Show Greek
Hide Greek
Show English
Hide English


Ἀλκιβιάδης α
Print source: Platonis Opera, ed. John Burnet, Oxford University Press, 1903.

Electronic source: Perseus Digital Library
Alcibiades 1
Print source: Plato in Twelve Volumes, Vol. 8 translated by W.R.M. Lamb., Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd., 1955.

Electronic source: Perseus Digital Library
103a
Σωκράτης:
ὦ παῖ Κλεινίου, οἶμαί σε θαυμάζειν ὅτι πρῶτος ἐραστής σου γενόμενος τῶν ἄλλων πεπαυμένων μόνος οὐκ ἀπαλλάττομαι, καὶ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι δι' ὄχλου ἐγένοντό σοι διαλεγόμενοι, ἐγὼ δὲ τοσούτων ἐτῶν οὐδὲ προσεῖπον. τούτου δὲ τὸ αἴτιον γέγονεν οὐκ ἀνθρώπειον, ἀλλά τι δαιμόνιον ἐναντίωμα, οὗ σὺ τὴν δύναμιν καὶ ὕστερον πεύσῃ. νῦν δὲ
103a
Socrates:
Son of Cleinias, I think it must surprise you that I, the first of all your lovers, am the only one of them who has not given up his suit and thrown you over, and whereas they have all pestered you with their conversation I have not spoken one word to you for so many years. The cause of this has been nothing human, but a certain spiritual opposition,
of whose power you shall be informed at some later time. However, it now opposes me no longer,
103b
ἐπειδὴ οὐκέτι ἐναντιοῦται, οὕτω προσελήλυθα: εὔελπις δ' εἰμὶ καὶ τὸ λοιπὸν μὴ ἐναντιώσεσθαι αὐτό. σχεδὸν οὖν κατανενόηκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ σκοπούμενος ὡς πρὸς τοὺς ἐραστὰς ἔσχες: πολλῶν γὰρ γενομένων καὶ μεγαλοφρόνων οὐδεὶς ὃς οὐχ ὑπερβληθεὶς τῷ φρονήματι ὑπὸ σοῦ πέφευγεν.
103b
so I have accordingly come to you; and I am in good hopes that it will not oppose me again in the future. Now I have been observing you all this time, and have formed a pretty good notion of your behavior to your lovers: for although they were many and high-spirited, everyone of them has found your spirit too strong for him and has run away.
104a
τὸν δὲ λόγον, ᾧ ὑπερπεφρόνηκας, ἐθέλω διελθεῖν. οὐδενὸς φῂς ἀνθρώπων ἐνδεὴς εἶναι εἰς οὐδέν: τὰ γὰρ ὑπάρχοντά σοι μεγάλα εἶναι, ὥστε μηδενὸς δεῖσθαι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρξάμενα τελευτῶντα εἰς τὴν ψυχήν. οἴει γὰρ δὴ εἶναι πρῶτον μὲν κάλλιστός τε καὶ μέγιστος—καὶ τοῦτο μὲν δὴ παντὶ δῆλον ἰδεῖν ὅτι οὐ ψεύδῃ—ἔπειτα νεανικωτάτου γένους ἐν τῇ σεαυτοῦ πόλει, οὔσῃ μεγίστῃ τῶν Ἑλληνίδων, καὶ
104a
Let me explain the reason of your spirit being too much for them. You say you have no need of any man in any matter; for your resources are so great, beginning with the body and ending with the soul, that you lack nothing. You think, in the first place, that you are foremost in beauty and stature—and you are not mistaken in this, as is plain for all to see—and in the second place, that you are of the most gallant family in your city, the greatest city in Greece, and
104b
ἐνταῦθα πρὸς πατρός τέ σοι φίλους καὶ συγγενεῖς πλείστους εἶναι καὶ ἀρίστους, οἳ εἴ τι δέοι ὑπηρετοῖεν ἄν σοι, τούτων δὲ τοὺς πρὸς μητρὸς οὐδὲν χείρους οὐδ' ἐλάττους. συμπάντων δὲ ὧν εἶπον μείζω οἴει σοι δύναμιν ὑπάρχειν Περικλέα τὸν Ξανθίππου, ὃν ὁ πατὴρ ἐπίτροπον κατέλιπε σοί τε καὶ τῷ ἀδελφῷ: ὃς οὐ μόνον ἐν τῇδε τῇ πόλει δύναται πράττειν ὅτι ἂν βούληται, ἀλλ' ἐν πάσῃ τῇ Ἑλλάδι καὶ τῶν βαρβάρων ἐν πολλοῖς καὶ μεγάλοις γένεσιν. προσθήσω δὲ καὶ ὅτι τῶν
104b
that there you have, through your father, very many of the best people as your friends and kinsmen, who would assist you in case of need, and other connections also, through your mother, who are not a whit inferior to these, nor fewer. And you reckon upon a stronger power than all those that I have mentioned, in Pericles, son of Xanthippus, whom your father left as guardian of you and your brother when he died, and who is able to do whatever he likes not only in this city but all over Greece and among many great nations of the barbarians.
104c
πλουσίων: δοκεῖς δέ μοι ἐπὶ τούτῳ ἥκιστα μέγα φρονεῖν. κατὰ πάντα δὴ ταῦτα σύ τε μεγαλαυχούμενος κεκράτηκας τῶν ἐραστῶν ἐκεῖνοί τε ὑποδεέστεροι ὄντες ἐκρατήθησαν, καί σε ταῦτ' οὐ λέληθεν: ὅθεν δὴ εὖ οἶδα ὅτι θαυμάζεις τί διανοούμενός ποτε οὐκ ἀπαλλάττομαι τοῦ ἔρωτος, καὶ ἥντιν' ἔχων ἐλπίδα ὑπομένω τῶν ἄλλων πεφευγότων.
Ἀλκιβιάδης:
καὶ ἴσως γε, ὦ Σώκρατες, οὐκ οἶσθ' ὅτι σμικρόν
104c
And I will add besides the wealth of your house: but on this, I observe, you presume least of all. Well, you puff yourself up on all these advantages, and have overcome your lovers, while they in their inferiority have yielded to your might, and all this has not escaped you; so I am very sure that you wonder what on earth I mean by not getting rid of my passion, and what can be my hope in remaining when the rest have fled.
Alcibiades:
Perhaps also, Socrates, you are not aware that
104d
με ἔφθης. ἐγὼ γάρ τοι ἐν νῷ εἶχον πρότερός σοι προσελθὼν αὐτὰ ταῦτ' ἐρέσθαι, τί ποτε βούλει καὶ εἰς τίνα ἐλπίδα βλέπων ἐνοχλεῖς με, ἀεὶ ὅπου ἂν ὦ ἐπιμελέστατα παρών: τῷ ὄντι γὰρ θαυμάζω ὅτι ποτ' ἐστὶ τὸ σὸν πρᾶγμα, καὶ ἥδιστ' ἂν πυθοίμην.
Σωκράτης:
ἀκούσῃ μὲν ἄρα μου, ὡς τὸ εἰκός, προθύμως, εἴπερ, ὡς φῄς, ἐπιθυμεῖς εἰδέναι τί διανοοῦμαι, καὶ ὡς ἀκουσομένῳ καὶ περιμενοῦντι λέγω.
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ μὲν οὖν: ἀλλὰ λέγε.
104d
you have only just anticipated me. For I, in fact, had the intention of coming and asking you first that very same question—what is your aim and expectation in bothering me by making a particular point of always turning up wherever I may be. For I really do wonder what can be your object, and should be very glad if you would tell me.
Socrates:
Then you will listen to me, presumably, with keen attention if, as you say, you long to know what I mean, and I have in you a listener who will stay to hear me out.
Alcibiades:
Why, to be sure: only speak.
104e
Σωκράτης:
ὅρα δή: οὐ γάρ τοι εἴη ἂν θαυμαστὸν εἰ, ὥσπερ μόγις ἠρξάμην, οὕτω μόγις καὶ παυσαίμην.
Ἀλκιβιάδης:
ὠγαθὲ λέγε: ἀκούσομαι γάρ.
Σωκράτης:
λεκτέον ἂν εἴη. χαλεπὸν μὲν οὖν πρὸς ἄνδρα οὐχ ἥττονα ἐραστῶν προσφέρεσθαι ἐραστῇ, ὅμως δὲ τολμητέον φράσαι τὴν ἐμὴν διάνοιαν. ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀλκιβιάδη, εἰ μέν σε ἑώρων ἃ νυνδὴ διῆλθον ἀγαπῶντα καὶ οἰόμενον δεῖν ἐν τούτοις καταβιῶναι, πάλαι ἂν ἀπηλλάγμην τοῦ ἔρωτος, ὥς
104e
Socrates:
Look to it, then; for it would be no wonder if I should make as much difficulty about stopping as I have made about starting.
Alcibiades:
My good sir, speak; for I will listen.
Socrates:
Speak I must, I suppose. Now, although it is hard for a lover to parley with a man who does not yield to lovers, I must make bold nevertheless to put my meaning into words. For if I saw you, Alcibiades, content with the things I set forth just now, and minded to pass your life in enjoying them, I should long ago have put away my love,
105a
γε δὴ ἐμαυτὸν πείθω: νῦν δ' ἕτερ' αὖ κατηγορήσω διανοήματα σὰ πρὸς αὐτὸν σέ, ᾧ καὶ γνώσῃ ὅτι προσέχων γέ σοι τὸν νοῦν διατετέλεκα. δοκεῖς γάρ μοι, εἴ τίς σοι εἴποι θεῶν: “ὦ Ἀλκιβιάδη, πότερον βούλει ζῆν ἔχων ἃ νῦν ἔχεις, ἢ αὐτίκα τεθνάναι εἰ μή σοι ἐξέσται μείζω κτήσασθαι;” δοκεῖς ἄν μοι ἑλέσθαι τεθνάναι: ἀλλὰ νῦν ἐπὶ τίνι δή ποτε ἐλπίδι ζῇς, ἐγὼ φράσω. ἡγῇ, ἐὰν θᾶττον εἰς τὸν Ἀθηναίων
105a
so at least I persuade myself: but as it is, I shall propound to your face quite another set of your thoughts, whereby you will understand that I have had you continually before my mind. For I believe, if some god should ask you: “Alcibiades, do you prefer to live with your present possessions, or to die immediately if you are not to have the chance of acquiring greater things?” I believe you would choose to die. But let me tell you what I imagine must be the present hope of your life. You think that if you come shortly before the Athenian Assembly—which
105b
δῆμον παρέλθῃς—τοῦτο δ' ἔσεσθαι μάλα ὀλίγων ἡμερῶν— παρελθὼν οὖν ἐνδείξεσθαι Ἀθηναίοις ὅτι ἄξιος εἶ τιμᾶσθαι ὡς οὔτε Περικλῆς οὔτ' ἄλλος οὐδεὶς τῶν πώποτε γενομένων, καὶ τοῦτ' ἐνδειξάμενος μέγιστον δυνήσεσθαι ἐν τῇ πόλει, ἐὰν δ' ἐνθάδε μέγιστος ᾖς, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι, καὶ οὐ μόνον ἐν Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις, ὅσοι ἐν τῇ αὐτῇ ἡμῖν οἰκοῦσιν ἠπείρῳ. καὶ εἰ αὖ σοι εἴποι ὁ αὐτὸς οὗτος θεὸς ὅτι αὐτοῦ σε δεῖ δυναστεύειν ἐν τῇ Εὐρώπῃ,
105b
you expect to occur in a very few days—you will stand forth and prove to the people that you are more worthy of honor than either Pericles or anyone else who has ever existed, and that having proved this you will have the greatest power in the state; and that if you are the greatest here, you will be the same among all the other Greeks, and not only Greeks, but all the barbarians who inhabit the same continent with us. And if that same god should say to you again, that you are to hold sway here in Europe,
105c
διαβῆναι δὲ εἰς τὴν Ἀσίαν οὐκ ἐξέσται σοι οὐδὲ ἐπιθέσθαι τοῖς ἐκεῖ πράγμασιν, οὐκ ἂν αὖ μοι δοκεῖς ἐθέλειν οὐδ' ἐπὶ τούτοις μόνοις ζῆν, εἰ μὴ ἐμπλήσεις τοῦ σοῦ ὀνόματος καὶ τῆς σῆς δυνάμεως πάντας ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀνθρώπους: καὶ οἶμαί σε πλὴν Κύρου καὶ Ξέρξου ἡγεῖσθαι οὐδένα ἄξιον λόγου γεγονέναι. ὅτι μὲν οὖν ἔχεις ταύτην τὴν ἐλπίδα, εὖ οἶδα καὶ οὐκ εἰκάζω. ἴσως ἂν οὖν εἴποις, ἅτε εἰδὼς ὅτι ἀληθῆ λέγω, “τί δὴ οὖν, ὦ Σώκρατες, τοῦτ' ἐστί σοι πρὸς
105c
but are not to be allowed to cross over into Asia and to interfere with the affairs of that region, I believe you would be equally loth to live on those sole conditions either—if you are not to fill, one may say, the whole world with your name and your power; and I fancy that, except Cyrus and Xerxes, you think there has never existed a single man who was of any account. So then that this is your hope, I know well enough; I am not merely guessing. And I daresay you will reply, since you know that what I say is true: “Well,
105d
λόγον; [ὃν ἔφησθα ἐρεῖν, διὸ ἐμοῦ οὐκ ἀπαλλάττῃ;]” ἐγὼ δὲ σοί γε ἐρῶ, ὦ φίλε παῖ Κλεινίου καὶ Δεινομάχης. τούτων γάρ σοι ἁπάντων τῶν διανοημάτων τέλος ἐπιτεθῆναι ἄνευ ἐμοῦ ἀδύνατον: τοσαύτην ἐγὼ δύναμιν οἶμαι ἔχειν εἰς τὰ σὰ πράγματα καὶ εἰς σέ, διὸ δὴ καὶ πάλαι οἴομαί με τὸν θεὸν οὐκ ἐᾶν διαλέγεσθαί σοι, ὃν ἐγὼ περιέμενον ὁπηνίκα ἐάσει. ὥσπερ γὰρ σὺ ἐλπίδας ἔχεις ἐν τῇ πόλει ἐνδείξασθαι ὅτι
105d
Socrates, and what has that to do with your point?” I am going to tell you, dear son of Cleinias and Deinomache. Without me it is impossible for all those designs of yours to be crowned with achievement; so great is the power I conceive myself to have over your affairs and over you, and it is for this very reason, I believe, that the god has so long prevented me from talking with you, and I was waiting to see when he would allow me. For as
105e
αὐτῇ παντὸς ἄξιος εἶ, ἐνδειξάμενος δὲ [ὅτι] οὐδὲν ὅτι οὐ παραυτίκα δυνήσεσθαι, οὕτω κἀγὼ παρὰ σοὶ ἐλπίζω μέγιστον δυνήσεσθαι ἐνδειξάμενος ὅτι παντὸς ἄξιός εἰμί σοι καὶ οὔτε ἐπίτροπος οὔτε συγγενὴς οὔτ' ἄλλος οὐδεὶς ἱκανὸς παραδοῦναι τὴν δύναμιν ἧς ἐπιθυμεῖς πλὴν ἐμοῦ, μετὰ τοῦ θεοῦ μέντοι. νεωτέρῳ μὲν οὖν ὄντι σοι καὶ πρὶν τοσαύτης ἐλπίδος γέμειν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ εἴα ὁ θεὸς διαλέγεσθαι, ἵνα μὴ μάτην
105e
you have hopes of proving yourself in public to be invaluable to the state and, having proved it, of winning forthwith unlimited power, so do I hope to win supreme power over you by proving that I am invaluable to you, and that neither guardian nor kinsman nor anyone else is competent to transmit to you the power that you long for except me, with the god's help, however. In your younger days, to be sure, before you had built such high hopes, the god, as I believe, prevented me from talking with you, in order that I might not waste my words: but now he has set me on;
106a
διαλεγοίμην. νῦν δ' ἐφῆκεν: νῦν γὰρ ἄν μου ἀκούσαις.
Ἀλκιβιάδης:
πολύ γέ μοι, ὦ Σώκρατες, νῦν ἀτοπώτερος αὖ φαίνῃ, ἐπειδὴ ἤρξω λέγειν, ἢ ὅτε σιγῶν εἵπου: καίτοι σφόδρα γε ἦσθ' ἰδεῖν καὶ τότε τοιοῦτος. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ταῦτα διανοοῦμαι ἢ μή, ὡς ἔοικε, διέγνωκας, καὶ ἐὰν μὴ φῶ, οὐδέν μοι ἔσται πλέον πρὸς τὸ πείθειν σε. εἶεν: εἰ δὲ δὴ ὅτι μάλιστα ταῦτα διανενόημαι, πῶς διὰ σοῦ μοι ἔσται καὶ ἄνευ σοῦ οὐκ ἂν γένοιτο; ἔχεις λέγειν;
106a
for now you will listen to me.
Alcibiades:
You seem to me far more extraordinary, Socrates, now that you have begun to speak, than before, when you followed me about in silence; though even then you looked strange enough. Well, as to my intending all this or not, you have apparently made your decision, and any denial of mine will not avail me to persuade you. Very good: but supposing I have intended ever so much what you say, how are you the sole means through which I can hope to attain it? Can you tell me?
106b
Σωκράτης:
ἆρ' ἐρωτᾷς εἴ τιν' ἔχω εἰπεῖν λόγον μακρόν, οἵους δὴ ἀκούειν εἴθισαι; οὐ γάρ ἐστι τοιοῦτον τὸ ἐμόν: ἀλλ' ἐνδείξασθαι μέν σοι, ὡς ἐγᾦμαι, οἷός τ' ἂν εἴην ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει, ἐὰν ἓν μόνον μοι ἐθελήσῃς βραχὺ ὑπηρετῆσαι.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλ' εἴ γε δὴ μὴ χαλεπόν τι λέγεις τὸ ὑπηρέτημα, ἐθέλω.
Σωκράτης:
ἦ χαλεπὸν δοκεῖ τὸ ἀποκρίνασθαι τὰ ἐρωτώμενα;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ χαλεπόν.
Σωκράτης:
ἀποκρίνου δή.
Ἀλκιβιάδης:
Ἐρώτα.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὡς διανοουμένου σου ταῦτα ἐρωτῶ, ἅ φημί σε
106b
Socrates:
Are you asking whether I can make a long speech, such as you are used to hearing? No, my gift is not of that sort. But I fancy I could prove to you that the case is so, if you will consent to do me just one little service.
Alcibiades:
Why, if you mean a service that is not troublesome, I consent.
Socrates:
Do you consider it troublesome to answer questions put to you?
Alcibiades:
No, I do not.
Socrates:
Then answer.
Alcibiades:
Ask.
Socrates:
Well, you have the intentions
106c
διανοεῖσθαι;
Ἀλκιβιάδης:
ἔστω, εἰ βούλει, οὕτως, ἵνα καὶ εἰδῶ ὅτι καὶ ἐρεῖς.
Σωκράτης:
φέρε δή: διανοῇ γάρ, ὡς ἐγώ φημι, παριέναι συμβουλεύσων Ἀθηναίοις ἐντὸς οὐ πολλοῦ χρόνου: εἰ οὖν μέλλοντός σου ἰέναι ἐπὶ τὸ βῆμα λαβόμενος ἐροίμην: “ὦ Ἀλκιβιάδη, ἐπειδὴ περὶ τίνος Ἀθηναῖοι διανοοῦνται βουλεύεσθαι, ἀνίστασαι συμβουλεύσων; ἆρ' ἐπειδὴ περὶ ὧν σὺ ἐπίστασαι βέλτιον ἢ οὗτοι;” τί ἂν ἀποκρίναιο;
106c
which I say you have, I suppose?
Alcibiades:
Be it so, if you like, in order that I may know what you will say next.
Socrates:
Now then: you intend, as I say, to come forward as adviser to the Athenians in no great space of time; well, suppose I were to take hold of you as you were about to ascend the platform, and were to ask you: “Alcibiades, on what subject do the Athenians propose to take advice, that you should stand up to advise them? Is it something about which you have better knowledge than they?” What would be your reply?
106d
Ἀλκιβιάδης:
εἴποιμ' ἂν δήπου, περὶ ὧν οἶδα βέλτιον ἢ οὗτοι.
Σωκράτης:
περὶ ὧν ἄρ' εἰδὼς τυγχάνεις, ἀγαθὸς σύμβουλος εἶ.
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
οὐκοῦν ταῦτα μόνον οἶσθα, ἃ παρ' ἄλλων ἔμαθες ἢ αὐτὸς ἐξηῦρες;
Ἀλκιβιάδης:
ποῖα γὰρ ἄλλα;
Σωκράτης:
ἔστιν οὖν ὅπως ἄν ποτε ἔμαθές τι ἢ ἐξηῦρες μήτε μανθάνειν ἐθέλων μήτ' αὐτὸς ζητεῖν;
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἔστιν.
Σωκράτης:
τί δέ; ἠθέλησας ἂν ζητῆσαι ἢ μαθεῖν ἃ ἐπίστασθαι ᾤου;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
106d
Alcibiades:
I should say, I suppose, it was something about which I knew better than they.
Socrates:
Then you are a good adviser on things about which you actually know.
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
And you know only the things you have learnt from others or discovered yourself?
Alcibiades:
What could I know besides?
Socrates:
And can it be that you would ever have learnt or discovered anything without being willing either to learn it or to inquire into it yourself?
Alcibiades:
No.
Socrates:
Well then, would you have been willing to inquire into or learn what you thought you knew?
Alcibiades:
No, indeed.
106e
Σωκράτης:
ἃ ἄρα νῦν τυγχάνεις ἐπιστάμενος, ἦν χρόνος ὅτε οὐχ ἡγοῦ εἰδέναι;
Ἀλκιβιάδης:
ἀνάγκη.
Σωκράτης:
ἀλλὰ μὴν ἅ γε μεμάθηκας σχεδόν τι καὶ ἐγὼ οἶδα: εἰ δέ τι ἐμὲ λέληθεν, εἰπέ. ἔμαθες γὰρ δὴ σύ γε κατὰ μνήμην τὴν ἐμὴν γράμματα καὶ κιθαρίζειν καὶ παλαίειν: οὐ γὰρ δὴ αὐλεῖν γε ἤθελες μαθεῖν. ταῦτ' ἐστὶν ἃ σὺ ἐπίστασαι, εἰ μή πού τι μανθάνων ἐμὲ λέληθας: οἶμαι δέ γε, οὔτε νύκτωρ οὔτε μεθ' ἡμέραν ἐξιὼν ἔνδοθεν.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλ' οὐ πεφοίτηκα εἰς ἄλλων ἢ τούτων.
106e
Socrates:
So there was a time when you did not think that you knew what you now actually know.
Alcibiades:
There must have been.
Socrates:
Well, but I know pretty nearly the things that you have learnt: tell me if anything has escaped me. You learnt, if I recollect, writing and harping and wrestling; as for fluting, you refused to learn it. These are the things that you know, unless perhaps there is something you have been learning unobserved by me; and this you were not, I believe, if you so much as stepped out of doors either by night or by day.
Alcibiades:
No, I have taken no other lessons than those.
107a
Σωκράτης:
πότερον οὖν, ὅταν περὶ γραμμάτων Ἀθηναῖοι βουλεύωνται, πῶς ἂν ὀρθῶς γράφοιεν, τότε ἀναστήσῃ αὐτοῖς συμβουλεύσων;
Ἀλκιβιάδης:
μὰ Δί' οὐκ ἔγωγε.
Σωκράτης:
ἀλλ' ὅταν περὶ κρουμάτων ἐν λύρᾳ;
Ἀλκιβιάδης:
οὐδαμῶς.
Σωκράτης:
οὐδὲ μὴν οὐδὲ περὶ παλαισμάτων γε εἰώθασι βουλεύεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ μέντοι.
Σωκράτης:
ὅταν οὖν περὶ τίνος βουλεύωνται; οὐ γάρ που ὅταν γε περὶ οἰκοδομίας.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
οἰκοδόμος γὰρ ταῦτά γε σοῦ βέλτιον συμβουλεύσει.
107a
Socrates:
Then tell me, will it be when the Athenians are taking advice how they are to do their writing correctly that you are to stand up and advise them?
Alcibiades:
Upon my word, not I.
Socrates:
Well, about strokes on the lyre?
Alcibiades:
Not at all.
Socrates:
Nor in fact are they accustomed to deliberate on throws in wrestling either at the Assembly.
Alcibiades:
No, to be sure.
Socrates:
Then what will be the subject of the advice? For I presume it will not be about building.
Alcibiades:
No, indeed.
107b
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐδὲ μὴν ὅταν περὶ μαντικῆς βουλεύωνται;
Ἀλκιβιάδης:
οὔ.
Σωκράτης:
μάντις γὰρ αὖ ταῦτα ἄμεινον ἢ σύ.
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἐάν τέ γε σμικρὸς ἢ μέγας ᾖ, ἐάν τε καλὸς ἢ αἰσχρός, ἔτι τε γενναῖος ἢ ἀγεννής.
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
εἰδότος γὰρ οἶμαι περὶ ἑκάστου ἡ συμβουλή, καὶ οὐ πλουτοῦντος.
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
ἀλλ' ἐάντε πένης ἐάντε πλούσιος ᾖ ὁ παραινῶν, οὐδὲν διοίσει Ἀθηναίοις ὅταν περὶ τῶν ἐν τῇ πόλει βουλεύωνται,
107b
Socrates:
For a builder will give better advice than you in that matter.
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Nor yet will it be about divination?
Alcibiades:
No.
Socrates:
For there again a diviner will serve better than you.
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Whether he be short or tall, handsome or ugly, nay, noble or ignoble.
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
For on each subject the advice comes from one who knows, not one who has riches.
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
And whether their mentor be poor or rich will make no difference to the Athenians when they deliberate
107c
πῶς ἂν ὑγιαίνοιεν, ἀλλὰ ζητήσουσιν ἰατρὸν εἶναι τὸν σύμβουλον.
Ἀλκιβιάδης:
εἰκότως γε.
Σωκράτης:
ὅταν οὖν περὶ τίνος σκοπῶνται, τότε σὺ ἀνιστάμενος ὡς συμβουλεύσων ὀρθῶς ἀναστήσῃ;
Ἀλκιβιάδης:
ὅταν περὶ τῶν ἑαυτῶν πραγμάτων, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
τῶν περὶ ναυπηγίας λέγεις, ὁποίας τινὰς χρὴ αὐτοὺς τὰς ναῦς ναυπηγεῖσθαι;
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
ναυπηγεῖν γὰρ οἶμαι οὐκ ἐπίστασαι. τοῦτ' αἴτιον ἢ ἄλλο τι;
Ἀλκιβιάδης:
οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο.
107c
for the health of the citizens; all that they require of their counsellor is that he be a physician.
Alcibiades:
Naturally.
Socrates:
Then what will they have under consideration if you are to be right in standing up, when you do so, as their counsellor?
Alcibiades:
Their own affairs, Socrates.
Socrates:
Do you mean with regard to shipbuilding, and the question as to what sort of ships they ought to get built?
Alcibiades:
No, I do not, Socrates.
Socrates:
Because, I imagine, you do not understand shipbuilding. Is that, and that alone, the reason?
Alcibiades:
That is just the reason.
107d
Σωκράτης:
ἀλλὰ περὶ ποίων τῶν ἑαυτῶν λέγεις πραγμάτων ὅταν βουλεύωνται;
Ἀλκιβιάδης:
ὅταν περὶ πολέμου, ὦ Σώκρατες, ἢ περὶ εἰρήνης ἢ ἄλλου του τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων.
Σωκράτης:
ἆρα λέγεις ὅταν βουλεύωνται πρὸς τίνας χρὴ εἰρήνην ποιεῖσθαι καὶ τίσιν πολεμεῖν καὶ τίνα τρόπον;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
χρὴ δ' οὐχ οἷς βέλτιον;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
107d
Socrates:
Well, on what sort of affairs of their own do you mean that they will be deliberating?
Alcibiades:
On war, Socrates, or on peace, or on any other of the state's affairs.
Socrates:
Do you mean that they will be deliberating with whom they ought to make peace, and on whom they ought to make war, and in what manner?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And on whom it is better to do so, ought they not?
Alcibiades:
Yes.
107e
Σωκράτης:
καὶ τόθ' ὁπότε βέλτιον;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
καὶ τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἄμεινον;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
εἰ οὖν βουλεύοιντο Ἀθηναῖοι τίσιν χρὴ προσπαλαίειν καὶ τίσιν ἀκροχειρίζεσθαι καὶ τίνα τρόπον, σὺ ἄμεινον ἂν συμβουλεύοις ἢ ὁ παιδοτρίβης;
Ἀλκιβιάδης:
ὁ παιδοτρίβης δήπου.
Σωκράτης:
ἔχεις οὖν εἰπεῖν πρὸς τί <ἂν> βλέπων ὁ παιδοτρίβης συμβουλεύσειεν οἷς δεῖ προσπαλαίειν καὶ οἷς μή, καὶ ὁπότε καὶ ὅντινα τρόπον; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε: ἆρα τούτοις δεῖ προσπαλαίειν οἷς βέλτιον, ἢ οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
107e
Socrates:
And at such time as it is better?
Alcibiades:
Certainly.
Socrates:
And for so long as they had better?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Now if the Athenians should deliberate with whom they should wrestle close, and with whom only at arm's length, and in what manner, would you or the wrestling-master be the better adviser?
Alcibiades:
The wrestling-master, I presume.
Socrates:
And can you tell me what the wrestling-master would have in view when he advised as to the persons with whom they ought or ought not to wrestle close, and when and in what manner? What I mean is something like this: ought they not to wrestle close with those with whom it is better to do so?
Alcibiades:
Yes.
108a
Σωκράτης:
ἆρα καὶ τοσαῦτα ὅσα ἄμεινον;
Ἀλκιβιάδης:
τοσαῦτα.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ τότε ὅτε ἄμεινον;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἀλλὰ μὴν καὶ ᾄδοντα δεῖ κιθαρίζειν ποτὲ πρὸς τὴν ᾠδὴν καὶ βαίνειν;
Ἀλκιβιάδης:
δεῖ γάρ.
Σωκράτης:
οὐκοῦν τότε ὁπότε βέλτιον;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
καὶ τοσαῦθ' ὅσα βέλτιον;
Ἀλκιβιάδης:
φημί.
Σωκράτης:
τί οὖν; ἐπειδὴ βέλτιον μὲν ὠνόμαζες ἐπ' ἀμφοτέροις,
108a
Socrates:
And so far as is better, too?
Alcibiades:
So far.
Socrates:
And at such time also as is better?
Alcibiades:
Certainly.
Socrates:
But again, when one sings, one has sometimes to accompany the song with harping and stepping?
Alcibiades:
Yes, one has.
Socrates:
And at such time as is better?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And so far as is better?
Alcibiades:
I agree.
Socrates:
Well now, since you applied the term “better” to the two cases
108b
τῷ τε κιθαρίζειν πρὸς τὴν ᾠδὴν καὶ τῷ προσπαλαίειν, τί καλεῖς τὸ ἐν τῷ κιθαρίζειν βέλτιον, ὥσπερ ἐγὼ τὸ ἐν τῷ παλαίειν καλῶ γυμναστικόν: σὺ δ' ἐκεῖνο τί καλεῖς;
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἐννοῶ.
Σωκράτης:
ἀλλὰ πειρῶ ἐμὲ μιμεῖσθαι. ἐγὼ γάρ που ἀπεκρινάμην τὸ διὰ παντὸς ὀρθῶς ἔχον, ὀρθῶς δὲ δήπου ἔχει τὸ κατὰ τὴν τέχνην γιγνόμενον: ἢ οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἡ δὲ τέχνη οὐ γυμναστικὴ ἦν;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς δ' οὔ;
108b
of harping for accompaniment of a song and close wrestling, what do you call the “better” in the case of harping, to correspond with what in the case of wrestling I call gymnastic? What do you call the other?
Alcibiades:
I do not understand.
Socrates:
Well, try to copy me: for my answer gave you, I think, what is correct in every instance; and that is correct, I presume, which proceeds by rule of the art, is it not?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And was not the art here gymnastic?
Alcibiades:
To be sure.
108c
Σωκράτης:
ἐγὼ δ' εἶπον τὸ ἐν τῷ παλαίειν βέλτιον γυμναστικόν.
Ἀλκιβιάδης:
εἶπες γάρ.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καλῶς;
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε δοκεῖ.
Σωκράτης:
ἴθι δὴ καὶ σύ—πρέποι γὰρ ἄν που καὶ σοὶ τὸ καλῶς διαλέγεσθαι—εἰπὲ πρῶτον τίς ἡ τέχνη ἧς τὸ κιθαρίζειν καὶ τὸ ᾄδειν καὶ τὸ ἐμβαίνειν ὀρθῶς; συνάπασα τίς καλεῖται; οὔπω δύνασαι εἰπεῖν;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἀλλ' ὧδε πειρῶ: τίνες αἱ θεαὶ ὧν ἡ τέχνη;
Ἀλκιβιάδης:
τὰς μούσας, ὦ Σώκρατες, λέγεις;
108c
Socrates:
And I said that the better
in the case of wrestling was gymnastic.
Alcibiades:
You did.
Socrates:
And I was quite fair?
Alcibiades:
I think so.
Socrates:
Come then, in your turn—for it would befit you also, I fancy, to argue fairly
—tell me, first, what is the art which includes harping and singing and treading the measure correctly? What is it called as a whole? You cannot yet tell me?
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
Well, try another way: who are the goddesses that foster the art?
Alcibiades:
The Muses, you mean, Socrates?
108d
Σωκράτης:
ἔγωγε. ὅρα δή: τίνα ἀπ' αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἡ τέχνη ἔχει;
Ἀλκιβιάδης:
μουσικήν μοι δοκεῖς λέγειν.
Σωκράτης:
λέγω γάρ. τί οὖν τὸ κατὰ ταύτην ὀρθῶς γιγνόμενόν ἐστιν; ὥσπερ ἐκεῖ ἐγώ σοι τὸ κατὰ τὴν τέχνην ἔλεγον ὀρθῶς, τὴν γυμναστικήν, καὶ σὺ δὴ οὖν οὕτως ἐνταῦθα τί φῄς; πῶς γίγνεσθαι;
Ἀλκιβιάδης:
μουσικῶς μοι δοκεῖ.
Σωκράτης:
εὖ λέγεις. ἴθι δή, καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν βέλτιον καὶ τὸ ἐν τῷ εἰρήνην ἄγειν, τοῦτο τὸ βέλτιον τί
108d
Socrates:
I do. Now, just think, and say by what name the art is called after them.
Alcibiades:
Music,
I suppose you mean.
Socrates:
Yes, I do. And what is that which proceeds correctly by its rule? As in the other case I was correct in mentioning to you gymnastic as that which goes by the art, so I ask you, accordingly, what you say in this case. What manner of proceeding is required?
Alcibiades:
A musical one, I suppose.
Socrates:
You are right. Come then, what is it that you term “better,” in respect of what is better in waging war and being at peace?
108e
ὀνομάζεις; ὥσπερ ἐκεῖ ἐφ' ἑκάστῳ ἔλεγες τὸ ἄμεινον, ὅτι μουσικώτερον καὶ ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ, ὅτι γυμναστικώτερον: πειρῶ δὴ καὶ ἐνταῦθα λέγειν τὸ βέλτιον.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλ' οὐ πάνυ τι ἔχω.
Σωκράτης:
ἀλλὰ μέντοι αἰσχρόν γε εἰ μέν τις σε λέγοντα καὶ συμβουλεύοντα περὶ σιτίων ὅτι βέλτιον τόδε τοῦδε καὶ νῦν καὶ τοσοῦτον, ἔπειτα ἐρωτήσειεν “τί τὸ ἄμεινον λέγεις, ὦ Ἀλκιβιάδη;” περὶ μὲν τούτων ἔχειν εἰπεῖν ὅτι τὸ ὑγιεινότερον, καίτοι οὐ προσποιῇ γε ἰατρὸς εἶναι: περὶ δὲ οὗ
108e
Just as in our other instances you said that the “better” implied the more musical and again, in the parallel case, the more gymnastical, try now if you can tell me what is the “better” in this case.
Alcibiades:
But I am quite unable.
Socrates:
But surely that is disgraceful; for if you should speak to somebody as his adviser on food, and say that one sort was better than another, at this time and in this quantity, and he then asked you—What do you mean by the “better,” Alcibiades?—in a matter like that you could tell him you meant the more wholesome, although you do not set up to be a physician; yet in a case where you set up
109a
προσποιῇ ἐπιστήμων εἶναι καὶ συμβουλεύσεις ἀνιστάμενος ὡς εἰδώς, τούτου δ', ὡς ἔοικας, πέρι ἐρωτηθεὶς ἐὰν μὴ ἔχῃς εἰπεῖν, οὐκ αἰσχύνῃ; ἢ οὐκ αἰσχρὸν φανεῖται;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
σκόπει δὴ καὶ προθυμοῦ εἰπεῖν πρὸς τί τείνει τὸ ἐν τῷ εἰρήνην τε ἄγειν ἄμεινον καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν οἷς δεῖ;
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ σκοπῶν οὐ δύναμαι ἐννοῆσαι.
Σωκράτης:
οὐδ' οἶσθα, ἐπειδὰν πόλεμον ποιώμεθα, ὅτι ἐγκαλοῦντες ἀλλήλοις πάθημα ἐρχόμεθα εἰς τὸ πολεμεῖν, καὶ ὅτι αὐτὸ ὀνομάζοντες ἐρχόμεθα;
109a
to have knowledge and are ready to stand up and advise as though you knew, are you not ashamed to be unable, as appears, to answer a question upon it? Does it not seem disgraceful?
Alcibiades:
Very.
Socrates:
Then consider and do your best to tell me the connection of “better” in being at peace or at war with those to whom we ought to be so disposed.
Alcibiades:
Well, I am considering, but I fail to perceive it.
Socrates:
But you must know what treatment it is that we allege against each other when we enter upon a war,
109b
Ἀλκιβιάδης:
ἔγωγε, ὅτι γε ἐξαπατώμενοί τι ἢ βιαζόμενοι ἢ ἀποστερούμενοι.
Σωκράτης:
ἔχε: πῶς ἕκαστα τούτων πάσχοντες; πειρῶ εἰπεῖν τί διαφέρει τὸ ὧδε ἢ ὧδε.
Ἀλκιβιάδης:
ἦ τὸ ὧδε λέγεις, ὦ Σώκρατες, τὸ δικαίως ἢ τὸ ἀδίκως;
Σωκράτης:
αὐτὸ τοῦτο.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ μὴν τοῦτο γε διαφέρει ὅλον τε καὶ πᾶν.
Σωκράτης:
τί οὖν; Ἀθηναίοις σὺ πρὸς ποτέρους συμβουλεύσεις πολεμεῖν, τοὺς ἀδικοῦντας ἢ τοὺς τὰ δίκαια πράττοντας;
109b
and what name we give it when we do so?
Alcibiades:
I do: we say we are victims of deceit or violence or spoliation.
Socrates:
Enough: how do we suffer each of these things? Try and tell me what difference there is between one way and another.
Alcibiades:
Do you mean by that, Socrates, whether it is in a just way or an unjust way?
Socrates:
Precisely.
Alcibiades:
Why, there you have all the difference in the world.
Socrates:
Well then, on which sort are you going to advise the Athenians to make war—those who are acting unjustly, or those who are doing what is just?
109c
Ἀλκιβιάδης:
δεινὸν τοῦτό γε ἐρωτᾷς: εἰ γὰρ καὶ διανοεῖταί τις ὡς δεῖ πρὸς τοὺς τὰ δίκαια πράττοντας πολεμεῖν, οὐκ ἂν ὁμολογήσειέν γε.
Σωκράτης:
οὐ γὰρ νόμιμον τοῦθ', ὡς ἔοικεν.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα: οὐδέ γε καλὸν δοκεῖ εἶναι.
Σωκράτης:
πρὸς ταῦτ' ἄρα καὶ σὺ [τὸ δίκαιον] τοὺς λόγους ποιήσῃ;
Ἀλκιβιάδης:
ἀνάγκη.
Σωκράτης:
ἄλλο τι οὖν, ὃ νυνδὴ ἐγὼ ἠρώτων βέλτιον πρὸς τὸ πολεμεῖν καὶ μή, καὶ οἷς δεῖ καὶ οἷς μή, καὶ ὁπότε καὶ μή, τὸ δικαιότερον τυγχάνει ὄν; ἢ οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεταί γε.
109c
Alcibiades:
That is a hard question: for even if someone decides that he must go to war with those who are doing what is just, he would not admit that they were doing so.
Socrates:
For that would not be lawful, I suppose?
Alcibiades:
No, indeed; nor is it considered honorable either.
Socrates:
So you too will appeal to these things in making your speeches?
Alcibiades:
Necessarily.
Socrates:
Then must not that “better” about which I was asking in reference to making or not making war, on those on whom we ought to or not, and when we ought to or not, be simply and solely the juster?
Alcibiades:
Apparently it is.
109d
Σωκράτης:
πῶς οὖν, ὦ φίλε Ἀλκιβιάδη; πότερον σαυτὸν λέληθας ὅτι οὐκ ἐπίστασαι τοῦτο, ἢ ἐμὲ ἔλαθες μανθάνων καὶ φοιτῶν εἰς διδασκάλου ὅς σε ἐδίδασκε διαγιγνώσκειν τὸ δικαιότερόν τε καὶ ἀδικώτερον; καὶ τίς ἐστιν οὗτος; φράσον καὶ ἐμοί, ἵνα αὐτῷ φοιτητὴν προξενήσῃς καὶ ἐμέ.
Ἀλκιβιάδης:
σκώπτεις, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐ μὰ τὸν Φίλιον τὸν ἐμόν τε καὶ σόν, ὃν ἐγὼ ἥκιστ' ἂν ἐπιορκήσαιμι: ἀλλ' εἴπερ ἔχεις, εἰπὲ τίς ἐστιν.
109d
Socrates:
How now, friend Alcibiades? Have you overlooked your own ignorance of this matter, or have I overlooked
your learning it and taking lessons of a master who taught you to distinguish the more just and the more unjust? And who is he? Inform me in my turn, in order that you may introduce me to him as another pupil.
Alcibiades:
You are joking, Socrates.
Socrates:
No, I swear by our common God of Friendship, whose name
109e
Ἀλκιβιάδης:
τί δ' εἰ μὴ ἔχω; οὐκ ἂν οἴει με ἄλλως εἰδέναι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων;
Σωκράτης:
ναί, εἴ γε εὕροις.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλ' οὐκ ἂν εὑρεῖν με ἡγῇ;
Σωκράτης:
καὶ μάλα γε, εἰ ζητήσαις.
Ἀλκιβιάδης:
εἶτα ζητῆσαι οὐκ ἂν οἴει με;
Σωκράτης:
ἔγωγε, εἰ οἰηθείης γε μὴ εἰδέναι.
Ἀλκιβιάδης:
εἶτα οὐκ ἦν ὅτ' εἶχον οὕτω;
Σωκράτης:
καλῶς λέγεις. ἔχεις οὖν εἰπεῖν τοῦτον τὸν χρόνον
109e
I would by no means take in vain. Come, if you can, tell me who the man is.
Alcibiades:
But what if I cannot? Do you think I could not know about what is just and unjust in any other way?
Socrates:
Yes, you might, supposing you discovered it.
Alcibiades:
But do you not think I might discover it?
Socrates:
Yes, quite so, if you inquired.
Alcibiades:
And do you not think I might inquire?
Socrates:
I do, if you thought you did not know.
Alcibiades:
And was there not a time when I held that view?
Socrates:
Well spoken. Then can you tell me at what time it was
110a
ὅτε οὐκ ᾤου εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα; φέρε, πέρυσιν ἐζήτεις τε καὶ οὐκ ᾤου εἰδέναι; ἢ ᾤου; καὶ τἀληθῆ ἀποκρίνου, ἵνα μὴ μάτην οἱ διάλογοι γίγνωνται.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλ' ᾤμην εἰδέναι.
Σωκράτης:
τρίτον δ' ἔτος καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον οὐχ οὕτως;
Ἀλκιβιάδης:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
ἀλλὰ μὴν τό γε πρὸ τοῦ παῖς ἦσθα. ἦ γάρ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τότε μὲν τοίνυν εὖ οἶδα ὅτι ᾤου εἰδέναι.
Ἀλκιβιάδης:
πῶς εὖ οἶσθα;
110a
that you thought you did not know what is just and unjust? Pray, was it a year ago that you were inquiring, and thought you did not know? Or did you think you knew? Please answer truly, that our debates may not be futile.
Alcibiades:
Well, I thought I knew.
Socrates:
And two years, and three years, and four years back, were you not of the same mind?
Alcibiades:
I was.
Socrates:
But, you see, before that time you were a child, were you not?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
So I know well enough that then you thought you knew.
Alcibiades:
How do you know it so well?
110b
Σωκράτης:
πολλάκις σοῦ ἐν διδασκάλων ἤκουον παιδὸς ὄντος καὶ ἄλλοθι, καὶ ὁπότε ἀστραγαλίζοις ἢ ἄλλην τινὰ παιδιὰν παίζοις, οὐχ ὡς ἀποροῦντος περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ μάλα μέγα καὶ θαρραλέως λέγοντος περὶ ὅτου τύχοις τῶν παίδων ὡς πονηρός τε καὶ ἄδικος εἴη καὶ ὡς ἀδικοῖ: ἢ οὐκ ἀληθῆ λέγω;
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ τί ἔμελλον ποιεῖν, ὦ Σώκρατες, ὁπότε τίς με ἀδικοῖ;
Σωκράτης:
σὺ δ' εἰ τύχοις ἀγνοῶν εἴτ' ἀδικοῖο εἴτε μὴ τότε, λέγεις, τί σε χρὴ ποιεῖν;
110b
Socrates:
Many a time I heard you, when as a child you were dicing or playing some other game at your teacher's or elsewhere, instead of showing hesitation about what was just and unjust, speak in very loud and confident tones about one or other of your playmates, saying he was a rascal and a cheat who played unfairly. Is not this a true account?
Alcibiades:
But what was I to do, Socrates, when somebody cheated me?
Socrates:
Yet if you were ignorant then whether you were being unfairly treated or not, how can you ask—“What are you to do?”
110c
Ἀλκιβιάδης:
μὰ Δί' ἀλλ' οὐκ ἠγνόουν ἔγωγε, ἀλλὰ σαφῶς ἐγίγνωσκον ὅτι ἠδικούμην.
Σωκράτης:
ὤιου ἄρα ἐπίστασθαι καὶ παῖς ὤν, ὡς ἔοικε, τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα.
Ἀλκιβιάδης:
ἔγωγε: καὶ ἠπιστάμην γε.
Σωκράτης:
ἐν ποίῳ χρόνῳ ἐξευρών; οὐ γὰρ δήπου ἐν ᾧ γε ᾤου εἰδέναι.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
πότε οὖν ἀγνοεῖν ἡγοῦ; σκόπει: οὐ γὰρ εὑρήσεις τοῦτον τὸν χρόνον.
Ἀλκιβιάδης:
μὰ τὸν Δί', ὦ Σώκρατες, οὔκουν ἔχω γ' εἰπεῖν.
110c
Alcibiades:
Well, but on my word, I was not ignorant: no, I clearly understood that I was being wronged.
Socrates:
So you thought you knew, even as a child, it seems, what was just and unjust.
Alcibiades:
I did; and I knew too.
Socrates:
At what sort of time did you discover it? For surely it was not while you thought you knew.
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
Then when did you think you were ignorant? Consider; I believe you will fail to find such a time.
Alcibiades:
Upon my word, Socrates, I really cannot say.
110d
Σωκράτης:
εὑρὼν μὲν ἄρ' οὐκ οἶσθα αὐτά.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ πάνυ φαίνομαι.
Σωκράτης:
ἀλλὰ μὴν ἄρτι γε οὐδὲ μαθὼν ἔφησθα εἰδέναι: εἰ δὲ μήθ' ηὗρες μήτ' ἔμαθες, πῶς οἶσθα καὶ πόθεν;
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλ' ἴσως τοῦτό σοι οὐκ ὀρθῶς ἀπεκρινάμην, τὸ φάναι εἰδέναι αὐτὸς ἐξευρών.
Σωκράτης:
τὸ δὲ πῶς εἶχεν;
Ἀλκιβιάδης:
ἔμαθον οἶμαι καὶ ἐγὼ ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι.
Σωκράτης:
πάλιν εἰς τὸν αὐτὸν ἥκομεν λόγον. παρὰ τοῦ; φράζε κἀμοί.
110d
Socrates:
So you do not know it by discovery.
Alcibiades:
Not at all, apparently.
Socrates:
But you said just now that you did not know it by learning either; and if you neither discovered nor learnt it, how do you come to know it, and whence?
Alcibiades:
Well, perhaps that answer I gave you was not correct, that I knew it by my own discovery.
Socrates:
Then how was it done?
Alcibiades:
I learnt it, I suppose, in the same way as everyone else.
Socrates:
Back we come to the same argument. From whom? Please tell me.
110e
Ἀλκιβιάδης:
παρὰ τῶν πολλῶν.
Σωκράτης:
οὐκ εἰς σπουδαίους γε διδασκάλους καταφεύγεις εἰς τοὺς πολλοὺς ἀναφέρων.
Ἀλκιβιάδης:
τί δέ; οὐχ ἱκανοὶ διδάξαι οὗτοι;
Σωκράτης:
οὔκουν τὰ πεττευτικά γε καὶ τὰ μή: καίτοι φαυλότερα αὐτὰ οἶμαι τῶν δικαίων εἶναι. τί δέ; σὺ οὐχ οὕτως οἴει;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
εἶτα τὰ μὲν φαυλότερα οὐχ οἷοί τε διδάσκειν, τὰ δὲ σπουδαιότερα;
Ἀλκιβιάδης:
οἶμαι ἔγωγε: ἄλλα γοῦν πολλὰ οἷοί τ' εἰσὶν διδάσκειν σπουδαιότερα τοῦ πεττεύειν.
Σωκράτης:
ποῖα ταῦτα;
110e
Alcibiades:
From the many.
Socrates:
They are no very serious teachers with whom you take refuge, if you ascribe it to the many!
Alcibiades:
Why, are they not competent to teach?
Socrates:
Not how to play, or not to play, draughts; and yet that, I imagine, is a slight matter compared with justice. What? Do you not think so?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Then if they are unable to teach the slighter, can they teach the more serious matter?
Alcibiades:
I think so: at any rate, there are many other things that they are able to teach, more serious than draughts.
Socrates:
What sort of things?
111a
Ἀλκιβιάδης:
οἷον καὶ τὸ ἑλληνίζειν παρὰ τούτων ἔγωγ' ἔμαθον, καὶ οὐκ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν ἐμαυτοῦ διδάσκαλον, ἀλλ' εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀναφέρω οὓς σὺ φῂς οὐ σπουδαίους εἶναι διδασκάλους.
Σωκράτης:
ἀλλ', ὦ γενναῖε, τούτου μὲν ἀγαθοὶ διδάσκαλοι οἱ πολλοί, καὶ δικαίως ἐπαινοῖντ' ἂν αὐτῶν εἰς διδασκαλίαν.
Ἀλκιβιάδης:
τί δή;
Σωκράτης:
ὅτι ἔχουσι περὶ αὐτὰ ἃ χρὴ τοὺς ἀγαθοὺς διδασκάλους ἔχειν.
Ἀλκιβιάδης:
τί τοῦτο λέγεις;
Σωκράτης:
οὐκ οἶσθ' ὅτι χρὴ τοὺς μέλλοντας διδάσκειν ὁτιοῦν
111a
Alcibiades:
For instance, it was from them that I learnt to speak Greek, and I could not say who was my teacher, but can only ascribe it to the same people who, you say, are not serious teachers.
Socrates:
Ah, gallant sir, the many may be good teachers of that, and they can justly be praised for their teaching of such subjects.
Alcibiades:
And why?
Socrates:
Because in those subjects they have the equipment proper to good teachers.
Alcibiades:
What do you mean by that?
Socrates:
You know that those who are going to teach anything should first know it themselves, do you not?
111b
αὐτοὺς πρῶτον εἰδέναι; ἢ οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
οὐκοῦν τοὺς εἰδότας ὁμολογεῖν τε ἀλλήλοις καὶ μὴ διαφέρεσθαι;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἐν οἷς δ' ἂν διαφέρωνται, ταῦτα φήσεις εἰδέναι αὐτούς;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
τούτων οὖν διδάσκαλοι πῶς ἂν εἶεν;
Ἀλκιβιάδης:
οὐδαμῶς.
Σωκράτης:
τί οὖν; δοκοῦσί σοι διαφέρεσθαι οἱ πολλοὶ ποῖόν ἐστι λίθος ἢ ξύλον; καὶ ἐάν τινα ἐρωτᾷς, ἆρ' οὐ τὰ αὐτὰ
111b
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
And that those who know should agree with each other and not differ?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
But if they differ upon anything, will you say that they know it?
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
Then how can they be teachers of it?
Alcibiades:
By no means.
Socrates:
Well now, do you find that the many differ about the nature of stone or wood? If you ask one of them,
111c
ὁμολογοῦσιν, καὶ ἐπὶ ταὐτὰ ὁρμῶσιν ὅταν βούλωνται λαβεῖν λίθον ἢ ξύλον; ὡσαύτως καὶ πάνθ' ὅσα τοιαῦτα: σχεδὸν γάρ τι μανθάνω τὸ ἑλληνίζειν ἐπίστασθαι ὅτι τοῦτο λέγεις: ἢ οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν εἰς μὲν ταῦθ', ὥσπερ εἴπομεν, ἀλλήλοις τε ὁμολογοῦσι καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἰδίᾳ, καὶ δημοσίᾳ αἱ πόλεις πρὸς ἀλλήλας οὐκ ἀμφισβητοῦσιν αἱ μὲν ταῦθ' αἱ δ' ἄλλα φάσκουσαι;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ γάρ.
Σωκράτης:
εἰκότως ἂν ἄρα τούτων γε καὶ διδάσκαλοι εἶεν ἀγαθοί.
111c
do they not agree on the same answer, and make for the same things when they want to get a piece of stone or wood? It is just the same, too, with everything of the sort: for I am pretty nearly right in understanding you to mean just this by knowing how to speak Greek, am I not?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And on these matters, as we stated, they not only agree with each other and with themselves in private, but states also use in public the same terms about them to each other, without any dispute?
Alcibiades:
They do.
111d
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν εἰ μὲν βουλοίμεθα ποιῆσαί τινα περὶ αὐτῶν εἰδέναι, ὀρθῶς ἂν αὐτὸν πέμποιμεν εἰς διδασκαλίαν τούτων τῶν πολλῶν;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
τί δ' εἰ βουληθεῖμεν εἰδέναι, μὴ μόνον ποῖοι ἄνθρωποί εἰσιν ἢ ποῖοι ἵπποι, ἀλλὰ καὶ τίνες αὐτῶν δρομικοί τε καὶ μή, ἆρ' ἔτι οἱ πολλοὶ τοῦτο ἱκανοὶ διδάξαι;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἱκανὸν δέ σοι τεκμήριον ὅτι οὐκ ἐπίστανται οὐδὲ
111d
Socrates:
Then naturally they will be good teachers of these matters.
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And if we should wish to provide anyone with knowledge of them, we should be right in sending him to be taught by “the many” that you speak of?
Alcibiades:
Certainly.
Socrates:
But what if we wished to know not only what men were like or what horses were like, but which of them were good runners or not? Would the many still suffice to teach us this?
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
And you have ample proof that they do not know this,
111e
κρήγυοι διδάσκαλοί εἰσιν τούτων, ἐπειδὴ οὐδὲν ὁμολογοῦσιν ἑαυτοῖς περὶ αὐτῶν;
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε.
Σωκράτης:
τί δ' εἰ βουληθεῖμεν εἰδέναι, μὴ μόνον ποῖοι ἄνθρωποί εἰσιν, ἀλλ' ὁποῖοι ὑγιεινοὶ ἢ νοσώδεις, ἆρ' ἱκανοὶ ἂν ἡμῖν ἦσαν διδάσκαλοι οἱ πολλοί;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἦν δ' ἄν σοι τεκμήριον ὅτι μοχθηροί εἰσι τούτων διδάσκαλοι, εἰ ἑώρας αὐτοὺς διαφερομένους;
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε.
Σωκράτης:
τί δὲ δή; νῦν περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἀνθρώπων
111e
and are not proficient teachers of it, in their not agreeing about it at all with themselves?
Alcibiades:
I have.
Socrates:
And what if we wished to know not only what men were like, but what healthy or diseased men were like? Would the many suffice to teach us?
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
And you would have proof of their being bad teachers of that, if you saw them differing about it?
Alcibiades:
I should.
Socrates:
Well then, do you now find that the many agree with themselves or each other
112a
καὶ πραγμάτων οἱ πολλοὶ δοκοῦσί σοι ὁμολογεῖν αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἢ ἀλλήλοις;
Ἀλκιβιάδης:
ἥκιστα νὴ Δί', ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
τί δέ; μάλιστα περὶ αὐτῶν διαφέρεσθαι;
Ἀλκιβιάδης:
πολύ γε.
Σωκράτης:
οὔκουν οἴομαί γε πώποτέ σε ἰδεῖν οὐδ' ἀκοῦσαι σφόδρα οὕτω διαφερομένους ἀνθρώπους περὶ ὑγιεινῶν καὶ μή, ὥστε διὰ ταῦτα μάχεσθαί τε καὶ ἀποκτεινύναι ἀλλήλους.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἀλλὰ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἔγωγ' οἶδ' ὅτι,
112a
about just and unjust men or things?
Alcibiades:
Far from it, on my word, Socrates.
Socrates:
In fact, they differ most especially on these points?
Alcibiades:
Very much so.
Socrates:
And I suppose you never yet saw or heard of people differing so sharply on questions of health or the opposite as to fight and kill one another in battle because of them.
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
But on questions of justice or injustice I am sure you have;
112b
καὶ εἰ μὴ ἑώρακας, ἀκήκοας γοῦν ἄλλων τε πολλῶν καὶ Ὁμήρου: καὶ Ὀδυσσείας γὰρ καὶ Ἰλιάδος ἀκήκοας.
Ἀλκιβιάδης:
πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ταῦτα ποιήματά ἐστι περὶ διαφορᾶς δικαίων τε καὶ ἀδίκων;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
καὶ αἱ μάχαι γε καὶ οἱ θάνατοι διὰ ταύτην τὴν διαφορὰν τοῖς τε Ἀχαιοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις Τρωσὶν ἐγένοντο, καὶ τοῖς μνηστῆρσι τοῖς τῆς Πηνελόπης καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ.
112b
and if you have not seen them, at any rate you have heard of them from many people, especially Homer. For you have heard
the Odyssey and the Iliad?
Alcibiades:
I certainly have, I suppose, Socrates.
Socrates:
And these poems are about a difference of just and unjust
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And from this difference arose the fights and deaths of the Achaeans, and of the Trojans as well, and of the suitors of Penelope in their strife with Odysseus.
112c
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
οἶμαι δὲ καὶ τοῖς ἐν Τανάγρᾳ Ἀθηναίων τε καὶ Λακεδαιμονίων καὶ Βοιωτῶν ἀποθανοῦσι, καὶ τοῖς ὕστερον ἐν Κορωνείᾳ, ἐν οἷς καὶ ὁ σὸς πατὴρ [Κλεινίασ] ἐτελεύτησεν, οὐδὲ περὶ ἑνὸς ἄλλου ἡ διαφορὰ ἢ περὶ τοῦ δικαίου καὶ ἀδίκου τοὺς θανάτους καὶ τὰς μάχας πεποίηκεν: ἦ γάρ;
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
τούτους οὖν φῶμεν ἐπίστασθαι περὶ ὧν οὕτως
112c
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
And I imagine that when the Athenians and Spartans and Boeotians lost their men at Tanagra,
and later at Coronea,
among whom your own father perished, the difference that caused their deaths and fights was solely on a question of just and unjust, was it not?
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
Then are we to say that these people understand those questions, on which
112d
σφόδρα διαφέρονται, ὥστε ἀμφισβητοῦντες ἀλλήλοις τὰ ἔσχατα σφᾶς αὐτοὺς ἐργάζονται;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ φαίνεταί γε.
Σωκράτης:
οὐκοῦν εἰς τοὺς τοιούτους διδασκάλους ἀναφέρεις οὓς ὁμολογεῖς αὐτὸς μὴ εἰδέναι;
Ἀλκιβιάδης:
ἔοικα.
Σωκράτης:
πῶς οὖν εἰκός σε εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα, περὶ ὧν οὕτω πλανᾷ καὶ οὔτε μαθὼν φαίνῃ παρ' οὐδενὸς οὔτ' αὐτὸς ἐξευρών;
Ἀλκιβιάδης:
ἐκ μὲν ὧν σὺ λέγεις οὐκ εἰκός.
112d
they differ so sharply that they are led by their mutual disputes to take these extreme measures against each other?
Alcibiades:
Apparently not.
Socrates:
And you refer me to teachers of that sort, whom you admit yourself to be without knowledge?
Alcibiades:
It seems I do.
Socrates:
Then how is it likely that you should know what is just and unjust, when you are so bewildered about these matters and are shown to have neither learnt them from anyone nor discovered them for yourself?.
Alcibiades:
By what you say, it is not likely.
112e
Σωκράτης:
ὁρᾷς αὖ τοῦθ' ὡς οὐ καλῶς εἶπες, ὦ Ἀλκιβιάδη;
Ἀλκιβιάδης:
τὸ ποῖον;
Σωκράτης:
ὅτι ἐμὲ φῂς ταῦτα λέγειν.
Ἀλκιβιάδης:
τί δέ; οὐ σὺ λέγεις ὡς ἐγὼ οὐδὲν ἐπίσταμαι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων;
Σωκράτης:
οὐ μέντοι.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλ' ἐγώ;
Σωκράτης:
ναί.
Ἀλκιβιάδης:
πῶς δή;
Σωκράτης:
ὧδε εἴσῃ. ἐάν σε ἔρωμαι τὸ ἓν καὶ τὰ δύο πότερα πλείω ἐστί, φήσεις ὅτι τὰ δύο;
Ἀλκιβιάδης:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
πόσῳ;
Ἀλκιβιάδης:
ἑνί.
Σωκράτης:
πότερος οὖν ἡμῶν ὁ λέγων ὅτι τὰ δύο τοῦ ἑνὸς ἑνὶ πλείω;
Ἀλκιβιάδης:
ἐγώ.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἐγὼ μὲν ἠρώτων, σὺ δ' ἀπεκρίνου;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
112e
Socrates:
There again, Alcibiades, do you see how unfairly you speak?
Alcibiades:
In what ?
Socrates:
In stating that I say so.
Alcibiades:
Why, do you not say that l do not know about the just and unjust?
Socrates:
Not at all.
Alcibiades:
Well, do I say it?
Socrates:
Yes.
Alcibiades:
How, pray ?
Socrates:
I will show you, in the following way. If I ask you which is the greater number, one or two, you will answer “two”?
Alcibiades:
Yes, I shall.
Socrates:
How much greater?
Alcibiades:
By one.
Socrates:
Then which of us says that two are one more than one?
Alcibiades:
I.
Socrates:
And I was asking, and you were answering?
Alcibiades:
Yes.
113a
Σωκράτης:
περὶ δὴ τούτων μῶν ἐγὼ φαίνομαι λέγων ὁ ἐρωτῶν, ἢ σὺ ὁ ἀποκρινόμενος;
Ἀλκιβιάδης:
ἐγώ.
Σωκράτης:
τί δ' ἂν ἐγὼ μὲν ἔρωμαι ποῖα γράμματα Σωκράτους, σὺ δ' εἴπῃς, πότερος ὁ λέγων;
Ἀλκιβιάδης:
ἐγώ.
Σωκράτης:
ἴθι δή, ἑνὶ λόγῳ εἰπέ: ὅταν ἐρώτησίς τε καὶ ἀπόκρισις γίγνηται, πότερος ὁ λέγων, ὁ ἐρωτῶν ἢ ὁ ἀποκρινόμενος;
Ἀλκιβιάδης:
ὁ ἀποκρινόμενος, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.
113a
Socrates:
Then is it I, the questioner, or you the answerer, that are found to be speaking about these things?
Alcibiades:
I.
Socrates:
And what if I ask what are the letters in “Socrates,” and you tell me? Which will be the speaker?
Alcibiades:
I.
Socrates:
Come then, tell me, as a principle, when we have question and answer, which is the speaker—the questioner, or the answerer?
Alcibiades:
The answerer, I should say, Socrates.
113b
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἄρτι διὰ παντὸς ἐγὼ μὲν ἦ ὁ ἐρωτῶν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
σὺ δ' ὁ ἀποκρινόμενος;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
τί οὖν; τὰ λεχθέντα πότερος ἡμῶν εἴρηκεν;
Ἀλκιβιάδης:
φαίνομαι μέν, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐγώ.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἐλέχθη περὶ δικαίων καὶ ἀδίκων ὅτι Ἀλκιβιάδης ὁ καλὸς ὁ Κλεινίου οὐκ ἐπίσταιτο, οἴοιτο δέ, καὶ μέλλοι εἰς ἐκκλησίαν ἐλθὼν συμβουλεύσειν Ἀθηναίοις περὶ ὧν οὐδὲν οἶδεν; οὐ ταῦτ' ἦν;
113b
Socrates:
And throughout the argument so far, I was the questioner?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And you the answerer?
Alcibiades:
Quite so.
Socrates:
Well then, which of us has spoken what has been said?
Alcibiades:
Apparently, Socrates, from what we have admitted, it was I.
Socrates:
And it was said that Alcibiades, the fair son of Cleinias, did not know about just and unjust, but thought he did, and intended to go to the Assembly as adviser to the Athenians on what he knows nothing about; is not that so?
113c
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
Σωκράτης:
τὸ τοῦ Εὐριπίδου ἄρα συμβαίνει, ὦ Ἀλκιβιάδη: σοῦ τάδε κινδυνεύεις, οὐκ ἐμοῦ ἀκηκοέναι, οὐδ' ἐγώ εἰμι ὁ ταῦτα λέγων, ἀλλὰ σύ, ἐμὲ δὲ αἰτιᾷ μάτην. καὶ μέντοι καὶ εὖ λέγεις. μανικὸν γὰρ ἐν νῷ ἔχεις ἐπιχείρημα ἐπιχειρεῖν, ὦ βέλτιστε, διδάσκειν ἃ οὐκ οἶσθα, ἀμελήσας μανθάνειν.
113c
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
Then, to quote Euripides,
the result is, Alcibiades, that you may be said to have “heard it from yourself, not me,” and it is not I who say it, but you, and you tax me with it in vain. And indeed what you say is quite true. For it is a mad scheme this, that you meditate, my excellent friend—of teaching things that you do not know, since you have taken no care to learn them.
113d
Ἀλκιβιάδης:
οἶμαι μέν, ὦ Σώκρατες, ὀλιγάκις Ἀθηναίους βουλεύεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας πότερα δικαιότερα ἢ ἀδικώτερα: τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἡγοῦνται δῆλα εἶναι, ἐάσαντες οὖν περὶ αὐτῶν σκοποῦσιν ὁπότερα συνοίσει πράξασιν. οὐ γὰρ ταὐτὰ οἶμαι ἐστὶν τά τε δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα, ἀλλὰ πολλοῖς δὴ ἐλυσιτέλησεν ἀδικήσασι μεγάλα ἀδικήματα, καὶ ἑτέροις γε οἶμαι δίκαια ἐργασαμένοις οὐ συνήνεγκεν.
Σωκράτης:
τί οὖν; εἰ ὅτι μάλιστα ἕτερα μὲν τὰ δίκαια
113d
Alcibiades:
I think, Socrates, that the Athenians and the rest of the Greeks rarely deliberate as to which is the more just or unjust course: for they regard questions of this sort as obvious; and so they pass them over and consider which course will prove more expedient in the result. For the just and the expedient, I take it, are not the same, but many people have profited by great wrongs that they have committed, whilst others, I imagine, have had no advantage from doing what was right.
Socrates:
What then? Granting that the just and the expedient
113e
τυγχάνει ὄντα, ἕτερα δὲ τὰ συμφέροντα, οὔ τί που αὖ σὺ οἴει ταῦτ' εἰδέναι ἃ συμφέρει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ δι' ὅτι;
Ἀλκιβιάδης:
τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες; εἰ μή με αὖ ἐρήσῃ παρ' ὅτου ἔμαθον ἢ ὅπως αὐτὸς ηὗρον.
Σωκράτης:
οἷον τοῦτο ποιεῖς. εἴ τι μὴ ὀρθῶς λέγεις, τυγχάνει δὲ δυνατὸν ὂν ἀποδεῖξαι δι' οὗπερ καὶ τὸ πρότερον λόγου, οἴει δὴ καινὰ ἄττα δεῖν ἀκούειν ἀποδείξεις τε ἑτέρας, ὡς τῶν προτέρων οἷον σκευαρίων κατατετριμμένων, καὶ οὐκέτ' ἂν σὺ αὐτὰ ἀμπίσχοιο, εἰ μή τίς σοι τεκμήριον καθαρὸν
113e
are in fact as different as they can be, you surely do not still suppose you know what is expedient for mankind, and why it is so?
Alcibiades:
Well, what is the obstacle, Socrates,—unless you are going to ask me again from whom I learnt it, or how I discovered it for myself?
Socrates:
What a way of going on! If your answer is incorrect, and a previous argument can be used to prove it so, you claim to be told something new, and a different line of proof, as though the previous one were like a poor worn-out coat which you refuse to wear any longer; you must be provided instead with something clean and unsoiled in the way of evidence.
114a
καὶ ἄχραντον οἴσει. ἐγὼ δὲ χαίρειν ἐάσας τὰς σὰς προδρομὰς τοῦ λόγου οὐδὲν ἧττον ἐρήσομαι πόθεν μαθὼν αὖ τὰ συμφέροντ' ἐπίστασαι, καὶ ὅστις ἐστὶν ὁ διδάσκαλος, καὶ πάντ' ἐκεῖνα τὰ πρότερον ἐρωτῶ μιᾷ ἐρωτήσει; ἀλλὰ γὰρ δῆλον ὡς εἰς ταὐτὸν ἥξεις καὶ οὐχ ἕξεις ἀποδεῖξαι οὔθ' ὡς ἐξευρὼν οἶσθα τὰ συμφέροντα οὔθ' ὡς μαθών. ἐπειδὴ δὲ τρυφᾷς καὶ οὐκέτ' ἂν ἡδέως τοῦ αὐτοῦ γεύσαιο λόγου, τοῦτον μὲν ἐῶ χαίρειν, εἴτ' οἶσθα εἴτε μὴ τὰ Ἀθηναίοις συμφέροντα:
114a
But I shall ignore your sallies in debate, and shall none the less ask you once more, where you learnt your knowledge of what is expedient, and who is your teacher, asking in one question all the things I asked before; and now you will clearly find yourself in the same plight, and will be unable to prove that you know the expedient either through discovery or through learning. But as you are dainty, and would dislike a repeated taste of the same argument, I pass over this question of whether you know or do not know
114b
πότερον δὲ ταὐτά ἐστι δίκαιά τε καὶ συμφέροντ' ἢ ἕτερα, τί οὐκ ἀπέδειξας; εἰ μὲν βούλει, ἐρωτῶν με ὥσπερ ἐγὼ σέ, εἰ δέ, καὶ αὐτὸς ἐπὶ σεαυτοῦ λόγῳ διέξελθε.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλ' οὐκ οἶδα εἰ οἷός τ' ἂν εἴην, ὦ Σώκρατες, πρὸς σὲ διελθεῖν.
Σωκράτης:
ἀλλ', ὠγαθέ, ἐμὲ ἐκκλησίαν νόμισον καὶ δῆμον: καὶ ἐκεῖ τοί σε δεήσει ἕνα ἕκαστον πείθειν. ἦ γάρ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν τοῦ αὐτοῦ ἕνα τε οἷόν τε εἶναι κατὰ μόνας
114b
what is expedient for the Athenians: but why have you not made it clear whether the just and the expedient are the same or different? If you like, question me as I did you, or if you prefer, argue out the matter in your own way.
Alcibiades:
But I am not sure I should be able, Socrates, to set it forth to you.
Socrates:
Well, my good sir, imagine I am the people in Assembly; even there, you know, you will have to persuade each man singly, will you not?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And the same man may well persuade one person singly,
114c
πείθειν καὶ συμπόλλους περὶ ὧν ἂν εἰδῇ, ὥσπερ ὁ γραμματιστὴς ἕνα τέ που πείθει περὶ γραμμάτων καὶ πολλούς;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν οὐ καὶ περὶ ἀριθμοῦ ὁ αὐτὸς ἕνα τε καὶ πολλοὺς πείσει;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὗτος δ' ἔσται ὁ εἰδώς, ὁ ἀριθμητικός;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ σὺ ἅπερ καὶ πολλοὺς οἷός τε πείθειν εἶ, ταῦτα καὶ ἕνα;
Ἀλκιβιάδης:
εἰκός γε.
Σωκράτης:
ἔστι δὲ ταῦτα δῆλον ὅτι ἃ οἶσθα.
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἄλλο τι οὖν τοσοῦτον μόνον διαφέρει τοῦ ἐν τῷ
114c
and many together, about things that he knows, just as the schoolmaster, I suppose, persuades either one or many about letters?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And again, will not the same man persuade either one or many about number?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And this will be the man who knows—the arithmetician?
Alcibiades:
Quite so.
Socrates:
And you too can persuade a single man about things of which you can persuade many?
Alcibiades:
Presumably.
Socrates:
And these are clearly things that you know.
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And the only difference between the orator
114d
δήμῳ ῥήτορος ὁ ἐν τῇ τοιᾷδε συνουσίᾳ, ὅτι ὁ μὲν ἁθρόους πείθει τὰ αὐτά, ὁ δὲ καθ' ἕνα;
Ἀλκιβιάδης:
κινδυνεύει.
Σωκράτης:
ἴθι νῦν, ἐπειδὴ τοῦ αὐτοῦ φαίνεται πολλούς τε καὶ ἕνα πείθειν, ἐν ἐμοὶ ἐμμελέτησον καὶ ἐπιχείρησον ἐπιδεῖξαι ὡς τὸ δίκαιον ἐνίοτε οὐ συμφέρει.
Ἀλκιβιάδης:
ὑβριστὴς εἶ, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
νῦν γοῦν ὑφ' ὕβρεως μέλλω σε πείθειν τἀναντία οἷς σὺ ἐμὲ οὐκ ἐθέλεις.
Ἀλκιβιάδης:
λέγε δή.
Σωκράτης:
ἀποκρίνου μόνον τὰ ἐρωτώμενα.
114d
speaking before the people and one who speaks in a conversation like ours is that the former persuades men in a number together of the same things, and the latter persuades them one at a time?
Alcibiades:
It looks like it.
Socrates:
Come now, since we see that the same man may persuade either many or one, try your unpracticed hand on me, and endeavor to show that the just is sometimes not expedient.
Alcibiades:
You are insolent, Socrates!
Socrates:
This time, at any rate, I am going to have the insolence to persuade you of the opposite of that which you decline to prove to me.
Alcibiades:
Speak, then.
Socrates:
Just answer my questions.
114e
Ἀλκιβιάδης:
μή, ἀλλὰ σὺ αὐτὸς λέγε.
Σωκράτης:
τί δ'; οὐχ ὅτι μάλιστα βούλει πεισθῆναι;
Ἀλκιβιάδης:
πάντως δήπου.
Σωκράτης:
οὐκοῦν εἰ λέγεις ὅτι ταῦθ' οὕτως ἔχει, μάλιστ' ἂν εἴης πεπεισμένος;
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε δοκεῖ.
Σωκράτης:
ἀποκρίνου δή: καὶ ἐὰν μὴ αὐτὸς σὺ σαυτοῦ ἀκούσῃς ὅτι τὰ δίκαια καὶ συμφέροντά ἐστιν, ἄλλῳ γε λέγοντι μὴ πιστεύσῃς.
Ἀλκιβιάδης:
οὔτοι, ἀλλ' ἀποκριτέον: καὶ γὰρ οὐδὲν οἴομαι βλαβήσεσθαι.
114e
Alcibiades:
No, you yourself must be the speaker.
Socrates:
What? Do you not wish above all things to be persuaded?
Alcibiades:
By all means, to be sure.
Socrates:
And you would best be persuaded if you should say “the case is so”?
Alcibiades:
I agree.
Socrates:
Then answer; and if you do not hear your own self say that the just is expedient, put no trust in the words of anyone again.
Alcibiades:
I will not: but I may as well answer; for I do not think I shall come to any harm.
115a
Σωκράτης:
μαντικὸς γὰρ εἶ. καί μοι λέγε: τῶν δικαίων φῂς ἔνια μὲν συμφέρειν, ἔνια δ' οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τί δέ; τὰ μὲν καλὰ αὐτῶν εἶναι, τὰ δ' οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς;
Σωκράτης:
εἴ τις ἤδη σοι ἔδοξεν αἰσχρὰ μέν, δίκαια δὲ πράττειν;
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἔμοιγε.
Σωκράτης:
ἀλλὰ πάντα τὰ δίκαια καὶ καλά;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τί δ' αὖ τὰ καλά; πότερον πάντα ἀγαθά, ἢ τὰ μέν, τὰ δ' οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
οἴομαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔνια τῶν καλῶν κακὰ εἶναι.
Σωκράτης:
ἦ καὶ αἰσχρὰ ἀγαθά;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
115a
Socrates:
You are quite a prophet! Now tell me, do you consider some just things to be expedient, and others not?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And again, some noble, and some not?
Alcibiades:
What do you mean by that question?
Socrates:
I would ask whether anyone ever seemed to you to be doing what was base and yet just.
Alcibiades:
Never.
Socrates:
Well, are all just things noble?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And what of noble things, in their turn? Are they all good, or some only, while others are not?
Alcibiades:
In my opinion, Socrates, some noble things are evil.
Socrates:
And some base things are good?
Alcibiades:
Yes.
115b
Σωκράτης:
ἆρα λέγεις τὰ τοιάδε, οἷον πολλοὶ ἐν πολέμῳ βοηθήσαντες ἑταίρῳ ἢ οἰκείῳ τραύματα ἔλαβον καὶ ἀπέθανον, οἱ δ' οὐ βοηθήσαντες, δέον, ὑγιεῖς ἀπῆλθον;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ μὲν οὖν.
Σωκράτης:
οὐκοῦν τὴν τοιαύτην βοήθειαν καλὴν μὲν λέγεις κατὰ τὴν ἐπιχείρησιν τοῦ σῶσαι οὓς ἔδει, τοῦτο δ' ἐστὶν ἀνδρεία: ἢ οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
κακὴν δέ γε κατὰ τοὺς θανάτους τε καὶ ἕλκη: ἦ γάρ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
115b
Socrates:
Do you mean as in one of the many cases where men have gone to rescue a comrade or kinsman in battle, and have been either wounded or killed, while those who did not go to the rescue, as duty bade, have got off safe and sound?
Alcibiades:
Precisely.
Socrates:
And such a rescue you call noble, in respect of the endeavor to save those whom it was one's duty to save; and this is courage, is it not?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
But you call it evil, in respect of the deaths and wounds?
Alcibiades:
Yes.
115c
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν οὐκ ἄλλο μὲν ἡ ἀνδρεία, ἄλλο δὲ ὁ θάνατος;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα κατὰ ταὐτόν γ' ἐστι καλὸν καὶ κακὸν τὸ τοῖς φίλοις βοηθεῖν;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ φαίνεται.
Σωκράτης:
ὅρα τοίνυν εἰ, ᾗ γε καλόν, καὶ ἀγαθόν, ὥσπερ καὶ ἐνταῦθα. κατὰ τὴν ἀνδρείαν γὰρ ὡμολόγεις καλὸν εἶναι τὴν βοήθειαν: τοῦτ' οὖν αὐτὸ σκόπει, τὴν ἀνδρείαν, ἀγαθὸν ἢ κακόν; ὧδε δὲ σκόπει: σὺ πότερ' ἂν δέξαιό σοι εἶναι, ἀγαθὰ ἢ κακά;
Ἀλκιβιάδης:
ἀγαθά.
115c
Socrates:
And is not the courage one thing, and the death another?
Alcibiades:
Certainly.
Socrates:
Then it is not in the same respect that rescuing one's friends is noble and evil?
Alcibiades:
Apparently not.
Socrates:
Then see if, inasmuch as it is noble, it is also good; for in the present case you were admitting that the rescue was noble in respect of its courage: now consider this very thing, courage, and say whether it is good or bad. Consider it in this way: which would you choose to have, good things or evil?
Alcibiades:
Good.
115d
Σωκράτης:
οὐκοῦν τὰ μέγιστα μάλιστα.


<
Ἀλκιβιάδης:
ναί.>
Σωκράτης:
καὶ ἥκιστα τῶν τοιούτων δέξαιο ἂν στέρεσθαι;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
πῶς οὖν λέγεις περὶ ἀνδρείας; ἐπὶ πόσῳ ἂν αὐτοῦ δέξαιο στέρεσθαι;
Ἀλκιβιάδης:
οὐδὲ ζῆν ἂν ἐγὼ δεξαίμην δειλὸς ὤν.
Σωκράτης:
ἔσχατον ἄρα κακῶν εἶναί σοι δοκεῖ ἡ δειλία.
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε.
Σωκράτης:
ἐξ ἴσου τῷ τεθνάναι, ὡς ἔοικε.
Ἀλκιβιάδης:
φημί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν θανάτῳ τε καὶ δειλίᾳ ἐναντιώτατον ζωὴ καὶ ἀνδρεία;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
115d
Socrates:
And most of all, the greatest goods, and of such things you would least allow yourself to be deprived?
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
Then what do you say of courage? At what price would you allow yourself to be deprived of it?
Alcibiades:
I would give up life itself if I had to be a coward.
Socrates:
Then you regard cowardice as the uttermost evil.
Alcibiades:
I do.
Socrates:
On a par with death, it seems.
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And life and courage are the extreme opposites of death and cowardice?
Alcibiades:
Yes.
115e
Σωκράτης:
καὶ τὰ μὲν μάλιστ' ἂν εἶναι βούλοιό σοι, τὰ δὲ ἥκιστα;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἆρ' ὅτι τὰ μὲν ἄριστα ἡγῇ, τὰ δὲ κάκιστα;


<
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἐν τοῖς ἀρίστοις ἄρα σὺ ἡγῇ ἀνδρείαν εἶναι κἀν τοῖς κακίστοις θάνατον.>
Ἀλκιβιάδης:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
τὸ ἄρα βοηθεῖν ἐν πολέμῳ τοῖς φίλοις, ᾗ μὲν καλόν, κατ' ἀγαθοῦ πρᾶξιν τὴν τῆς ἀνδρείας, καλὸν αὐτὸ προσεῖπας;
Ἀλκιβιάδης:
φαίνομαί γε.
Σωκράτης:
κατὰ δέ γε κακοῦ πρᾶξιν τὴν τοῦ θανάτου κακόν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὧδε δίκαιον προσαγορεύειν ἑκάστην τῶν πράξεων: εἴπερ ᾗ κακὸν ἀπεργάζεται κακὴν καλεῖς, καὶ ᾗ
115e
Socrates:
And you would most desire to have the former, and least the latter?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Is that because you think the former best, and the latter worst?
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
So you reckon courage among the best things, and death among the worst.
Alcibiades:
I do.
Socrates:
Then the rescue of one's friends in battle, inasmuch as it is noble in respect of the working of good by courage, you have termed noble?
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
But evil, in respect of the working of evil by death?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
So we may fairly describe each of these workings as follows: as you call either of them evil because of the evil it produces,
116a
ἀγαθὸν ἀγαθὴν κλητέον.
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε δοκεῖ.
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν καὶ ᾗ ἀγαθόν, καλόν: ᾗ δὲ κακόν, αἰσχρόν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τὴν ἄρ' ἐν τῷ πολέμῳ τοῖς φίλοις βοήθειαν λέγων καλὴν μὲν εἶναι, κακὴν δέ, οὐδὲν διαφερόντως λέγεις ἢ εἰ προσεῖπες αὐτὴν ἀγαθὴν μέν, κακὴν δέ.
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐδὲν ἄρα τῶν καλῶν, καθ' ὅσον καλόν, κακόν, οὐδὲ τῶν αἰσχρῶν, καθ' ὅσον αἰσχρόν, ἀγαθόν.
116a
so you must call it good because of the good it produces.
Alcibiades:
I believe that is so.
Socrates:
And again, are they noble inasmuch as they are good, and base inasmuch as they are evil?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Then in saying that the rescue of one's friends in battle is noble and yet evil, you mean just the same as if you called the rescue good, but evil.
Alcibiades:
I believe what you say is true, Socrates.
Socrates:
So nothing noble, in so far as it is noble, is evil, and nothing base, in so far as it is base, is good.
116b
Ἀλκιβιάδης:
οὐ φαίνεται.
Σωκράτης:
ἔτι τοίνυν καὶ ὧδε σκέψαι. ὅστις καλῶς πράττει, οὐχὶ καὶ εὖ πράττει;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οἱ δ' εὖ πράττοντες οὐκ εὐδαίμονες;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
οὐκοῦν εὐδαίμονες δι' ἀγαθῶν κτῆσιν;
Ἀλκιβιάδης:
μάλιστα.
Σωκράτης:
κτῶνται δὲ ταῦτα τῷ εὖ καὶ καλῶς πράττειν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τὸ εὖ ἄρα πράττειν ἀγαθόν;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς δ' οὔ;
Σωκράτης:
οὐκοῦν καλὸν ἡ εὐπραγία;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
116b
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
Now then, consider it again in this way: whoever does nobly, does well too, does he not?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And are not those who do well happy?
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
And they are happy because of the acquisition of good things?
Alcibiades:
Certainly.
Socrates:
And they acquire these by doing well and nobly?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
So doing well is good?
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
And welfare is noble?
Alcibiades:
Yes.
116c
Σωκράτης:
ταὐτὸν ἄρα ἐφάνη ἡμῖν πάλιν αὖ καλόν τε καὶ ἀγαθόν.
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
Σωκράτης:
ὅτι ἂν ἄρα εὕρωμεν καλόν, καὶ ἀγαθὸν εὑρήσομεν ἔκ γε τούτου τοῦ λόγου.
Ἀλκιβιάδης:
ἀνάγκη.
Σωκράτης:
τί δέ; τὰ ἀγαθὰ συμφέρει ἢ οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
συμφέρει.
Σωκράτης:
μνημονεύεις οὖν περὶ τῶν δικαίων πῶς ὡμολογήσαμεν;
Ἀλκιβιάδης:
οἶμαί γε τοὺς τὰ δίκαια πράττοντας ἀναγκαῖον εἶναι καλὰ πράττειν.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ τοὺς τὰ καλὰ ἀγαθά;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
116c
Socrates:
Hence we have seen again that noble and good are the same thing.
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
Then whatever we find to be noble we shall find also to be good, by this argument at least.
Alcibiades:
We must.
Socrates:
Well then, are good things expedient or not?
Alcibiades:
Expedient.
Socrates:
And do you remember what our admissions were about just things?
Alcibiades:
I think we said that those who do just things must do noble things.
Socrates:
And that those who do noble things must do good things?
Alcibiades:
Yes.
116d
Σωκράτης:
τὰ δὲ ἀγαθὰ συμφέρειν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τὰ δίκαια ἄρα, ὦ Ἀλκιβιάδη, συμφέροντά ἐστιν.
Ἀλκιβιάδης:
ἔοικεν.
Σωκράτης:
τί οὖν; ταῦτα οὐ σὺ ὁ λέγων, ἐγὼ δὲ ὁ ἐρωτῶν;
Ἀλκιβιάδης:
φαίνομαι, ὡς ἔοικα.
Σωκράτης:
εἰ οὖν τις ἀνίσταται συμβουλεύσων εἴτε Ἀθηναίοις εἴτε Πεπαρηθίοις, οἰόμενος γιγνώσκειν τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα, φήσει δ' εἶναι τὰ δίκαια κακὰ ἐνίοτε, ἄλλο τι ἢ καταγελῴης ἂν αὐτοῦ, ἐπειδήπερ τυγχάνεις καὶ σὺ λέγων
116d
Socrates:
And that good things are expedient?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Hence just things, Alcibiades, are expedient.
Alcibiades:
So it seems.
Socrates:
Well now, are not you the speaker of all this, and I the questioner?
Alcibiades:
I seem to be, apparently.
Socrates:
So if anyone stands up to advise either the Athenians or the Peparethians,
imagining that he understands what is just and unjust, and says that just things are sometimes evil, could you do other than laugh him to scorn, since you actually say yourself that
116e
ὅτι ταὐτά ἐστι δίκαιά τε καὶ συμφέροντα;
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ μὰ τοὺς θεούς, ὦ Σώκρατες, οὐκ οἶδ' ἔγωγε οὐδ' ὅτι λέγω, ἀλλ' ἀτεχνῶς ἔοικα ἀτόπως ἔχοντι: τοτὲ μὲν γάρ μοι ἕτερα δοκεῖ σοῦ ἐρωτῶντος, τοτὲ δ' ἄλλα.
Σωκράτης:
εἶτα τοῦτο, ὦ φίλε, ἀγνοεῖς τὸ πάθημα τί ἐστιν;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
οἴει ἂν οὖν, εἴ τις ἐρωτῴη σε δύο ὀφθαλμοὺς ἢ τρεῖς ἔχεις, καὶ δύο χεῖρας ἢ τέτταρας, ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, τοτὲ μὲν ἕτερα ἂν ἀποκρίνασθαι, τοτὲ δὲ ἄλλα, ἢ ἀεὶ τὰ αὐτά;
116e
just and expedient are the same?
Alcibiades:
But by Heaven, Socrates, I do not even know what I am saying, I feel altogether in such a strange state! For from moment to moment I change my view under your questioning.
Socrates:
And are you unaware, my friend, what this feeling is?
Alcibiades:
I am, quite.
Socrates:
Well, do you suppose that if someone should ask you whether you have two eyes or three, two hands or four, or anything else of that sort, you would answer differently from moment to moment, or always the same thing?
117a
Ἀλκιβιάδης:
δέδοικα μὲν ἔγωγε ἤδη περὶ ἐμαυτοῦ, οἶμαι μέντοι τὰ αὐτά.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὅτι οἶσθα; τοῦτ' αἴτιον;
Ἀλκιβιάδης:
οἶμαι ἔγωγε.
Σωκράτης:
περὶ ὧν ἄρα ἄκων τἀναντία ἀποκρίνῃ, δῆλον ὅτι περὶ τούτων οὐκ οἶσθα.
Ἀλκιβιάδης:
εἰκός γε.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ καλῶν καὶ αἰσχρῶν καὶ κακῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ συμφερόντων καὶ μὴ ἀποκρινόμενος φῂς πλανᾶσθαι; εἶτα οὐ δῆλον ὅτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι περὶ αὐτῶν, διὰ ταῦτα πλανᾷ;
117a
Alcibiades:
I begin to have misgivings about myself, but still I think I should make the same answer.
Socrates:
And the reason would be, because you know?
Alcibiades:
I think so.
Socrates:
Then if you involuntarily give contradictory answers, clearly it must be about things of which you are ignorant.
Alcibiades:
Very likely.
Socrates:
And you say you are bewildered in answering about just and unjust, noble and base, evil and good, expedient and inexpedient? Now, is it not obvious that your bewilderment is caused by your ignorance of these things?
117b
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε.
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν οὕτω καὶ ἔχει: ἐπειδάν τίς τι μὴ εἰδῇ, ἀναγκαῖον περὶ τούτου πλανᾶσθαι τὴν ψυχήν;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
τί οὖν; οἶσθα ὅντινα τρόπον ἀναβήσῃ εἰς τὸν οὐρανόν;
Ἀλκιβιάδης:
μὰ Δί' οὐκ ἔγωγε.
Σωκράτης:
ἦ καὶ πλανᾶταί σου ἡ δόξα περὶ ταῦτα;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
τὸ δ' αἴτιον οἶσθα ἢ ἐγὼ φράσω;
Ἀλκιβιάδης:
φράσον.
Σωκράτης:
ὅτι, ὦ φίλε, οὐκ οἴει αὐτὸ ἐπίστασθαι οὐκ ἐπιστάμενος.
117b
Alcibiades:
I agree.
Socrates:
Then is it the case that when a man does not know a thing he must needs be bewildered in spirit regarding that thing?
Alcibiades:
Yes, of course.
Socrates:
Well now, do you know in what way you can ascend to heaven?
Alcibiades:
On my word, not I.
Socrates:
Is that too a kind of question about which your judgement is bewildered?
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
Do you know the reason, or shall I state it?
Alcibiades:
State it.
Socrates:
It is, my friend, that while not knowing the matter you do not suppose that you know it.
117c
Ἀλκιβιάδης:
πῶς αὖ τοῦτο λέγεις;
Σωκράτης:
ὅρα καὶ σὺ κοινῇ. ἃ μὴ ἐπίστασαι, γιγνώσκεις δὲ ὅτι οὐκ ἐπίστασαι, πλανᾷ περὶ τὰ τοιαῦτα; ὥσπερ περὶ ὄψου σκευασίας οἶσθα δήπου ὅτι οὐκ οἶσθα;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
πότερον οὖν αὐτὸς περὶ ταῦτα δοξάζεις ὅπως χρὴ σκευάζειν καὶ πλανᾷ, ἢ τῷ ἐπισταμένῳ ἐπιτρέπεις;
Ἀλκιβιάδης:
οὕτως.
Σωκράτης:
τί δ' εἰ ἐν νηῒ πλέοις, ἆρα δοξάζοις ἂν πότερον
117c
Alcibiades:
Here again, how do you mean?
Socrates:
Do your share, in seeing for yourself. Are you bewildered about the kind of thing that you do not know and are aware of not knowing? For instance, you know, I suppose, that you do not know about the preparation of a tasty dish?
Alcibiades:
Quite so.
Socrates:
Then do you think for yourself how you are to prepare it, and get bewildered, or do you entrust it to the person who knows?
Alcibiades:
I do the latter.
Socrates:
And what if you should be on a ship at sea? Would you think
117d
χρὴ τὸν οἴακα εἴσω ἄγειν ἢ ἔξω, καὶ ἅτε οὐκ εἰδὼς πλανῷο ἄν, ἢ τῷ κυβερνήτῃ ἐπιτρέψας ἂν ἡσυχίαν ἄγοις;
Ἀλκιβιάδης:
τῷ κυβερνήτῃ.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα περὶ ἃ μὴ οἶσθα πλανᾷ, ἄνπερ εἰδῇς ὅτι οὐκ οἶσθα;
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἔοικα.
Σωκράτης:
ἐννοεῖς οὖν ὅτι καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἐν τῇ πράξει διὰ ταύτην τὴν ἄγνοιάν ἐστι, τὴν τοῦ μὴ εἰδότα οἴεσθαι εἰδέναι;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς αὖ λέγεις τοῦτο;
Σωκράτης:
τότε που ἐπιχειροῦμεν πράττειν, ὅταν οἰώμεθα εἰδέναι ὅτι πράττομεν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
117d
whether the tiller should be moved inwards or outwards,
and in your ignorance bewilder yourself, or would you entrust it to the helmsman, and be quiet?
Alcibiades:
I would leave it to him.
Socrates:
So you are not bewildered about what you do not know, so long as you know that you do not know?
Alcibiades:
It seems I am not,
Socrates:
Then do you note that mistakes in action also are due to this ignorance of thinking one knows when one does not?
Alcibiades:
Here again, how do you mean?
Socrates:
We set about acting, I suppose, when we think we know what we are doing?
117e
Σωκράτης:
ὅταν δέ γέ πού τινες μὴ οἴωνται εἰδέναι, ἄλλοις παραδιδόασι;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς δ' οὔ;
Σωκράτης:
οὐκοῦν οἱ τοιοῦτοι τῶν μὴ εἰδότων ἀναμάρτητοι ζῶσι διὰ τὸ ἄλλοις περὶ αὐτῶν ἐπιτρέπειν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τίνες οὖν οἱ ἁμαρτάνοντες; οὐ γάρ που οἵ γε εἰδότες.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἐπειδὴ δ' οὔθ' οἱ εἰδότες οὔθ' οἱ τῶν μὴ εἰδότων
117e
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
But when people think they do not know, I suppose they hand it over to others?
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
And so that kind of ignorant person makes no mistakes in life, because they entrust such matters to others?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Who then are those who make mistakes? For, I take it, they cannot be those who know.
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
But since it is neither those who know, nor those of the ignorant
118a
εἰδότες ὅτι οὐκ ἴσασιν, ἦ ἄλλοι λείπονται ἢ οἱ μὴ εἰδότες, οἰόμενοι δ' εἰδέναι;
Ἀλκιβιάδης:
οὔκ, ἀλλ' οὗτοι.
Σωκράτης:
αὕτη ἄρα ἡ ἄγνοια τῶν κακῶν αἰτία καὶ ἡ ἐπονείδιστος ἀμαθία;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὅταν ᾖ περὶ τὰ μέγιστα, τότε κακουργοτάτη καὶ αἰσχίστη;
Ἀλκιβιάδης:
πολύ γε.
Σωκράτης:
τί οὖν; ἔχεις μείζω εἰπεῖν δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ συμφερόντων;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
οὐκοῦν περὶ ταῦτα σὺ φῂς πλανᾶσθαι;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
εἰ δὲ πλανᾷ, ἆρ' οὐ δῆλον ἐκ τῶν ἔμπροσθεν ὅτι
118a
who know that they do not know, the only people left, I think, are those who do not know, but think that they do?
Alcibiades:
Yes, only those.
Socrates:
Then this ignorance is a cause of evils, and is the discreditable sort of stupidity?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And when it is about the greatest matters, it is most injurious and base?
Alcibiades:
By far.
Socrates:
Well then, can you mention any greater things than the just, the noble, the good, and the expedient?
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
And it is about these, you say, that you are bewildered?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
But if you are bewildered, is it not clear from what has gone before
118b
οὐ μόνον ἀγνοεῖς τὰ μέγιστα, ἀλλὰ καὶ οὐκ εἰδὼς οἴει αὐτὰ εἰδέναι;
Ἀλκιβιάδης:
κινδυνεύω.
Σωκράτης:
βαβαῖ ἄρα, ὦ Ἀλκιβιάδη, οἷον πάθος πέπονθας: ὃ ἐγὼ ὀνομάζειν μὲν ὀκνῶ, ὅμως δέ, ἐπειδὴ μόνω ἐσμέν, ῥητέον. ἀμαθίᾳ γὰρ συνοικεῖς, ὦ βέλτιστε, τῇ ἐσχάτῃ, ὡς ὁ λόγος σου κατηγορεῖ καὶ σὺ σαυτοῦ: διὸ καὶ ᾄττεις ἄρα πρὸς τὰ πολιτικὰ πρὶν παιδευθῆναι. πέπονθας δὲ τοῦτο οὐ σὺ μόνος, ἀλλὰ καὶ οἱ πολλοὶ τῶν πραττόντων τὰ τῆσδε
118b
that you are not only ignorant of the greatest things, but while not knowing them you think that you do?
Alcibiades:
I am afraid so.
Socrates:
Alack then, Alcibiades, for the plight you are in! I shrink indeed from giving it a name, but still, as we are alone, let me speak out. You are wedded to stupidity, my fine friend, of the vilest kind; you are impeached of this by your own words, out of your own mouth; and this, it seems, is why you dash into politics before you have been educated. And you are not alone in this plight, but you share it with most of those who manage our city's affairs,
118c
τῆς πόλεως, πλὴν ὀλίγων γε καὶ ἴσως τοῦ σοῦ ἐπιτρόπου Περικλέους.
Ἀλκιβιάδης:
λέγεταί γέ τοι, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου σοφὸς γεγονέναι, ἀλλὰ πολλοῖς καὶ σοφοῖς συγγεγονέναι, καὶ Πυθοκλείδῃ καὶ Ἀναξαγόρᾳ: καὶ νῦν ἔτι τηλικοῦτος ὢν Δάμωνι σύνεστιν αὐτοῦ τούτου ἕνεκα.
Σωκράτης:
τί οὖν; ἤδη τιν' εἶδες σοφὸν ὁτιοῦν ἀδυνατοῦντα ποιῆσαι ἄλλον σοφὸν ἅπερ αὐτός; ὥσπερ ὅς σε ἐδίδαξεν γράμματα, αὐτός τ' ἦν σοφὸς καὶ σὲ ἐποίησε τῶν τε ἄλλων ὅντιν' ἐβούλετο: ἦ γάρ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
118c
except just a few, and perhaps your guardian, Pericles.
Alcibiades:
Yes, you know, Socrates, they say he did not get his wisdom independently, but consorted with many wise men, such as Pythocleides
and Anaxagoras
; and now, old as he is, he still confers with Damon
for that very purpose.
Socrates:
Well, but did you ever find a man who was wise in anything and yet unable to make another man wise in the same things as himself? For instance, the man who taught you letters was wise himself, and also made you wise, and anyone else he wished to, did he not?
Alcibiades:
Yes.
118d
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ σὺ ὁ παρ' ἐκείνου μαθὼν ἄλλον οἷός τε ἔσῃ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
καὶ ὁ κιθαριστὴς δὲ καὶ ὁ παιδοτρίβης ὡσαύτως;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
καλὸν γὰρ δήπου τεκμήριον τοῦτο τῶν ἐπισταμένων ὁτιοῦν ὅτι ἐπίστανται, ἐπειδὰν καὶ ἄλλον οἷοί τ' ὦσιν ἀποδεῖξαι ἐπιστάμενον.
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε δοκεῖ.
Σωκράτης:
τί οὖν; ἔχεις εἰπεῖν Περικλῆς τίνα ἐποίησεν σοφόν, ἀπὸ τῶν ὑέων ἀρξάμενος;
118d
Socrates:
And you too, who learnt from him, will be able to make another man wise?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And the same holds of the harper and the trainer?
Alcibiades:
Certainly.
Socrates:
For, I presume, it is a fine proof of one's knowing anything that one knows, when one is able to point to another man whom one has made to know it.
Alcibiades:
I agree.
Socrates:
Well then, can you tell me whom Pericles made wise? One of his sons, to begin with?
118e
Ἀλκιβιάδης:
τί δ' εἰ τὼ Περικλέους ὑεῖ ἠλιθίω ἐγενέσθην, ὦ Σώκρατες;
Σωκράτης:
ἀλλὰ Κλεινίαν τὸν σὸν ἀδελφόν.
Ἀλκιβιάδης:
τί δ' ἂν αὖ Κλεινίαν λέγοις, μαινόμενον ἄνθρωπον;
Σωκράτης:
ἐπειδὴ τοίνυν Κλεινίας μὲν μαίνεται, τὼ δὲ Περικλέους ὑεῖ ἠλιθίω ἐγενέσθην, σοὶ τίνα αἰτίαν ἀναθῶμεν, δι' ὅτι σε οὕτως ἔχοντα περιορᾷ;
Ἀλκιβιάδης:
ἐγὼ οἶμαι αἴτιος οὐ προσέχων τὸν νοῦν.
118e
Alcibiades:
But what if the two sons of Pericles were simpletons, Socrates?
Socrates:
Well, Cleinias, your brother.
Alcibiades:
But why should you mention Cleinias, a madman?
Socrates:
Well, if Cleinias is mad and the two sons of Pericles were simpletons, what reason are we to assign, in your case, for his allowing you to be in your present condition?
Alcibiades:
I believe I am myself to blame for not attending to him.
119a
Σωκράτης:
ἀλλὰ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων ἢ τῶν ξένων δοῦλον ἢ ἐλεύθερον εἰπὲ ὅστις αἰτίαν ἔχει διὰ τὴν Περικλέους συνουσίαν σοφώτερος γεγονέναι, ὥσπερ ἐγὼ ἔχω σοι εἰπεῖν διὰ τὴν Ζήνωνος Πυθόδωρον τὸν Ἰσολόχου καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου, ὧν ἑκάτερος Ζήνωνι ἑκατὸν μνᾶς τελέσας σοφός τε καὶ ἐλλόγιμος γέγονεν.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ μὰ Δί' οὐκ ἔχω.
Σωκράτης:
εἶεν: τί οὖν διανοῇ περὶ σαυτοῦ; πότερον ἐᾶν ὡς νῦν ἔχεις, ἢ ἐπιμέλειάν τινα ποιεῖσθαι;
119a
Socrates:
But tell me of any other Athenian or foreigner, slave or freeman, who is accounted to have become wiser through converse with Pericles; as I can tell you that Pythodorus
son of Isolochus, and Callias,
son of Calliades, became through that of Zeno
; each of them has paid Zeno a hundred minae,
and has become both wise and distinguished.
Alcibiades:
Well, upon my word, I cannot.
Socrates:
Very good: then what is your intention regarding yourself? Will you remain as you are, or take some trouble?
119b
Ἀλκιβιάδης:
κοινὴ βουλή, ὦ Σώκρατες. καίτοι ἐννοῶ σου εἰπόντος καὶ συγχωρῶ: δοκοῦσι γάρ μοι οἱ τὰ τῆς πόλεως πράττοντες ἐκτὸς ὀλίγων ἀπαίδευτοι εἶναι.
Σωκράτης:
εἶτα τί δὴ τοῦτο;
Ἀλκιβιάδης:
εἰ μέν που ἦσαν πεπαιδευμένοι, ἔδει ἂν τὸν ἐπιχειροῦντα αὐτοῖς ἀνταγωνίζεσθαι μαθόντα καὶ ἀσκήσαντα ἰέναι ὡς ἐπ' ἀθλητάς: νῦν δ' ἐπειδὴ καὶ οὗτοι ἰδιωτικῶς ἔχοντες ἐληλύθασιν ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως, τί δεῖ ἀσκεῖν καὶ μανθάνοντα πράγματα ἔχειν; ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδ' ὅτι τούτων
119b
Alcibiades:
We must put our heads together, Socrates. And indeed, as soon as you speak, I take the point and agree. For the men who manage the city's affairs, apart from a few, do strike me as uneducated.
Socrates:
Then what does that mean?
Alcibiades:
That if they were educated, I suppose anyone who undertook to contend against them would have to get some knowledge and practice first, as he would for a match with athletes: but now, seeing that these men have gone in for politics as amateurs, what need is there for me to practise and have the trouble of learning?
119c
τῇ γε φύσει πάνυ πολὺ περιέσομαι.
Σωκράτης:
βαβαῖ, οἷον, ὦ ἄριστε, τοῦτ' εἴρηκας: ὡς ἀνάξιον τῆς ἰδέας καὶ τῶν ἄλλων τῶν σοι ὑπαρχόντων.
Ἀλκιβιάδης:
τί μάλιστα καὶ πρὸς τί τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες;
Σωκράτης:
ἀγανακτῶ ὑπέρ τε σοῦ καὶ τοῦ ἐμαυτοῦ ἔρωτος.
Ἀλκιβιάδης:
τί δή;
Σωκράτης:
εἰ ἠξίωσας τὸν ἀγῶνά σοι εἶναι πρὸς τοὺς ἐνθάδε ἀνθρώπους.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ πρὸς τίνας μήν;
119c
For I am sure that my natural powers alone will give me an easy victory over them.
Socrates:
Ho, ho, my good sir, what a thing to say! How unworthy of your looks and your other advantages!
Alcibiades:
What is your meaning now, Socrates? What is the connection?
Socrates:
I am grieved for you, and for my love.
Alcibiades:
Why, pray?
Socrates:
That you should expect your contest to be with the men we have here.
Alcibiades:
Well, but with whom is it to be?
Socrates:
Is that a worthy question to be asked by a man who considers himself high-spirited?
119d
Σωκράτης:
ἄξιον τοῦτό γε καὶ ἐρέσθαι ἄνδρα οἰόμενον μεγαλόφρονα εἶναι.
Ἀλκιβιάδης:
πῶς λέγεις; οὐ πρὸς τούτους μοι ὁ ἀγών;
Σωκράτης:
ἀλλὰ κἂν εἰ τριήρη διενοοῦ κυβερνᾶν μέλλουσαν ναυμαχεῖν, ἤρκει ἄν σοι τῶν συνναυτῶν βελτίστῳ εἶναι τὰ κυβερνητικά, ἢ ταῦτα μὲν ᾤου ἂν δεῖν ὑπάρχειν, ἀπέβλεπες δ' ἂν εἰς τοὺς ὡς ἀληθῶς ἀνταγωνιστάς, ἀλλ' οὐχ ὡς νῦν εἰς τοὺς συναγωνιστάς; ὧν δήπου περιγενέσθαι σε δεῖ τοσοῦτον
119d
Alcibiades:
How do you mean? Is not my contest with these men?
Socrates:
Well, suppose you were intending to steer a warship into action, would you be content to be the best hand among the crew at steering or, while regarding this skill as a necessary qualification, would you keep your eye on your actual opponents in the fight, and not, as now, on your fellow-fighters? These, I conceive, you ought so far to surpass that they would not feel fit to be your opponents, but only
119e
ὥστε μὴ ἀξιοῦν ἀνταγωνίζεσθαι, ἀλλὰ καταφρονηθέντας συναγωνίζεσθαί σοι πρὸς τοὺς πολεμίους, εἰ δὴ τῷ ὄντι γε καλόν τι ἔργον ἀποδείξασθαι διανοῇ καὶ ἄξιον σαυτοῦ τε καὶ τῆς πόλεως.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ μὲν δὴ διανοοῦμαί γε.
Σωκράτης:
πάνυ σοι ἄρα ἄξιον ἀγαπᾶν εἰ τῶν στρατιωτῶν βελτίων εἶ, ἀλλ' οὐ πρὸς τοὺς τῶν ἀντιπάλων ἡγεμόνας ἀποβλέπειν εἴ ποτε ἐκείνων βελτίων γέγονας, σκοποῦντα καὶ ἀσκοῦντα πρὸς ἐκείνους.
119e
to be your despised fellow-fighters against the enemy, if you mean really to make your mark with some noble action that will be worthy both of yourself and of the city.
Alcibiades:
Why, I do mean to.
Socrates:
So you think it quite fitting for you to be satisfied if you are better than the soldiers, but neglect to keep your eye on the enemy's leaders with a view to showing yourself better than they are, or to plan and practise against them!
120a
Ἀλκιβιάδης:
λέγεις δὲ τίνας τούτους, ὦ Σώκρατες;
Σωκράτης:
οὐκ οἶσθα ἡμῶν τὴν πόλιν Λακεδαιμονίοις τε καὶ τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ πολεμοῦσαν ἑκάστοτε;
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
οὐκοῦν εἴπερ ἐν νῷ ἔχεις ἡγεμὼν εἶναι τῆσδε τῆς πόλεως, πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίων βασιλέας καὶ τοὺς Περσῶν τὸν ἀγῶνα ἡγούμενός σοι εἶναι ὀρθῶς ἂν ἡγοῖο;
Ἀλκιβιάδης:
κινδυνεύεις ἀληθῆ λέγειν.
Σωκράτης:
οὔκ, ὠγαθέ, ἀλλὰ πρὸς Μειδίαν σε δεῖ τὸν ὀρτυγοκόπον
120a
Alcibiades:
Of whom are you speaking now, Socrates?
Socrates:
Do you not know that our city makes war occasionally on the Spartans and on the Great King?
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
And if you are minded to be the head of our state, you would be right in thinking that your contest is with the kings of Sparta and of Persia?
Alcibiades:
That sounds like the truth.
Socrates:
No, my good friend; you ought rather to keep your eye on Meidias
120b
ἀποβλέπειν καὶ ἄλλους τοιούτους—οἳ τὰ τῆς πόλεως πράττειν ἐπιχειροῦσιν, ἔτι τὴν ἀνδραποδώδη, φαῖεν ἂν αἱ γυναῖκες, τρίχα ἔχοντες ἐν τῇ ψυχῇ ὑπ' ἀμουσίας καὶ οὔπω ἀποβεβληκότες, ἔτι δὲ βαρβαρίζοντες ἐληλύθασι κολακεύσοντες τὴν πόλιν ἀλλ' οὐκ ἄρξοντες—πρὸς τούτους σε δεῖ, οὕσπερ λέγω, βλέποντα σαυτοῦ δὴ ἀμελεῖν, καὶ μήτε μανθάνειν ὅσα μαθήσεως ἔχεται, μέλλοντα τοσοῦτον ἀγῶνα ἀγωνίζεσθαι, μήτε ἀσκεῖν ὅσα δεῖται ἀσκήσεως,
120b
the quail-filliper
and others of his sort—who undertake to manage the city's affairs, while they still have the slavish hair
(as the women would say) showing in their minds through their lack of culture, and have not yet got rid of it; who, moreover, have come with their outlandish speech to flatter the state, not to rule it—to these, I tell you, should your eyes be turned; and then you can disregard yourself, and need neither learn what is to be learnt for the great contest in which you are to be engaged, nor practise
120c
καὶ πᾶσαν παρασκευὴν παρεσκευασμένον οὕτως ἰέναι ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλ', ὦ Σώκρατες, δοκεῖς μέν μοι ἀληθῆ λέγειν, οἶμαι μέντοι τούς τε Λακεδαιμονίων στρατηγοὺς καὶ τὸν Περσῶν βασιλέα οὐδὲν διαφέρειν τῶν ἄλλων.
Σωκράτης:
ἀλλ', ὦ ἄριστε, τὴν οἴησιν ταύτην σκόπει οἵαν ἔχεις.
Ἀλκιβιάδης:
τοῦ πέρι;
Σωκράτης:
πρῶτον μὲν ποτέρως ἂν οἴει σαυτοῦ μᾶλλον ἐπιμεληθῆναι,
120c
what requires practice, and so ensure that you are perfectly prepared before entering upon a political career.
Alcibiades:
Why, Socrates, I believe you are right; though I think neither the Spartan generals nor the Persian king are at all different from other people.
Socrates:
But, my excellent friend, consider what this notion of yours means.
Alcibiades:
In regard to what?
Socrates:
First of all, do you think you would take more pains over yourself
120d
φοβούμενός τε καὶ οἰόμενος δεινοὺς αὐτοὺς εἶναι, ἢ μή;
Ἀλκιβιάδης:
δῆλον ὅτι εἰ δεινοὺς οἰοίμην.
Σωκράτης:
μῶν οὖν οἴει τι βλαβήσεσθαι ἐπιμεληθεὶς σαυτοῦ;
Ἀλκιβιάδης:
οὐδαμῶς, ἀλλὰ καὶ μεγάλα ὀνήσεσθαι.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἓν μὲν τοῦτο τοσοῦτον κακὸν ἔχει ἡ οἴησις αὕτη.
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
τὸ δεύτερον τοίνυν, ὅτι καὶ ψευδής ἐστιν, ἐκ τῶν εἰκότων σκέψαι.
Ἀλκιβιάδης:
πῶς δή;
Σωκράτης:
πότερον εἰκὸς ἀμείνους γίγνεσθαι φύσεις ἐν γενναίοις
120d
if you feared them and thought them terrible, or if you did not?
Alcibiades:
Clearly, if I thought them terrible.
Socrates:
And do you think you will come to any harm by taking pains over yourself?
Alcibiades:
By no means; rather that I shall get much benefit.
Socrates:
And on this single count that notion
of yours is so much to the bad.
Alcibiades:
True.
Socrates:
Then, in the second place, observe the probability that it is false.
Alcibiades:
How so?
Socrates:
Is it probable that noble races should produce
120e
γένεσιν ἢ μή;
Ἀλκιβιάδης:
δῆλον ὅτι ἐν τοῖς γενναίοις.
Σωκράτης:
οὐκοῦν τοὺς εὖ φύντας, ἐὰν καὶ εὖ τραφῶσιν, οὕτω τελέους γίγνεσθαι πρὸς ἀρετήν;
Ἀλκιβιάδης:
ἀνάγκη.
Σωκράτης:
σκεψώμεθα δή, τοῖς ἐκείνων τὰ ἡμέτερα ἀντιτιθέντες, πρῶτον μὲν εἰ δοκοῦσι φαυλοτέρων γενῶν εἶναι οἱ Λακεδαιμονίων καὶ Περσῶν βασιλῆς. ἢ οὐκ ἴσμεν ὡς οἱ μὲν Ἡρακλέους, οἱ δὲ Ἀχαιμένους ἔκγονοι, τὸ δ' Ἡρακλέους τε γένος καὶ τὸ Ἀχαιμένους εἰς Περσέα τὸν Διὸς ἀναφέρεται;
120e
better natures, or not?
Alcibiades:
Clearly, noble races would.
Socrates:
And will not the well-born, provided they are well brought up, probably be perfected in virtue?
Alcibiades:
That must be so.
Socrates:
Then let us consider, by comparing our lot with theirs, whether the Spartan and Persian kings appear to be of inferior birth. Do we not know that the former are descendants of Hercules and the latter of Achaemenes, and that the line of Hercules and the line of Achaemenes go back to Perseus, son of Zeus?
121a
Ἀλκιβιάδης:
καὶ γὰρ τὸ ἡμέτερον, ὦ Σώκρατες, εἰς Εὐρυσάκη, τὸ δ' Εὐρυσάκους εἰς Δία.
Σωκράτης:
καὶ γὰρ τὸ ἡμέτερον, ὦ γενναῖε Ἀλκιβιάδη, εἰς Δαίδαλον, ὁ δὲ Δαίδαλος εἰς Ἥφαιστον τὸν Διός. ἀλλὰ τὰ μὲν τούτων ἀπ' αὐτῶν ἀρξάμενα βασιλῆς εἰσιν ἐκ βασιλέων μέχρι Διός, οἱ μὲν Ἄργους τε καὶ Λακεδαίμονος, οἱ δὲ τῆς Περσίδος τὸ ἀεί, πολλάκις δὲ καὶ τῆς Ἀσίας, ὥσπερ καὶ νῦν: ἡμεῖς δὲ αὐτοί τε ἰδιῶται καὶ οἱ πατέρες.
121a
Alcibiades:
Yes, and mine, Socrates, to Eurysaces, and that of Eurysaces to Zeus!
Socrates:
Yes, and mine, noble Alcibiades, to Daedalus,
and Daedalus to Hephaestus, son of Zeus! But take the lines of those people,
going back from them: you have a succession of kings reaching to Zeus—on the one hand, kings of Argos and Sparta; on the other, of Persia, which they have always ruled, and frequently Asia also, as at present; whereas we are private persons ourselves, and so were our fathers. And then,
121b
εἰ δὲ καὶ τοὺς προγόνους σε δέοι καὶ τὴν πατρίδα Εὐρυσάκους ἐπιδεῖξαι Σαλαμῖνα ἢ τὴν Αἰακοῦ τοῦ ἔτι προτέρου Αἴγιναν Ἀρτοξέρξῃ τῷ Ξέρξου, πόσον ἂν οἴει γέλωτα ὀφλεῖν; ἀλλ' ὅρα μὴ τοῦ τε γένους ὄγκῳ ἐλαττώμεθα τῶν ἀνδρῶν καὶ τῇ ἄλλῃ τροφῇ. ἢ οὐκ ᾔσθησαι τοῖς τε Λακεδαιμονίων βασιλεῦσιν ὡς μεγάλα τὰ ὑπάρχοντα, ὧν αἱ γυναῖκες δημοσίᾳ φυλάττονται ὑπὸ τῶν ἐφόρων, ὅπως εἰς δύναμιν μὴ λάθῃ ἐξ ἄλλου γενόμενος ὁ βασιλεὺς ἢ ἐξ
121b
suppose that you had to make what show you could of your ancestors, and of Salamis as the native land of Eurysaces, or of Aegina as the home of the yet earlier Aeacus, to impress Artaxerxes, son of Xerxes, how you must expect to be laughed at! Why, I am afraid we are quite outdone by those persons in pride of birth and upbringing altogether. Or have you not observed how great are the advantages of the Spartan kings, and how their wives are kept under statutory ward of the ephors, in order that every possible precaution may be taken against the king being born
121c
Ἡρακλειδῶν; ὁ δὲ Περσῶν τοσοῦτον ὑπερβάλλει, ὥστ' οὐδεὶς ὑποψίαν ἔχει ὡς ἐξ ἄλλου ἂν βασιλεὺς γένοιτο ἢ ἐξ αὐτοῦ: διὸ οὐ φρουρεῖται ἡ βασιλέως γυνὴ ἀλλ' ἢ ὑπὸ φόβου. ἐπειδὰν δὲ γένηται ὁ παῖς ὁ πρεσβύτατος, οὗπερ ἡ ἀρχή, πρῶτον μὲν ἑορτάζουσι πάντες οἱ ἐν τῇ βασιλέως, ὧν ἂν ἄρχῃ, εἶτα εἰς τὸν ἄλλον χρόνον ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ βασιλέως γενέθλια πᾶσα θύει καὶ ἑορτάζει ἡ Ἀσία: ἡμῶν
121c
of any but the Heracleidae? And the Persian king so far surpasses us that no one has a suspicion that he could have been born of anybody but the king before him; and hence the king's wife has nothing to guard her except fear. When the eldest son, the heir to the throne, is born, first of all the king's subjects who are in his palace have a feast, and then for ever after on that date the whole of Asia celebrates the king's birthday with sacrifice and feasting: but when we are born, as the comic poet
says,
121d
δὲ γενομένων, τὸ τοῦ κωμῳδοποιοῦ, οὐδ' οἱ γείτονες σφόδρα τι αἰσθάνονται, ὦ Ἀλκιβιάδη. μετὰ τοῦτο τρέφεται ὁ παῖς, οὐχ ὑπὸ γυναικὸς τροφοῦ ὀλίγου ἀξίας, ἀλλ' ὑπ' εὐνούχων οἳ ἂν δοκῶσιν τῶν περὶ βασιλέα ἄριστοι εἶναι: οἷς τά τε ἄλλα προστέτακται ἐπιμέλεσθαι τοῦ γενομένου, καὶ ὅπως ὅτι κάλλιστος ἔσται μηχανᾶσθαι, ἀναπλάττοντας τὰ μέλη τοῦ παιδὸς καὶ κατορθοῦντας: καὶ ταῦτα δρῶντες
121d
“even the neighbors barely notice it,” Alcibiades. After that comes the nurture of the child, not at the hands of a woman-nurse of little worth, but of the most highly approved eunuchs in the king's service, who are charged with the whole tendance of the new-born child, and especially with the business of making him as handsome as possible by moulding his limbs into a correct shape; and while doing this they are in high honor.
121e
ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν. ἐπειδὰν δὲ ἑπτέτεις γένωνται οἱ παῖδες, ἐπὶ τοὺς ἵππους καὶ ἐπὶ τοὺς τούτων διδασκάλους φοιτῶσιν, καὶ ἐπὶ τὰς θήρας ἄρχονται ἰέναι. δὶς ἑπτὰ δὲ γενόμενον ἐτῶν τὸν παῖδα παραλαμβάνουσιν οὓς ἐκεῖνοι βασιλείους παιδαγωγοὺς ὀνομάζουσιν: εἰσὶ δὲ ἐξειλεγμένοι Περσῶν οἱ ἄριστοι δόξαντες ἐν ἡλικίᾳ τέτταρες, ὅ τε σοφώτατος καὶ ὁ δικαιότατος καὶ ὁ σωφρονέστατος καὶ ὁ
121e
When the boys are seven years old they are given horses and have riding lessons, and they begin to follow the chase. And when the boy reaches fourteen years he is taken over by the royal tutors, as they call them there: these are four men chosen as the most highly esteemed among the Persians of mature age, namely, the wisest one, the justest one, the most temperate one,
122a
ἀνδρειότατος. ὧν ὁ μὲν μαγείαν τε διδάσκει τὴν Ζωροάστρου τοῦ Ὡρομάζου—ἔστι δὲ τοῦτο θεῶν θεραπεία— διδάσκει δὲ καὶ τὰ βασιλικά, ὁ δὲ δικαιότατος ἀληθεύειν διὰ παντὸς τοῦ βίου, ὁ δὲ σωφρονέστατος μηδ' ὑπὸ μιᾶς ἄρχεσθαι τῶν ἡδονῶν, ἵνα ἐλεύθερος εἶναι ἐθίζηται καὶ ὄντως βασιλεύς, ἄρχων πρῶτον τῶν ἐν αὑτῷ ἀλλὰ μὴ δουλεύων, ὁ δὲ ἀνδρειότατος ἄφοβον καὶ ἀδεᾶ παρασκευάζων, ὡς ὅταν δείσῃ δοῦλον ὄντα: σοὶ δ', ὦ Ἀλκιβιάδη,
122a
and the bravest one. The first of these teaches him the magian lore of Zoroaster,
son of Horomazes; and that is the worship of the gods: he teaches him also what pertains to a king. The justest teaches him to be truthful all his life long; the most temperate, not to be mastered by even a single pleasure, in order that he may be accustomed to be a free man and a veritable king, who is the master first of all that is in him, not the slave; while the bravest trains him to be fearless and undaunted, telling him that to be daunted is to be enslaved. But you,
122b
Περικλῆς ἐπέστησε παιδαγωγὸν τῶν οἰκετῶν τὸν ἀχρειότατον ὑπὸ γήρως, Ζώπυρον τὸν Θρᾷκα. διῆλθον δὲ καὶ τὴν ἄλλην ἄν σοι τῶν ἀνταγωνιστῶν τροφήν τε καὶ παιδείαν, εἰ μὴ πολὺ ἔργον ἦν καὶ ἅμα ταῦθ' ἱκανὰ δηλῶσαι καὶ τἆλλα ὅσα τούτοις ἀκόλουθα: τῆς δὲ σῆς γενέσεως, ὦ Ἀλκιβιάδη, καὶ τροφῆς καὶ παιδείας, ἢ ἄλλου ὁτουοῦν Ἀθηναίων, ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδενὶ μέλει, εἰ μὴ εἴ τις ἐραστής σου τυγχάνει ὤν. εἰ δ' αὖ ἐθέλεις εἰς πλούτους
122b
Alcibiades, had a tutor set over you by Pericles from amongst his servants,who was old as to be the most useless of them, Zopyrus the Thracian. I might describe to you at length the nurture and education of your competitors, were it not too much of a task; and besides, what I have said suffices to show the rest that follows thereon. But about your birth, Alcibiades, or nurture or education, or about those of any other Athenian, one may say that nobody cares, unless it be some lover whom you chance to have. And again, if you chose to glance at the wealth, the luxury,
122c
ἀποβλέψαι καὶ τρυφὰς καὶ ἐσθῆτας ἱματίων θ' ἕλξεις καὶ μύρων ἀλοιφὰς καὶ θεραπόντων πλήθους ἀκολουθίας τήν τε ἄλλην ἁβρότητα τὴν Περσῶν, αἰσχυνθείης ἂν ἐπὶ σεαυτῷ, αἰσθόμενος ὅσον αὐτῶν ἐλλείπεις. εἰ δ' αὖ ἐθελήσεις εἰς σωφροσύνην τε καὶ κοσμιότητα ἀποβλέψαι καὶ εὐχέρειαν καὶ εὐκολίαν καὶ μεγαλοφροσύνην καὶ εὐταξίαν καὶ ἀνδρείαν καὶ καρτερίαν καὶ φιλοπονίαν καὶ φιλονικίαν καὶ φιλοτιμίας τὰς Λακεδαιμονίων, παῖδ' ἂν ἡγήσαιο σαυτὸν πᾶσι τοῖς
122c
the robes with sweeping trains, the anointings with myrrh, the attendant troops of menials, and all the other refinements of the Persians, you would be ashamed at your own case, on perceiving its inferiority to theirs. Should you choose, again, to look at the temperance and orderliness, the facility and placidity, the magnanimity and discipline, the courage and endurance, and the toil-loving, success-loving, honor-loving spirit of the Spartans, you would count yourself but a child
122d
τοιούτοις. εἰ δ' αὖ τι καὶ πλούτῳ προσέχεις καὶ κατὰ τοῦτο οἴει τι εἶναι, μηδὲ τοῦθ' ἡμῖν ἄρρητον ἔστω, ἐάν πως αἴσθῃ οὗ εἶ. τοῦτο μὲν γὰρ εἰ ἐθέλεις <εἰσ> τοὺς Λακεδαιμονίων πλούτους ἰδεῖν, γνώσῃ ὅτι πολὺ τἀνθάδε τῶν ἐκεῖ ἐλλείπει: γῆν μὲν γὰρ ὅσην ἔχουσιν τῆς θ' ἑαυτῶν καὶ Μεσσήνης, οὐδ' ἂν εἷς ἀμφισβητήσειε τῶν τῇδε πλήθει οὐδ' ἀρετῇ, οὐδ' αὖ ἀνδραπόδων κτήσει τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν εἱλωτικῶν, οὐδὲ μὴν ἵππων γε, οὐδ' ὅσα ἄλλα βοσκήματα
122d
in all these things. If again you regard wealth, and think yourself something in that way, I must not keep silence on this point either, if you are to realize where you stand. For in this respect you have only to look at the wealth of the Spartans, and you will perceive that our riches here are far inferior to theirs. Think of all the land that they have both in their own and in the Messenian country: not one of our estates could compete with theirs in extent and excellence, nor again in ownership of slaves, and especially of those of the helot class, nor yet of horses,
122e
κατὰ Μεσσήνην νέμεται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν πάντα ἐῶ χαίρειν, χρυσίον δὲ καὶ ἀργύριον οὐκ ἔστιν ἐν πᾶσιν Ἕλλησιν ὅσον ἐν Λακεδαίμονι ἰδίᾳ: πολλὰς γὰρ ἤδη γενεὰς εἰσέρχεται μὲν αὐτόσε ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων, πολλάκις δὲ καὶ ἐκ τῶν βαρβάρων, ἐξέρχεται δὲ οὐδαμόσε,
122e
nor of all the flocks and herds that graze in Messene. However, I pass over all these things: but there is more gold and silver privately held in Lacedaemon than in the whole of Greece; for during many generations treasure has been passing in to them from every part of Greece, and often from the barbarians also, but not passing out to anyone; and just as in the fable of Aesop,
123a
ἀλλ' ἀτεχνῶς κατὰ τὸν Αἰσώπου μῦθον ὃν ἡ ἀλώπηξ πρὸς τὸν λέοντα εἶπεν, καὶ τοῦ εἰς Λακεδαίμονα νομίσματος εἰσιόντος μὲν τὰ ἴχνη τὰ ἐκεῖσε τετραμμένα δῆλα, ἐξιόντος δὲ οὐδαμῇ ἄν τις ἴδοι. ὥστε εὖ χρὴ εἰδέναι ὅτι καὶ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ οἱ ἐκεῖ πλουσιώτατοί εἰσιν τῶν Ἑλλήνων, καὶ αὐτῶν ἐκείνων ὁ βασιλεύς: ἔκ τε γὰρ τῶν τοιούτων μέγισται λήψεις καὶ πλεῖσταί εἰσι τοῖς βασιλεῦσιν, ἔτι δὲ καὶ ὁ βασιλικὸς φόρος οὐκ ὀλίγος γίγνεται, ὃν τελοῦσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι
123a
where the fox remarked to the lion on the direction of the footmarks, the traces of the money going into Lacedaemon are clear enough, but nowhere are any to be seen of it coming out; so that one can be pretty sure that those people are the richest of the Greeks in gold and silver, and that among themselves the richest is the king; for the largest and most numerous receipts of the kind are those of the kings,
123b
τοῖς βασιλεῦσιν. καὶ τὰ μὲν Λακεδαιμονίων ὡς πρὸς Ἑλληνικοὺς μὲν πλούτους μεγάλα, ὡς δὲ πρὸς τοὺς Περσικοὺς καὶ τοῦ ἐκείνων βασιλέως οὐδέν. ἐπεί ποτ' ἐγὼ ἤκουσα ἀνδρὸς ἀξιοπίστου τῶν ἀναβεβηκότων παρὰ βασιλέα, ὃς ἔφη παρελθεῖν χώραν πάνυ πολλὴν καὶ ἀγαθήν, ἐγγὺς ἡμερησίαν ὁδόν, ἣν καλεῖν τοὺς ἐπιχωρίους ζώνην τῆς βασιλέως γυναικός: εἶναι δὲ καὶ ἄλλην ἣν αὖ καλεῖσθαι
123b
and besides there is the levy of the royal tribute in no slight amount, which the Spartans pay to their kings. Now, the Spartan fortunes, though great compared with the wealth of other Greeks, are nought beside that of the Persians and their king. For I myself was once told by a trustworthy person, who had been up to their court, that he traversed a very large tract of excellent land, nearly a day's journey, which the inhabitants called the girdle of the king's wife, and another which was similarly called her veil;
123c
καλύπτραν, καὶ ἄλλους πολλοὺς τόπους καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς εἰς τὸν κόσμον ἐξῃρημένους τὸν τῆς γυναικός, καὶ ὀνόματα ἔχειν ἑκάστους τῶν τόπων ἀπὸ ἑκάστου τῶν κόσμων. ὥστ' οἶμαι ἐγώ, εἴ τις εἴποι τῇ βασιλέως μητρί, Ξέρξου δὲ γυναικί, Ἀμήστριδι, ὅτι ἐν νῷ ἔχει σοῦ τῷ ὑεῖ ἀντιτάττεσθαι ὁ Δεινομάχης ὑός, ᾗ ἔστι κόσμος ἴσως ἄξιος μνῶν πεντήκοντα εἰ πάνυ πολλοῦ, τῷ δ' ὑεῖ αὐτῆς γῆς πλέθρα Ἐρχίασιν οὐδὲ τριακόσια, θαυμάσαι ἂν ὅτῳ ποτὲ πιστεύων
123c
and many other fine and fertile regions reserved for the adornment of the consort; and each of these regions was named after some part of her apparel. So I imagine, if someone should say to the king's mother Amestris, who was wife of Xerxes, “The son of Deinomache
intends to challenge your son; the mother's dresses are worth perhaps fifty minae at the outside, while the son has under three hundred acres at Erchiae,
” she would wonder to what on earth this
123d
ἐν νῷ ἔχει οὗτος ὁ Ἀλκιβιάδης τῷ Ἀρτοξέρξῃ διαγωνίζεσθαι, καὶ οἶμαι ἂν αὐτὴν εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἔσθ' ὅτῳ ἄλλῳ πιστεύων οὗτος ἀνὴρ ἐπιχειρεῖ πλὴν ἐπιμελείᾳ τε καὶ σοφίᾳ: ταῦτα γὰρ μόνα ἄξια λόγου ἐν Ἕλλησιν. ἐπεὶ εἴ γε πύθοιτο ὅτι Ἀλκιβιάδης οὗτος νῦν ἐπιχειρεῖ πρῶτον μὲν ἔτη οὐδέπω γεγονὼς σφόδρα εἴκοσιν, ἔπειτα παντάπασιν ἀπαίδευτος, πρὸς δὲ τούτοις, τοῦ ἐραστοῦ αὐτῷ λέγοντος ὅτι χρὴ πρῶτον μαθόντα καὶ ἐπιμεληθέντα αὑτοῦ
123d
Alcibiades could be trusting, that he proposed to contend against Artaxerxes; and I expect she would remark—“The only possible things that the man can be trusting to for his enterprise are industry and wisdom; for these are the only things of any account among the Greeks.” Whereas if she were informed that this Alcibiades who is actually making such an attempt is, in the first place, as yet barely twenty years old, and secondly, altogether uneducated; and further, that when his lover tells him that he must first learn, and take pains over himself, and practise,
123e
καὶ ἀσκήσαντα οὕτως ἰέναι διαγωνιούμενον βασιλεῖ, οὐκ ἐθέλει, ἀλλά φησιν ἐξαρκεῖν καὶ ὡς ἔχει, οἶμαι ἂν αὐτὴν θαυμάσαι τε καὶ ἐρέσθαι: “τί οὖν ποτ' ἔστιν ὅτῳ πιστεύει τὸ μειράκιον;” εἰ οὖν λέγοιμεν ὅτι κάλλει τε καὶ μεγέθει καὶ γένει καὶ πλούτῳ καὶ φύσει τῆς ψυχῆς, ἡγήσαιτ' ἂν ἡμᾶς, ὦ Ἀλκιβιάδη, μαίνεσθαι πρὸς τὰ παρὰ σφίσιν ἀποβλέψασα πάντα τὰ τοιαῦτα. οἶμαι δὲ κἂν Λαμπιδώ, τὴν
123e
before he enters on a contest with the king, he refuses, and says he will do very well as he is; I expect she would ask in surprise, “On what, then, can the youngster rely?” And if we told her, “On beauty, stature, birth, wealth, and mental gifts,” she would conclude we were mad, Alcibiades, when she compared the advantages of her own people in all these respects. And I imagine that even Lampido, daughter of Leotychides
124a
Λεωτυχίδου μὲν θυγατέρα, Ἀρχιδάμου δὲ γυναῖκα, Ἄγιδος δὲ μητέρα, οἳ πάντες βασιλῆς γεγόνασιν, θαυμάσαι ἂν καὶ ταύτην εἰς τὰ παρὰ σφίσιν ὑπάρχοντα ἀποβλέψασαν, εἰ σὺ ἐν νῷ ἔχεις τῷ ὑεῖ αὐτῆς διαγωνίζεσθαι οὕτω κακῶς ἠγμένος. καίτοι οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ εἶναι, εἰ αἱ τῶν πολεμίων γυναῖκες βέλτιον περὶ ἡμῶν διανοοῦνται, οἵους χρὴ ὄντας σφίσιν ἐπιχειρεῖν, ἢ ἡμεῖς περὶ ἡμῶν αὐτῶν; ἀλλ', ὦ μακάριε, πειθόμενος ἐμοί τε καὶ τῷ ἐν Δελφοῖς γράμματι, γνῶθι
124a
and wife of Archidamus and mother of Agis, who have all been kings, would wonder in the same way, when she compared her people's resources, at your intention of having a contest with her son despite your bad upbringing. And yet, does it not strike you as disgraceful that our enemies' wives should have a better idea of the qualities that we need for an attempt against them than we have ourselves? Ah, my remarkable friend, listen to me and the Delphic motto,
124b
σαυτόν, ὅτι οὗτοι ἡμῖν εἰσιν ἀντίπαλοι, ἀλλ' οὐχ οὓς σὺ οἴει: ὧν ἄλλῳ μὲν οὐδ' ἂν ἑνὶ περιγενοίμεθα, εἰ μή περ ἐπιμελείᾳ γε ἂν καὶ τέχνῃ. ὧν σὺ εἰ ἀπολειφθήσῃ, καὶ τοῦ ὀνομαστὸς γενέσθαι ἀπολειφθήσῃ ἐν Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, οὗ μοι δοκεῖς ἐρᾶν ὡς οὐδεὶς ἄλλος ἄλλου.
Ἀλκιβιάδης:
τίνα οὖν χρὴ τὴν ἐπιμέλειαν, ὦ Σώκρατες, ποιεῖσθαι; ἔχεις ἐξηγήσασθαι; παντὸς γὰρ μᾶλλον ἔοικας ἀληθῆ εἰρηκότι.
Σωκράτης:
ναί: ἀλλὰ γὰρ κοινὴ βουλὴ ᾧτινι τρόπῳ ἂν ὅτι
124b
“Know thyself”; for these people are our competitors, not those whom you think; and there is nothing that will give us ascendancy over them save only pains and skill. If you are found wanting in these, you will be found wanting also in achievement of renown among Greeks and barbarians both; and of this I observe you to be more enamored than anyone else ever was of anything.
Alcibiades:
Well then, what are the pains that I must take, Socrates? Can you enlighten me? For I must say your words are remarkably like the truth.
Socrates:
Yes, I can: but we must put our heads together,
you know, as to the way in which
124c
βέλτιστοι γενοίμεθα. ἐγὼ γάρ τοι οὐ περὶ μὲν σοῦ λέγω ὡς χρὴ παιδευθῆναι, περὶ ἐμοῦ δὲ οὔ: οὐ γὰρ ἔσθ' ὅτῳ σου διαφέρω πλήν γ' ἑνί.
Ἀλκιβιάδης:
τίνι;
Σωκράτης:
ὁ ἐπίτροπος ὁ ἐμὸς βελτίων ἐστὶ καὶ σοφώτερος ἢ Περικλῆς ὁ σός.
Ἀλκιβιάδης:
τίς οὗτος, ὦ Σώκρατες;
Σωκράτης:
θεός, ὦ Ἀλκιβιάδη, ὅσπερ σοί με οὐκ εἴα πρὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας διαλεχθῆναι: ᾧ καὶ πιστεύων λέγω ὅτι ἡ ἐπιφάνεια δι' οὐδενὸς ἄλλου σοι ἔσται ἢ δι' ἐμοῦ.
124c
we can improve ourselves to the utmost. For observe that when I speak of the need of being educated I am not referring only to you, apart from myself; since my case is identical with yours except in one point.
Alcibiades:
What is that ?
Socrates:
My guardian is better and wiser than your one, Pericles.
Alcibiades:
Who is he, Socrates?
Socrates:
God, Alcibiades, who until this day would not let me converse with you; and trusting in him I say that through no other man but me will you attain to eminence.
124d
Ἀλκιβιάδης:
παίζεις, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
ἴσως: λέγω μέντοι ἀληθῆ, ὅτι ἐπιμελείας δεόμεθα, μᾶλλον μὲν πάντες ἄνθρωποι, ἀτὰρ νώ γε καὶ μάλα σφόδρα.
Ἀλκιβιάδης:
ὅτι μὲν ἐγώ, οὐ ψεύδῃ.
Σωκράτης:
οὐδὲ μὴν ὅτι γε ἐγώ.
Ἀλκιβιάδης:
τί οὖν ἂν ποιοῖμεν;
Σωκράτης:
οὐκ ἀπορρητέον οὐδὲ μαλθακιστέον, ὦ ἑταῖρε.
Ἀλκιβιάδης:
οὔτοι δὴ πρέπει γ', ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐ γάρ, ἀλλὰ σκεπτέον κοινῇ. καί μοι λέγε:
124d
Alcibiades:
You are jesting, Socrates.
Socrates:
Perhaps; I am right, however, in saying that we need to take pains—all men rather badly, but we two very badly indeed.
Alcibiades:
As to me, you are not wrong.
Socrates:
Nor, I fear, as to myself either.
Alcibiades:
Then what can we do?
Socrates:
There must be no crying off or skulking, my good friend.
Alcibiades:
No, for that would indeed be unseemly, Socrates.
Socrates:
It would; so let us consider in common. Now tell me:
124e
φαμὲν γὰρ δὴ ὡς ἄριστοι βούλεσθαι γενέσθαι. ἦ γάρ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τίνα ἀρετήν;
Ἀλκιβιάδης:
δῆλον ὅτι ἥνπερ οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοί.
Σωκράτης:
οἱ τί ἀγαθοί;
Ἀλκιβιάδης:
δῆλον ὅτι οἱ πράττειν τὰ πράγματα.
Σωκράτης:
ποῖα; ἆρα τὰ ἱππικά;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
παρὰ τοὺς ἱππικοὺς γὰρ ἂν ᾖμεν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἀλλὰ τὰ ναυτικὰ λέγεις;
Ἀλκιβιάδης:
οὔ.
Σωκράτης:
παρὰ τοὺς ναυτικοὺς γὰρ ἂν ᾖμεν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἀλλὰ ποῖα; ἃ τίνες πράττουσιν;
Ἀλκιβιάδης:
ἅπερ Ἀθηναίων οἱ καλοὶ κἀγαθοί.
124e
we say, do we not, that we wish to be as good as possible?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
In what excellence?
Alcibiades:
Clearly that which is the aim of good men.
Socrates:
Good in what?
Alcibiades:
Clearly, good in the management of affairs.
Socrates:
What sort of affairs? Horsemanship?
Alcibiades:
No, no.
Socrates:
Because we should apply to horsemen?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Well, seamanship, do you mean?
Alcibiades:
No.
Socrates:
Because we should apply to seamen?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Well, what sort of thing? The business of what men?
Alcibiades:
Of Athenian gentlemen.
125a
Σωκράτης:
καλοὺς δὲ κἀγαθοὺς λέγεις τοὺς φρονίμους ἢ τοὺς ἄφρονας;
Ἀλκιβιάδης:
τοὺς φρονίμους.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὃ ἕκαστος φρόνιμος, τοῦτ' ἀγαθός;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ὃ δὲ ἄφρων, πονηρός;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν ὁ σκυτοτόμος φρόνιμος εἰς ὑποδημάτων ἐργασίαν;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἀγαθὸς ἄρ' εἰς αὐτά;
Ἀλκιβιάδης:
ἀγαθός.
Σωκράτης:
τί δ'; εἰς ἱματίων ἐργασίαν οὐκ ἄφρων ὁ σκυτοτόμος;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
125a
Socrates:
Do you mean by “gentlemen” the intelligent or the unintelligent?
Alcibiades:
The intelligent.
Socrates:
And everyone is good in that wherein he is intelligent?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And bad wherein he is unintelligent?
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
Then is the shoemaker intelligent in the making of foot-gear?
Alcibiades:
Certainly.
Socrates:
So he is good in that article?
Alcibiades:
Good.
Socrates:
Well now, is not the shoemaker unintelligent in the making of clothes?
Alcibiades:
Yes.
125b
Σωκράτης:
κακὸς ἄρα εἰς τοῦτο;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ὁ αὐτὸς ἄρα τούτῳ γε τῷ λόγῳ κακός τε καὶ ἀγαθός.
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
Σωκράτης:
ἦ οὖν λέγεις τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας εἶναι καὶ κακούς;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἀλλὰ τίνας ποτὲ τοὺς ἀγαθοὺς λέγεις;
Ἀλκιβιάδης:
τοὺς δυναμένους ἔγωγε ἄρχειν ἐν τῇ πόλει.
Σωκράτης:
οὐ δήπου ἵππων γε;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἀλλ' ἀνθρώπων;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἆρα καμνόντων;
Ἀλκιβιάδης:
οὔ.
Σωκράτης:
ἀλλὰ πλεόντων;
Ἀλκιβιάδης:
οὔ φημι.
Σωκράτης:
ἀλλὰ θεριζόντων;
Ἀλκιβιάδης:
οὔ.
125b
Socrates:
So he is bad in that?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Then, on this showing, the same man is both bad and good.
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
Well, can you say that good men are also bad?
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
But whoever do you mean by the good?
Alcibiades:
I mean those who are able to rule in the city.
Socrates:
Not, I presume, over horses?
Alcibiades:
No, no.
Socrates:
But over men?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
When they are sick?
Alcibiades:
No.
Socrates:
Or at sea?
Alcibiades:
I say, no.
Socrates:
Or harvesting?
Alcibiades:
No.
125c
Σωκράτης:
ἀλλ' οὐδὲν ποιούντων ἤ τι ποιούντων;
Ἀλκιβιάδης:
ποιούντων λέγω.
Σωκράτης:
τί; πειρῶ καὶ ἐμοὶ δηλῶσαι.
Ἀλκιβιάδης:
οὐκοῦν τῶν καὶ συμβαλλόντων ἑαυτοῖς καὶ χρωμένων ἀλλήλοις, ὥσπερ ἡμεῖς ζῶμεν ἐν ταῖς πόλεσιν.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἀνθρώπων λέγεις ἄρχειν ἀνθρώποις χρωμένων;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἆρα κελευστῶν χρωμένων ἐρέταις;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
κυβερνητικὴ γὰρ αὕτη γε ἀρετή;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἀλλ' ἀνθρώπων λέγεις ἄρχειν αὐλητῶν, ἀνθρώποις
125c
Socrates:
Doing nothing, or doing something?
Alcibiades:
Doing something, I say.
Socrates:
Doing what? Try and let me know.
Alcibiades:
Well, men who do business with each other and make use of one another, as is our way of life in our cities.
Socrates:
Then you speak of ruling over men who make use of men?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Over boatswains who make use of rowers?
Alcibiades:
No, no.
Socrates:
Because that is the pilot's distinction?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Well, do you mean ruling over men who are flute-players,
125d
ἡγουμένων ᾠδῆς καὶ χρωμένων χορευταῖς;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
χοροδιδασκαλικὴ γὰρ αὕτη γ' αὖ;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἀλλὰ τί ποτε λέγεις χρωμένων ἀνθρώπων ἀνθρώποις οἷόν τ' εἶναι ἄρχειν;
Ἀλκιβιάδης:
κοινωνούντων ἔγωγε λέγω πολιτείας καὶ συμβαλλόντων πρὸς ἀλλήλους, τούτων ἄρχειν τῶν ἐν τῇ πόλει.
Σωκράτης:
τίς οὖν αὕτη ἡ τέχνη; ὥσπερ ἂν εἴ σε ἐροίμην πάλιν τὰ νυνδή, κοινωνούντων ναυτιλίας ἐπίστασθαι ἄρχειν τίς ποιεῖ τέχνη;
Ἀλκιβιάδης:
κυβερνητική.
125d
and who lead the singing and make use of dancers?
Alcibiades:
No, no.
Socrates:
Because, again, that is the chorus-teacher's function?
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
But whatever do you mean by being able to rule over men who make use of men?
Alcibiades:
I mean ruling over men in the city who share in it as fellow-citizens, and do business with each other.
Socrates:
Well, what art is this? Suppose I should ask you over again, as I did just now, what art makes men know how to rule over fellow-sailors?
Alcibiades:
The pilot's.
125e
Σωκράτης:
κοινωνούντων δ' ᾠδῆς, ὡς νυνδὴ ἐλέγετο, τις ἐπιστήμη ποιεῖ ἄρχειν;
Ἀλκιβιάδης:
ἥνπερ σὺ ἄρτι ἔλεγες, ἡ χοροδιδασκαλία.
Σωκράτης:
τί δέ; πολιτείας κοινωνούντων τίνα καλεῖς ἐπιστήμην;
Ἀλκιβιάδης:
εὐβουλίαν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
τί δέ; μῶν ἀβουλία δοκεῖ εἶναι ἡ τῶν κυβερνητῶν;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἀλλ' εὐβουλία;
125e
Socrates:
And what knowledge—to repeat what was said a moment ago—makes them rule over their fellow-singers?
Alcibiades:
That which you just mentioned, the chorus-teacher's.
Socrates:
Well now, what do you call the knowledge of one's fellow-citizens?
Alcibiades:
Good counsel, I should say, Socrates.
Socrates:
Well, and is the pilot's knowledge evil counsel?
Alcibiades:
No, no.
Socrates:
Rather good counsel?
126a
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε δοκεῖ, εἴς γε τὸ σῴζεσθαι πλέοντας.
Σωκράτης:
καλῶς λέγεις. τί δέ; ἣν σὺ λέγεις εὐβουλίαν, εἰς τί ἐστιν;
Ἀλκιβιάδης:
εἰς τὸ ἄμεινον τὴν πόλιν διοικεῖν καὶ σῴζεσθαι.
Σωκράτης:
ἄμεινον δὲ διοικεῖται καὶ σῴζεται τίνος παραγιγνομένου ἢ ἀπογιγνομένου; ὥσπερ ἂν εἰ σύ με ἔροιο: “ἄμεινον διοικεῖται σῶμα καὶ σῴζεται τίνος παραγιγνομένου ἢ ἀπογιγνομένου;” εἴποιμ' ἂν ὅτι ὑγιείας μὲν παραγιγνομένης, νόσου δὲ ἀπογιγνομένης. οὐ καὶ σὺ οἴει οὕτως;
126a
Alcibiades:
So I should think, for the preservation of his passengers.
Socrates:
Quite right. And now, for what is the good counsel of which you speak?
Alcibiades:
For the better management and preservation of the city.
Socrates:
And what is it that becomes present or absent when we get this better management and preservation? If, for example, you should ask me, “What is it that becomes present or absent when the body is better managed and preserved?”—I should reply, “Health becomes present, and disease absent.” Do not you think so too?
126b
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
καὶ εἴ μ' αὖ ἔροιο: “τίνος δὲ παραγιγνομένου ἄμεινον ὄμματα;” ὡσαύτως εἴποιμ' ἂν ὅτι ὄψεως μὲν παραγιγνομένης, τυφλότητος δὲ ἀπογιγνομένης. καὶ ὦτα δὲ κωφότητος μὲν ἀπογιγνομένης, ἀκοῆς δὲ ἐγγιγνομένης βελτίω τε γίγνεται καὶ ἄμεινον θεραπεύεται.
Ἀλκιβιάδης:
ὀρθῶς.
Σωκράτης:
τί δὲ δή; πόλις τίνος παραγιγνομένου καὶ ἀπογιγνομένου βελτίων τε γίγνεται καὶ ἄμεινον θεραπεύεται καὶ διοικεῖται;
126b
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And if, again, you asked me, “What becomes present in a better condition of the eyes?”—I should answer in just the same way, “Sight becomes present, and blindness absent.” So, in the case of the ears, deafness is caused to be absent, and hearing to be present, when they are improved and getting better treatment.
Alcibiades:
Correct.
Socrates:
Well then, what is it that becomes present or absent when a state is improved and has better treatment and management?
126c
Ἀλκιβιάδης:
ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ὅταν φιλία μὲν αὐτοῖς γίγνηται πρὸς ἀλλήλους, τὸ μισεῖν δὲ καὶ στασιάζειν ἀπογίγνηται.
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν φιλίαν λέγεις ὁμόνοιαν ἢ διχόνοιαν;
Ἀλκιβιάδης:
ὁμόνοιαν.
Σωκράτης:
διὰ τίν' οὖν τέχνην ὁμονοοῦσιν αἱ πόλεις περὶ ἀριθμούς;
Ἀλκιβιάδης:
διὰ τὴν ἀριθμητικήν.
Σωκράτης:
τί δὲ οἱ ἰδιῶται; οὐ διὰ τὴν αὐτήν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ αὐτὸς αὑτῷ ἕκαστος;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
διὰ τίνα δὲ τέχνην ἕκαστος αὐτὸς αὑτῷ ὁμονοεῖ
126c
Alcibiades:
To my mind, Socrates, friendship with one another will be there, while hatred and faction will be absent.
Socrates:
Now, by friendship do you mean agreement or disagreement?
Alcibiades:
Agreement.
Socrates:
And what art is it that causes states to agree about numbers?
Alcibiades:
Arithmetic.
Socrates:
And what of individuals? Is it not the same art?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And it makes each single person agree with himself?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And what art makes each of us agree with himself
126d
περὶ σπιθαμῆς καὶ πήχεος ὁπότερον μεῖζον; οὐ διὰ τὴν μετρητικήν;
Ἀλκιβιάδης:
τί μήν;
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ οἱ ἰδιῶται ἀλλήλοις καὶ αἱ πόλεις;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τί δέ; περὶ σταθμοῦ οὐχ ὡσαύτως;
Ἀλκιβιάδης:
φημί.
Σωκράτης:
ἣν δὲ δὴ σὺ λέγεις ὁμόνοιαν, τίς ἐστι καὶ περὶ τοῦ, καὶ τίς αὐτὴν τέχνη παρασκευάζει; καὶ ἆρα ἥπερ πόλει, αὑτὴ καὶ ἰδιώτῃ, αὐτῷ τε πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς ἄλλον;
Ἀλκιβιάδης:
εἰκός γέ τοι.
Σωκράτης:
τίς οὖν ἔστι; μὴ κάμῃς ἀποκρινόμενος, ἀλλὰ
126d
as to which is the longer, a span or a cubit? Is it not mensuration?
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
And it makes both individuals and states agree with each other?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And what about the balance? Is it not the same here too?
Alcibiades:
It is.
Socrates:
Then what is that agreement of which you speak, and about what? And what art secures it? And is it the same in an individual as in a state, when one agrees with oneself and with another?
Alcibiades:
Most likely.
Socrates:
Well, what is it? Do not flag in your answers,
126e
προθυμοῦ εἰπεῖν.
Ἀλκιβιάδης:
ἐγὼ μὲν οἶμαι φιλίαν τε λέγειν καὶ ὁμόνοιαν, ἥνπερ πατήρ τε ὑὸν φιλῶν ὁμονοεῖ καὶ μήτηρ, καὶ ἀδελφὸς ἀδελφῷ καὶ γυνὴ ἀνδρί.
Σωκράτης:
οἴει ἂν οὖν, ὦ Ἀλκιβιάδη, ἄνδρα γυναικὶ περὶ ταλασιουργίας δύνασθαι ὁμονοεῖν, τὸν μὴ ἐπιστάμενον τῇ ἐπισταμένῃ;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
οὐδέ γε δεῖ οὐδέν: γυναικεῖον γὰρ τοῦτό γε μάθημα.
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
126e
but do your best to tell me.
Alcibiades:
I suppose I mean the friendship and agreement that you find when a father and mother love their son, and between brother and brother, and husband and wife.
Socrates:
Then do you suppose, Alcibiades, that a husband can possibly agree with his wife about woolwork, when he does not understand it, and she does?
Alcibiades:
Oh, no.
Socrates:
Nor has he any need, since that is a woman's pursuit.
Alcibiades:
Yes.
127a
Σωκράτης:
τί δέ; γυνὴ ἀνδρὶ περὶ ὁπλιτικῆς δύναιτ' ἂν ὁμονοεῖν μὴ μαθοῦσα;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
ἀνδρεῖον γὰρ τοῦτό γε ἴσως αὖ φαίης ἂν εἶναι.
Ἀλκιβιάδης:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
ἔστιν ἄρα τὰ μὲν γυναικεῖα, τὰ δὲ ἀνδρεῖα μαθήματα κατὰ τὸν σὸν λόγον.
Ἀλκιβιάδης:
πῶς δ' οὔ;
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα ἔν γε τούτοις ἐστὶν ὁμόνοια γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας.
Ἀλκιβιάδης:
οὔ.
Σωκράτης:
οὐδ' ἄρα φιλία, εἴπερ ἡ φιλία ὁμόνοια ἦν.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ φαίνεται.
Σωκράτης:
ἧι ἄρα αἱ γυναῖκες τὰ αὑτῶν πράττουσιν, οὐ φιλοῦνται ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν.
127a
Socrates:
Or again, could a woman agree with a man about soldiering, when she has not learnt it?
Alcibiades:
Oh, no.
Socrates:
Because, I expect you will say again, that is a man's affair.
Alcibiades:
I would.
Socrates:
Then, by your account, there are some pursuits belonging to women, and some to men?
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
So in these, at any rate, there is no agreement between men and women.
Alcibiades:
No.
Socrates:
And hence no friendship either, if, as we said, friendship is agreement.
Alcibiades:
Apparently not.
Socrates:
So women are not loved by men, in so far as they do their own work.
127b
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἔοικεν.
Σωκράτης:
οὐδ' ἄρα οἱ ἄνδρες ὑπὸ τῶν γυναικῶν ᾗ τὰ αὑτῶν.
Ἀλκιβιάδης:
οὔ.
Σωκράτης:
οὐδ' εὖ ἄρα ταύτῃ οἰκοῦνται αἱ πόλεις, ὅταν τὰ αὑτῶν ἕκαστοι πράττωσιν;
Ἀλκιβιάδης:
οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
πῶς λέγεις, φιλίας μὴ παρούσης, ἧς ἔφαμεν ἐγγιγνομένης εὖ οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις, ἄλλως δ' οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλά μοι δοκεῖ καὶ κατὰ τοῦτ' αὐτοῖς φιλία ἐγγίγνεσθαι, ὅτι τὰ αὑτῶν ἑκάτεροι πράττουσιν.
127b
Alcibiades:
It seems not.
Socrates:
Nor are men by women, in so far as they do theirs.
Alcibiades:
No.
Socrates:
And states, therefore, are not well ordered in so far as each person does his own business?
Alcibiades:
I think they are, Socrates.
Socrates:
How can you say that? Without the presence of friendship, which we say must be there if states are well ordered, as otherwise they are not?
Alcibiades:
But it seems to me that friendship arises among them just on that account—that each of the two parties does its own business.
127c
Σωκράτης:
οὐκ ἄρτι γε: νῦν δὲ πῶς αὖ λέγεις; ὁμονοίας μὴ ἐγγιγνομένης φιλία ἐγγίγνεται; ἢ οἷόν θ' ὁμόνοιαν ἐγγίγνεσθαι [περὶ τούτων] ὧν οἱ μὲν ἴσασι περὶ τούτων, οἱ δ' οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
ἀδύνατον.
Σωκράτης:
δίκαια δὲ πράττουσιν ἢ ἄδικα, ὅταν τὰ αὑτῶν ἕκαστοι πράττωσιν;
Ἀλκιβιάδης:
δίκαια: πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
τὰ δίκαια οὖν πραττόντων ἐν τῇ πόλει τῶν πολιτῶν φιλία οὐκ ἐγγίγνεται πρὸς ἀλλήλους;
Ἀλκιβιάδης:
ἀνάγκη αὖ μοι δοκεῖ εἶναι, ὦ Σώκρατες.
127c
Socrates:
It was not so a moment since: but now, what do you mean this time? Does friendship arise where there is no agreement? And is it possible that agreement should arise where some know about the business, but others do not?
Alcibiades:
Impossible.
Socrates:
And are they doing what is just or unjust, when each man does his own business?
Alcibiades:
What is just, of course.
Socrates:
And when the citizens do what is just in the city, does not friendship arise among them?
Alcibiades:
Again I think that must be so, Socrates.
Socrates:
Then whatever do you mean by that friendship or agreement
127d
Σωκράτης:
τίνα οὖν ποτε λέγεις τὴν φιλίαν ἢ ὁμόνοιαν περὶ ἧς δεῖ ἡμᾶς σοφούς τε εἶναι καὶ εὐβούλους, ἵνα ἀγαθοὶ ἄνδρες ὦμεν; οὐ γὰρ δύναμαι μαθεῖν οὔθ' ἥτις οὔτ' ἐν οἷστισιν: τοτὲ μὲν γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς φαίνεται ἐνοῦσα, τοτὲ δ' οὔ, ὡς ἐκ τοῦ σοῦ λόγου.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ μὰ τοὺς θεούς, ὦ Σώκρατες, οὐδ' αὐτὸς οἶδ' ὅτι λέγω, κινδυνεύω δὲ καὶ πάλαι λεληθέναι ἐμαυτὸν αἴσχιστα ἔχων.
Σωκράτης:
ἀλλὰ χρὴ θαρρεῖν. εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ ᾔσθου πεπονθὼς
127d
about which we must be wise and well-advised in order that we may be good men? For I am unable to learn either what it is, or in whom; since it appears that the same persons sometimes have it, and sometimes not, by your account.
Alcibiades:
Well, by Heaven, Socrates, I do not even know what I mean myself, and I fear that for some time past I have lived unawares in a disgraceful condition.
Socrates:
But you must take heart. For had you perceived your plight
127e
πεντηκονταετής, χαλεπὸν ἂν ἦν σοι ἐπιμεληθῆναι σαυτοῦ: νῦν δ' ἣν ἔχεις ἡλικίαν, αὕτη ἐστὶν ἐν ᾗ δεῖ αὐτὸ αἰσθέσθαι.
Ἀλκιβιάδης:
τί οὖν τὸν αἰσθανόμενον χρὴ ποιεῖν, ὦ Σώκρατες;
Σωκράτης:
ἀποκρίνεσθαι τὰ ἐρωτώμενα, ὦ Ἀλκιβιάδη: καὶ ἐὰν τοῦτο ποιῇς, ἂν θεὸς θέλῃ, εἴ τι δεῖ καὶ τῇ ἐμῇ μαντείᾳ πιστεύειν, σύ τε κἀγὼ βέλτιον σχήσομεν.
Ἀλκιβιάδης:
ἔσται ταῦτα ἕνεκά γε τοῦ ἐμὲ ἀποκρίνεσθαι.
Σωκράτης:
φέρε δή, τί ἐστιν τὸ ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι—μὴ πολλάκις
127e
at fifty, it would be hard for you to take pains with yourself; whereas here you are at the time of life when one ought to perceive it.
Alcibiades:
Then what should one do on perceiving it, Socrates?
Socrates:
Answer the questions asked, Alcibiades: only do that, and with Heaven's favor—if we are to put any trust in my divination—you and I shall both be in better case.
Alcibiades:
That shall be, so far as my answering can avail.
Socrates:
Come then, what is “taking pains over oneself”—
128a
λάθωμεν οὐχ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι, οἰόμενοι δέ —καὶ πότ' ἄρα αὐτὸ ποιεῖ ἅνθρωπος; ἆρ' ὅταν τῶν αὑτοῦ ἐπιμελῆται, τότε καὶ αὑτοῦ;
Ἀλκιβιάδης:
ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ.
Σωκράτης:
τί δέ; ποδῶν ἅνθρωπος ποτε ἐπιμελεῖται; ἆρ' ὅταν ἐκείνων ἐπιμελῆται ἅ ἐστι τῶν ποδῶν;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ μανθάνω.
Σωκράτης:
καλεῖς δέ τι χειρός; οἷον δακτύλιον ἔστιν ὅτου ἂν ἄλλου τῶν τοῦ ἀνθρώπου φαίης ἢ δακτύλου;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ ποδὸς ὑπόδημα τὸν αὐτὸν τρόπον;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.


<
Σωκράτης:
καὶ ἱμάτια καὶ στρώματα τοῦ ἄλλου σώματος ὁμοίως;
128a
for we may perchance be taking, unawares, no pains over ourselves, though we think we are—and when does a man actually do it? Does he take pains over himself at the same time as over his own things?
Alcibiades:
I at least believe so.
Socrates:
Well now, when does a man take pains over his feet? Is it when he takes pains over what belongs to his feet?
Alcibiades:
I do not understand.
Socrates:
Is there anything you can name as belonging to the hand? For instance, does a ring belong to any other part of a man but the finger?
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
And so the shoe also belongs to the foot, in the same way?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And likewise clothes and coverlets belong to the whole body?
128b
Ἀλκιβιάδης:
ναί.>
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν ὅταν ὑποδημάτων ἐπιμελώμεθα, τότε ποδῶν ἐπιμελούμεθα;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ πάνυ μανθάνω, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
τί δέ, ὦ Ἀλκιβιάδη; ὀρθῶς ἐπιμελεῖσθαι καλεῖς τι ὁτουοῦν πράγματος;
Ἀλκιβιάδης:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν ὅταν τίς τι βέλτιον ποιῇ, τότε ὀρθὴν λέγεις ἐπιμέλειαν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τίς οὖν τέχνη ὑποδήματα βελτίω ποιεῖ;
Ἀλκιβιάδης:
σκυτική.
Σωκράτης:
σκυτικῇ ἄρα ὑποδημάτων ἐπιμελούμεθα;
128b
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Now when we take pains over our shoes, we take pains over our feet?
Alcibiades:
I do not quite understand, Socrates.
Socrates:
Well, but, Alcibiades, you speak of taking proper pains over this or that matter, do you not?
Alcibiades:
I do.
Socrates:
And do you call it proper pains when someone makes a thing better?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Then what art makes shoes better?
Alcibiades:
Shoe-making.
Socrates:
So by shoe-making we take pains over our shoes?
128c
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἦ καὶ ποδὸς σκυτικῇ; ἢ ἐκείνῃ ᾗ πόδας βελτίους ποιοῦμεν;
Ἀλκιβιάδης:
ἐκείνῃ.
Σωκράτης:
βελτίους δὲ πόδας οὐχ ᾗπερ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα;
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε δοκεῖ.
Σωκράτης:
αὕτη δ' οὐ γυμναστική;
Ἀλκιβιάδης:
μάλιστα.
Σωκράτης:
γυμναστικῇ μὲν ἄρα ποδὸς ἐπιμελούμεθα, σκυτικῇ δὲ τῶν τοῦ ποδός;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
καὶ γυμναστικῇ μὲν χειρῶν, δακτυλιογλυφίᾳ δὲ τῶν τῆς χειρός;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
καὶ γυμναστικῇ μὲν σώματος, ὑφαντικῇ δὲ καὶ ταῖς
128c
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And over our foot too by shoe-making? Or by that art whereby we make feet better?
Alcibiades:
By that art.
Socrates:
And is it not the same one for making our feet as for making the whole body better?
Alcibiades:
I think so.
Socrates:
And is not that gymnastic?
Alcibiades:
Certainly.
Socrates:
So by gymnastic we take pains over our foot, but by shoe-making over what belongs to our foot?
Alcibiades:
Quite so.
Socrates:
And by gymnastic over our hands, but by ring-engraving over what belongs to the hand?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And by gymnastic over the body, but by weaving
128d
ἄλλαις τῶν τοῦ σώματος;
Ἀλκιβιάδης:
παντάπασι μὲν οὖν.
Σωκράτης:
ἄλλῃ μὲν ἄρα τέχνῃ αὐτοῦ ἑκάστου ἐπιμελούμεθα, ἄλλῃ δὲ τῶν αὐτοῦ.
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα ὅταν τῶν σαυτοῦ ἐπιμελῇ, σαυτοῦ ἐπιμελῇ.
Ἀλκιβιάδης:
οὐδαμῶς.
Σωκράτης:
οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ τέχνη, ὡς ἔοικεν, ᾗ τις ἂν αὑτοῦ τε ἐπιμελοῖτο καὶ τῶν αὑτοῦ.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ φαίνεται.
Σωκράτης:
φέρε δή, ποίᾳ ποτ' ἂν ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμεληθείημεν;
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἔχω λέγειν.
128d
and the rest over what belongs to the body?
Alcibiades:
Absolutely so.
Socrates:
Then for taking pains over a thing itself and over what belongs to it we use different arts.
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
So when you take pains over your belongings you are not taking pains over yourself.
Alcibiades:
Not at all.
Socrates:
For the arts, it seems, that one used for taking pains over oneself and over one's belongings would not be the same.
Alcibiades:
Apparently not.
Socrates:
Come then, whatever kind of art can we use for taking pains over ourselves?
Alcibiades:
I cannot say.
128e
Σωκράτης:
ἀλλὰ τοσόνδε γε ὡμολόγηται, ὅτι οὐχ ᾗ ἂν τῶν ἡμετέρων καὶ ὁτιοῦν βέλτιον ποιοῖμεν, ἀλλ' ᾗ ἡμᾶς αὐτούς;
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
ἦ οὖν ἔγνωμεν ἄν ποτε τίς τέχνη ὑπόδημα βέλτιον ποιεῖ, μὴ εἰδότες ὑπόδημα;
Ἀλκιβιάδης:
ἀδύνατον.
Σωκράτης:
οὐδέ γε τίς τέχνη δακτυλίους βελτίους ποιεῖ, ἀγνοοῦντες δακτύλιον.
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ.
Σωκράτης:
τί δέ; τίς τέχνη βελτίω ποιεῖ αὐτόν, ἆρ' ἄν ποτε γνοῖμεν ἀγνοοῦντες τί ποτ' ἐσμὲν αὐτοί;
128e
Socrates:
Well, so much at least has been admitted, that it is not one which would help us to make a single one of our possessions better, but one which would help to make ourselves so?
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
Now, should we ever have known what art makes a shoe better, if we had not known a shoe?
Alcibiades:
Impossible.
Socrates:
Nor could we know what art makes rings better, if we had no cognizance of a ring.
Alcibiades:
True.
Socrates:
Well then, could we ever know what art makes the man himself better, if we were ignorant of what we are ourselves?
129a
Ἀλκιβιάδης:
ἀδύνατον.
Σωκράτης:
πότερον οὖν δὴ ῥᾴδιον τυγχάνει τὸ γνῶναι ἑαυτόν, καί τις ἦν φαῦλος ὁ τοῦτο ἀναθεὶς εἰς τὸν ἐν Πυθοῖ νεών, ἢ χαλεπόν τι καὶ οὐχὶ παντός;
Ἀλκιβιάδης:
ἐμοὶ μέν, ὦ Σώκρατες, πολλάκις μὲν ἔδοξε παντὸς εἶναι, πολλάκις δὲ παγχάλεπον.
Σωκράτης:
ἀλλ', ὦ Ἀλκιβιάδη, εἴτε ῥᾴδιον εἴτε μή ἐστιν, ὅμως γε ἡμῖν ὧδ' ἔχει: γνόντες μὲν αὐτὸ τάχ' ἂν γνοῖμεν τὴν ἐπιμέλειαν ἡμῶν αὐτῶν, ἀγνοοῦντες δὲ οὐκ ἄν ποτε.
Ἀλκιβιάδης:
ἔστι ταῦτα.
129a
Alcibiades:
Impossible.
Socrates:
Well, and is it an easy thing to know oneself, and was it a mere scamp who inscribed these words on the temple at Delphi; or is it a hard thing, and not a task for anybody?
Alcibiades:
I have often thought, Socrates, that it was for anybody; but often, too, that it was very hard.
Socrates:
But, Alcibiades, whether it is easy or not, here is the fact for us all the same: if we have that knowledge, we are like to know what pains to take over ourselves; but if we have it not, we never can.
Alcibiades:
That is so.
129b
Σωκράτης:
φέρε δή, τίν' ἂν τρόπον εὑρεθείη αὐτὸ ταὐτό; οὕτω μὲν γὰρ ἂν τάχ' εὕροιμεν τί ποτ' ἐσμὲν αὐτοί, τούτου δ' ἔτι ὄντες ἐν ἀγνοίᾳ ἀδύνατοί που.
Ἀλκιβιάδης:
ὀρθῶς λέγεις.
Σωκράτης:
ἔχε οὖν πρὸς Διός. τῷ διαλέγῃ σὺ νῦν; ἄλλο τι ἢ ἐμοί;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ ἐγὼ σοί;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
Σωκράτης ἄρ' ἐστὶν ὁ διαλεγόμενος;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
Ἀλκιβιάδης δ' ὁ ἀκούων;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν λόγῳ διαλέγεται ὁ Σωκράτης;
129b
Socrates:
Come then, in what way can the same-in-itself
be discovered? For thus we may discover what we are ourselves; whereas if we remain in ignorance of it we must surely fail.
Alcibiades:
Rightly spoken.
Socrates:
Steady, then, in Heaven's name! To whom are you talking now? To me, are you not?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And I in turn to you ?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Then the talker is Socrates?
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
And the hearer, Alcibiades?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And Socrates uses speech in talking?
129c
Ἀλκιβιάδης:
τί μήν;
Σωκράτης:
τὸ δὲ διαλέγεσθαι καὶ τὸ λόγῳ χρῆσθαι ταὐτόν που καλεῖς.
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ὁ δὲ χρώμενος καὶ ᾧ χρῆται οὐκ ἄλλο;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς λέγεις;
Σωκράτης:
ὥσπερ σκυτοτόμος τέμνει που τομεῖ καὶ σμίλῃ καὶ ἄλλοις ὀργάνοις.
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἄλλο μὲν ὁ τέμνων καὶ χρώμενος, ἄλλο δὲ οἷς τέμνων χρῆται;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν οὕτως καὶ οἷς ὁ κιθαριστὴς κιθαρίζει καὶ αὐτὸς ὁ κιθαριστὴς ἄλλο ἂν εἴη;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
129c
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
And you call talking and using speech the same thing, I suppose.
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
But the user and the thing he uses are different, are they not?
Alcibiades:
How do you mean?
Socrates:
For instance, I suppose a shoemaker uses a round tool, and a square one, and others, when he cuts.
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And the cutter and user is quite different from what he uses in cutting?
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
And in the same way what the harper uses in harping will be different from the harper himself?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Well then, that is what I was asking just now—whether the user
129d
Σωκράτης:
τοῦτο τοίνυν ἀρτίως ἠρώτων, εἰ ὁ χρώμενος καὶ ᾧ χρῆται ἀεὶ δοκεῖ ἕτερον εἶναι.
Ἀλκιβιάδης:
δοκεῖ.
Σωκράτης:
τί οὖν φῶμεν τὸν σκυτοτόμον; τέμνειν ὀργάνοις μόνον ἢ καὶ χερσίν;
Ἀλκιβιάδης:
καὶ χερσίν.
Σωκράτης:
χρῆται ἄρα καὶ ταύταις;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἦ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς χρώμενος σκυτοτομεῖ;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τὸν δὲ χρώμενον καὶ οἷς χρῆται ἕτερα ὁμολογοῦμεν;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἕτερον ἄρα σκυτοτόμος καὶ κιθαριστὴς χειρῶν καὶ
129d
and what he uses are always, in your opinion, two different things.
Alcibiades:
They are.
Socrates:
Then what are we to say of the shoemaker? Does he cut with his tools only, or with his hands as well?
Alcibiades:
With his hands as well.
Socrates:
So he uses these also?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Does he use his eyes, too, in his shoe-making?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And we admit that the user and what he uses are different things?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Then the shoemaker and the harper are different from
129e
ὀφθαλμῶν οἷς ἐργάζονται;
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καὶ παντὶ τῷ σώματι χρῆται ἅνθρωπος;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἕτερον δ' ἦν τό τε χρώμενον καὶ ᾧ χρῆται;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
ἕτερον ἄρα ἅνθρωπός ἐστι τοῦ σώματος τοῦ ἑαυτοῦ;
Ἀλκιβιάδης:
ἔοικεν.
Σωκράτης:
τί ποτ' οὖν ὁ ἄνθρωπος;
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἔχω λέγειν.
Σωκράτης:
ἔχεις μὲν οὖν, ὅτι γε τὸ τῷ σώματι χρώμενον.
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
129e
the hands and eyes that they use for their work?
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
And man uses his whole body too?
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
And we said that the user and what he uses are different?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
So man is different from his own body?
Alcibiades:
It seems so.
Socrates:
Then whatever is man?
Alcibiades:
I cannot say.
Socrates:
Oh, but you can—that he is the user of the body.
Alcibiades:
Yes.
130a
Σωκράτης:
ἦ οὖν ἄλλο τι χρῆται αὐτῷ ἢ ψυχή;
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἄλλο.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἄρχουσα;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
καὶ μὴν τόδε γ' οἶμαι οὐδένα ἂν ἄλλως οἰηθῆναι.
Ἀλκιβιάδης:
τὸ ποῖον;
Σωκράτης:
μὴ οὐ τριῶν ἕν γέ τι εἶναι τὸν ἄνθρωπον.
Ἀλκιβιάδης:
τίνων;
Σωκράτης:
ψυχὴν ἢ σῶμα ἢ συναμφότερον, τὸ ὅλον τοῦτο.
Ἀλκιβιάδης:
τί μήν;
Σωκράτης:
ἀλλὰ μὴν αὐτό γε τὸ τοῦ σώματος ἄρχον ὡμολογήσαμεν ἄνθρωπον εἶναι;
130a
Socrates:
And the user of it must be the soul?
Alcibiades:
It must.
Socrates:
And ruler?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Now, here is a remark from which no one, I think, can dissent.
Alcibiades:
What is it?
Socrates:
That man must be one of three things.
Alcibiades:
What things?
Socrates:
Soul, body, or both together as one whole.
Alcibiades:
Very well.
Socrates:
But yet we have admitted that what actually rules the body is man?
130b
Ἀλκιβιάδης:
ὡμολογήσαμεν.
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν σῶμα αὐτὸ αὑτοῦ ἄρχει;
Ἀλκιβιάδης:
οὐδαμῶς.
Σωκράτης:
ἄρχεσθαι γὰρ αὐτὸ εἴπομεν.
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκ ἂν δὴ τοῦτό γε εἴη ὃ ζητοῦμεν.
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἔοικεν.
Σωκράτης:
ἀλλ' ἄρα τὸ συναμφότερον τοῦ σώματος ἄρχει, καὶ ἔστι δὴ τοῦτο ἄνθρωπος;
Ἀλκιβιάδης:
ἴσως δῆτα.
Σωκράτης:
πάντων γε ἥκιστα: μὴ γὰρ συνάρχοντος τοῦ ἑτέρου οὐδεμία που μηχανὴ τὸ συναμφότερον ἄρχειν.
Ἀλκιβιάδης:
ὀρθῶς.
130b
Alcibiades:
We have.
Socrates:
And does the body rule itself?
Alcibiades:
By no means.
Socrates:
Because we have said that it is ruled.
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
Then that cannot be what we are seeking.
Alcibiades:
It seems not.
Socrates:
Well then, does the combination of the two rule the body, so that we are to regard this as man?
Alcibiades:
Perhaps it is.
Socrates:
The unlikeliest thing in the world: for if one of the two does not share in the rule, it is quite inconceivable that the combination of the two can be ruling.
Alcibiades:
You are right.
130c
Σωκράτης:
ἐπειδὴ δ' οὔτε σῶμα οὔτε τὸ συναμφότερόν ἐστιν ἄνθρωπος, λείπεται οἶμαι ἢ μηδὲν αὔτ' εἶναι, ἢ εἴπερ τί ἐστι, μηδὲν ἄλλο τὸν ἄνθρωπον συμβαίνειν ἢ ψυχήν.
Ἀλκιβιάδης:
κομιδῇ μὲν οὖν.
Σωκράτης:
ἔτι οὖν τι σαφέστερον δεῖ ἀποδειχθῆναί σοι ὅτι ἡ ψυχή ἐστιν ἄνθρωπος;
Ἀλκιβιάδης:
μὰ Δία, ἀλλ' ἱκανῶς μοι δοκεῖ ἔχειν.
Σωκράτης:
εἰ δέ γε μὴ ἀκριβῶς ἀλλὰ καὶ μετρίως, ἐξαρκεῖ ἡμῖν: ἀκριβῶς μὲν γὰρ τότε εἰσόμεθα, ὅταν εὕρωμεν ὃ νυνδὴ
130c
Socrates:
But since neither the body nor the combination of the two is man, we are reduced, I suppose, to this: either man is nothing at all, or if something, he turns out to be nothing else than soul.
Alcibiades:
Precisely so.
Socrates:
Well, do you require some yet clearer proof that the soul is man?
Alcibiades:
No, I assure you: I think it is amply proved.
Socrates:
And if it is tolerably, though not exactly, we are content; exact knowledge will be ours later,
130d
παρήλθομεν διὰ τὸ πολλῆς εἶναι σκέψεως.
Ἀλκιβιάδης:
τί τοῦτο;
Σωκράτης:
ὃ ἄρτι οὕτω πως ἐρρήθη, ὅτι πρῶτον σκεπτέον εἴη αὐτὸ τὸ αὐτό: νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ αὐτὸ ἕκαστον ἐσκέμμεθα ὅτι ἐστί. καὶ ἴσως ἐξαρκέσει: οὐ γάρ που κυριώτερόν γε οὐδὲν ἂν ἡμῶν αὐτῶν φήσαιμεν ἢ τὴν ψυχήν.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
οὐκοῦν καλῶς ἔχει οὕτω νομίζειν, ἐμὲ καὶ σὲ προσομιλεῖν ἀλλήλοις τοῖς λόγοις χρωμένους τῇ ψυχῇ πρὸς τὴν ψυχήν;
130d
when we have discovered the thing that we passed over just now because it would involve much consideration.
Alcibiades:
What is that?
Socrates:
The point suggested in that remark a moment ago,
that we should first consider the same-in-itself; but so far, instead of the same, we have been considering what each single thing is in itself. And perhaps we shall be satisfied with that: for surely we cannot say that anything has more absolute possession of ourselves than the soul.
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
And it is proper to take the view that you and I are conversing with each other, while we make use of words, by intercourse of soul with soul?
Alcibiades:
Quite so.
130e
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ μὲν οὖν.
Σωκράτης:
τοῦτ' ἄρα ἦν ὃ καὶ ὀλίγῳ ἔμπροσθεν εἴπομεν, ὅτι Σωκράτης Ἀλκιβιάδῃ διαλέγεται λόγῳ χρώμενος, οὐ πρὸς τὸ σὸν πρόσωπον, ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ πρὸς τὸν Ἀλκιβιάδην ποιούμενος τοὺς λόγους: τοῦτο δέ ἐστιν ἡ ψυχή.
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε δοκεῖ.
Σωκράτης:
ψυχὴν ἄρα ἡμᾶς κελεύει γνωρίσαι ὁ ἐπιτάττων γνῶναι ἑαυτόν.
130e
Socrates:
Well, that is just what we suggested a little while ago—that Socrates, in using words to talk with Alcibiades, is holding speech, not with your face, it would seem, but with Alcibiades—that is, with his soul.
Alcibiades:
I believe so.
Socrates:
Then he who enjoins a knowledge of oneself bids us become acquainted with the soul.
131a
Ἀλκιβιάδης:
ἔοικεν.
Σωκράτης:
ὅστις ἄρα τῶν τοῦ σώματός τι γιγνώσκει, τὰ αὑτοῦ ἀλλ' οὐχ αὑτὸν ἔγνωκεν.
Ἀλκιβιάδης:
οὕτως.
Σωκράτης:
οὐδεὶς ἄρα τῶν ἰατρῶν ἑαυτὸν γιγνώσκει, καθ' ὅσον ἰατρός, οὐδὲ τῶν παιδοτριβῶν, καθ' ὅσον παιδοτρίβης.
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἔοικεν.
Σωκράτης:
πολλοῦ ἄρα δέουσιν οἱ γεωργοὶ καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοὶ γιγνώσκειν ἑαυτούς. οὐδὲ γὰρ τὰ ἑαυτῶν οὗτοί γε, ὡς ἔοικεν, ἀλλ' ἔτι πορρωτέρω τῶν ἑαυτῶν κατά γε τὰς
131a
Alcibiades:
So it seems.
Socrates:
And anyone who gets to know something belonging to the body knows the things that are his, but not himself.
Alcibiades:
That is so.
Socrates:
Then no physician, in so far as he is a physician, knows himself, nor does any trainer, in so far as he is a trainer.
Alcibiades:
It seems not.
Socrates:
And farmers, and craftsmen generally, are far from knowing themselves. For these people, it would seem, do not even know their own things, but only things still more remote than their own things, in respect of the arts which they follow; since they know
131b
τέχνας ἃς ἔχουσιν: τὰ γὰρ τοῦ σώματος γιγνώσκουσιν, οἷς τοῦτο θεραπεύεται.
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
εἰ ἄρα σωφροσύνη ἐστὶ τὸ ἑαυτὸν γιγνώσκειν, οὐδεὶς τούτων σώφρων κατὰ τὴν τέχνην.
Ἀλκιβιάδης:
οὔ μοι δοκεῖ.
Σωκράτης:
διὰ ταῦτα δὴ καὶ βάναυσοι αὗται αἱ τέχναι δοκοῦσιν εἶναι καὶ οὐκ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ μαθήματα.
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ μὲν οὖν.
Σωκράτης:
οὐκοῦν πάλιν ὅστις αὖ σῶμα θεραπεύει, τὰ ἑαυτοῦ ἀλλ' οὐχ αὑτὸν θεραπεύει;
Ἀλκιβιάδης:
κινδυνεύει.
Σωκράτης:
ὅστις δέ γε τὰ χρήματα, οὔθ' ἑαυτὸν οὔτε τὰ
131b
but the things of the body, with which it is tended.
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
So if knowing oneself is temperance, none of these people is temperate in respect of his art.
Alcibiades:
None, I agree.
Socrates:
And that is why these arts are held to be sordid, and no acquirements for a good man.
Alcibiades:
Quite so.
Socrates:
Then once again, whoever tends his body tends his own things, but not himself?
Alcibiades:
It looks rather like it.
Socrates:
But whoever tends his money tends neither himself nor
131c
ἑαυτοῦ, ἀλλ' ἔτι πορρωτέρω τῶν ἑαυτοῦ;
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε δοκεῖ.
Σωκράτης:
οὐ τὰ αὑτοῦ ἄρα ἔτι πράττει ὁ χρηματιστής.
Ἀλκιβιάδης:
ὀρθῶς.
Σωκράτης:
εἰ ἄρα τις γέγονεν ἐραστὴς τοῦ Ἀλκιβιάδου σώματος, οὐκ Ἀλκιβιάδου ἄρα ἠράσθη ἀλλά τινος τῶν Ἀλκιβιάδου.
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
ὅστις δέ σου τῆς ψυχῆς ἐρᾷ;
Ἀλκιβιάδης:
ἀνάγκη φαίνεται ἐκ τοῦ λόγου.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὁ μὲν τοῦ σώματός σου ἐρῶν, ἐπειδὴ λήγει ἀνθοῦν, ἀπιὼν οἴχεται;
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
131c
his own things, but only things yet more remote than his own things?
Alcibiades:
I agree.
Socrates:
So that the money-maker has ceased to do his own business.
Alcibiades:
Correct.
Socrates:
And if anyone is found to be a lover of Alcibiades' body, he has fallen in love, not with Alcibiades, but with something belonging to Alcibiades?
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
Your lover is rather he who loves your soul?
Alcibiades:
He must be, apparently, by our argument.
Socrates:
And he who loves your body quits you, and is gone, as soon as its bloom is over?
Alcibiades:
Apparently.
131d
Σωκράτης:
ὁ δέ γε τῆς ψυχῆς ἐρῶν οὐκ ἄπεισιν, ἕως ἂν ἐπὶ τὸ βέλτιον ἴῃ;
Ἀλκιβιάδης:
εἰκός γε.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἐγώ εἰμι ὁ οὐκ ἀπιὼν ἀλλὰ παραμένων λήγοντος τοῦ σώματος, τῶν ἄλλων ἀπεληλυθότων.
Ἀλκιβιάδης:
εὖ γε ποιῶν, ὦ Σώκρατες: καὶ μηδὲ ἀπέλθοις.
Σωκράτης:
προθυμοῦ τοίνυν ὅτι κάλλιστος εἶναι.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ προθυμήσομαι.
131d
Socrates:
Whereas he who loves your soul will not quit you so long as it makes for what is better?
Alcibiades:
So it seems.
Socrates:
And I am he who does not quit you, but remains with you when your body's prime is over, and the rest have departed.
Alcibiades:
Yes, and I am glad of it, Socrates, and hope you will not go.
Socrates:
Then you must endeavor to be as handsome as you can.
Alcibiades:
Well, I shall endeavor.
Socrates:
You see how you stand: Alcibiades,
131e
Σωκράτης:
ὡς οὕτω γέ σοι ἔχει: οὔτ' ἐγένεθ', ὡς ἔοικεν, Ἀλκιβιάδῃ τῷ Κλεινίου ἐραστὴς οὔτ' ἔστιν ἀλλ' ἢ εἷς μόνος, καὶ οὗτος ἀγαπητός, Σωκράτης ὁ Σωφρονίσκου καὶ Φαιναρέτης.
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ἔφησθα σμικρὸν φθῆναί με προσελθόντα σοι, ἐπεὶ πρότερος ἄν μοι προσελθεῖν, βουλόμενος πυθέσθαι δι' ὅτι μόνος οὐκ ἀπέρχομαι;
Ἀλκιβιάδης:
ἦν γὰρ οὕτω.
Σωκράτης:
τοῦτο τοίνυν αἴτιον, ὅτι μόνος ἐραστὴς ἦν σός, οἱ δ' ἄλλοι τῶν σῶν: τὰ δὲ σὰ λήγει ὥρας, σὺ δ' ἄρχῃ ἀνθεῖν.
131e
the son of Cleinias, it seems, neither had nor has any lover except one only, and that a cherished one, Socrates, the son of Sophroniscus and Phaenarete.
Alcibiades:
True.
Socrates:
And you said that I only just anticipated you in coming to you, for otherwise you would have come to me first for the purpose of inquiring why I am the only one who does not leave you?
Alcibiades:
Yes, that was so.
Socrates:
Then the reason was that I was the only lover of you, whereas the rest were lovers of what is yours; and that is losing its charm,
132a
καὶ νῦν γε ἂν μὴ διαφθαρῇς ὑπὸ τοῦ Ἀθηναίων δήμου καὶ αἰσχίων γένῃ, οὐ μή σε ἀπολίπω. τοῦτο γὰρ δὴ μάλιστα ἐγὼ φοβοῦμαι, μὴ δημεραστὴς ἡμῖν γενόμενος διαφθαρῇς: πολλοὶ γὰρ ἤδη καὶ ἀγαθοὶ αὐτὸ πεπόνθασιν Ἀθηναίων. εὐπρόσωπος γὰρ “ὁ τοῦ μεγαλήτορος δῆμος Ἐρεχθέως:” ἀλλ' ἀποδύντα χρὴ αὐτὸν θεάσασθαι. εὐλαβοῦ οὖν τὴν εὐλάβειαν ἣν ἐγὼ λέγω.
Ἀλκιβιάδης:
τίνα;
132a
while you are beginning to bloom. So now, if you are not blighted and deformed by the Athenian people, I shall never forsake you. For my chiefest fear is of your being blighted by becoming a lover of the people, since many a good Athenian has come to that ere now. For fair of face is “the people of great-hearted Erechtheus;” but you should get a view of it stripped: so take the precaution that I recommend.
Alcibiades:
What is it?
132b
Σωκράτης:
γύμνασαι πρῶτον, ὦ μακάριε, καὶ μάθε ἃ δεῖ μαθόντα ἰέναι ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως, πρότερον δὲ μή, ἵν' ἀλεξιφάρμακα ἔχων ἴῃς καὶ μηδὲν πάθῃς δεινόν.
Ἀλκιβιάδης:
εὖ μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες: ἀλλὰ πειρῶ ἐξηγεῖσθαι ὅντιν' ἂν τρόπον ἐπιμεληθεῖμεν ἡμῶν αὐτῶν.
Σωκράτης:
οὐκοῦν τοσοῦτον μὲν ἡμῖν εἰς τὸ πρόσθεν πεπέρανται —ὃ γὰρ ἐσμέν, ἐπιεικῶς ὡμολόγηται—ἐφοβούμεθα δὲ μὴ τούτου σφαλέντες λάθωμεν ἑτέρου τινὸς ἐπιμελόμενοι ἀλλ' οὐχ ἡμῶν.
Ἀλκιβιάδης:
ἔστι ταῦτα.
132b
Socrates:
Exercise yourself first, my wonderful friend, in learning what you ought to know before entering on politics; you must wait till you have learnt, in order that you may be armed with an antidote and so come to no harm.
Alcibiades:
Your advice seems to me good, Socrates; but try to explain in what way we can take pains over ourselves.
Socrates:
Well, we have made one step in advance; for there is a pretty fair agreement now as to what we are, whereas we were afraid we might fail of this and take pains, without knowing it, over something other than ourselves.
Alcibiades:
That is so.
132c
Σωκράτης:
καὶ μετὰ τοῦτο δὴ ὅτι ψυχῆς ἐπιμελητέον καὶ εἰς τοῦτο βλεπτέον.
Ἀλκιβιάδης:
δῆλον.
Σωκράτης:
σωμάτων δὲ καὶ χρημάτων τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέροις παραδοτέον.
Ἀλκιβιάδης:
τί μήν;
Σωκράτης:
τίν' οὖν ἂν τρόπον γνοῖμεν αὐτὸ ἐναργέστατα; ἐπειδὴ τοῦτο γνόντες, ὡς ἔοικεν, καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς γνωσόμεθα. ἆρα πρὸς θεῶν εὖ λέγοντος οὗ νυνδὴ ἐμνήσθημεν τοῦ Δελφικοῦ γράμματος οὐ συνίεμεν;
Ἀλκιβιάδης:
τὸ ποῖόν τι διανοούμενος λέγεις, ὦ Σώκρατες;
132c
Socrates:
And the next step, we see, is to take care of the soul, and look to that.
Alcibiades:
Clearly.
Socrates:
While handing over to others the care of our bodies and our coffers.
Alcibiades:
Quite so.
Socrates:
Then how shall we obtain the most certain knowledge of it? For if we know that, it seems we shall know ourselves also. In Heaven's name, do we fail to comprehend the wise words of the Delphic inscription, which we mentioned just now?
Alcibiades:
With what intent do you say that, Socrates?
132d
Σωκράτης:
ἐγώ σοι φράσω, ὅ γε ὑποπτεύω λέγειν καὶ συμβουλεύειν ἡμῖν τοῦτο τὸ γράμμα. κινδυνεύει γὰρ οὐδὲ πολλαχοῦ εἶναι παράδειγμα αὐτοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὄψιν μόνον.
Ἀλκιβιάδης:
πῶς τοῦτο λέγεις;
Σωκράτης:
σκόπει καὶ σύ. εἰ ἡμῶν τῷ ὄμματι ὥσπερ ἀνθρώπῳ συμβουλεῦον εἶπεν “ἰδὲ σαυτόν,” πῶς ἂν ὑπελάβομεν τί παραινεῖν; ἆρα οὐχὶ εἰς τοῦτο βλέπειν, εἰς ὃ βλέπων ὁ ὀφθαλμὸς ἔμελλεν αὑτὸν ἰδεῖν;
Ἀλκιβιάδης:
δῆλον.
Σωκράτης:
ἐννοῶμεν δὴ εἰς τί βλέποντες τῶν ὄντων ἐκεῖνό
132d
Socrates:
I will tell you what I suspect to be the real advice which the inscription gives us. I rather think there are not many illustrations of it to be found, but only in the case of sight.
Alcibiades:
What do you mean by that?
Socrates:
Consider in your turn: suppose that, instead of speaking to a man, it said to the eye of one of us, as a piece of advice “See thyself,” how should we apprehend the meaning of the admonition? Would it not be, that the eye should look at that by looking at which it would see itself?
Alcibiades:
Clearly.
Socrates:
Then let us think what object there is anywhere, by looking at which
132e
τε ὁρῷμεν ἅμα ἂν καὶ ἡμᾶς αὐτούς;
Ἀλκιβιάδης:
δῆλον δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι εἰς κάτοπτρά τε καὶ τὰ τοιαῦτα.
Σωκράτης:
ὀρθῶς λέγεις. οὐκοῦν καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ᾧ ὁρῶμεν ἔνεστί <τι> τῶν τοιούτων;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἐννενόηκας οὖν ὅτι τοῦ ἐμβλέποντος εἰς τὸν
132e
we can see both it and ourselves.
Alcibiades:
Why, clearly, Socrates, mirrors and things of that sort.
Socrates:
Quite right. And there is also something of that sort in the eye that we see with?
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
And have you observed that the face of the person who looks into another's eye is shown in the optic confronting him,
133a
ὀφθαλμὸν τὸ πρόσωπον ἐμφαίνεται ἐν τῇ τοῦ καταντικρὺ ὄψει ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ, ὃ δὴ καὶ κόρην καλοῦμεν, εἴδωλον ὄν τι τοῦ ἐμβλέποντος;
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
ὀφθαλμὸς ἄρα ὀφθαλμὸν θεώμενος, καὶ ἐμβλέπων εἰς τοῦτο ὅπερ βέλτιστον αὐτοῦ καὶ ᾧ ὁρᾷ, οὕτως ἂν αὑτὸν ἴδοι.
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
Σωκράτης:
εἰ δέ γ' εἰς ἄλλο τῶν τοῦ ἀνθρώπου βλέποι ἤ τι τῶν ὄντων, πλὴν εἰς ἐκεῖνο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὅμοιον, οὐκ ὄψεται ἑαυτόν.
133a
as in a mirror, and we call this the pupil,
for in a sort it is an image of the person looking?
133b
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
ὀφθαλμὸς ἄρ' εἰ μέλλει ἰδεῖν αὑτόν, εἰς ὀφθαλμὸν αὐτῷ βλεπτέον, καὶ τοῦ ὄμματος εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐν ᾧ τυγχάνει ἡ ὀφθαλμοῦ ἀρετὴ ἐγγιγνομένη: ἔστι δὲ τοῦτό που ὄψις;
Ἀλκιβιάδης:
οὕτως.
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν, ὦ φίλε Ἀλκιβιάδη, καὶ ψυχὴ εἰ μέλλει γνώσεσθαι αὑτήν, εἰς ψυχὴν αὐτῇ βλεπτέον, καὶ μάλιστ' εἰς τοῦτον αὐτῆς τὸν τόπον ἐν ᾧ ἐγγίγνεται ἡ ψυχῆς ἀρετή, σοφία, καὶ εἰς ἄλλο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὅμοιον ὄν;
Ἀλκιβιάδης:
ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες.
133b
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
Then an eye viewing another eye, and looking at the most perfect part of it, the thing wherewith it sees, will thus see itself.
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
But if it looks at any other thing in man or at anything in nature but what resembles this,
it will not see itself.
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
Then if an eye is to see itself, it must look at an eye, and at that region of the eye in which the virtue of an eye is found to occur; and this, I presume, is sight.
Alcibiades:
That is so.
Socrates:
And if the soul too, my dear Alcibiades, is to know herself, she must surely look at a soul, and especially at that region of it in which occurs the virtue of a soul—wisdom, and at any other part of a soul which resembles this?
Alcibiades:
I agree, Socrates.
133c
Σωκράτης:
ἔχομεν οὖν εἰπεῖν ὅτι ἐστὶ τῆς ψυχῆς θειότερον ἢ τοῦτο, περὶ ὃ τὸ εἰδέναι τε καὶ φρονεῖν ἐστιν;
Ἀλκιβιάδης:
οὐκ ἔχομεν.
Σωκράτης:
τῷ θεῷ ἄρα τοῦτ' ἔοικεν αὐτῆς, καί τις εἰς τοῦτο βλέπων καὶ πᾶν τὸ θεῖον γνούς, θεόν τε καὶ φρόνησιν, οὕτω καὶ ἑαυτὸν ἂν γνοίη μάλιστα.
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.


<
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν, ὅθ' ὥσπερ κάτοπτρά ἐστι σαφέστερα τοῦ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ ἐνόπτρου καὶ καθαρώτερα καὶ λαμπρότερα, οὕτω καὶ ὁ θεὸς τοῦ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ βελτίστου καθαρώτερόν τε καὶ λαμπρότερον τυγχάνει ὄν;
Ἀλκιβιάδης:
ἔοικέ γε, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
εἰς τὸν θεὸν ἄρα βλέποντες ἐκείνῳ καλλίστῳ ἐνόπτρῳ χρῴμεθ' ἂν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων εἰς τὴν ψυχῆς ἀρετήν, καὶ οὕτως ἂν μάλιστα ὁρῷμεν καὶ γιγνώσκοιμεν ἡμᾶς αὐτούς.
Ἀλκιβιάδης:
ναί.>
Σωκράτης:
τὸ δὲ γιγνώσκειν αὑτὸν ὡμολογοῦμεν σωφροσύνην εἶναι;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἆρ' οὖν μὴ γιγνώσκοντες ἡμᾶς αὐτοὺς μηδὲ σώφρονες ὄντες δυναίμεθ' ἂν εἰδέναι τὰ ἡμέτερα αὐτῶν κακά τε καὶ ἀγαθά;
Ἀλκιβιάδης:
καὶ πῶς ἂν τοῦτο γένοιτο, ὦ Σώκρατες;
133c
Socrates:
And can we find any part of the soul that we can call more divine than this, which is the seat of knowledge and thought?
Alcibiades:
We cannot.
Socrates:
Then this part of her resembles God, and whoever looks at this, and comes to know all that is divine, will gain thereby the best knowledge of himself.
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
And self-knowledge we admitted to be temperance.
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
So if we have no knowledge of ourselves and no temperance, shall we be able to know our own belongings, good or evil?
Alcibiades:
How can that be, Socrates?
133d
Σωκράτης:
ἀδύνατον γὰρ ἴσως σοι φαίνεται μὴ γιγνώσκοντα Ἀλκιβιάδην τὰ Ἀλκιβιάδου γιγνώσκειν ὅτι Ἀλκιβιάδου ἐστίν.
Ἀλκιβιάδης:
ἀδύνατον μέντοι νὴ Δία.
Σωκράτης:
οὐδ' ἄρα τὰ ἡμέτερα ὅτι ἡμέτερα, εἰ μηδ' ἡμᾶς αὐτούς;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γάρ;
Σωκράτης:
εἰ δ' ἄρα μηδὲ τὰ ἡμέτερα, οὐδὲ τὰ τῶν ἡμετέρων;
Ἀλκιβιάδης:
οὐ φαίνεται.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα πάνυ τι ὀρθῶς ὡμολογοῦμεν ὁμολογοῦντες ἄρτι εἶναί τινας οἳ ἑαυτοὺς μὲν οὐ γιγνώσκουσιν, τὰ δ' αὑτῶν, ἄλλους δὲ τὰ τῶν ἑαυτῶν. ἔοικε γὰρ πάντα ταῦτα εἶναι
133d
Socrates:
For I expect it seems impossible to you that without knowing Alcibiades you should know that the belongings of Alcibiades are in fact his.
Alcibiades:
Impossible indeed, upon my word.
Socrates:
Nor could we know that our belongings are ours if we did not even know ourselves?
Alcibiades:
How could we?
Socrates:
And so, if we did not so much as know our belongings, we could not know the belongings of our belongings either?
Alcibiades:
Apparently not.
Socrates:
Then we were not quite correct in admitting just now that there are people who, without knowing themselves, know their belongings, while others know their belongings' belongings. For it seems to be the function of one man and one art to discern all three—
133e
κατιδεῖν ἑνός τε καὶ μιᾶς τέχνης, αὑτόν, τὰ αὑτοῦ, τὰ τῶν ἑαυτοῦ.
Ἀλκιβιάδης:
κινδυνεύει.
Σωκράτης:
ὅστις δὲ τὰ αὑτοῦ ἀγνοεῖ, καὶ τὰ τῶν ἄλλων που ἂν ἀγνοοῖ κατὰ ταὐτά.
Ἀλκιβιάδης:
τί μήν;
Σωκράτης:
οὐκοῦν εἰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὰ τῶν πόλεων ἀγνοήσει.
Ἀλκιβιάδης:
ἀνάγκη.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρ' ἂν γένοιτο ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ πολιτικός.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
οὐ μὴν οὐδ' οἰκονομικός γε.
133e
himself, his belongings, and the belongings of his belongings.
Alcibiades:
It looks like it.
Socrates:
And anyone who is ignorant of his belongings will be similarly ignorant, I suppose, of the belongings of others.
Alcibiades:
Quite so.
Socrates:
And if ignorant of others' affairs, he will be ignorant also of the affairs of states.
Alcibiades:
He must be.
Socrates:
Then such a man can never be a statesman.
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
No, nor an economist either.
134a
Ἀλκιβιάδης:
οὐ δῆτα.
Σωκράτης:
οὐδέ γε εἴσεται ὅτι πράττει.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ γὰρ οὖν.
Σωκράτης:
ὁ δὲ μὴ εἰδὼς οὐχ ἁμαρτήσεται;
Ἀλκιβιάδης:
πάνυ γε.
Σωκράτης:
ἐξαμαρτάνων δὲ οὐ κακῶς πράξει ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ;
Ἀλκιβιάδης:
πῶς δ' οὔ;
Σωκράτης:
κακῶς δὲ πράττων οὐκ ἄθλιος;
Ἀλκιβιάδης:
σφόδρα γε.
Σωκράτης:
τί δ' οἷς οὗτος πράττει;
Ἀλκιβιάδης:
καὶ οὗτοι.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα οἷόν τε, ἐὰν μή τις σώφρων καὶ ἀγαθὸς ᾖ, εὐδαίμονα εἶναι.
134a
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
Nor will he know what he is doing.
Alcibiades:
No, I agree.
Socrates:
And will not he who does not know make mistakes?
Alcibiades:
To be sure.
Socrates:
And when he makes mistakes, will he not do ill both in private and in public?
Alcibiades:
Of course.
Socrates:
And doing ill he will be wretched?
Alcibiades:
Yes, very.
Socrates:
And what of those for whom he is doing so?
Alcibiades:
They will be wretched also.
Socrates:
Then it is impossible to be happy if one is not temperate and good.
Alcibiades:
Impossible.
134b
Ἀλκιβιάδης:
οὐχ οἷόν τε.
Σωκράτης:
οἱ ἄρα κακοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄθλιοι.
Ἀλκιβιάδης:
σφόδρα γε.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα οὐδ' ὁ πλουτήσας ἀθλιότητος ἀπαλλάττεται, ἀλλ' ὁ σωφρονήσας.
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα τειχῶν οὐδὲ τριήρων οὐδὲ νεωρίων δέονται αἱ πόλεις, ὦ Ἀλκιβιάδη, εἰ μέλλουσιν εὐδαιμονήσειν, οὐδὲ πλήθους οὐδὲ μεγέθους ἄνευ ἀρετῆς.
Ἀλκιβιάδης:
οὐ μέντοι.
Σωκράτης:
εἰ δὴ μέλλεις τὰ τῆς πόλεως πράξειν ὀρθῶς καὶ
134b
Socrates:
So it is the bad men who are wretched.
Alcibiades:
Yes, very.
Socrates:
And hence it is not he who has made himself rich that is relieved of wretchedness, but he who has made himself temperate.
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
So it is not walls or warships or arsenals that cities need, Alcibiades, if they are to be happy, nor numbers, nor size, without virtue.
Alcibiades:
No, indeed.
Socrates:
And if you are to manage the city's affairs properly and honorably, you must impart virtue to the citizens.
Alcibiades:
Of course.
134c
καλῶς, ἀρετῆς σοι μεταδοτέον τοῖς πολίταις.
Ἀλκιβιάδης:
πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης:
δύναιτο δ' ἄν τις μεταδιδόναι ὃ μὴ ἔχοι;
Ἀλκιβιάδης:
καὶ πῶς;
Σωκράτης:
αὐτῷ ἄρα σοὶ πρῶτον κτητέον ἀρετήν, καὶ ἄλλῳ ὃς μέλλει μὴ ἰδίᾳ μόνον αὑτοῦ τε καὶ τῶν αὑτοῦ ἄρξειν καὶ ἐπιμελήσεσθαι, ἀλλὰ πόλεως καὶ τῶν τῆς πόλεως.
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα ἐξουσίαν σοι οὐδ' ἀρχὴν παρασκευαστέον σαυτῷ ποιεῖν ὅτι ἂν βούλῃ, οὐδὲ τῇ πόλει, ἀλλὰ δικαιοσύνην καὶ σωφροσύνην.
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
134c
Socrates:
But could one possibly impart a thing that one had not?
Alcibiades:
How, indeed?
Socrates:
Then you or anyone else who is to be governor and curator, not merely of himself and his belongings in private, but of the state and its affairs, must first acquire virtue himself.
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
Hence it is not licence or authority for doing what one pleases that you have to secure to yourself or the state, but justice and temperance.
Alcibiades:
Apparently.
134d
Σωκράτης:
δικαίως μὲν γὰρ πράττοντες καὶ σωφρόνως σύ τε καὶ ἡ πόλις θεοφιλῶς πράξετε.
Ἀλκιβιάδης:
εἰκός γε.
Σωκράτης:
καὶ ὅπερ γε ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγομεν, εἰς τὸ θεῖον καὶ λαμπρὸν ὁρῶντες πράξετε.
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
Σωκράτης:
ἀλλὰ μὴν ἐνταῦθά γε βλέποντες ὑμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὰ ὑμέτερα ἀγαθὰ κατόψεσθε καὶ γνώσεσθε.
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὀρθῶς τε καὶ εὖ πράξετε;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
134d
Socrates:
For you and the state, if you act justly and temperately, will act so as to please God.
Alcibiades:
Naturally.
Socrates:
And, as we were saying in what went before, you will act with your eyes turned on what is divine and bright.
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
Well, and looking thereon you will behold and know both yourselves and your good.
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And so you will act aright and well?
Alcibiades:
Yes.
134e
Σωκράτης:
ἀλλὰ μὴν οὕτω γε πράττοντας ὑμᾶς ἐθέλω ἐγγυήσασθαι ἦ μὴν εὐδαιμονήσειν.
Ἀλκιβιάδης:
ἀσφαλὴς γὰρ εἶ ἐγγυητής.
Σωκράτης:
ἀδίκως δέ γε πράττοντες, εἰς τὸ ἄθεον καὶ σκοτεινὸν βλέποντες, ὡς τὰ εἰκότα, ὅμοια τούτοις πράξετε ἀγνοοῦντες ὑμᾶς αὐτούς.
Ἀλκιβιάδης:
ἔοικεν.
Σωκράτης:
ὧι γὰρ <ἄν>, ὦ φίλε Ἀλκιβιάδη, ἐξουσία μὲν ᾖ ποιεῖν ὃ βούλεται, νοῦν δὲ μὴ ἔχῃ, τί τὸ εἰκὸς συμβαίνειν, ἰδιώτῃ ἢ καὶ πόλει; οἷον νοσοῦντι ἐξουσίας οὔσης δρᾶν ὃ
134e
Socrates:
Well now, if you act in this way, I am ready to warrant that you must be happy.
Alcibiades:
And I can rely on your warranty.
Socrates:
But if you act unjustly, with your eyes on the godless and dark, the probability is that your acts will resemble these through your ignorance of yourselves.
Alcibiades:
That is probable.
Socrates:
For if a man, my dear Alcibiades, is at liberty to do what he pleases, but is lacking in mind, what is the probable result to him personally, or to the state as well? For instance, if he is sick and at liberty to do what he pleases—without a medical mind,
135a
βούλεται, νοῦν ἰατρικὸν μὴ ἔχοντι, τυραννοῦντι δὲ ὡς μηδὲν ἐπιπλήττοι τις αὐτῷ, τί τὸ συμβησόμενον; ἆρ' οὐχ, ὡς τὸ εἰκός, διαφθαρῆναι τὸ σῶμα;
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
τί δ' ἐν νηί, εἴ τῳ ἐξουσία εἴη ποιεῖν ὃ δοκεῖ, νοῦ τε καὶ ἀρετῆς κυβερνητικῆς ἐστερημένῳ, καθορᾷς ἃ ἂν συμβαίη αὐτῷ τε καὶ τοῖς συνναύταις;
Ἀλκιβιάδης:
ἔγωγε, ὅτι γε ἀπόλοιντο πάντες ἄν.
Σωκράτης:
οὐκοῦν ὡσαύτως ἐν πόλει τε καὶ πάσαις ἀρχαῖς καὶ
135a
but with a despot's power which prevents anyone from even reproving him—what will be the result? Will not his health, in all likelihood, be shattered?
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
Again, in a ship, if a man were at liberty to do what he chose, but were devoid of mind and excellence in navigation, do you perceive what must happen to him and his fellow-sailors?
Alcibiades:
I do: they must all perish.
Socrates:
And in just the same way, if a state, or any office or authority, is lacking in excellence or virtue,
135b
ἐξουσίαις ἀπολειπομέναις ἀρετῆς ἕπεται τὸ κακῶς πράττειν;
Ἀλκιβιάδης:
ἀνάγκη.
Σωκράτης:
οὐκ ἄρα τυραννίδα χρή, ὦ ἄριστε Ἀλκιβιάδη, παρασκευάζεσθαι οὔθ' αὑτῷ οὔτε τῇ πόλει, εἰ μέλλετε εὐδαιμονεῖν, ἀλλ' ἀρετήν.
Ἀλκιβιάδης:
ἀληθῆ λέγεις.
Σωκράτης:
πρὶν δέ γε ἀρετὴν ἔχειν, τὸ ἄρχεσθαι ἄμεινον ὑπὸ τοῦ βελτίονος ἢ τὸ ἄρχειν ἀνδρί, οὐ μόνον παιδί.
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
Σωκράτης:
οὐκοῦν τό γ' ἄμεινον καὶ κάλλιον;
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
τὸ δὲ κάλλιον πρεπωδέστερον;
135b
it will be overtaken by failure?
Alcibiades:
It must.
Socrates:
Then it is not despotic power, my admirable Alcibiades, that you ought to secure either to yourself or to the state, if you would be happy, but virtue.
Alcibiades:
That is true.
Socrates:
And before getting virtue, to be governed by a superior is better than to govern, for a man as well as a child.
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
And the better is also nobler?
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And the nobler more becoming?
Alcibiades:
Of course.
135c
Ἀλκιβιάδης:
πῶς δ' οὔ;
Σωκράτης:
πρέπει ἄρα τῷ κακῷ δουλεύειν: ἄμεινον γάρ.
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
δουλοπρεπὲς ἄρ' ἡ κακία.
Ἀλκιβιάδης:
φαίνεται.
Σωκράτης:
ἐλευθεροπρεπὲς δὲ ἡ ἀρετή.
Ἀλκιβιάδης:
ναί.
Σωκράτης:
οὐκοῦν φεύγειν χρή, ὦ ἑταῖρε, τὴν δουλοπρέπειαν;
Ἀλκιβιάδης:
μάλιστά γε, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
αἰσθάνῃ δὲ νῦν πῶς ἔχεις; ἐλευθεροπρεπῶς ἢ οὔ;
Ἀλκιβιάδης:
δοκῶ μοι καὶ μάλα σφόδρα αἰσθάνεσθαι.
Σωκράτης:
οἶσθ' οὖν πῶς ἀποφεύξῃ τοῦτο τὸ περὶ σὲ νῦν; ἵνα μὴ ὀνομάζωμεν αὐτὸ ἐπὶ καλῷ ἀνδρί,
135c
Socrates:
Then it becomes a bad man to be a slave, since it is better.
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
So vice is a thing that becomes a slave.
Alcibiades:
Apparently.
Socrates:
And virtue becomes a free man.
Alcibiades:
Yes.
Socrates:
And we should shun, my good friend, all slavishness?
Alcibiades:
Most certainly, Socrates.
Socrates:
And do you now perceive how you stand? Are you on the side of the free, or not?
Alcibiades:
I think I perceive only too clearly.
Socrates:
Then do you know how you may escape from the condition in which you now find yourself? Let us not give it a name, where a handsome person is concerned!
135d
Ἀλκιβιάδης:
ἔγωγε.
Σωκράτης:
πῶς;
Ἀλκιβιάδης:
ἐὰν βούλῃ σύ, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης:
οὐ καλῶς λέγεις, ὦ Ἀλκιβιάδη.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ πῶς χρὴ λέγειν;
Σωκράτης:
ὅτι ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ.
Ἀλκιβιάδης:
λέγω δή. καὶ πρὸς τούτοις μέντοι τόδε λέγω, ὅτι κινδυνεύσομεν μεταβαλεῖν τὸ σχῆμα, ὦ Σώκρατες, τὸ μὲν σὸν ἐγώ, σὺ δὲ τοὐμόν: οὐ γὰρ ἔστιν ὅπως οὐ παιδαγωγήσω σε ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας, σὺ δ' ὑπ' ἐμοῦ παιδαγωγήσῃ.
135d
Alcibiades:
I do.
Socrates:
How?
Alcibiades:
If it be your wish, Socrates.
Socrates:
That is not well said, Alcibiades.
Alcibiades:
Well, what should I say?
Socrates:
If it be God's will.
Alcibiades:
Then I say it. And yet I say this besides, that we are like to make a change in our parts, Socrates, so that I shall have yours and you mine. For from this day onward it must be the case that I am your attendant, and you have me always in attendance on you.
135e
Σωκράτης:
ὦ γενναῖε, πελαργοῦ ἄρα ὁ ἐμὸς ἔρως οὐδὲν διοίσει, εἰ παρὰ σοὶ ἐννεοττεύσας ἔρωτα ὑπόπτερον ὑπὸ τούτου πάλιν θεραπεύσεται.
Ἀλκιβιάδης:
ἀλλὰ οὕτως ἔχει, καὶ ἄρξομαί γε ἐντεῦθεν τῆς δικαιοσύνης ἐπιμέλεσθαι.
Σωκράτης:
βουλοίμην ἄν σε καὶ διατελέσαι: ὀρρωδῶ δέ, οὔ τι τῇ σῇ φύσει ἀπιστῶν, ἀλλὰ τὴν τῆς πόλεως ὁρῶν ῥώμην, μὴ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ κρατήσῃ.
135e
Socrates:
Ah, generous friend! So my love will be just like a stork; for after hatching a winged love in you it is to be cherished in return by its nestling.
Alcibiades:
Well, that is the position, and I shall begin here and now to take pains over justice.
Socrates:
I should like to think you will continue to do so; yet I am apprehensive, not from any distrust of your nature, but in view of the might of the state, lest it overcome both me and you.