον αὖ: πῶς γὰρ τὸ
976e
Well, there is no great difficulty in making that out. For if there is one more than another, so to speak, which will do this, it is the science which gave number to the whole race of mortals; and I believe God rather than some chance gave it to us, and so preserves us. And I must explain who it is that I believe to be God, though he be a strange one, and somehow not strange either: for why should we not believe
977a
ἀγαθῶν αἴτιον ἡμῖν συμπάντων οὐ καὶ τοῦ πολὺ μεγίστου, τῆς φρονήσεως, αἴτιον ἡγεῖσθαι δεῖ γεγονέναι; τίνα δὴ καὶ σεμνύνων ποτὲ λέγω θεόν, ὦ Μέγιλλέ τε καὶ Κλεινία; σχεδὸν Οὐρανόν, ὃν καὶ δικαιότατον, ὡς σύμπαντες ἄλλοι δαίμονες ἅμα καὶ θεοί, τιμᾶν τε καὶ εὔχεσθαι διαφερόντως αὐτῷ. τὸ δὲ καὶ τῶν ἄλλων αἴτιον ἀγαθῶν πάντων ἡμῖν αὐτὸν γεγονέναι πάντες ἂν ὁμολογοῖμεν: δοῦναι δὲ ἅμα καὶ ἀριθμὸν ἡμεῖς γε ὄντως αὐτόν φαμεν, ἔτι δὲ καὶ δώσειν, ἐάν
977a
the cause of all the good things that are ours to have been the cause also of what is far the greatest, understanding? And who is it that I magnify with the name of God, Megillus and Cleinias? Merely Heaven, which it is most our duty to honor and pray to especially, as do all other spirits and gods. That it has been the cause of all the other good things we have, we shall all admit; that it likewise gave us number we do really say, and that it will give us this hereafter, if we will but follow its lead.
977b
τις θέλῃ συνακολουθεῖν. ἐὰν γὰρ ἴῃ τις ἐπὶ θεωρίαν ὀρθὴν τὴν τοῦδε, εἴτε κόσμον εἴτε ὄλυμπον εἴτε οὐρανὸν ἐν ἡδονῇ τῳ λέγειν, λεγέτω μέν, ἀκολουθείτω δὲ ὅπῃ ποικίλλων αὑτὸν καὶ τὰ ἐν αὑτῷ στρέφων ἄστρα πάσας διεξόδους ὥρας τε καὶ τροφὴν πᾶσιν παρέχεται. καὶ τὴν ἄλλην δὲ οὖν φρόνησιν, ὡς φαῖμεν ἄν, σὺν ἀριθμῷ παντί, καὶ τἆλλ' ἀγαθά: τοῦτο δὲ μέγιστον, ἐάν τις τὴν ἀριθμῶν αὐτοῦ δόσιν δεξάμενος ἐπεξέλθῃ πᾶσαν τὴν περίοδον.


ἔτι δὲ σμικρὸν ἐπανελθόντες πως τοῖς λόγοις ἀναμνησθῶμεν
977b
For if one enters on the right theory about it, whether one be pleased to call it World-order or Olympus or Heaven—let one call it this or that, but follow where, in bespangling itself and turning the stars that it contains, it produces all their courses and the seasons and food for all. And thence, accordingly, we have understanding in general, we may say, and therewith all number, and all other good things: but the greatest of these is when, after receiving its gift of numbers, one has covered the whole circuit.


Moreover, let us turn back some little way in our discussion
977c
ὅτι καὶ μάλ' ὀρθῶς ἐνοήσαμεν ὡς, εἴπερ ἀριθμὸν ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐξέλοιμεν, οὐκ ἄν ποτέ τι φρόνιμοι γενοίμεθα. οὐ γὰρ ἂν ἔτι ποτὲ ψυχὴ τούτου τοῦ ζῴου πᾶσαν ἀρετὴν λάβοι σχεδόν, ὅτου λόγος ἀπείη: ζῷον δὲ ὅτι μὴ γιγνώσκοι δύο καὶ τρία μηδὲ περιττὸν μηδὲ ἄρτιον, ἀγνοοῖ δὲ τὸ παράπαν ἀριθμόν, οὐκ ἄν ποτε διδόναι λόγον ἔχοι περὶ ὧν αἰσθήσεις καὶ μνήμας [ἔχοι] μόνον εἴη κεκτημένον, τὴν
977c
and recall how entirely right we were in conceiving that if we should deprive human nature of number we should never attain to any understanding. For then the soul of that creature which could not tell
things would never any more be able, one may say, to attain virtue in general; and the creature that did not know two and three, or odd or even, and was completely ignorant of number, could never clearly tell of things about which it had only acquired sensations and memories. From the attainment of ordinary virtue—
977d
δὲ ἄλλην ἀρετήν, ἀνδρείαν καὶ σωφροσύνην, οὐδὲν ἀποκωλύει. στερόμενος δὲ ἀληθοῦς λόγου σοφὸς οὐκ ἄν ποτε γένοιτο, ὅτῳ δὲ σοφία μὴ προσείη, πάσης ἀρετῆς τὸ μέγιστον μέρος, οὐκ ἂν ἔτι τελέως ἀγαθὸς γενόμενος εὐδαίμων ποτὲ γένοιτο. οὕτως ἀριθμὸν μὲν ἀνάγκη πᾶσα ὑποτίθεσθαι: διότι δὲ τοῦτο ἀνάγκη, λόγος ἔτι πλείων πάντων γίγνοιτ' ἂν τῶν εἰρημένων. ἀλλὰ καὶ ὁ νῦν ὀρθῶς ῥηθήσεται, ὅτι καὶ τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν λεγόμενα, ἃ νυνδὴ διήλθομεν ἐῶντες εἶναι πάσας τὰς
977d
courage and temperance—it is certainly not debarred: but if a man is deprived of true telling he can never become wise, and he who has not the acquirement of wisdom—the greatest part of virtue as a whole—can no more achieve the perfect goodness which may make him happy. Thus it is absolutely necessary to postulate number; and why this is necessary can be shown by a still fuller argument than any that has been advanced. But here is one that will be particularly correct—that of the properties of the other arts, which we recounted just now in granting the existence of all the arts,
977e
τέχνας, οὐδὲ τούτων ἓν οὐδὲν μένει, πάντα δ' ἀπολείπεται τὸ παράπαν, ὅταν ἀριθμητικήν τις ἀνέλῃ.


δόξειε δ' ἂν ἴσως τις βραχέων ἕνεκα ἀριθμοῦ δεῖσθαι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, εἰς τὰς τέχνας ἀποβλέψας—καίτοι μέγα μὲν καὶ τοῦτο—εἰ δέ τις ἴδοι τὸ θεῖον τῆς γενέσεως καὶ τὸ θνητόν, ἐν ᾧ καὶ τὸ θεοσεβὲς γνωρισθήσεται καὶ ὁ ἀριθμὸς
977e
not a single one can remain, but all of them are utterly defective, when once you remove numeration.


And one may judge, perhaps, for brevity's sake how the human race needs number, by glancing at the arts—and yet that too is a great matter—but if you note the divinity of birth, and its mortality, in which awe of the divine must be acknowledged, and real number,
978a
ὄντως, οὐκ ἂν ἔτι πᾶς ἄν τις γνοίη σύμπαντα ἀριθμὸν ὅσης ἡμῖν δυνάμεως αἴτιος ἂν εἴη συγγιγνόμενος—ἐπεὶ καὶ τὰ κατὰ μουσικὴν πᾶσαν διαριθμουμένων κινήσεώς τε καὶ φθόγγων δῆλον ὅτι δεῖ—καὶ τὸ μέγιστον, ἀγαθῶν ὡς πάντων αἴτιον, ὅτι δὲ κακῶν οὐδενός, εὖ τοῦτο γνωστέον, ὃ καὶ τάχα γένοιτ' ἄν. ἀλλ' ἡ σχεδὸν ἀλόγιστός τε καὶ ἄτακτος ἀσχήμων τε καὶ ἄρρυθμος ἀνάρμοστός τε φορά, καὶ πάνθ' ὁπόσα κακοῦ
978a
it is not anybody who can tell how great is the power which we owe to the accompaniment of number as a whole—for it is clear that everything in music needs a distinct numeration of movement and notes—and above all, how it is the cause of all good things; and that it is the cause of no evil thing is a point that must be well understood, as it may be quickly enough. Nay, the motion that we may call unreasoned and unordered, lacking shape and rhythm and harmony, and everything that has a share of some evil,
978b
κεκοινώνηκέν τινος, ἐπιλέλειπται παντὸς ἀριθμοῦ, καὶ δεῖ τοῦθ' οὕτω διανοεῖσθαι τὸν μέλλοντα εὐδαίμονα τελευτήσειν: καὶ τό γε δὴ δίκαιόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ καλὸν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα οὐδείς ποτε μὴ γιγνώσκων, ἀληθοῦς δόξης ἐπιλαβόμενος, διαριθμήσεται πρὸς τὸ ἑαυτόν τε καὶ ἕτερον πεῖσαι τὸ παράπαν.


ἴωμεν δὴ σκεψόμενοι πρὸς τοῦτ' αὐτό, πῶς ἐμάθομεν ἀριθμεῖν. φέρε: τὸ γὰρ ἓν δὴ καὶ δύο γέγονε πόθεν ἡμῖν
978b
is deficient in number altogether; and in this light must the matter be regarded by him who means to end his life in happiness. And no one who does not know the just, the good, the honorable and all the rest of such qualities, with a hold on true opinion, will number them off so as fully to persuade both himself and his neighbor.


Now let us go on to inquire into the actual question of how we learnt to count in numbers. Tell me, whence have we got the conception of one and two, a natural gift that
978c
ὥστ' ἐννοῆσαι, φύσιν ταύτην ἔχουσιν ἐκ τοῦ παντὸς πρὸς τὸ δυνατοὺς ἐννοεῖν εἶναι; πολλοῖς δὲ ἄλλοις αὖ τῶν ζῴων οὐδ' εἰς αὐτὸ τοῦθ' ἡ φύσις παραγέγονεν, ὥστε μαθεῖν δυνατοῖς εἶναι παρὰ τοῦ πατρὸς ἀριθμεῖν, παρὰ δ' ἡμῖν τοῦτ' αὐτὸ πρῶτον ἐνῴκισεν ὁ θεός, ὥστε ἱκανοῖς εἶναι δεικνύμενον συννοεῖν, ἔπειτ' ἔδειξεν καὶ δείκνυσιν: ὧν τί κάλλιον ἓν ἑνὸς ἄν τις θεάσαιτο πλὴν τὸ τῆς ἡμέρας γένος, εἶτα εἰς τὸ τῆς νυκτὸς ἔλθοι μέρος ἔχων ὄψιν, ὅθεν ἕτερον πᾶν αὐτῷ
978c
we have from the All to enable us to conceive of their existence? Then again, many other living creatures are not endowed by nature even to the actual point of being able to learn from their father to count; whereas in us, in the first place, God implanted this very conception, so that we might be equal to comprehending it when shown to us, and in the second place, he showed it and shows it. Among such things, what one more singularly beautiful can a man behold than the world of day? Then he comes to the province of night, and views it; and there quite another sight
978d
φαίνοιτ' ἄν; καὶ ἑλίττων δὴ ταῦτα αὐτὰ ὅταν μὴ παύηται πολλὰς μὲν νύκτας, πολλὰς δὲ ἡμέρας [ἃσ] οὐρανός, οὐδέποτε παύεται διδάσκων ἀνθρώπους ἕν τε καὶ δύο, πρὶν ἂν καὶ ὁ δυσμαθέστατος ἱκανῶς μάθῃ ἀριθμεῖν: ὡς γὰρ καὶ τρία καὶ τέτταρα καὶ πολλά, ἕκαστος ἡμῶν ἐπινοήσειεν ἂν ὁρῶν ταῦτα. καὶ ἐκ τούτων ἓν ἐποίησεν τὴν σελήνην ὁ θεὸς ἀπεργασάμενος, ἣ τοτὲ μὲν μείζων φαινομένη, τοτὲ δ' ἐλάττων, διεξῆλθεν
978d
lies before him. And so the heaven, revolving these very objects for many nights and many days, never ceases to teach men one and two, until even the most unintelligent have learnt sufficiently to number; for that there are also three and four and many, each of us must further conceive on seeing those objects. And God made one thing that he wrought from them, the moon, which shows herself at one time larger, at another smaller, and runs her course,
978e
ἄλλην ἀεὶ φαίνουσα ἡμέραν, μέχρι πεντεκαίδεκα ἡμερῶν καὶ νυκτῶν: αὕτη δ' ἔστιν περίοδος, εἰ βούλεταί τις τὸν κύκλον ἕνα ὅλον εἰς ἓν τιθέναι, ὥστε ὡς ἔπος εἰπεῖν καὶ τὸ δυσμαθέστατον ἂν μαθεῖν ζῷον, οἷς παρέδωκεν φύσιν ὁ θεὸς τοῦ δυνατοῖς εἶναι μανθάνειν. καὶ μέχρι μὲν τούτων τε καὶ ἐν τούτοις σύμπαν τὸ δυνατὸν τῶν ζῴων μάλα ἀριθμητικὸν
978e
showing ever a new shape,
until fifteen days and nights are passed: this is her circuit, if one chooses to sum her orbit, as one and entire, in one
; so that, we may say, even the least intelligent creature must learn it, among those on whom God has bestowed the natural gift of being able to learn. Within certain limits, and in certain cases, every creature so enabled has been made fully apt for numeration,—
979a
γέγονε, τὸ καθ' ἓν αὐτὸ σκοποῦν: τὸ δὲ πρὸς ἄλληλα πάντα ἀριθμὸν ἀεὶ λογίζεσθαι, δοκῶ μὲν μείζονος ἕνεκα, καὶ τούτου δὲ σελήνην, καθάπερ εἴπομεν, αὐξανομένην καὶ φθίνουσαν ἐμποιήσας, μῆνας πρὸς τὸν ἐνιαυτὸν συνεστήσατο, καὶ πάντα ἀριθμὸν πρὸς ἀριθμὸν ἤρξατο συνορᾶν εὐδαίμονι τύχῃ. διὰ δὲ ταῦθ' ἡμῖν καρποί τε καὶ ἐγκύμων ἡ γῆ γέγονεν, ὥστ' εἶναι τροφὴν πᾶσι τοῖς ζῴοις, ἀνέμων τε καὶ ὑετῶν γιγνομένων οὐκ ἐξαισίων οὐδὲ ἀμέτρων: ἀλλ' εἴ τι
979a
when it considers any unit in itself. But as to reckoning number generally in the relations of things to each other, I think that God, if not for a greater reason, to this end interposed, as we mentioned, the waxing and waning of the moon, and arranged the months to make up the year, and all things began to comprehend number in relation to number by a happy fortune. Hence it is that we have fruits and the teeming of the earth, so that there may be food for all creatures, with no inordinate or immoderate occurrences of winds and rains:
979b
παρὰ ταῦτα γίγνεται πρὸς τὸ φλαῦρον, οὐ τὴν θείαν ἀλλὰ τὴν ἀνθρωπίνην αἰτιᾶσθαι χρὴ φύσιν, οὐκ ἐν δίκῃ διανέμουσαν τὸν αὑτῶν βίον. ἡμῖν δ' οὖν ζητοῦσιν περὶ νόμων σχεδὸν ἔδοξεν τὰ μὲν ἄλλα ῥᾴδιά τ' εἶναι γνῶναι τὰ βέλτιστα ἀνθρώποις, καὶ πᾶς ἂν ἱκανὸς γίγνεσθαι καὶ συνεῖναι τὰ λεγόμενα καὶ ποιεῖν, εἰ γνοίη τί ποτ' ἔστιν ὃ συμφέρειν εἰκὸς καὶ τί τὸ μὴ συμφέρον: ἔδοξε δὴ καὶ νῦν ἔτι δοκεῖ τὰ
979b
but if in spite of this something does occur in an evil way, we ought not to charge it upon the divine but upon the human nature, for not disposing our own lives aright.


Now in our inquiry about laws, you know we decided that all other things that are best for men are easy to discover, and that everyone may become competent both to understand and to perform what he is told, if he discovers what is that which is likely to profit him, and what is not profitable: well, we decided, and we are still of the same mind, that all other studies
979c
μὲν ἄλλα ἐπιτηδεύματα πάντα οὐ σφόδρα χαλεπὰ εἶναι, τὸ δὲ τίνα τρόπον χρὴ γίγνεσθαι χρηστοὺς ἀνθρώπους παγχάλεπον. καὶ τὰ μὲν ἄλλα αὖ πάντα κτᾶσθαι χρηστά, τὸ λεγόμενόν [τε], καὶ δυνατὸν καὶ οὐ χαλεπόν, οὐσίαν τε ὅσην δεῖ καὶ μὴ δεῖ, καὶ σῶμα οἷόν τε δεῖ καὶ μή: καὶ ψυχὴν ὅτι μὲν ἀγαθὴν δεῖ, συγχωρεῖ πᾶς παντί, τὸ δ' ὅντινα τρόπον ἀγαθήν, ὅτι μὲν αὖ δικαίαν καὶ σώφρονα καὶ ἀνδρείαν, καὶ ταῦτα, ὅτι δὲ σοφήν, φησὶ μὲν πᾶς δεῖν, ἥντινα δὲ σοφίαν, ὡς ἄρτι
979c
are not very difficult, but that this of learning in what way we should become good men is one of the utmost difficulty. Everything else, again, that is good, as they say, is both possible and not difficult to acquire, and the amount of property that is wanted or not wanted, and the kind of body that is wanted or not: everyone agrees that a good soul is wanted, and agrees, moreover, as to the manner of its goodness, that for this again it must be just and temperate and brave; but whereas everyone says it must be wise, no one any longer agrees at all with anyone else, in most cases—we have just now
979d
διεληλύθαμεν, οὐδεὶς οὐδενὶ τὸ παράπαν ἔτι συνομολογεῖ τῶν πολλῶν. νῦν οὖν δὴ παρὰ πάσας τὰς πρόσθεν σοφίας οὐ φαύλην τινὰ ἀνευρίσκομεν εἰς αὐτά γε ταῦτα, τὸ δοκεῖν σοφὸν εἶναι τόν γε μεμαθηκότα ἅπερ καὶ διεληλύθαμεν: εἰ δ' ἔστιν σοφὸς ὁ ταῦτ' ἐπιστήμων καὶ ἀγαθός, τούτου δὴ πέρι λόγον δεῖ λαβεῖν.
Κλεινίας:
ὦ ξένε, ὡς εἰκότως εἶπες ὅτι περὶ μεγάλων μεγάλα ἐπιχειρεῖς φράζειν.
979d
explained—as to what its wisdom should be. So now we are discovering, besides all those former kinds, a wisdom of no mean worth for this very purpose of showing how he is wise who has learnt the things that we have explained. And if he is wise who has knowledge of these things and is good at them, we must now take account of him.
Cleinias:
Good sir, how properly you said that you are undertaking to express great thoughts on great subjects!
979e
Ἀθηναῖος:
οὐ γὰρ σμικρά, ὦ Κλεινία: τὸ δὲ χαλεπώτερον, ὅτι παντάπασι καὶ πάντως ἀληθῆ.
Κλεινίας:
σφόδρα γε, ὦ ξένε: ἀλλ' ὅμως μὴ ἀποκάμῃς λέγων ὃ φῄς.
Ἀθηναῖος:
ναί, μηδὲ σφὼ τοίνυν ἀκούοντε.
Κλεινίας:
ταῦτ' ἔσται: καὶ ὑπὲρ ἀμφοῖν ἐγώ σοι φράζω.
979e
Athenian:
Yes, for they are not small, Cleinias: but what is more difficult is to show that they are entirely and in every sense true.
Cleinias:
Very much so, good sir: but still, do not weary of the task of stating your views.
Athenian:
I will not, and therefore you two must not weary either of listening to me.
Cleinias:
Agreed: I give you my word for us both.
980a
Ἀθηναῖος:
καλῶς. ἐξ ἀρχῆς δὴ ῥητέον ἀνάγκῃ πρῶτον, ὡς φαίνεται, μάλιστα μὲν ἄν, εἰ δυνάμεθα ἑνὶ λαβεῖν ὀνόματι, τίς ἐστιν ἣν οἰόμεθα σοφίαν εἶναι, τοῦτο δ' εἰ σφόδρα ἀδυνατοῦμεν, τὸ δεύτερον, τίνες εἰσίν ποτε καὶ ὁπόσαι τινές, ἅς τις λαβὼν σοφὸς ἂν εἴη κατὰ τὸν ἡμέτερον μῦθον.
Κλεινίας:
λέγοις ἄν.
Ἀθηναῖος:
τὸ δὴ μετὰ τοῦτο ἀνεμέσητον τῷ νομοθέτῃ τὸ κάλλιον τῶν πρότερον εἰρημένων περὶ θεῶν καὶ ἄμεινον ἀπεικάζοντι λέγειν, οἷον παιδιᾷ καλῇ χρωμένῳ καὶ τιμῶντι
980a
Athenian:
Thank you. To begin with, then, we must necessarily state first, it would seem best of all, in a single word, if we are able so to put it—what is that which we suppose to be wisdom; but if we are utterly unable to do this, we must say in the second place what and how many kinds of it there are that a man must have acquired, if he is to be wise according to our story.
Cleinias:
Pray speak on.
Athenian:
And as to the next step, it will be no offence in the lawgiver that he speaks finer things than have been previously said about the gods, and uses higher terms of portrayal, making as it were a noble sport
980b
θεούς, ὕμνοις τε καὶ εὐδαιμονίᾳ γεραίροντι διάγειν τὸν αὑτοῦ βίον.
Κλεινίας:
ἦ καλῶς, ὦ ξένε, λέγεις. εἰ γάρ σοι τοῦτο τέλος εἴη τῶν νόμων, θεοὺς προσπαίσαντι καθαρώτερον δὲ διαγαγόντι τὸν βίον τῆς ἅμα τελευτῆς ἀρίστης τε καὶ καλλίστης τυχεῖν.
Ἀθηναῖος:
πῶς οὖν, ὦ Κλεινία, λέγομεν; ἦ δοκεῖ τοὺς θεοὺς ὑμνοῦντες σφόδρα τιμῶμεν, εὐχόμενοι τὰ κάλλιστα καὶ ἄριστα περὶ αὐτῶν ἐπιέναι λέγειν ἡμῖν; οὕτως ἢ πῶς λέγεις;
980b
and honoring the gods, with high tribute of his hymns and affluence throughout the period of his own life.
Cleinias:
Well spoken, indeed, good sir. Yes, may you have this consummation of your laws, after making fine sport in praising the gods and having passed a purer life, to find thereby the best and fairest end!
Athenian:
Then how, Cleinias, do we state it? Do we honor the gods, think you, to the utmost with our hymns, praying that we may be moved to speak the fairest and best things about them? Do you state it so, or how?
980c
Κλεινίας:
θαυμαστῶς μὲν οὖν οὕτως. ἀλλ', ὦ δαιμόνιε, πιστεύσας τοῖς θεοῖς εὔχου τε καὶ λέγε τὸν ἐπιόντα σοι λόγον τῶν καλῶν περὶ τοὺς θεούς τε καὶ τὰς θεάς.
Ἀθηναῖος:
ἔσται ταῦτα, ἂν αὐτὸς ὁ θεὸς ἡμῖν ὑφηγῆται. συνεύχου μόνον.
Κλεινίας:
λέγοις ἂν τὸ μετὰ τοῦτο.
Ἀθηναῖος:
θεογονίαν τοίνυν καὶ ζῳογονίαν ἀναγκαῖον, ὡς ἔοικεν, πρῶτόν μοι, κακῶς ἀπεικασάντων τῶν ἔμπροσθεν, βέλτιον ἀπεικάσαι κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον, ἀναλαβόντα
980c
Cleinias:
Nay, absolutely so. Now, my excellent friend, pray to the gods with confidence, and utter the fine specimen of a speech that you are moved to make about the gods and goddesses.
Athenian:
It shall be done, if the god himself will be our guide. Do but join in my prayer.
Cleinias:
Speak what follows next.
Athenian:
It is necessary, then, it seems, that I should first portray in better terms, according to our previous statement, the generation of gods and of living creatures, which has been ill portrayed by those before us; I must resume the statement which I have attempted
980d
ὃν πρὸς τοὺς ἀσεβεῖς ἐπικεχείρηκα λέγων, φράζων ὡς εἰσὶν θεοὶ ἐπιμελούμενοι πάντων, σμικρῶν καὶ μειζόνων, καὶ σχεδὸν ἀπαραμύθητοι τῶν περὶ τὰ δίκαιά εἰσιν πράγματα— εἰ δὴ μέμνησθέ γε, ὦ Κλεινία: ἐλάβετε μὲν γὰρ δὴ καὶ ὑπομνήματα—καὶ γὰρ ἦν τὰ ῥηθέντα τότε καὶ μάλα ἀληθῆ: τόδε δὲ αὐτῶν ἦν τὸ μέγιστον, ὅτι πρεσβύτερον εἴη ψυχὴ σώματος ἅπασα παντός—ἆρα μέμνησθε; ἢ πάντως που τοῦτό γε; —ὃ γὰρ ἄμεινον καὶ παλαιότερον καὶ θεοειδέστερον,
980d
in speaking against the impious,
declaring that there are gods who have a care for all things, small and greater, and who are well-nigh inexorable in what relates to the justice of things: that is, if you remember, Cleinias; for you did take memoranda
besides, and indeed what then was spoken was very true. And the most important part of it was that every soul was senior to each body
: do you remember? Or in any case, surely, this must be so? For that which is better and more ancient and more godlike is credibly so
980e
πιθανὸν ὅτι τοῦ νέου καὶ νεωτέρου καὶ ἀτιμοτέρου, πανταχῇ τε ἄρχον ἀρχομένου πρεσβύτερον καὶ ἄγον ἀγομένου πάντῃ. λάβωμεν δὴ τοῦτό γε, ὡς ψυχὴ πρεσβύτερόν ἐστι σώματος.
980e
in comparison with the young, the junior, and the less emancipated; and altogether, a thing governing is senior to a thing governed, and the driver every way senior to the driven. So much, then, let us conclude—that soul is senior to body; and if this is the case,
981a
εἰ δ' ἔχει τοῦτο οὕτως, τό γε πρῶτον ἡμῖν τοῦ πρώτου τῆς γενέσεως πιθανώτερον ἂν εἴη σχεδὸν ὑπηργμένον: καὶ θῶμεν δὴ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀρχῆς εὐσχημονέστερον ἔχειν, καὶ τῶν μεγίστων σοφίας περὶ θεῶν γενέσεως ὀρθότατα ἐπιβαίνειν ἡμᾶς.
Κλεινίας:
ἔστω ταῦτα εἰς δύναμιν λεγόμενα.
Ἀθηναῖος:
φέρε δή, ζῷόν γε ἀληθέστατα λέγεσθαι κατὰ φύσιν φῶμεν τοῦτό γε, ὅταν μία συνελθοῦσα σύστασις ψυχῆς καὶ σώματος ἀποτέκῃ μίαν μορφήν;
Κλεινίας:
ὀρθῶς.
981a
what came first in that which first was born will more credibly seem almost to have been original. So let us take it that the beginning of the beginning is more august in state, and that we are most correctly entering upon wisdom in the greatest matters relating to the generation of the gods.
Cleinias:
Let this be so, as far as we can state it.
Athenian:
Come then, shall we say that a living creature is most truly described by its nature, as a case of one combination of soul and body so uniting as to beget one shape?
Cleinias:
Correct.
981b
Ἀθηναῖος:
ζῷον μὲν δὴ τὸ τοιοῦτον καλεῖται δικαιότατα;
Κλεινίας:
ναί.
Ἀθηναῖος:
στερεὰ δὲ σώματα λέγεσθαι χρὴ κατὰ τὸν εἰκότα λόγον πέντε, ἐξ ὧν κάλλιστα καὶ ἄριστά τις ἂν πλάττοι, τὸ δὲ ἄλλο γένος ἅπαν ἔχει μορφὴν μίαν: οὐ γάρ ἐστιν ἀσώματον ὅτι τ' ἄλλο γίγνοιτ' ἂν καὶ χρῶμα οὐδὲν οὐδαμῶς οὐδέποτ' ἔχον, πλὴν τὸ θειότατον ὄντως ψυχῆς γένος. τοῦτο δ' ἐστὶ σχεδὸν ᾧ μόνῳ πλάττειν καὶ δημιουργεῖν προσήκει,
981b
Athenian:
And such a thing is most justly called a living creature?
Cleinias:
Yes.
Athenian:
On the most likely account there are to be reckoned five solid bodies,
from which one might fashion things fairest and best; but all the rest of creation has a single shape,
for there is nothing that could come to be without a body and never possessing any color at all, except only that really most divine creature, the soul. And this alone, one may say, has the business of fashioning and manufacturing,
981c
σώματι δέ, ὃ λέγομεν, πλάττεσθαι καὶ γίγνεσθαι καὶ ὁρᾶσθαι: τῷ δέ—λέγωμεν πάλιν: οὐ γὰρ ἅπαξ ῥητέον—ἀοράτῳ τε εἶναι καὶ γιγνώσκοντι νοητῷ τε, μνήμης μεταλαβόντι λογισμοῦ τε ἐν περιτταῖς τε καὶ ἀρτίαις ἅμα μεταβολαῖς. πέντε οὖν ὄντων τῶν σωμάτων, πῦρ χρὴ φάναι καὶ ὕδωρ εἶναι καὶ τρίτον ἀέρα, τέταρτον δὲ γῆν, πέμπτον δὲ αἰθέρα, τούτων δ' ἐν ἡγεμονίαις ἕκαστον ζῷον πολὺ καὶ παντοδαπὸν ἀποτελεῖσθαι. μαθεῖν δὲ καθ' ἓν ὧδ' ἔστιν χρεών. γήινον
981c
whereas the body, as we call it, has that of being fashioned and produced and seen. But the other—let us repeat it, for not once only be it said—has to be invisible even to the inquiring, and merely thought, if he has got a share of memory and reckoning by both odd and even variations.
The bodies, then, being five, we must name them as fire, water, and thirdly air, earth fourth, and ether fifth; and by predominance of these are each of the many varieties of creatures perfected. We should learn this by single instances in the following way.
981d
μὲν τιθῶμεν τὸ πρῶτον ἡμῖν ἕν, πάντας μὲν ἀνθρώπους, πάντα δὲ ὅσα πολύποδα καὶ ἄποδα, καὶ ὅσα πορεύσιμα καὶ ὅσα μόνιμα, διειλημμένα ῥίζαις: τὸ δὲ ἓν αὐτοῦ τόδε νομίζειν δεῖ, ὡς πάντα μὲν ἐξ ἁπάντων ταῦτ' ἔστιν τῶν γενῶν, τὸ δὲ πολὺ τούτου γῆς ἐστιν καὶ τῆς στερεμνίας φύσεως. ἄλλο δὲ χρὴ ζῴου γένος θεῖναι δεύτερον γιγνόμενον ἅμα καὶ δυνατὸν ὁρᾶσθαι: τὸ γὰρ πλεῖστον πυρὸς ἔχει, ἔχει μὴν γῆς
981d
Let us take as earthy our first single element—all men, all things that have many feet or none, and those that move along and that stay still, held in place by roots; but we must conceive its unity thus, though all these things are the outcome of all kinds, yet for the most part it is of earth and of solid nature. And another kind of creature we must regard as second in birth as well as one that can be seen: for its greatest part is of fire, though it has some earth and
981e
τε καὶ ἀέρος, ἔχει δὲ καὶ ἁπάντων τῶν ἄλλων βραχέα μέρη, διὸ δὴ ζῷά τε ἐξ αὐτῶν παντοδαπὰ γίγνεσθαι χρὴ φάναι καὶ ὁρώμενα, νομίσαι δὲ δὴ δεῖ πάλιν τὰ κατ' οὐρανὸν ζῴων γένη, ὃ δὴ πᾶν χρὴ φάναι θεῖον γένος ἄστρων γεγονέναι, σώματος μὲν τυχὸν καλλίστου, ψυχῆς δ' εὐδαιμονεστάτης τε καὶ ἀρίστης. δυοῖν δὲ αὐτοῖς μοιρῶν τὴν ἑτέραν χρὴ δόξῃ μεταδιδόναι σχεδόν: ἢ γὰρ ἀνώλεθρόν τε καὶ ἀθάνατον
981e
air, and has slight portions of all the others also, wherefore we must say that all sorts of creatures are born of them, and things seen, and here again we must conceive the heavenly kinds of creatures, which altogether, we must agree, have been born as the divine race of stars, endowed with the fairest body as also with the happiest and best soul.
One or other of two lots we may very well, in our judgement, assign to them: for each of them is either imperishable
982a
ἕκαστον αὐτῶν εἶναι καὶ θεῖον τὸ παράπαν ἐξ ἁπάσης ἀνάγκης, ἤ τινα μακραίωνα βίον ἔχειν ἱκανὸν ἑκάστῳ ζωῆς, ἧς οὐδέν τι πλείονος ἂν προσδεῖσθαί ποτε.


νοήσωμεν οὖν πρῶτον, ὃ λέγομεν, δύο τὰ τοιαῦτα εἶναι ζῷα—πάλιν γὰρ λέγωμεν—ὁρατὰ μὲν ἀμφότερα, τὸ μὲν ἐκ πυρός, ὡς δόξειεν ἄν, ὅλον, τὸ δ' ἐκ γῆς, καὶ τὸ μὲν γήινον ἐν ἀταξίᾳ, τὸ δ' ἐκ πυρὸς ἐν τάξει πάσῃ κινούμενον. τὸ μὲν οὖν ἐν ἀταξίᾳ κινούμενον ἄφρον χρὴ νομίζειν, ὅπερ ὡς τὸ
982a
and immortal, and by all necessity wholly divine, or has a certain longevity sufficient for the life of each, such that nothing could ever require a longer one.


Let us therefore first observe that, as we state it, such creatures are of two sorts—for let us state it again—both visible, the one of fire, as would appear, entirely, and the other of earth; and the earthy is in disorder, whereas that of fire has its motion in perfect order. Now that which has motion in disorder we should regard as unintelligent, acting
982b
πολὺ δρᾷ τὸ περὶ ἡμᾶς ζῷον, τὸ δὲ ἐν τάξει τε καὶ οὐρανῷ πόρον ἔχον μέγα τεκμήριον χρὴ ποιεῖσθαι τοῦ φρόνιμον εἶναι: κατὰ ταὐτὰ γὰρ ἂν καὶ ὡσαύτως πορευόμενον ἀεὶ καὶ ποιοῦν καὶ πάσχον τεκμήριον ἱκανὸν τοῦ φρονίμως ζῆν εἴη παρεχόμενον. ἡ ψυχῆς δὲ ἀνάγκη νοῦν κεκτημένης ἁπασῶν ἀναγκῶν πολὺ μεγίστη γίγνοιτ' ἄν—ἄρχουσα γὰρ ἀλλ' οὐκ ἀρχομένη νομοθετεῖ—τὸ δὲ ἀμετάστροφον, ὅταν ψυχὴ τὸ
982b
like the animal creatures about us for the most part; but that which has an orderly and heavenly progress must be taken as strongly evincing its intelligence. For in passing on and acting and being acted upon always in the same respects and manner it must provide sufficient evidence of its intelligent life. The necessity
of a soul that has acquired mind will prove itself by far the greatest of all necessities; for it makes laws as ruler, not as ruled: but this inalterable thing, when
982c
ἄριστον κατὰ τὸν ἄριστον βουλεύσηται νοῦν, τὸ τέλεον ἐκβαίνει τῷ ὄντι κατὰ νοῦν, καὶ οὐδὲ ἀδάμας ἂν αὐτοῦ κρεῖττον οὐδὲ ἀμεταστροφώτερον ἄν ποτε γένοιτο, ἀλλ' ὄντως τρεῖς Μοῖραι κατέχουσαι φυλάττουσι τέλεον εἶναι τὸ βελτίστῃ βουλῇ βεβουλευμένον ἑκάστοις θεῶν. τοῖς δὲ ἀνθρώποις ἐχρῆν τεκμήριον εἶναι τοῦ νοῦν ἔχειν ἄστρα τε καὶ σύμπασαν ταύτην τὴν διαπορείαν, ὅτι τὰ αὐτὰ ἀεὶ πράττει διὰ τὸ βεβουλευμένα πάλαι πράττειν θαυμαστόν τινα χρόνον
982c
the soul has taken the best counsel in accord with the best mind, comes out as the perfect thing in truth and in accord with mind, and not even adamant could ever prove stronger than it or more inalterable; but in fact the three Fates have it in hold, and keep watch that what has been decided by each of the gods with the best counsel shall be perfect. And men ought to have found proof of the stars and the whole of that travelling system being possessed of mind in the fact that they always do the same things because they do what has been decided long ago for an incalculable time,
982d
ὅσον, ἀλλ' οὐ μεταβουλευόμενον ἄνω καὶ κάτω, τοτὲ μὲν ἕτερα, ἄλλοτε δὲ ἄλλα πρᾶττον, πλανᾶσθαί τε καὶ μετακυκλεῖσθαι. τοῦθ' ἡμῶν τοῖς πολλοῖς αὐτὸ τοὐναντίον ἔδοξεν, ὅτι τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως πράττει, ψυχὴν οὐκ ἔχειν: οὕτω τοῖς ἄφροσι συνεφέσπετο τὸ πλῆθος, ὡς τὸ μὲν ἀνθρώπινον ἔμφρον καὶ ζῶν ὡς κινούμενον ὑπολαβεῖν, τὸ δὲ θεῖον ἄφρον ὡς μένον ἐν ταῖς αὐταῖς φοραῖς: ἐξῆν δὲ ἀνθρώπῳ γε ἐπὶ
982d
not deciding differently this way and that, and doing sometimes one thing, sometimes another, in wanderings and changes of circuit. Most of us have thought just the opposite—that because they do the same things in the same way they have no soul: the multitude followed the lead of the unintelligent so far as to suppose that, whereas humanity was intelligent and living because it moved about, divinity was unintelligent because it abode in the same courses. But if man had sided with the fairer and better and
982e
τὰ καλλίω καὶ βελτίω καὶ φίλα τιθεμένῳ λαμβάνειν ὡς διὰ τοῦτο αὐτὸ ἔμφρον δεῖ νομίζειν τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως καὶ διὰ ταὐτὰ πρᾶττον ἀεί, τοῦτο δ' εἶναι τὴν τῶν ἄστρων φύσιν, ἰδεῖν μὲν καλλίστην, πορείαν δὲ καὶ χορείαν πάντων χορῶν καλλίστην καὶ μεγαλοπρεπεστάτην χορεύοντα πᾶσι τοῖς ζῶσι τὸ δέον ἀποτελεῖν. καὶ μὴν ὅτι γε δικαίως
982e
friendly part, he might have concluded that he ought to regard as intelligent—and for this very reason—that which acts always in the same respects, in the same way, and for the same reasons; and that this is the nature of the stars, fairest to see, and passing along, dancing
the fairest and most magnificent of all dances in the world, they make good the needs of all living creatures. And now, to see how justly we speak of their living spirit,
983a
ἔμψυχα αὐτὰ λέγομεν, πρῶτον τὸ μέγεθος αὐτῶν διανοηθῶμεν. οὐ γάρ, ὡς σμικρὰ φαντάζεται, τηλικαῦτα ὄντως ἐστίν, ἀλλ' ἀμήχανον ἕκαστον αὐτῶν τὸν ὄγκον—πιστεῦσαι δ' ἄξιον: ἀποδείξεσιν γὰρ ἱκαναῖς λαμβάνεται—τὸν γὰρ ἥλιον ὅλον τῆς γῆς ὅλης μείζω διανοηθῆναι δυνατὸν ὀρθῶς, καὶ πάντα δὴ τὰ φερόμενα ἄστρα θαυμαστόν τι μέγεθος ἔχει. λάβωμεν δὴ τίς τρόπος ἂν εἴη τοσοῦτον περιφέρειν ὄγκον τινὰ φύσιν τὸν αὐτὸν ἀεὶ χρόνον, ὅσον καὶ νῦν περιφέρεται.
983a
let us first consider their great size. For they are not actually those small things that they appear to be, but each of them is immense in its bulk; we should do well to believe this, because there are ample proofs of such a conclusion. For we can rightly consider the whole of the sun as larger than the whole of the earth, and all the travelling stars are of amazing size. Let us conclude then whether it can possibly be that any natural force revolves this great mass that is now being revolved, continually and at the same time.
983b
θεὸν δή φημι τὸν αἴτιον ἔσεσθαι, καὶ οὔποθ' ἑτέρως εἶναι δυνατόν: ἔμψυχον μὲν γὰρ οὔποτε γένοιτ' ἂν ἑτέρᾳ πλὴν διὰ θεόν, ὡς ἡμεῖς ἀπεφηνάμεθα. ὅτε δὲ τοῦτο οἷός τέ ἐστιν θεός, ἅπασα αὐτῷ ῥᾳστώνη γέγονεν τοῦ πρῶτον μὲν ζῷον γεγονέναι πᾶν σῶμα καὶ ὄγκον σύμπαντα, ἔπειτα, ᾗπερ ἂν διανοηθῇ βέλτιστα, ταύτῃ φέρειν. νῦν δὴ περὶ ἁπάντων τούτων ἕνα λόγον λέγοιμεν ἀληθῆ: οὐκ ἔστιν γῆν τε καὶ
983b
God, then, I say, will be the cause, and never in any other way is it possible. For never can a thing get living spirit by any other means than by the act of God, as we have explained; and when God is able to do this, he has found it a perfectly easy matter, firstly that all body and all mass should be made a living creature, and secondly to move it in the course he considers best. So now I trust we may make one true statement about all these things: it cannot be that earth and heaven and all the
983c
οὐρανὸν ἅπαντάς τε ἀστέρας ὄγκους τε ἐκ τούτων σύμπαντας, μὴ ψυχῆς πρὸς ἑκάστῳ γενομένης ἢ καὶ ἐν ἑκάστοις, εἶτα εἰς ἀκρίβειαν κατ' ἐνιαυτὸν οὕτω πορεύεσθαι κατὰ μῆνάς τε καὶ ἡμέρας, καὶ σύμπαντα τὰ γιγνόμενα σύμπασιν ἡμῖν ἀγαθὰ γίγνεσθαι.


δεῖ δέ, ὅσῳ φλαυρότερόν ἐστ' ἄνθρωπος, μή τοι ληροῦντά γε, σαφῶς δέ τι λέγοντα φαίνεσθαι. ῥύμας μὲν οὖν εἴ τις αἰτίας τινὰς ἐρεῖ σωμάτων ἢ φύσεις ἤ τι τοιοῦτον, οὐδὲν σαφὲς ἐρεῖ: τὸ δὲ παρ' ἡμῶν εἰρημένον
983c
stars and all the masses they comprise, without soul attached to each or resident in each, should pass along as they do, so exactly to every year and month and day, and that all the things that happen should happen for the good of us all.


And according as man is a meaner creature, he should show himself, not a babbler, but a speaker of clear sense. If, then, anyone shall speak of onrushes or natural forces or the like as in a sort the causes of bodies, he will say nothing clear: but we must firmly recall what we have said, and see whether
983d
σφόδρ' ἀναλαβεῖν χρή, πότερον ἔχει λόγον ὁ λόγος ἢ πάντως ὑστερεῖ, τὸ πρῶτον μὲν τὰ ὄντα εἶναι δύο, τὸ μὲν ψυχήν, τὸ δὲ σῶμα, καὶ πολλὰ ἑκατέρου, πάντα δὲ ἀλλήλων ἄλλα καὶ ἑκάτερα ἑκατέρων, καὶ τρίτον ἄλλο οὐδὲν κοινὸν οὐδενί, διαφέρειν δὲ ψυχὴν σώματος. ἔμφρον μέν που, τὸ δὲ ἄφρον θήσομεν, ἄρχον δέ, τὸ δὲ ἀρχόμενον, καὶ τὸ μὲν αἴτιον ἁπάντων, τὸ δὲ ἀναίτιον πάσης πάθης: ὥστε τά γε δὴ κατ'
983d
our statement is reasonable or is utterly at fault—namely, in the first place, that existence is of two kinds, the one soul, and the other body, and that many things are in either, though all are different from each other and those of the one kind from those of the other,
and that there is no other third thing common to any of them; but soul differs from body. Intelligent, of course, we shall hold it to be, and the other unintelligent; the one governs, the other is governed; and the one is cause of all things, while the other is incapable of causing any of its experiences: so that to assert that the heavenly bodies
983e
οὐρανὸν ὑπ' ἄλλου του φάναι γεγονέναι, καὶ μὴ ψυχῆς τε καὶ σώματος οὕτως εἶναι γεννήματα, πολλὴ μωρία τε καὶ ἀλογία. εἰ δ' οὖν δεῖ νικᾶν τοὺς περὶ ἁπάντων τῶν τοιούτων λόγους καὶ πιστῶς θεῖα φαίνεσθαι γεγονέναι τὰ τοιαῦτα σύμπαντα, δυοῖν τοι θάτερα θετέον αὐτά: ἢ γὰρ θεοὺς αὐτοὺς ταῦτα ὑμνητέον ὀρθότατα, ἢ θεῶν εἰκόνας ὡς ἀγάλματα
983e
have come into existence through anything else, and are not the offspring, as we have said, of soul and body, is great folly and unreason. However, if our statements on all such existences are to prevail, and the whole order of them is to be convincingly shown to be divine by their origin, we must certainly class them as one or the other of two things: either we must in all correctness glorify them as actual gods,
984a
ὑπολαβεῖν γεγονέναι, θεῶν αὐτῶν ἐργασαμένων: οὐ γὰρ ἀνοήτων γε οὐδὲ βραχέος ἀξίων, ἀλλ' ὅπερ εἰρήκαμεν, τούτων ἡμῖν θάτερα θετέα, τὰ δὲ τεθέντα τιμητέον πάντων ἀγαλμάτων διαφερόντως: οὐ γὰρ μήποτε φανῇ καλλίω καὶ κοινότερα συμπάντων ἀνθρώπων ἀγάλματα, οὐδ' ἐν διαφέρουσιν τόποις ἱδρυμένα, καθαριότητι καὶ σεμνότητι καὶ συμπάσῃ
984a
or suppose them to be images produced as likenesses of the gods, creations of the gods themselves. For they are the work of no mindless or inconsiderable beings but, as we have said, we must class them as one or other of these things; and, if classed as the latter, we must honor them far above all images: for never will fairer or more generally-known images be found among all mankind, none established in more various places, more pre-eminent in purity, majesty, and
984b
ζωῇ διαφέροντα ἢ ταύτῃ ὡς πάντῃ ταύτῃ γεγένηται. νῦν οὖν δὴ περὶ θεῶν ἐγχειρῶμεν τό γε τοσοῦτον, τὰ δύο κατιδόντες ζῷα ὁρατὰ ἡμῖν, ἅ φαμεν ἀθάνατον, τὸ δὲ γήινον ἅπαν θνητὸν γεγονέναι, τὰ τρία τὰ μέσα τῶν πέντε τὰ μεταξὺ τούτων σαφέστατα κατὰ δόξαν τὴν ἐπιεικῆ γεγονότα πειραθῆναι λέγειν. αἰθέρα μὲν γὰρ μετὰ τὸ πῦρ θῶμεν, ψυχὴν δ' ἐξ αὐτοῦ τιθῶμεν πλάττειν ζῷα δύναμιν ἔχοντα, ὥσπερ
984b
life altogether, than in the way in which their existence is altogether fashioned. Well then, for the present let us attempt so much in treating of the gods, as to try—after observing the two living creatures visible to us, of which we call one immortal, and the other, all earthy, a mortal creation—to tell of the three middle things of the five,
which come most evidently, according to the probable opinion, between those two. For let us consider ether as coming next after fire, and let us hold that soul fashions from it live creatures with their faculties, as it does creatures from the other kinds of element,
984c
τῶν ἄλλων γενῶν, τὸ πολὺ μὲν τῆς αὐτοῦ φύσεως, τὰ δὲ σμικρότερα συνδέσμου χάριν ἐκ τῶν ἄλλων γενῶν: μετὰ δὲ τὸν αἰθέρα ἐξ ἀέρος πλάττειν τὴν ψυχὴν γένος ἕτερον ζῴων, καὶ τὸ τρίτον ἐξ ὕδατος. πάντα δὲ δημιουργήσασαν ταῦτα ψυχὴν ζῴων εἰκὸς ὅλον οὐρανὸν ἐμπλῆσαι, χρησαμένην πᾶσι τοῖς γένεσι κατὰ δύναμιν, πάντων μὲν μετόχων τοῦ ζῆν γεγονότων: δεύτερα δὲ καὶ τρίτα καὶ τέταρτα καὶ πέμπτα,
984c
each being for the most part of that one nature, but in its lesser parts derived from the other elements for the sake of connection. After ether, there is fashioned by soul another kind of creature from air, and the third kind from water; and by having produced all these it is likely that soul filled the whole heaven with creatures, having made use of all the elements so far as it could, and all the creatures having been made participators in life; but the second, third, fourth, and fifth kinds, which took their first origin from what are manifest gods,
984d
ἀπὸ θεῶν τῶν φανερῶν ἀρξάμενα γενέσεως, εἰς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἀποτελευτᾶν.


θεοὺς μὲν δή, Δία τε καὶ Ἥραν καὶ τοὺς ἄλλους πάντας, ὅπῃ τις ἐθέλει, ταύτῃ κατὰ τὸν αὐτὸν τιθέσθω νόμον καὶ πάγιον ἐχέτω τοῦτον τὸν λόγον: θεοὺς δὲ δὴ τοὺς ὁρατούς, μεγίστους καὶ τιμιωτάτους καὶ ὀξύτατον ὁρῶντας πάντῃ, τοὺς πρώτους τὴν τῶν ἄστρων φύσιν λεκτέον καὶ ὅσα μετὰ τούτων αἰσθανόμεθα γεγονότα, μετὰ δὲ τούτους καὶ ὑπὸ τούτοις ἑξῆς
984d
end finally in us men.


Now the gods—Zeus and Hera and all the rest—each man must regard in what light he pleases, though according to the same law,
and must take this account as reliable. But as our visible gods, greatest and most honorable and having keenest vision every way, we must count first the order of the stars and all else that we perceive existing with them; and after these, and
984e
δαίμονας, ἀέριον δὲ γένος, ἔχον ἕδραν τρίτην καὶ μέσην, τῆς ἑρμηνείας αἴτιον, εὐχαῖς τιμᾶν μάλα χρεὼν χάριν τῆς εὐφήμου διαπορείας. τῶν δὲ δύο τούτων ζῴων, τοῦ τ' ἐξ αἰθέρος ἐφεξῆς τε ἀέρος ὄν, διορώμενον ὅλον αὐτῶν ἑκάτερον εἶναι—παρὸν δὴ πλησίον οὐ κατάδηλον ἡμῖν γίγνεσθαι—μετέχοντα δὲ
984e
next below these, the divine spirits,
and air-born race, holding the third and middle situation, cause of interpretation, which we must surely honor with prayers for the sake of an auspicious journey across.
We must say of either of these two creatures—that which is of ether and, next to it, of air—that it is not entirely plain to sight: when it is near by, it is not made manifest to us;
985a
φρονήσεως θαυμαστῆς, ἅτε γένους ὄντα εὐμαθοῦς τε καὶ μνήμονος, γιγνώσκειν μὲν σύμπασαν τὴν ἡμετέραν αὐτὰ διάνοιαν λέγωμεν, καὶ τόν τε καλὸν ἡμῶν καὶ ἀγαθὸν ἅμα θαυμαστῶς ἀσπάζεσθαι καὶ τὸν σφόδρα κακὸν μισεῖν, ἅτε λύπης μετέχοντα ἤδη—θεὸν μὲν γὰρ δὴ τὸν τέλος ἔχοντα τῆς θείας μοίρας ἔξω τούτων εἶναι, λύπης τε καὶ ἡδονῆς, τοῦ δὲ φρονεῖν καὶ τοῦ γιγνώσκειν κατὰ πάντα μετειληφέναι—
985a
but partaking of extraordinary intelligence, as belonging to an order which is quick to learn and strong in memory, we may say that they understand the whole of our thoughts, and show extraordinary kindness to anyone of us who is a good man and true, and hate him who is utterly evil, as one who already partakes of suffering. For we know that God, who has the privilege of the divine portion, is remote from these affections of pain and pleasure, but has a share of intelligence and knowledge in every sphere; and the heaven being filled full of live creatures,
985b
καὶ συμπλήρους δὴ ζῴων οὐρανοῦ γεγονότος, ἑρμηνεύεσθαι πρὸς ἀλλήλους τε καὶ τοὺς ἀκροτάτους θεοὺς πάντας τε καὶ πάντα, διὰ τὸ φέρεσθαι τὰ μέσα τῶν ζῴων ἐπί τε γῆν καὶ ἐπὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ἐλαφρᾷ φερόμενα ῥύμῃ. τὸ δὲ ὕδατος πέμπτον ὂν ἡμίθεον μὲν ἀπεικάσειεν ἄν τις ὀρθῶς ἀπεικάζων ἐξ αὐτοῦ γεγονέναι, καὶ τοῦτ' εἶναι τοτὲ μὲν ὁρώμενον, ἄλλοτε δὲ ἀποκρυφθὲν ἄδηλον γιγνόμενον, θαῦμα κατ' ἀμυδρὰν ὄψιν
985b
they interpret all men and all things both to one another and to the most exalted gods, because the middle creatures move both to earth and to the whole of heaven with a lightly rushing motion. The kind which is of water,
the fifth, we shall be right in representing as a semi-divine product of that element, and it is at one time seen, but at another is concealed through becoming obscure, presenting a marvel in the dimness of vision. So these
985c
παρεχόμενον. τούτων δὴ τῶν πέντε ὄντως ὄντων ζῴων, ὅπῃ τινὲς ἐνέτυχον ἡμῶν, ἢ καθ' ὕπνον ἐν ὀνειροπολίᾳ προστυχόντες, ἢ κατὰ φήμας τε καὶ μαντείας λεχθέν τισιν ἐν ἀκοαῖς ὑγιαίνουσιν ἢ καὶ κάμνουσιν, ἢ καὶ τελευτῇ βίου προστυχέσι γενομένοις, ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ δόξας παραγενομένας, ὅθεν ἱερὰ πολλὰ πολλῶν γέγονεν, τὰ δὲ γενήσεται, τούτων πάντων νομοθέτης, ὅστις νοῦν κέκτηται καὶ τὸν βραχύτατον, οὔποτε μὴ τολμήσῃ καινοτομῶν, ἐπὶ θεοσέβειαν ἥτις μὴ σαφὲς ἔχει
985c
five being really existent creatures, wherever any of us came upon them, either happening upon them in the dream-world of sleep, or by something spoken to persons listening in health, or equally in sickness, through ominous utterances and prophecies, or again when they have arrived at the end of life opinions that occur to us both in private and in public, whence many sanctities of many beings have arisen, and others shall arise—in regard to all these the lawgiver who possesses even the slightest degree of mind will never dare by innovations to turn his city to a divine worship which is
985d
τι τρέψαι πόλιν ἑαυτοῦ: καὶ μὴν οὐδ' ὧν ὁ πάτριος νόμος εἴρηκεν περὶ θυσιῶν ἀποκωλύσει, μηδὲν τὸ παράπαν εἰδώς, ὥσπερ οὐδ' ὂν δυνατὸν εἰδέναι τῇ θνητῇ φύσει τῶν τοιούτων πέρι. τοὺς δὲ ὄντως ἡμῖν φανεροὺς ὄντας θεοὺς ἆρ' οὐχ αὑτὸς λόγος ἔχει κακίστους εἶναι τοὺς μὴ τολμῶντας λέγειν ἡμῖν καὶ φανεροὺς ποιεῖν ἀνοργιάστους τε ὄντας ἑτέρους θεοὺς καὶ τιμὰς μὴ δεχομένους τὰς προσηκούσας αὐτοῖς; νῦν
985d
lacking in certainty. Nor indeed will he put a stop to sacrifices on which the ancestral custom has pronounced, when he knows nothing at all of the matter, just as it is not possible for mortal nature to know about such things. And of the gods who are really manifest to us
the same statement must surely hold—that those men are most evil who have not courage to tell and make manifest to us that these are likewise gods, but without any frenzied rites, or any tribute of the honors that are their due. But as things are, we have a strange conjunction
985e
δὲ δὴ συμβαίνει γιγνόμενον ἅμα τὸ τοιοῦτον: οἷον γὰρ εἴ ποτέ τις ἡμῶν ἥλιον ἢ σελήνην ἑωρακὼς ἦν γιγνομένους ἐφορῶντάς τε ἡμᾶς πάντας, καὶ μὴ ἔφραζεν ἀδύνατος ὤν πῃ φράζειν, τιμῆς τε ἀμοίρους ὄντας ἅμα καὶ μὴ προθυμοῖτο τό γε αὑτοῦ μέρος, εἰς ἔντιμον χώραν καταφανεῖς ἄγων αὐτούς, ἑορτάς τε αὐτοῖς γίγνεσθαι ποιεῖν καὶ θυσίας, ἀπολαμβανόμενόν τε χρόνον ἑκάστοις μειζόνων καὶ ἐλαττόνων πολλάκις
985e
of proceedings: for it is as though one of us should see the sun or moon being born and all of us looking on, and should utter no word through some impotence of speech, and should not also at the same time be zealous, so far as in him lay, when they lacked their share of honor, to bring them in all evidence to an honored place, and cause festivals and sacrifices to be offered to them, and apportion to each a reserved space of time for the greater or lesser length of its year,
as may happen:
986a
ἐνιαυτῶν ὥρας διανέμειν, ἆρ' οὐκ ἂν κακὸς ἑαυτῷ τε καὶ ἄλλῳ τῷ γιγνώσκοντι λεγόμενος ἐν δίκῃ συνεδόκει λέγεσθαί ποτ' ἄν;
Κλεινίας:
πῶς γὰρ οὔκ, ὦ ξένε; κάκιστος μὲν οὖν.
Ἀθηναῖος:
τοῦτο τοίνυν, ὦ Κλεινία φίλε, περὶ ἐμὲ νῦν γιγνόμενον ἴσθι φανερῶς.
Κλεινίας:
πῶς λέγεις;
Ἀθηναῖος:
ἴστε ὀκτὼ δυνάμεις τῶν περὶ ὅλον οὐρανὸν γεγονυίας ἀδελφὰς ἀλλήλων, ὧν καθεώρακα ἐγώ—καὶ οὐδὲν μέγα διαπέπραγμαι:
986a
would it not be agreed both by himself and by another who observed it that he would justly be described as an evil man?
Cleinias:
To be sure he would, my good sir; nay, most evil.
Athenian:
Well then, this, my dear Cleinias, is what, you may take it, has evidently happened to me now.
Cleinias:
How do you mean?
Athenian:
You know that there are eight powers of those contained in the whole heaven which are cognate to each other: these I have observed, and it is no great achievement; for it is easy enough
986b
ῥᾴδιον γὰρ καὶ ἑτέρῳ—τούτων δ' εἰσὶ τρεῖς αὗται, μία μὲν ἡλίου, μία δὲ σελήνης, μία δὲ τῶν [πλανητῶν] ἄστρων ὧν ἐμνήσθημεν ὀλίγον ἔμπροσθεν, πέντε δὲ ἕτεραι. ταύτας δὴ πάσας καὶ τούτους τοὺς ἐν ταύταισιν εἴτε αὐτοὺς ἰόντας εἴτε φερομένους ἐν ὀχήμασι πορεύεσθαι ταύτῃ, μηδεὶς ἄλλως ποτὲ νομίσῃ πάντων ἡμῶν ὡς οἱ μὲν θεοί εἰσιν αὐτῶν, οἱ δ' οὔ, μηδ' ὡς οἱ μὲν γνήσιοι, οἱ δὲ τοιοῦτοί τινες οἵους οὐδὲ θέμις εἰπεῖν ἡμῶν οὐδενί, πάντες δὲ δὴ πάντας λέγωμέν τε καὶ
986b
for anybody. Three of them are that of the sun, for one, that of the moon for another, and a third that of the stars which we mentioned a little while ago; and there are five others besides.
Now in regard to all these and those beings who either have their own motion in these, or are borne in vehicles so as to make their progress thus, let none of us all ever idly suppose that some of them are gods, while others are not, or that some are genuine, while others are of a certain kind which it is not permissible to any of us even to express; but let us all declare and say that they are all cognate
986c
φῶμεν ἀδελφούς τ' εἶναι καὶ ἐν ἀδελφαῖς μοίραις, καὶ τιμὰς ἀποδιδῶμεν μὴ τῷ μὲν ἐνιαυτόν, τῷ δὲ μῆνα, τοῖς δὲ μήτε τινὰ μοῖραν τάττωμεν μήτε τινὰ χρόνον ἐν ᾧ διεξέρχεται τὸν αὑτοῦ πόλον, συναποτελῶν κόσμον ὃν ἔταξεν λόγος ὁ πάντων θειότατος ὁρατόν: ὃν ὁ μὲν εὐδαίμων πρῶτον μὲν ἐθαύμασεν, ἔπειτα δὲ ἔρωτα ἔσχεν τοῦ καταμαθεῖν ὁπόσα θνητῇ φύσει δυνατά, ἡγούμενος ἄρισθ' οὕτως εὐτυχέστατά τε
986c
and have cognate lots, and let us render them due honor, not by giving to one a year, to another a month; but to none of them let us appoint either a certain lot or a certain time in which it travels through its particular orbit, completing the system which the divinest reason of all
appointed to be visible. This first the man who is blest admires, and then he feels a passion for understanding so much as is possible for mortal nature, believing that thus he will best and most happily pass through life,
986d
διάξειν τὸν βίον τελευτήσας τε εἰς τόπους ἥξειν προσήκοντας ἀρετῇ, καὶ μεμυημένος ἀληθῶς τε καὶ ὄντως, μεταλαβὼν φρονήσεως εἷς ὢν μιᾶς, τὸν ἐπίλοιπον χρόνον θεωρὸς τῶν καλλίστων γενόμενος, ὅσα κατ' ὄψιν, διατελεῖ. νῦν δὴ τὸ μετὰ τοῦθ' ἡμῖν λοιπὸν λέγειν ὅσοι τ' εἰσίν, καὶ τίνες: οὐ γὰρ
986d
and at the end of his days will arrive at regions meet for virtue; and having been truly and really initiated, and won his individual intelligence, and become for the rest of time a spectator of what is fairest, so far as sight can go, in this state he continues. And now after this it remains for us to say how many and who these beings are:
986e
μήποτε φανῶμεν ψευδεῖς. βεβαίως δὴ διισχυρίζομαι τό γε τοσοῦτον. λέγω γὰρ πάλιν ὀκτὼ μὲν εἶναι, τῶν δὲ ὀκτὼ τρεῖς μὲν εἰρῆσθαι, πέντε δ' ἔτι λοιπάς. ἡ τετάρτη δὲ φορὰ καὶ διέξοδος ἅμα καὶ πέμπτη τάχει μὲν ἡλίῳ σχεδὸν ἴση, καὶ οὔτε βραδυτέρα οὔτε θάττων τό γ' ἐπίπαν. δεῖ τούτων τριῶν ὄντων τὸν νοῦν ἱκανὸν ἔχοντα ἡγεῖσθαι. λέγωμεν δὴ ταύτας ἡλίου τ' εἶναι καὶ ἑωσφόρου, καὶ τρίτου—ὡς μὲν ὀνόματι φράζειν οὐκ ἔστιν διὰ τὸ μὴ γιγνώσκεσθαι, τούτου δ' αἴτιος ὁ πρῶτος ταῦτα κατιδὼν βάρβαρος ὤν: παλαιὸς γὰρ δὴ
986e
for we shall never be found to have spoken falsely. Thus far, at least, I asseverate with certainty: I say, once more, that there are eight of them, and that while three
of the eight have been told, five yet remain. The fourth
in motion and transit together, and the fifth,
are almost equal to the sun in speed, and on the whole are neither slower nor swifter. These being three, must be so regarded by him who has sufficient mind. So let us speak of them as powers of the sun and of Lucifer, and of a third,
such that we cannot express it in a name because it is not known; and he is to blame for this who first beheld these things, since he was a foreigner: for it was an ancient custom that nurtured those who first
987a
τρόπος ἔθρεψεν τοὺς πρώτους ταῦτα ἐννοήσαντας διὰ τὸ κάλλος τῆς θερινῆς ὥρας, ἣν Αἴγυπτός τε Συρία θ' ἱκανῶς κέκτηται, φανεροὺς μὲν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀστέρας ἀεὶ σύμπαντας καθορῶντας, ἅτε νεφῶν καὶ ὑδάτων ἀπόπροσθεν ἀεὶ τοῦ κόσμου κεκτημένους, ὅθεν καὶ πανταχόσε καὶ δεῦρ' ἐξήκει, βεβασανισμένα χρόνῳ μυριετεῖ τε καὶ ἀπείρῳ. διὸ θαρροῦντα χρὴ ταῦτα εἰς νόμους θέσθαι—τὸ γὰρ μὴ τίμια τὰ θεῖα εἶναι, τὰ δὲ τίμια, σαφῶς οὐκ ἐμφρόνων—ὅτι δὲ οὐκ
987a
remarked these things owing to the fairness of the summer season which Egypt and Syria amply possess, so that they constantly beheld the whole mass, one may say, of stars revealed to their sight, since they had got then, continually without obstruction of clouds and rains in the sky; whence they have emerged in every direction and in ours likewise, after having been examined for thousands of years, nay, for an infinite time. And therefore we should not hesitate to include them in the scope of our laws; for to have divine things lacking honor, while other things are honored,
987b
ὀνόματα ἔσχηκεν, τήν γε αἰτίαν χρὴ λέγεσθαι ταύτην. ἀλλὰ γὰρ ἐπωνυμίαν εἰλήφασιν θεῶν: ὁ μὲν γὰρ ἑωσφόρος ἕσπερός τε ὢν αὑτὸς ἀφροδίτης εἶναι σχεδὸν ἔχει λόγον καὶ μάλα Συρίῳ νομοθέτῃ πρέπον, ὁ δ' ὁμόδρομος ἡλίῳ τε ἅμα καὶ τούτῳ σχεδὸν Ἑρμοῦ. τρεῖς δ' ἔτι φορὰς λέγωμεν ἐπὶ δεξιὰ πορευομένων μετὰ σελήνης τε καὶ ἡλίου. ἕνα δὲ τὸν ὄγδοον χρὴ λέγειν, ὃν μάλιστά τις ἂν κόσμον προσαγορεύοι, ὃς ἐναντίος ἐκείνοις σύμπασιν πορεύεται, <οὐκ> ἄγων τοὺς ἄλλους, ὥς γε ἀνθρώποις φαίνοιτ' ἂν ὀλίγα τούτων εἰδόσιν. ὅσα δὲ
987b
is clearly a sign of witlessness; and as to their having got no names, the cause of it should be stated as we have done. For indeed they have received titles of gods: thus, that Lucifer, or Hesperus(which is the same), should almost belong to Aphrodite,
is reasonable, and quite befitting a Syrian lawgiver
; and that that which follows the same course as the sun and this
together should almost belong to Hermes.
Let us also note three motions of bodies
travelling to the right with the moon and the sun. One must be mentioned, the eighth,
which we may especially address as the world-order, and which travels in opposition to the whole company of the others, not impelling them, as might appear to mankind in the scant knowledge that they have of these matters. But we are bound to state,
987c
ἱκανῶς ἴσμεν, ἀνάγκη λέγειν καὶ λέγομεν: ἡ γὰρ ὄντως οὖσα σοφία ταύτῃ πῃ φαίνεται τῷ καὶ σμικρὰ συννοίας ὀρθῆς θείας τε μετειληφότι. λοιποὶ δὴ τρεῖς ἀστέρες, ὧν εἷς μὲν βραδυτῆτι διαφέρων αὐτῶν ἐστι, Κρόνου δ' αὐτόν τινες ἐπωνυμίαν φθέγγονται: τὸν δὲ μετὰ τοῦτον βραδυτῆτι λέγειν χρὴ Διός, Ἄρεως δὲ ὁ μετὰ τοῦτον, πάντων δὲ οὗτος ἐρυθρώτατον ἔχει χρῶμα. χαλεπὸν δὲ οὐδὲν τούτων κατανοῆσαί
987c
and do state, so much as adequate knowledge tells us. For real wisdom shows herself in some such way as this to him who has got even a little share of right and divine meditation. And now there remain three stars, of which one is distinguished from the others by its slowness, and some speak of it under the title of Saturn; the next after it in slowness is to be cited as Jupiter; and the next after this, as Mars, which has the ruddiest hue of all. Nothing in all this is hard to understand
987d
τινα φράζοντός τινος, ἀλλὰ μαθόντα, ὡς λέγομεν, ἡγεῖσθαι δεῖ.


τόδε γε μὴν διανοηθῆναι χρὴ πάντ' ἄνδρα Ἕλληνα, ὡς τόπον ἔχομεν τὸν τῶν Ἑλλήνων πρὸς ἀρετὴν ἐν τοῖς σχεδὸν ἄριστον: τὸ δ' ἐπαινετὸν αὐτοῦ χρὴ λέγειν ὅτι μέσος ἂν εἴη χειμώνων τε καὶ τῆς θερινῆς φύσεως, ἡ δ' ὑστεροῦσα ἡμῖν εἰς τὸ θερινὸν φύσις τοῦ περὶ τὸν ἐκεῖ τόπον, ὅπερ εἴπομεν, ὕστερον αὐτοῖς παραδέδωκεν τὸ τούτων τῶν θεῶν τοῦ κόσμου κατανόημα. λάβωμεν δὲ ὡς ὅτιπερ ἂν Ἕλληνες βαρβάρων
987d
when someone expresses it; but it is through learning, as we declare, that one must believe it.


But there is one point which every Greek should bear in mind—that of all Greeks we have a situation which is about the most favorable to human excellence.
The praiseworthy thing in it that we have to mention is that it may be taken as midway between a wintry and a summery climate; and our climate, being inferior in its summer to that in the region over there,
as we said, has been so much later in imparting the cognizance of these cosmic deities. And let us note that
987e
παραλάβωσι, κάλλιον τοῦτο εἰς τέλος ἀπεργάζονται: καὶ δὴ καὶ περὶ τὰ νῦν λεγόμενα ταὐτὸν δεῖ διανοηθῆναι τοῦτο, ὡς χαλεπὸν μὲν πάντα τὰ τοιαῦτα ἀναμφισβητήτως ἐξευρίσκειν,
987e
whatever Greeks acquire from foreigners is finally turned by them into something nobler; and moreover the same thing must be borne in mind regarding our present statements—that although it is hard to discover everything of this kind beyond dispute, there is hope,
988a
πολλὴ δ' ἐλπὶς ἅμα καὶ καλὴ κάλλιον καὶ δικαιότερον ὄντως τῆς ἐκ τῶν βαρβάρων ἐλθούσης φήμης τε ἅμα καὶ θεραπείας πάντων τούτων τῶν θεῶν ἐπιμελήσεσθαι τοὺς Ἕλληνας, παιδείαις τε καὶ ἐκ Δελφῶν μαντείαις χρωμένους καὶ πάσῃ τῇ κατὰ νόμους θεραπείᾳ. τόδε δὲ μηδείς ποτε φοβηθῇ τῶν Ἑλλήνων, ὡς οὐ χρὴ περὶ τὰ θεῖά ποτε πραγματεύεσθαι θνητοὺς ὄντας, πᾶν δὲ τούτῳ διανοηθῆναι τοὐναντίον, ὡς οὔτε ἄφρον ἐστίν ποτε τὸ θεῖον οὔτε ἀγνοεῖ
988a
both strong and noble, that a really nobler and juster respect than is in the combined repute and worship which came from foreigners will be paid to all these gods by the Greeks, who have the benefit of their various education, their prophecies from Delphi, and the whole system of worship under their laws. And let none of the Greeks ever be apprehensive that being mortals we should never have dealings with divine affairs
; they should rather be of the quite opposite opinion, that the divine is never either unintelligent or in any ignorance of
988b
που τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀλλ' οἶδεν ὅτι διδάσκοντος αὐτοῦ συνακολουθήσει καὶ μαθήσεται τὰ διδασκόμενα. ὅτι δὲ διδάσκει τοῦτο αὐτὸ ἡμᾶς, μανθάνομεν δὲ ἡμεῖς ἀριθμόν τε καὶ ἀριθμεῖν, οἶδεν δήπου. πάντων γὰρ ἀφρονέστατον ἂν εἴη τοῦτο ἀγνοοῦν: τὸ λεγόμενον γὰρ ἂν ὄντως αὐτὸ αὑτὸ ἀγνοοῖ, χαλεπαῖνον τῷ δυναμένῳ μανθάνειν, ἀλλ' οὐ συγχαῖρον ἄνευ φθόνου διὰ θεὸν ἀγαθῷ γενομένῳ. λόγον δὴ καὶ πολὺν καὶ
988b
human nature, but knows that if it teaches us we shall follow its guidance and learn what is taught us. That it so teaches us, and that we learn number and numeration, it knows of course: for it would be most utterly unintelligent if it were ignorant of this; since it would truly, as the saying is, be ignorant of itself, vexed with that which was able to learn, instead of whole-heartedly rejoicing with one who became good by God's help. And indeed there is much good reason to suppose that formerly,
988c
καλὸν ἔχει, τότε μέν, ὅτε περὶ θεῶν ἦν ἀνθρώποις διανοήματα πρῶτα, ὥς τε ἐγένοντο οἷοί τε ἐγίγνοντο καὶ ὁ μὲν καὶ οἵας μετεχειρίζοντο πράξεις, μὴ κατὰ νοῦν τοῖς σώφροσιν λέγεσθαι μηδὲ φίλως, μηδ' ὡς οἱ δεύτεροι, ἐν οἷς πρεσβύτατα μὲν τὰ πυρὸς ἐλέγετο καὶ ὕδατος καὶ τῶν ἄλλων σωμάτων, ὕστερα δὲ τὰ τῆς θαυμαστῆς ψυχῆς, καὶ φορὰ κρείττων καὶ τιμιωτέρα, ἣν σῶμα εἴληχεν φέρειν αὐτό τε ἑαυτὸ θερμότητι καὶ ψύξεσιν καὶ πᾶσιν τοῖς τοιούτοις, ἀλλ' οὐ ψυχὴ σῶμά τε καὶ ἑαυτήν:
988c
when men had their first conceptions of how the gods came to exist and with what qualities, and whence, and to what kind of actions they proceeded, they were spoken of in a manner not approved or welcomed by the wise, nor were even the views of those who came later, among whom the greatest dignity was given to fire and water and the other elements, while the wonderful soul was accounted inferior; and higher and more honored with them was a motion assigned to the body for moving itself by heat and chills and everything of that kind,
988d
νῦν δ' ὅτε λέγομεν ψυχὴν μέν, ἄνπερ ἐν σώματι γένηται, θαῦμα οὐδὲν κινεῖν τε καὶ περιφέρειν τοῦτο καὶ ἑαυτήν, οὐδ' ἡμῖν ἀπιστεῖ ψυχὴ κατὰ λόγον οὐδένα ὡς βάρος οὐδὲν περιφέρειν δυναμένη. διὸ καὶ νῦν ἡμῶν ἀξιούντων, ψυχῆς οὔσης αἰτίας τοῦ ὅλου, καὶ πάντων μὲν τῶν ἀγαθῶν ὄντων τοιούτων, τῶν δὲ αὖ φλαύρων τοιούτων ἄλλων, τῆς μὲν φορᾶς πάσης
988d
instead of that which the soul had for moving both the body and itself.
But now that we account it no marvel that the soul, once it is in the body, should stir and move about this and itself, neither does our soul on any reckoning mistrust her power of moving about any weight. And therefore, since we now claim that, as the soul is cause of the whole, and all good things are causes of like things, while on the other hand evil things are causes of other things like them, it is no marvel
988e
καὶ κινήσεως ψυχὴν αἰτίαν εἶναι θαῦμα οὐδέν, τὴν δ' ἐπὶ τἀγαθὸν φορὰν καὶ κίνησιν τῆς ἀρίστης ψυχῆς εἶναι, τὴν δ' ἐπὶ τοὐναντίον ἐναντίαν, νενικηκέναι δεῖ καὶ νικᾶν τὰ ἀγαθὰ τὰ μὴ τοιαῦτα.


ταῦτα ἡμῖν εἴρηται πάντα κατὰ τὴν τῶν ἀνοσίων τιμωρὸν [δὲ] δίκην: περὶ δὲ δὴ τὸ δοκιμαζόμενον οὐχ οἷόν τε ἡμῖν ἀπιστεῖν ὡς οὐ δεῖ τόν γε ἀγαθὸν σοφὸν ἡμᾶς ἡγεῖσθαι,
988e
that soul should be cause of all motion and stirring—that the motion and stirring towards the good are the function of the best soul, and those to the opposite are the opposite
—it must be that good things have conquered and conquer things that are not their like.


All this we have stated in accordance with justice, which wreaks vengeance on the impious: but now, as regards the matter under examination, it is not possible for us to disbelieve that we must deem the good man
989a
τὴν δὲ σοφίαν ταύτην, ἣν ζητοῦμεν πάλαι, ἴδωμεν ἄν ποτ' ἄρα ἐπινοήσωμεν ἢ κατὰ παιδείαν ἢ κατὰ τέχνην, ἥντινα τοῦ γιγνώσκειν ἐνδεεῖς ὄντες τῶν δικαίων, ἀγνώμονες ἂν εἶμεν ὄντες τοιοῦτοι. δοκοῦμεν δή μοι, καὶ λεκτέον: ἄνω γὰρ καὶ κάτω ζητῶν ᾗ μοι καταφανὴς γέγονεν, πειράσομαι δήλην ὑμῖν αὐτὴν ἀποτελεῖν. τὸ δὴ μέγιστον ἀρετῆς οὐ καλῶς πραττόμενον ἡμῖν γέγονεν αἴτιον, ὡς ἄρτι σημαίνειν ἐκ τῶν
989a
to be wise; and let us see if we may perhaps be able, either by education or by art, to perceive this wisdom which we have all this while been seeking; for if we fall behind the just in failing to know it, our condition will be that of ignorant persons. Such, then, seems our case to me, and I must say so: for I have sought this wisdom high and low, and so far as it has been revealed to me I will try to render it plain to you. Now the fact that the greatest part of virtue is not properly practiced is the cause of our condition, as is just now indicated—it seems clear to me—by what has been said.
989b
εἰρημένων μοι σφόδρα δοκεῖ. μεῖζον μὲν γὰρ ἀρετῆς μηδεὶς ἡμᾶς ποτε πείσῃ τῆς εὐσεβείας εἶναι τῷ θνητῷ γένει: τοῦτο δ' ὅτι δι' ἀμαθίαν τὴν μεγίστην ἐν ταῖς ἀρίσταις φύσεσιν οὐ γέγονεν, λεκτέον. ἄρισται δ' εἰσὶν αἱ χαλεπώτατα μὲν ἂν γενόμεναι, μέγιστον δὲ ὄφελος, ἂν γίγνωνται: τά τε γὰρ τῆς βραδείας τε καὶ τῆς ἐναντίας φύσεως μετρίως ἀποδεχομένη ψυχὴ καὶ πρᾴως, εὔκολος ἂν εἴη, τήν τε ἀνδρείαν ἀγαμένη, καὶ πρὸς τὸ σωφρονεῖν εὐπειθής, καὶ τό γε μέγιστον, ἐν
989b
For let no one ever persuade us that there is a greater part of virtue, for the race of mortals, than piety; and I must say it is owing to the greatest stupidity that this has not appeared in the best natures. And the best are they which can only become so with the greatest difficulty, and the benefit is greatest if they do become so: for a soul that admits of slowness and the opposite inclination moderately and gently will be good-tempered
; and if it admires courage, and is easily persuaded to temperance, and, most important of all, is enabled
989c
ταύταις ταῖς φύσεσιν δυναμένη μανθάνειν καὶ μνήμων οὖσα, εὖ μάλα χαίρειν τούτοις αὐτοῖς δύναιτ' ἂν φιλομαθὴς ὥστ' εἶναι. ταῦτα γὰρ οὔτε ῥᾴδια φύεσθαι, γενόμενά τε, καὶ τροφῆς καὶ παιδείας τυχόντα ἧς δεῖ, τοὺς πλείστους αὐτῶν καὶ χείρους κατέχειν ὀρθότατα δύναιτ' ἂν τῷ φρονεῖν καὶ πράττειν καὶ λέγειν περὶ θεοὺς ἕκαστα ὡς δεῖ τε καὶ ὅτε δεῖ, περὶ θυσίας τε καὶ καθαρμοὺς τῶν περὶ θεούς τε καὶ ἀνθρώπους, οὐ σχήμασι τεχνάζοντας, ἀλλὰ ἀληθείᾳ τιμῶντας
989c
by these natural gifts to learn and has a good memory, it will be able to rejoice most fully in these very things, so as to be a lover of learning. For these things are not easily engendered, but when once they are begotten, and receive due nourishment and education, they will be able to restrain the greater number of men, even the worse among us, in the most correct way by our every thought, every action, and every word about the gods, in due manner and due season, as regards both sacrifices and purifications in matters concerning gods and men alike, so that we are contriving no life of pretence,
989d
ἀρετήν, ὃ δὴ καὶ μέγιστόν ἐστι συμπάντων πάσῃ τῇ πόλει. τοῦτο δὴ οὖν τὸ μέρος εἶναί φαμεν φύσει κυριώτατον καὶ δυνατὸν ὡς οἷόν τε κάλλιστα καὶ ἄριστα μαθεῖν, εἰ διδάσκοι τις. ἀλλ' οὐδ' ἂν διδάξειεν, εἰ μὴ θεὸς ὑφηγοῖτο: εἰ τ' οὖν διδάσκοι, κατὰ τρόπον δὲ μὴ δρῷ τὸ τοιοῦτον, κρεῖττον μὴ μανθάνειν. ὅμως δ' ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ἀνάγκη μαθεῖν ταῦτα καὶ ἐμὲ λέγειν τὴν τοιαύτην τε καὶ ἀρίστην φύσιν.
989d
but truly honoring virtue, which indeed is the most important of all business for the whole state. That section
of us, then, we say is naturally the most competent, and supremely able to learn the best and noblest lessons that it may be taught: but it cannot get this teaching either, unless God gives his guidance. If, however, it should be so taught, but should fail in some way to do accordingly, it were better for it not to learn. Nevertheless it follows of necessity from our present statements, that I agree that the nature which is of this kind, and the best, should learn certain things.
989e
πειρώμεθα δὴ τῷ τε λόγῳ διεξελθεῖν ἅ τ' ἐστὶν καὶ οἷα καὶ ὡς δεῖ μανθάνειν, κατὰ δύναμιν τήν τ' ἐμὴν τοῦ λέγοντος
989e
Let us try, then, to set forth in our statement what things these are, and of what kind, and how one should learn—so far as our ability permits both me the speaker and those who are able to hearken—
990a
καὶ τὴν τῶν δυναμένων εἰσακοῦσαι, θεοσεβείας ᾧτινι τρόπῳ τις τίνα μαθήσεται. σχεδὸν μὲν οὖν ἐστιν ἄτοπον ἀκούσαντι, τὸ δ' ὄνομα αὐτοῦ λέγομεν ἡμεῖς γε, ὅ τις οὐκ ἄν ποτε δόξειεν δι' ἀπειρίαν τοῦ πράγματος—ἀστρονομίαν—ἀγνοεῖ τε ὅτι σοφώτατον ἀνάγκη τὸν ἀληθῶς ἀστρονόμον εἶναι, μὴ τὸν καθ' Ἡσίοδον ἀστρονομοῦντα καὶ πάντας τοὺς τοιούτους, οἷον δυσμάς τε καὶ ἀνατολὰς ἐπεσκεμμένον, ἀλλὰ τὸν τῶν ὀκτὼ περιόδων τὰς ἑπτὰ περιόδους, διεξιούσης τὸν αὑτῶν κύκλον
990a
in what manner one will learn the proper reverence of the gods. It is, indeed, a rather strange thing to hear; but the name that we, at any rate, give it—one that people would never approve, from inexperience in the matter—is astronomy; people are ignorant that he who is truly an astronomer must be wisest, not he who is an astronomer in the sense understood by Hesiod and all the rest of such writers, the sort of man who has studied settings and risings; but the man who has studied the seven
out of the eight orbits, each travelling over its own circuit in such a manner as
990b
ἑκάστης οὕτως ὡς οὐκ ἂν ῥᾳδίως ποτὲ πᾶσα φύσις ἱκανὴ γένοιτο θεωρῆσαι, μὴ θαυμαστῆς μετέχουσα φύσεως. ὃ νῦν εἰρήκαμεν ἐροῦμέν τε, ὥς φαμεν, ὅπῃ δεῖ τε καὶ ὅπως χρεὼν μανθάνειν: πρῶτον δ' ἡμῖν τόδε λεγέσθω.


σελήνη μὲν περίοδον τὴν αὑτῆς τάχιστα διέξεισιν, ἄγουσα μῆνα καὶ πανσέληνον πρώτην: δεύτερον δὲ κατανοεῖν δεῖ τὸν ἥλιον, τροπὰς ἄγοντα διὰ πάσης τῆς αὑτοῦ περιόδου, καὶ τούτῳ τοὺς συνδρόμους. ἵνα δὲ μὴ πολλάκις ταὐτὰ περὶ
990b
could not ever be easily observed by any ordinary nature, that did not partake of a marvellous nature. As to this, we have now told, and shall tell, as we profess, by what means and in what manner it ought to be learnt; and first let us make the following statement.


The moon travels through its orbit very swiftly, bringing first the month and full-moon; and in the second place we must remark the sun, with his turning motion through the whole of his orbit, and with him his satellites. But to avoid repeating again and again the same things on the same subjects
990c
τῶν αὐτῶν διαλεγώμεθα, τὰς ἄλλας ὅσας ἐν τῷ πρόσθεν διεξήλθομεν ὁδοὺς τούτων οὐ ῥᾴδιον συννοεῖν, ἐπὶ δὲ ταῦτα παρασκευάζοντας φύσεις οἵας δυνατὸν εἶναι, χρεὼν πολλὰ προδιδάσκοντα καὶ ἐθίζοντα ἀεὶ διαπονήσασθαι παῖδα ὄντα καὶ νεανίσκον. διὸ μαθημάτων δέον ἂν εἴη: τὸ δὲ μέγιστόν τε καὶ πρῶτον καὶ ἀριθμῶν αὐτῶν ἀλλ' οὐ σώματα ἐχόντων, ἀλλὰ ὅλης τῆς τοῦ περιττοῦ τε καὶ ἀρτίου γενέσεώς τε καὶ δυνάμεως, ὅσην παρέχεται πρὸς τὴν τῶν ὄντων φύσιν.
990c
in our discussion, the other courses of these bodies that we have previously described are not easily understood: we must rather prepare our faculties, such as they may possibly be, for these matters; and so one must teach the pupil many things beforehand, and continually strive hard to habituate him in childhood and youth. And therefore there will be need of studies: the most important and first is of numbers in themselves; not of those which are corporeal, but of the whole origin of the odd and the even, and the greatness of their influence on the nature of reality.
990d
ταῦτα δὲ μαθόντι τούτοις ἐφεξῆς ἐστιν ὃ καλοῦσι μὲν σφόδρα γελοῖον ὄνομα γεωμετρίαν, τῶν οὐκ ὄντων δὲ ὁμοίων ἀλλήλοις φύσει ἀριθμῶν ὁμοίωσις πρὸς τὴν τῶν ἐπιπέδων μοῖραν γεγονυῖά ἐστιν διαφανής: ὃ δὴ θαῦμα οὐκ ἀνθρώπινον ἀλλὰ γεγονὸς θεῖον φανερὸν ἂν γίγνοιτο τῷ δυναμένῳ συννοεῖν. μετὰ δὲ ταύτην τοὺς τρὶς ηὐξημένους καὶ τῇ στερεᾷ φύσει ὁμοίους: τοὺς δὲ ἀνομοίους αὖ γεγονότας ἑτέρᾳ τέχνῃ ὁμοιοῖ, ταύτῃ ἣν δὴ στερεομετρίαν ἐκάλεσαν
990d
When he has learnt these things, there comes next after these what they call by the very ridiculous name of geometry,
when it proves to be a manifest likening
of numbers not like one another by nature in respect of the province of planes; and this will be clearly seen by him who is able to understand it to be a marvel not of human, but of divine origin. And then, after that, the numbers thrice increased and like to the solid nature, and those again which have been made unlike, he likens by another art, namely, that which
990e
οἱ προστυχεῖς αὐτῇ γεγονότες: ὃ δὲ θεῖόν τ' ἐστὶν καὶ θαυμαστὸν τοῖς ἐγκαθορῶσί τε καὶ διανοουμένοις ὡς περὶ τὸ διπλάσιον ἀεὶ στρεφομένης τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐξ ἐναντίας ταύτῃ καθ' ἑκάστην ἀναλογίαν εἶδος καὶ γένος ἀποτυποῦται
990e
its adepts called stereometry; and a divine and marvellous thing it is to those who envisage it and reflect, how the whole of nature is impressed with species and class according to each analogy, as power and its opposite
continually turn
991a
πᾶσα ἡ φύσις. ἡ μὲν δὴ πρώτη τοῦ διπλασίου κατ' ἀριθμὸν ἓν πρὸς δύο κατὰ λόγον φερομένη, διπλάσιον δὲ ἡ κατὰ δύναμιν οὖσα: ἡ δ' εἰς τὸ στερεόν τε καὶ ἁπτὸν πάλιν αὖ διπλάσιον, ἀφ' ἑνὸς εἰς ὀκτὼ διαπορευθεῖσα: ἡ δὲ διπλασίου μὲν εἰς μέσον, ἴσως δὲ τοῦ ἐλάττονος πλέον ἔλαττόν τε τοῦ μείζονος, τὸ δ' ἕτερον τῷ αὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχον τε καὶ ὑπερεχόμενον—ἐν μέσῳ δὲ τοῦ ἓξ πρὸς τὰ
991a
upon the double. Thus the first analogy is of the double in point of number, passing from one to two in order of counting, and that which is according to power is double; that which passes to the solid and tangible is likewise again double, having proceeded from one to eight; but that of the double has a mean, as much more than the less as it is less than the greater, while its other mean
exceeds and is exceeded by the same portion of the extremes themselves. Between six and
991b
δώδεκα συνέβη τό τε ἡμιόλιον καὶ ἐπίτριτον—τούτων αὐτῶν ἐν τῷ μέσῳ ἐπ' ἀμφότερα στρεφομένη τοῖς ἀνθρώποις σύμφωνον χρείαν καὶ σύμμετρον ἀπενείματο παιδιᾶς ῥυθμοῦ τε καὶ ἁρμονίας χάριν, εὐδαίμονι χορείᾳ Μουσῶν δεδομένη.


ταῦτα μὲν οὖν δὴ ταύτῃ γιγνέσθω τε καὶ ἐχέτω σύμπαντα: τὸ δ' ἐπὶ τούτοις τέλος, εἰς θείαν γένεσιν ἅμα καὶ τὴν τῶν ὁρατῶν καλλίστην τε καὶ θειοτάτην φύσιν ἰτέον, ὅσην ἀνθρώποις θεὸς ἔδωκεν κατιδεῖν, ἣν οὔποτε ἄνευ τῶν νῦν
991b
twelve comes the whole-and-a-half(9=6+3)and whole-and-a-third(8=6+2): turning between these very two, to one side or the other, this power(9)assigned to men an accordant and proportioned use for the purpose of rhythm and harmony in their pastimes, and has been assigned to the blessed dance of the Muses.


In this way then let all these things come to pass, and so let them be. But as to their crowning point, we must go to divine generation and therewith the fairest and divinest nature of visible things, so far as God granted the vision of it to men; a vision that none of us may ever boast of having received at his leisure
991c
διειρημένων μὴ κατιδὼν ἐπεύξηταί τις ῥᾳστώνῃ παραλαβεῖν. πρὸς τούτοις δὲ τὸ καθ' ἓν τῷ κατ' εἴδη προσακτέον ἐν ἑκάσταις ταῖς συνουσίαις, ἐρωτῶντά τε καὶ ἐλέγχοντα τὰ μὴ καλῶς ῥηθέντα: πάντως γὰρ καλλίστη καὶ πρώτη βάσανος ἀνθρώποις ὀρθῶς γίγνεται, ὅσαι δὲ οὐκ οὖσαι προσποιοῦνται, ματαιότατος πόνος ἁπάντων. ἔτι δὲ τὴν ἀκρίβειαν τοῦ χρόνου ἡμῖν ληπτέον, ὡς ἀκριβῶς ἀποτελεῖ πάντα τὰ κατ'
991c
without the conditions here laid down. And besides these requirements, one must refer the particular thing to its generic form in our various discussions, questioning and disproving what has been wrongly stated; for it
is rightly found to be altogether the finest and first of tests for the use of men, while any that pretend to be tests, without being so, are the vainest of all labors. And further, we must mark the exactness of time, how exactly it completes all the processes of the heavens, in order that he who is convinced of
991d
οὐρανὸν γιγνόμενα, ἵν' ὁ πιστεύσας ὡς ὁ λόγος ἀληθὴς γέγονεν ὅτι πρεσβύτερόν τ' ἐστὶν ἅμα καὶ θειότερον ψυχὴ σώματος, ἡγήσαιτ' ἂν παγκάλως τε καὶ ἱκανῶς εἰρῆσθαι τὸ θεῶν εἶναι πάντα πλέα καὶ μηδέποτε λήθῃ μηδὲ ἀμελείᾳ τῶν κρειττόνων ἡμᾶς παρωλιγωρῆσθαι. νοητέον δ' ἐστὶν περὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τόδε, ὡς, ἐὰν μέν τις ἕκαστα τούτων ὀρθῶς λαμβάνῃ, μέγ' ὄφελος γίγνεται τῷ παραλαμβάνοντι κατὰ τρόπον, εἰ δὲ μή, θεὸν ἄμεινον ἀεὶ καλεῖν: ὁ δὲ τρόπος ὅδε
991d
the truth of the statement which has been made—that the soul is at once older and more divine than the body—might believe it a most admirable and satisfactory saying that all things are full of gods, and that we have never been disregarded in the least through any forgetfulness or neglect in our superiors. And our view about all such matters must be that, if one conceives of each of them aright, it turns out a great boon to him who receives it in a proper way; but failing this, he had better always call it God. The way is this—
991e
—ἀνάγκη γὰρ τό γε τοσοῦτον φράζειν—πᾶν διάγραμμα ἀριθμοῦ τε σύστημα καὶ ἁρμονίας σύστασιν ἅπασαν τῆς τε τῶν ἄστρων περιφορᾶς τὴν ὁμολογίαν οὖσαν μίαν ἁπάντων ἀναφανῆναι δεῖ τῷ κατὰ τρόπον μανθάνοντι, φανήσεται δέ, ἄν, ὃ λέγομεν, ὀρθῶς τις εἰς ἓν βλέπων μανθάνῃ—δεσμὸς
991e
for it is necessary to explain it thus far: every diagram, and system of number, and every combination of harmony, and the agreement of the revolution of the stars must be made manifest as one through all
to him who learns in the proper way, and will be made manifest if, as we say, a man learns aright by keeping his gaze on unity;
992a
γὰρ πεφυκὼς πάντων τούτων εἷς ἀναφανήσεται διανοουμένοις —εἰ δ' ἄλλως πως ταῦτα μεταχειριεῖταί τις, τύχην δεῖ καλεῖν, ὥσπερ καὶ λέγομεν. οὐ γὰρ ἄνευ γε τούτων μήποτέ τις ἐν πόλεσιν εὐδαίμων γένηται φύσις, ἀλλ' οὗτος ὁ τρόπος, αὕτη ἡ τροφή, ταῦτα τὰ μαθήματα: εἴτε χαλεπὰ εἴτε ῥᾴδια, ταύτῃ πορευτέον. ἀμελῆσαι δὲ οὐ θεμιτόν ἐστιν θεῶν, καταφανοῦς γενομένης τῆς πάντων αὐτῶν κατὰ τρόπον λεγομένης φήμης
992a
for it will be manifest to us, as we reflect, that there is one bond naturally uniting all these things: but if one goes about it in some other way, one must call it Fortune, as we also put it. For never, without these lessons, will any nature be happy in our cities: no, this is the way, this the nurture, these the studies, whether difficult or easy, this the path to pursue: to neglect the gods is not permissible, when it has been made manifest that the fame of them, stated in proper terms, hits the mark.
992b
εὐτυχοῦς. τὸν δὲ σύμπαντα ταῦτα οὕτως εἰληφότα, τοῦτον λέγω τὸν ἀληθέστατα σοφώτατον: ὃν καὶ διισχυρίζομαι παίζων καὶ σπουδάζων ἅμα, ὅτε θανάτῳ τις τῶν τοιούτων τὴν αὑτοῦ μοῖραν ἀναπλήσει, σχεδὸν ἐάνπερ ἔτ' ἀποθανὼν ᾖ, μήτε μεθέξειν ἔτι πολλῶν τότε καθάπερ νῦν αἰσθήσεων, μιᾶς τε μοίρας μετειληφότα μόνον καὶ ἐκ πολλῶν ἕνα γεγονότα, εὐδαίμονά τε ἔσεσθαι καὶ σοφώτατον ἅμα καὶ μακάριον, εἴτε τις ἐν ἠπείροις εἴτ' ἐν νήσοις μακάριος ὢν
992b
And the man who has acquired all these things in this manner is he whom I account the most truly wisest: of him I also assert, both in jest and in earnest, that when one of his like completes his allotted span at death, I would say if he still be dead, he will not partake any more of the various sensations then as he does now, but having alone partaken of a single lot and having become one out of many,
will be happy and at the same time most wise and blessed, whether one has a blessed life in continents or in islands; and that such a man will partake
992c
ζῇ, κἀκεῖνον μεθέξειν τῆς τοιαύτης ἀεὶ τύχης, κεἴτε δημοσίᾳ τις ἐπιτηδεύσας ταῦτα εἴτε ἰδίᾳ διαβιῷ, τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως αὐτὸν πράξειν παρὰ θεῶν. ὃ δὲ κατ' ἀρχάς τε ἐλέγομεν, καὶ νῦν αὑτὸς πάρεστι λόγος ἀληθὴς ὄντως, ὡς οὐ δυνατὸν ἀνθρώποις τελέως μακαρίοις τε καὶ εὐδαίμοσι γενέσθαι πλὴν ὀλίγων, ἔστιν ταῦτα ὀρθῶς εἰρημένα: ὁπόσοι γὰρ θεῖοι καὶ σώφρονες ἅμα τῆς ἄλλης τε μετέχοντες ἀρετῆς φύσει, πρὸς
992c
always of the like fortune, and whether his life is spent in a public or in a private practice of these studies he will get the same treatment, in just the same manner, from the gods. And what we said at the beginning, and stands now also unchanged as a really true statement, that it is not possible for men to be completely blessed and happy, except a few, has been correctly spoken. For as many as are divine and temperate also, and partakers of virtue as a whole in their nature,
992d
δὲ τούτοις ὅσα μαθήματος ἔχεται μακαρίου πάντα εἰληφότες —ἃ δ' ἔστιν εἰρήκαμεν—τούτοισιν μόνοις τὰ τοῦ δαιμονίου σύμπαντα ἱκανῶς εἴληχέ τε καὶ ἔχει. τοῖς μὲν οὖν ταῦτα οὕτω διαπονήσασιν ἰδίᾳ λέγομεν καὶ δημοσίᾳ κατὰ νόμον τίθεμεν, εἰς πρεσβύτου τέλος ἀφικομένοις τὰς μεγίστας ἀρχὰς παραδίδοσθαι δεῖν, τοὺς δ' ἄλλους τούτοις συνεπομένους εὐφημεῖν πάντας θεοὺς ἅμα καὶ πάσας, καὶ τὸν νυκτερινὸν σύλλογον ἐπὶ ταύτην τὴν σοφίαν ἱκανῶς γνόντας
992d
and have acquired besides all that pertains to blessed study—and this we have explained—are the only persons by whom all the spiritual gifts are fully obtained and held. Those then who have thus worked through all these tasks we speak of privately, and publicly establish by law, as the men to whom, when they have attained the fullness of seniority, the highest offices should be entrusted, while the rest should follow their lead, giving praise to all gods and goddesses; and we should most rightly invite the Nocturnal Council to this wisdom, when we have duly distinguished and approved
992e
τε καὶ δοκιμάσαντας ἡμᾶς ὀρθότατα πάντας παρακαλεῖν.
992e
all its members.